Vyhláška č. 10/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov

Čiastka 3/2015
Platnosť od 31.01.2015
Účinnosť od 01.02.2015 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 13. januára 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z. z. a vyhlášky č. 3/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 9 sa slová „prílohe č. 3.“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.“.

2. V § 10 ods. 5 sa slovo „CNG“ nahrádza slovami „CNG/LNG“.

3. V § 10 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Protokol o montáži plynového zariadenia LNG12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LNG, zoznam komponentov plynového zariadenia LNG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje o pracovisku montáže plynového zariadenia LNG, identifikačné údaje o technikoch montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o montáži plynového zariadenia LNG.

(8) Tlačivo podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „CNG/LNG“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR-B typ 47 OCR-B1.

(9) Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia LNG je uvedený v prílohe č. 16a.“.

Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 16.

4. V § 10 ods. 11 sa číslo „7“ nahrádza číslom „10“.

5. V § 10 ods. 14 sa číslo „10“ nahrádza číslom „13“.

6. V § 10 ods. 16 sa čísla „7 a 10“ nahrádzajú číslami „10 a 13“.

7. V § 11 ods. 1 a 3, § 15 ods. 2 a v prílohách č. 20 a 25 sa slovo „CNG“ nahrádza slovom „NG“.

8. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. februára 2015

(1) Protokoly o technickej kontrole a Protokoly o emisnej kontrole motorového vozidla podľa doterajších predpisov možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2015.

(2) Protokoly o montáži plynového zariadenia CNG podľa doterajších predpisov možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2018.

(3) Pečiatky pracoviska montáže plynových zariadení CNG podľa doterajších predpisov sa považujú za rovnocenné s pečiatkami pracoviska montáže plynových zariadení NG; tieto pečiatky možno používať až do ich výmeny poverenou technickou službou plynových zariadení, najneskôr do 31. decembra 2016.

(4) Označenie pracoviska montáže plynových zariadení CNG podľa doterajších predpisov sa považuje za rovnocenné s označením pracoviska montáže plynových zariadení NG; toto označenie možno používať najneskôr do 31. decembra 2016.“.

9. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o technickej kontrole vozidla

príloha 01“.

10. Príloha č. 3 sa vypúšťa.

11. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v anglickom jazyku

príloha 04a

Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia
v slovenskom jazyku

príloha 04b“.

12. V prílohe č. 6 sa I. diel dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI

Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti technickej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti technických kontrol.“.

13. V prílohe č. 6 sa II. diel dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI

Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti technickej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti technických kontrol.“.

14. Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla

príloha 08“.

15. V prílohe č. 10 sa I. diel dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI

Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti emisnej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti emisných kontrol.“.

16. V prílohe č. 10 sa II. diel dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI

Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti emisnej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti emisných kontrol.“.

17. V prílohe č. 13 sa I. diel dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. ČÍSLOVANIE ROKOV VYKONANIA KONTROLY ORIGINALITY

Číselný rad rokov na vyznačenie vykonania kontroly originality na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnej lehoty vykonania kontroly originality.“.

18. V prílohe č. 13 sa II. diel dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. ČÍSLOVANIE ROKOV VYKONANIA KONTROLY ORIGINALITY

Číselný rad rokov na vyznačenie vykonania kontroly originality na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnej lehoty vykonania kontroly originality.“.

19. Prílohy č. 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 15 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o montáži plynového zariadenia LPG

príloha 015

Príloha č. 16 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o montáži plynového zariadenia CNG

príloha 16“.

20. Za prílohu č. 16 sa vkladá príloha č. 16a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 16a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o montáži plynového zariadenia LNG

príloha 16a“.

21. Prílohy č. 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 17 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém

príloha 17

Príloha č. 18 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém

príloha 18“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2015.


Ján Počiatek v. r.