Oznámenie č. 132/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 40/2015
Platnosť od 11.06.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

132

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 77 ods. 10 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 26. mája 2015 č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 13/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.