Oznámenie č. 111/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej

Čiastka 36/2015
Platnosť od 30.05.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2015 v súlade s článkom 134.

111

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. júna 2008 bola v Luxemburgu za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 1276 z 10. februára 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 5. marca 2009.

Ratifikačná listina bola 17. marca 2009 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2015 v súlade s článkom 134.


K oznámeniu č. 111/2015 Z. z.

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej

príloha k oznámeniu