Vyhláška č. 121/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

(v znení č. 21/2018 Z. z., 294/2018 Z. z.)

Čiastka 38/2015
Platnosť od 05.06.2015
Účinnosť od 01.11.2018

121

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. mája 2015,

ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam rizikových látok je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 298/2013 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.


Viliam Čislák v. r.


Príloha k vyhláške č. 121/2015 Z. z.

ZOZNAM RIZIKOVÝCH LÁTOK

Poradové
číslo
Názov rizikovej látky
1.AB-FUBINACA, systémový názov N-(1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl)-1-
(4-fluorobenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
4.ADB-PINACA, systémový názov N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-
1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
5.AKB-48, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid
6.Brefedrón, 4-BMC, 4-BMAP, 4-bromometkatinón, systémový názov (RS)-1-
(4-brómfenyl)-2-metylaminopropán-1-ón
7.AM-1248, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín)-2-yl]-(adamant-1-oyl)indol
8.AM-2233, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín-2-yl)metyl]-3-(2-jódobenzoyl)indol
9.AM694, systémový názov 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jódofenyl)metanón
10.3,4 -dimetylmetkatinón (3,4-DMMC), systémový názov 1-(3,4-dimetylfenyl)-
2-(metylamino)propán-1-ón
11.Etylón (bk-MDEA), systémový názov 2-etylamino-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)-propán-1-ón
12.3-fluorometkatinón (3-FMC), systémový názov 2-metylamino-1-(3-fluórfenyl)propán-1-ón
13.4-fluorometkatinón, flefedrón, 4-FMC, systémový názov metylamino-1-(4-fluórfenyl)-propán-1-ón
14.4-HO-MET (Metocín), systémový názov 4-hydroxy-N-metyl-N-etyltryptamín
15.JWH-022, systémový názov naft-1-yl[1-(pent-4-ényl)-1H-indol-3-yl]metanón
16.para-metoxyfenylpiperazín (pMeOPP), systémový názov 1-(4-metoxyfenyl)piperazín
17.4-MMA, systémový názov 4-metylmetamfetamín
18.4-metylbufedrón (4-Me-MABP), systémový názov 2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)bután-1-ón
19.N-heptyl analóg UR-144, systémový názov (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-
tetrametylcyklopropyl)-metanón
20.α-MT, systémový názov 2-metyltryptamín
21.STS-135, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid
22.TFMPP, systémový názov 1-(3-trifluorometylfenyl)-piperazín