Nariadenie vlády č. 106/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.

Čiastka 34/2015
Platnosť od 28.05.2015
Účinnosť od 01.06.2015

OBSAH

106

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. mája 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 161 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

2. V prílohe č. 1 treťom bode písmená a) a b) znejú:

a) s látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu2) v týchto triedach nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami:

1. mutagenita zárodočných buniek kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 340, H 341),

2. karcinogenita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 350, H 350i, H 351),

3. reprodukčná toxicita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B, 2 alebo ďalšej kategórie nebezpečnosti pre účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie (H 360, H 360D, H 360F, H 360FD, H 360Fd, H 360Df, H 361, H 361d, H 361f, H 361fd, H 362),

4. toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 370, H 371),

b) s látkami a zmesami a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v osobitnom predpise,3)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

3) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.“.

V prílohe č. 1 poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3. V prílohe č. 1 treťom bode sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až o) sa označujú ako písmená c) až n).

4. V prílohe č. 1 treťom bode písmeno c) znie:

c) zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.

5. V prílohe č. 1 treťom bode písm. h) sa slovo „triedy3)“ nahrádza slovami „triedy nebezpečnosti5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.“.

6. V prílohe č. 2 bode 1.1. písm. c) a d) a bode 1.3. sa odkaz „1)“ nahrádza odkazom „6)“, bode 1.2. písm. b) sa odkaz „2)“ nahrádza odkazom „7)“, bode 1.5. sa odkaz „3)“ nahrádza odkazom „8)“ a bode 2 písm. a) sa odkaz „4)“ nahrádza odkazom „9)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9 znejú:

6) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády č. 629/2005 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády č. 555/2006 Z. z.

7) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

8) Príloha k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.

9) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.“.

V prílohe č. 2 poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 4 sa vypúšťajú.

7. V prílohe č. 2 bod 3.4. znie:

3.4. látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu2) v týchto triedach nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami, okrem predaja týchto látok a zmesí v uzavretých nerozbitných originálnych baleniach:

1. akútna dermálna toxicita kategórie nebezpečnosti 1, 2 alebo 3 (H 310, H 311),

2. respiračná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 334),

3. kožná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 317),

4. žieravosť/dráždivosť pre kožu kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 1C (H 314).“.

V prílohe č. 2 poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

8. V prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 3.5.

9. Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2015.


Robert Fico v. r.