107

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 22. mája 2015,

ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,

b) súborom postupnosť údajov v elektronickej forme, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite údajov a časovou značkou o jej poslednej zmene,

c) webovou službou elektronická služba komunikujúca prostredníctvom Extensible Markup Language (XML) správ s definovanou štruktúrou,

d) povinnou osobou osoba, ktorej osobitný predpis1) ukladá povinnosť poskytovať vybrané údaje Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“).

§ 2

Štandardy zdravotníckej informatiky

(1) Štandardy zdravotníckej informatiky zahŕňajú

a) štandard pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne (ďalej len „informačný systém“) slúžiaceho na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom a subjektov používajúcich tento informačný systém,

b) štandard pre integritu údajov informačného systému,

c) štandard pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia,2)

d) štandardy zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému podľa § 2 ods. 1 zákona,

e) štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne podľa § 3 zákona,

f) štandard pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne,

g) štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému,

h) číselníky zdravotníckej informatiky.

(2) Za štandardy zdravotníckej informatiky sa považujú aj tieto štandardy pre informačné systémy verejnej správy:

a) štandard pre sieťové protokoly,3)

b) štandard pre prenos dát,4)

c) štandard pre aplikačné protokoly elektronických služieb,5)

d) štandard pre webové služby,6)

e) štandard pre popisný jazyk pre dátové prvky,7)

f) štandard pre prenos dátových prvkov.8)

§ 3

Štandard pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému a subjektov používajúcich tento informačný systém

Štandardom pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému je

a) identifikácia informačného systému prostredníctvom jednoznačného identifikátora informačného systému prideleného v rámci overenia zhody podľa § 11 zákona; informačný systém je zabezpečený tak, aby nedošlo k zneužitiu prideleného jednoznačného identifikátora informačného systému,

b) jednoznačná identifikácia a autentifikácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti na základe preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom s príslušným certifikátom v informačnom systéme,

c) jednoznačná identifikácia a autentifikácia zdravotníckeho pracovníka na základe elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka v informačnom systéme,

d) jednoznačná identifikácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v informačnom systéme.

§ 4

Štandard pre integritu údajov informačného systému

Štandardom pre integritu údajov informačného systému je zabezpečenie obsahovej totožnosti spracúvaných údajov v informačnom systéme a ich poskytovanie bez narušenia integrity v súlade s dátovými rozhraniami, dátovými štruktúrami, technickou špecifikáciou a metodikou integrácie informačného systému.

§ 5

Štandard pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia

Štandardom pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia je kód, ktorý sa skladá z

a) dvojznakového kódu orgánu príslušného na vydanie povolenia alebo Štátnej kúpeľnej komisie zo stĺpca „Skratka“ číselníka s OID 1.3.158.00165387.100.10.41 a názvom číselníka Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve,

b) identifikačného čísla držiteľa príslušného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,

c) jedinečného bezvýznamového päťznakového alfanumerického reťazca s jedným alfabetickým znakom na začiatku a štvorznakovým číslom na konci,

d) vložených pomlčiek bez medzier medzi jednotlivými zložkami identifikátora.

§ 6

Štandardy zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému

(1) Štandardom zabezpečenia prenosu údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému je prenos údajov

a) v textových súboroch s maximálnou veľkosťou 2 GB pred komprimovaním,

b) v komprimovanej podobe každý súbor osobitne vo formáte ZIP s použitím algoritmu DEFLATE bez hesla,

c) zašifrovaných s využitím verejného kľúča VKNZIS tak, aby k dešifrovaniu mohlo prísť len použitím privátneho kľúča PKNZIS ,

d) podpísaných privátnym kľúčom KPsign_insur,

e) prostredníctvom zabezpečeného pripojenia Transport Layer Security (TLS) a Secure File Transfer Protocol (sFTP).

(2) Štandardom zabezpečenia ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému je poskytnutie

a) podpisového kľúčového páru KPKPsign_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,

b) autentizačného kľúčového páru KPKPauth_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,

c) šifrovacieho kľúčového páru KPKPenc_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,

d) certifikátu s verejným kľúčom šifrovacieho kľúčového páru komponentu VKNCZI národného zdravotníckeho informačného systému.

§ 7

Štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne

(1) Štandardom pre ochranu údajov do údajovej základne je

a) poskytnutie certifikátu s VKNZIS,

b) poskytnutie certifikátu s verejným kľúčom podpisového kľúčového páru komponentu povinnej osoby.

(2) Štandardom pre poskytovanie údajov do údajovej základne je poskytovanie údajov

a) v samostatných súboroch s maximálnou veľkosťou 150 MB pred komprimovaním,

b) v komprimovanej podobe vo formáte ZIP s použitím algoritmu DEFLATE bez hesla, pričom sa komprimuje každý súbor osobitne,

c) zašifrovaných verejným kľúčom VKNZIS,

d) podpísaných privátnym kľúčom podpisového kľúčového páru KPorganizácie,

e) prostredníctvom Secure File Transfer Protocol (sFTP).

§ 8

Štandard pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne

Štandardom pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne je

a) používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPs) a cookies medzi povinnou osobou a webovým serverom a medzi webovými servermi,

b) formát súboru elektronického formulára XML správy bez komprimácie a šifrovania.

§ 9

Štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému

Štandardom pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému je používanie schém správ vo formáte Extensible Markup Language (XML) pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému podľa platnej technickej špecifikácie zverejnenej na webovom sídle národného centra.

§ 10

Číselníky zdravotníckej informatiky

(1) Zoznam číselníkov zdravotníckej informatiky je uvedený v prílohe č. 1.

(2) V rámci zdravotníckej informatiky sa používajú aj základné číselníky podľa osobitného predpisu9) (ďalej len „preberané číselníky“). Zoznam preberaných číselníkov je uvedený v prílohe č. 2.

§ 11

Lehoty poskytovania údajov

(1) Údaje sa do údajovej základne poskytujú denne pri zaevidovaní akejkoľvek zmeny.

(2) Údaje z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému10) sa poskytujú najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

§ 12

Osobitný spôsob poskytovania údajov z účtu poistenca počas výpadku pripojenia s národným zdravotníckym informačným systémom

Počas výpadku pripojenia s národným zdravotníckym informačným systémom sa poskytujú národnému centru údaje z účtu poistenca záložným spôsobom prostredníctvom dátového nosiča CD, DVD alebo USB.

§ 13

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2015

Údaje z účtu poistenca je možné poskytovať prostredníctvom dátového nosiča CD, DVD alebo USB do 31. augusta 2015. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 12.


§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2015.


Viliam Čislák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 107/2015 Z. z.

ČÍSELNÍKY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY

Číselný identifikátor
číselníka (OID)
Názov číselníkaGestor číselníka
1.3.158.00165387.100.10.3Stav kategorizácieMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.9Povolenie viacnásobnej preskripcieMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.26Zoznam zdravotných výkonovMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.30Okolnosti merania krvného tlakuMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.35Druh očkovaníMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.52Laboratórne položkyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.58Druhy nežiaducich reakciíMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.66Typy krvných skupínMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.67Typ platiteľa zdravotného poisteniaMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.68Dôvod ukončenia zdravotného poisteniaMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.77Typ zdravotného poisteniaMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.91Spôsob úhrady za dietetické potravinyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.92Spôsob úhrady za zdravotnícke pomôckyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.93Typ vzorky alebo biologického materiáluMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.96Skupiny limitov dietetických potravínMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.104Spôsob úhrady za liekMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.112Skratky výrobcov dietetických potravínMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.114Typy doplňujúcich informáciíMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.115Anatomické miestaMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.117Fázy menštruačného cykluMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.118Kategória výsledku laboratórneho vyšetreniaMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.121Spôsob odberu laboratórnej vzorkyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.122Transportné obaly laboratórnej vzorkyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.123Urgentnosť vyšetreniaMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.126Druh zdravotníckych pomôcok a implantátovMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.132Metódy merania krvného tlakuMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.145Aplikačná forma dietetickej potravinyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.157Nesprávny spôsob životosprávy, životný štýlMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.158AlergényMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.159Prejavy nežiaducich reakciíMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.171Spôsoby určenia dátumu pôroduMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.211Merná jednotka zdravotníckej pomôckyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.248MikroorganizmusMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.25Zoznam diagnózÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1.3.158.00165387.100.10.37Druh odbornej činnostiÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1.3.158.00165387.100.10.32Charakter očkovaniaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.36Typ očkovaniaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.116Dôvod nevykonania očkovaniaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.120Reakcie po očkovaníÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.4Stav registrácieŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.10Skupina omamných a psychotropných látokŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.13Lieková formaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.22Typ liekového upozorneniaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.83Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systémŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.90Spôsob podaniaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.94Viazanosť na lekársky predpisŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.105Indikačná skupinaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.124Skratky držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku, skratky výrobcovŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.125Skratky výrobcov zdravotníckych pomôcokŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.161Zoznam komponentovŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.164Originalita liekuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.197Skupiny liekovej formyŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.198Farmaceutická surovinaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.201Typ doplňujúceho údaja kontraindikácieŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.202Hodnotenie interakcieŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.203Hodnotenie kontraindikácieŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.204Kvalita zdrojaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.206Typ dávkovaniaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.207Typ doplňujúceho údaja interakcieŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.208Typ liekovej alergieŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.209Závažnosť varovania interakcieŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.212Trieda zdravotníckej pomôckyŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.233Závažnosť kontraindikácieŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.237IndikáciaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.29Typ kontaktnej osobyNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.31Dôvod ukončenia a dočasného pozastavenia registrácieNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.34Zdravotnícka odbornosťNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.38Druh zariadenia v zdravotníctveNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.39Odborné zameranie v zariadeníNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.40Zdravotnícke povolanieNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.41Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctveNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.87Meracie jednotky pre zdravotnícku informatikuNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.95Zásahové územie ambulancie záchrannej zdravotnej službyNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.119Typ platiteľa za laboratórne vyšetrenieNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.149Kód zriaďovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a inej organizácie
v zdravotníctve
Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.151Právny vzťah zdravotníckeho pracovníkaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.155Typ indikátora kvalityNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.156Oblasti indikátora kvalityNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.188Základná jednotka pre zdravotnícku informatikuNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.189Typ jednotky pre zdravotnícku informatikuNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.190Predpona pre zdravotnícku informatikuNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.191Konverzia jednotky pre zdravotnícku informatikuNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.213Typ identifikačného predmetuNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.222Právny základ odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníkaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.223Typ odboru odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníkaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.225Typ starostlivosti pri výkone zdravotníckeho povolaniaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.226Zaradenie do evidenčného počtuNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.228Titul pred menom zdravotníckeho pracovníkaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.229Titul za menom zdravotníckeho pracovníkaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.230Profesijný titul zdravotníckeho pracovníkaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.231Druh licencie zdravotníckeho pracovníkaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.232Dôvod ukončenia a pozastavenia platnosti licencieNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.235Špecifikácia odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivostiNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.236Typ zákonného zástupcuNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.249Dostupnosť lieku v Slovenskej republikeNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.250Dostupnosť lieku v lekárniNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.251Spôsob platbyNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.252Spôsob doručeniaNárodné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.253Plánovaná zdravotná starostlivosť podľa čakacieho zoznamuNárodné centrum zdravotníckych informácií

Príloha č. 2 k vyhláške č. 107/2015 Z. z.

PREBERANÉ ČÍSELNÍKY

Kód číselníkaČíselný identifikátor číselníka (OID)Názov
CL0000561.3.158.00165387.100.10.42Právna forma organizácie
CL0000231.3.158.00165387.100.10.43Samosprávny kraj
CL0000241.3.158.00165387.100.10.44Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres
CL0000251.3.158.00165387.100.10.45Lokálna štatistická územná jednotka 2 –obec
CL0000861.3.158.00165387.100.10.51Krajina OSN
CL0040011.3.158.00165387.100.10.53Identifikátor
CL0040041.3.158.00165387.100.10.54Príbuzenský stav
CL0030031.3.158.00165387.100.10.55Pohlavie
CL0040021.3.158.00165387.100.10.56Rodinný stav
CL0040031.3.158.00165387.100.10.57Existenčný stav
CL0000631.3.158.00165387.100.10.59Titul za menom
CL0101091.3.158.00165387.100.10.63Typ zainteresovanej osoby
CL0101391.3.158.00165387.100.10.75Druh adresy
CL0040051.3.158.00165387.100.10.76Typ telefónneho čísla
CL0000621.3.158.00165387.100.10.86Titul pred menom
1.3.158.00165387.100.10.150PSČ
1.3.158.00165387.100.10.205Jednotka meny
CL0052051.3.158.00165387.100.10.239Ekonomická činnosť
CL0100101.3.158.00165387.100.10.240Inštitucionálne subsektory ESÚ 2010
00361.3.158.00165387.100.10.241Druh vlastníctva
00691.3.158.00165387.100.10.242Orgány ústrednej štátnej správy
CL0101361.3.158.00165387.100.10.243Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Poznámky pod čiarou

1) § 26a ods. 5, § 64 ods. 3, § 78a ods. 4 a § 79 ods. 1 písm. zc) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 3 ods. 3 písm. h) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 15 ods. 1 písm. y) až zb) a § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 34a ods. 6 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 5 ods. 4 a § 6 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 7 ods. 12, § 15 ods. 1 písm. ag), § 18 ods. 1 písm. z), § 23 ods. 1 písm. ao), § 60 ods. 1 písm. y) a § 129 ods. 2 písm. aa) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

2) § 25 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 7 ods. 5 písm. i) a ods. 6 písm. j) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

3) § 3 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

4) § 4 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

5) § 9 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

6) § 11 písm. a) až d) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

7) § 12 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

8) § 13 písm. a) až c) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

9) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. z.

10) § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.