Zákon č. 131/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 40/2015
Platnosť od 11.06.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem č. I, čl. II druhého až piateho bodu a čl. III až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 20. júla 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
20.07.2015 - 30.06.2016 Delená účinnosť
11.06.2015 - 19.07.2015

Pôvodný predpis

11.06.2015