Oznámenie č. 127/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 39/2015
Platnosť od 10.06.2015

127

OZNÁMENIE


Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. júna 2015 uložené dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu z 27. apríla 2015 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 19. mája 2015 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.