Zákon č. 117/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 38/2015
Platnosť od 05.06.2015
Účinnosť od 01.07.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 5, 11 až 18, 20 až 22 a bodu 29, čl. II a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015, a okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2017.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2017 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.10.2015 - 30.06.2017 Delená účinnosť
01.07.2015 - 30.09.2015