Oznámenie č. 1/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Čiastka 1/2015
Platnosť od 13.01.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. októbra 2014 v súlade s článkom 40.

OBSAH

Použitie dohody (§ 1 - § 4)
Nákladný list (§ 1 - § 15)
Článok 12 (§ 1 - § 4)
Platenie prepravného (§ 1 - § 7)
Komerčná zápisnica (§ 1 - § 9)
Rozsah zodpovednosti (§ 1 - § 10)
Reklamácie (§ 1 - § 12)
Premlčanie nárokov (§ 1 - § 4)
Odúčtovacia mena (§ 1 - § 2)

1

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 1951 bola v Budapešti uzavretá Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS).

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 1951.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1141 zo 14. mája 2014 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 29. mája 2014 s vyhlásením:

„Slovenská republika ako členský štát Európskej únie v prípade, že v budúcnosti vznikne rozpor pri plnení povinností spojených s členstvom v Európskej únii a povinností vyplývajúcich z Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovarov (SMGS; Budapešť 10. júla 1951) si vyhradzuje právo vypovedať dohodu SMGS.“.

Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola 2. júna 2014 uložená u depozitára, ktorým je Organizácia pre spoluprácu železníc so sídlom vo Varšave.

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. októbra 2014 v súlade s článkom 40.

Do textu príloh dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

K oznámeniu č. 1/2015 Z. z.


ORGANIZÁCIA PRE SPOLUPRÁCU ŽELEZNÍC

(OSŽD)

DOHODA

o medzinárodnej železničnej preprave tovaru

(SMGS)

Platnosť od 1. novembra 1951

so zapracovanými zmenami platnými

od 1. júla 2013

DOHODA

O MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ PREPRAVE TOVARU

(SMGS)

Za účelom organizácie prepravy tovarov v priamej medzinárodnej železničnej preprave tovarov ministerstvá, nadriadené železniciam*:

Albánskej republiky,

Azerbajdžanskej republiky,

Bieloruskej republiky,

Bulharskej republiky,

Čínskej ľudovej republiky,

Estónskej republiky,

Gruzínska,

Islámskej republiky Irán,

Kazašskej republiky,

Kirgizskej republiky,

Kórejskej ľudovo-demokratickej republiky,

Litovskej republiky,

Lotyšskej republiky,

Maďarska,

Moldavskej republiky,

Mongolska,

Poľskej republiky,

Ruskej federácie,

Tadžickej republiky,

Turkménskej republiky,

Ukrajiny,

Uzbeckej republiky

svojimi splnomocnencami uzatvorili medzi sebou dohodu o nižšie uvedenom:

O D D I E L I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet dohody

Nasledovnou dohodou sa upravuje priama medzinárodná železničná preprava tovarov medzi železnicami:

Albánskej republiky,

Azerbajdžanskej republiky,

Bieloruskej republiky,

Bulharskej republiky,

Čínskej ľudovej republiky,

Estónskej republiky,

Gruzínska,

Islámskej republiky Irán,

Kazašskej republiky,

Kirgizskej republiky,

Kórejskej ľudovo-demokratickej republiky,

Litovskej republiky,

Lotyšskej republiky,

Maďarska,

Moldavskej republiky,

Mongolska,

Poľskej republiky,

Ruskej federácie,

Tadžickej republiky,

Turkménskej republiky,

Ukrajiny,

Uzbeckej republiky.

Záujmy týchto železníc zastupujú ich nadriadené ministerstvá, ktoré túto dohodu* uzatvorili.

Článok 2

Použitie dohody

§ 1

Podľa ustanovení tejto dohody sa preprava tovaru vykonáva s nákladným listom SMGS v priamej železničnej preprave tovaru medzi stanicami uvedenými v § 2 článku 3 výhradne po tratiach železníc zúčastnených na tejto dohode.

Táto dohoda je záväzná pre železnice, odosielateľov a prijímateľov tovarov a platí nezávisle od štátnej príslušnosti krajín zúčastnených na tejto dohode*.

§ 2

Preprava tovarov z krajín, ktorých železnice sú zúčastnené na tejto dohode, tranzitom cez krajiny, ktorých železnice sú taktiež zúčastnené na tejto dohode, do krajín, ktorých železnice nie sú zúčastnené na tejto dohode a v opačnom smere sa vykonáva poriadkom a podľa ustanovení uvedených v tranzitnej tarife používanej zúčastnenými železnicami pre príslušnú medzinárodnú prepravu, pokiaľ sa nepoužíva iná dohoda o priamej medzinárodnej železničnej preprave tovarov.

§ 3

Táto dohoda neplatí pre prepravu tovaru:

1. ak stanica odoslania a stanica určenia sa nachádzajú v tej istej krajine a preprava sa vykonáva po území druhej krajiny len tranzitom vlakmi železnice krajiny odoslania;

2. medzi stanicami dvoch krajín tranzitom po území tretej krajiny vo vlakoch železnice krajiny odoslania alebo krajiny určenia;

3. medzi stanicami dvoch susedských krajín, pokiaľ sa táto preprava vykonáva po celej prepravnej ceste vo vlakoch železnice jednej krajiny v súlade s jej platnými vnútroštátnymi predpismi.

Prepravy uvedené v bodoch 1, 2 a 3 tohto paragrafu sa môžu vykonávať podľa zvláštnych dohôd uzavretých medzi zainteresovanými železnicami.

§ 4

Železnice, krajín ktoré sú súčasne účastníkmi iných medzinárodných dohôd, môžu vykonávať prepravy tovarov medzi sebou na základe týchto dohôd.

Článok 3

Prepravná povinnosť železnice

§ 1

Každá železnica1 zúčastnená na tejto dohode je povinná prepravovať všetky tovary, okrem tovarov vymenovaných v článku 4, podľa ustanovení tejto dohody, ak

1. je preprava zahrnutá do plánu prepravy tovarov železnice odoslania pokiaľ na nej platné vnútroštátne predpisy nestanovujú iné;

2. je preprava uskutočniteľná prepravnými prostriedkami, ktoré má železnica k dispozícii;

3. odosielateľ spĺňa podmienky tejto dohody;

4. vykonaniu prepravy nebránia okolnosti, ktoré železnica nemôže odvráti a ich odstránenie nie je v jej moci.

§ 2

Preprava tovarov sa vykonáva medzi všetkými stanicami2, ktoré sú otvorené pre prepravu tovaru vo vnútroštátnej preprave krajiny, ktorej železnice sú zúčastnené tejto dohode a to:

1. bez prekladania v pohraničných staniciach železníc s rovnakým rozchodom;

2. s prekladaním tovaru alebo s prestavením vozňov na podvozok iného rozchodu v pohraničných staniciach, v ktorých železnice s rozdielnym rozchodom na seba naväzujú, alebo s použitím posuvných /prestaviteľných/ podvozkov. Prepravné podmienky pre tovar s prekladaním alebo s prestavením vozňov na podvozok iného rozchodu alebo s použitím posuvných /prestaviteľných/ podvozkov stanovia železnice podľa dohody uzatvorenej medzi železnicami s traťami rozdielnych rozchodov vzájomne susediacich krajín.

Preprava tovaru s určením na železnice Kórejskej ľudovodemokratickej republiky sa vykonáva len do tých staníc, ktorých názvy oznámi táto železnica všetkým železniciam zúčastneným na tejto dohode, a ktoré sa zverejní v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na týchto železniciach.

Prepravy vozňových zásielok a kontajnerových zásielok na železnice Čínskej ľudovej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ako aj v opačnom smere, vyžadujú predbežné dohody so železnicami týchto krajín a tiež s tranzitnými železnicami zúčastnenými na preprave.

§ 3

Na príkaz príslušných vládnych orgánov železnica dočasne:

1. zastaví prepravu celkom alebo s časti;

2. zastaví príjem určitého tovaru alebo príjem povolí len za určitých podmienok;

3. prijíma určitý tovar na prepravu prednostne.

Okrem toho je železnica oprávnená prijať uvedené opatrenia, ak sú potrebné, na základe okolností, ktoré železnica nemôže odvrátiť, alebo odstránenie ktorých nie je v jej moci (napr. živelné pohromy, iné poveternostné podmienky).

Železnica, na ktorej bolo také opatrenie zavedené, je povinná o tom neodkladne vyrozumieť zainteresované železnice dialnopisom alebo faxom. Tieto železnice musia byť neodkladne informované taktiež o zrušení opatrení.

Tieto opatrenia sa musia uverejniť, ak to stanovujú vnútroštátne predpisy platné na železniciach.

Článok 4

Predmety vylúčené z prepravy

§ 1

Z priamej medzinárodnej železničnej prepravy tovaru sú vylúčené:

1. predmety, ktorých preprava je zakázaná hoci len v jednej krajine, železnice ktorej by sa mali zúčastniť na preprave;

2. predmety vyhradené monopolu poštovej správy (príloha 1), hoci len v jednom štáte, železnice ktorého by sa mohli zúčastniť na preprave;

3. nebezpečné tovary, preprava ktorých nie je uvedená v prílohe 2 k SMGS;

4. kusové zásielky, ak je hmotnosť jedného kusa menšia ako 10 kg. Toto obmedzenie neplatí pre tovary, pri ktorých objem jedného kusa neprevyšuje 0,1 m3;

5. tovary s hmotnosťou vyššou ako 1,5t na jeden kus v krytých vozňoch s neotvárateľnou strechou v preprave s prekládkou;

6. kusové zásielky v preprave s prekládkou o hmotnosti nižšej ako 100 kg u jedného kusa v otvorených vozňoch; toto ustanovenie neplatí pre tovary, u ktorých je v prílohe 2 predpísaná najvyššia hmotnosť jedného kusa menšia ako 100 kg.

§ 2

Ak sa pri vykonávaní prepravnej zmluvy zistí, že boli prijaté predmety vylúčené z prepravy, hoci aj správne pomenované, zadržia sa a naloží sa s nimi podľa platných zákonov a predpisov krajiny, v ktorom bol tovar zadržaný.

Článok 5

Predmety prijaté na prepravu za osobitných podmienok

§ 1

Železničné vozidlá (vrátane koľajových žeriavov) na vlastných kolesách sa prijímajú na prepravu, ak stanica odoslania zistí ich spôsobilosť na jazdu a potvrdí to v nákladnom liste v stĺpci „Pomenovanie tovaru“ a zároveň uvedie ich najvyššiu dovolenú rýchlosť, a v prípade nevyhnutnosti aj ďalšie podmienky prepravy.

Ak sa železničné vozidlá majú prepraviť na vlastných kolesách po železniciach s rozdielnym rozchodom, môžu byť prijaté na prepravu len po predchádzajúcom súhlase železníc s iným rozchodom. V tom prípade je odosielateľ povinný zaobstarať na prestavenie vozidiel náhradné podvozky iného rozchodu. Ak je železnica iného rozchodu tranzitnou železnicou, môže sa pri odsúhlasení prepravy dohodnúť, že tranzitná železnica dodá svoje podvozky na prepravu po svojich tratiach.

Pri preprave rušňov, tendrov, motorových vozňov a koľajových žeriavov na vlastných kolesách musí odosielateľ zabezpečiť ich sprevádzanie podľa ustanovení prílohy 3.

§ 2

Živé zvieratá sa prepravujú len so sprievodcami, pri výnimke malých zvierat a vtáctva prepravovaných ako kusové zásielky v pevne uzavretých klietkach, bedniach košoch a pod. v preprave bez prekládky.

Odosielateľ musí zabezpečiť sprevádzanie zvierat v súlade s ustanoveniami prílohy 3.

Odosielateľ musí dodržať veterinárno-lekárske predpisy krajiny odoslania a krajiny určenia, ako aj tranzitných krajín.

§ 3

Ľahko skaziteľné tovary sa prijímajú na prepravu podľa ustanovení prílohy 4. Preprava ľahko skaziteľných tovarov do Vietnamskej socialistickej republiky alebo tranzitom po jej tratiach sa musí vopred odsúhlasiť so železnicami Vietnamskej socialistickej republiky.

§ 4

Nižšie uvedené tovary sa prijímajú na prepravu len po predchádzajúcej dohode medzi železnicami zúčastnenými na preprave:

1. tovary s hmotnosťou jedného kusa vyššou ako 60 t a v preprave s prekladaním do Vietnamskej socialistickej republiky vyššou ako 20 t;

2. tovary dlhšie ako 18 m a do Vietnamskej socialistickej republiky dlhší ako 12 m.

S výnimkou tovarov prepravovaných do Vietnamskej socialistickej republiky sa prijímajú na prepravu bez predchádzajúcej dohody:

– tovary dlhšie ako 18 m až do 25 m, ak sú naložené na jednom vozni v preprave bez prekladania. Ak sa musia použiť ochranné vozne, tovary na nich nesmú spočívať;

– železničné koľajnice a kruhová armovacia oceľ s dĺžkou do 30 m a pre európske železnice s rozchodom 1435 mm s dĺžkou 36 m;

3. tovary s prekročenou nakladacou mierou uvedenou v prílohe 5, hoci len na jednej železnici zúčastnenej na preprave.

V preprave s prekladaním sa musí vziať do úvahy pri výpočte prekročenia nakladacej miery výška podlahy vozňa 1300 mm nad hlavou koľajnice a pre železnice Vietnamskej socialistickej republiky 1100 mm. Pritom sa musí vychádzať z toho, že vozeň stojí na vodorovnej koľaji a pozdĺžna os vozňa sa nachádza nad stredom koľaje;

4. tovary prepravované v transportéroch v preprave s prekladaním;

5. chemické tovary prepravované v nádržkových vozňoch v preprave s prekladaním;

6. všetky kvapalné tovary prepravované v nádržkových vozňoch do Vietnamskej socialistickej republiky.

K dohodnutiu podmienok pre takéto tovary musí odosielateľ v preprave bez prekladania najneskôr jeden mesiac, v preprave s prekladaním najneskôr dva mesiace pred podaním tovarov na prepravu oznámiť stanici odoslania údaje o druhu obalu a hmotnosti jednotlivých kusov a okrem toho pri tovaroch uvedených v bodoch 1, 2 a 3 tohto paragrafu ich rozmery; ak je to potrebné, predloží aj náčrtok spôsobu nakládky. Pri tovaroch s prekročenou nakladacou mierou musí odosielateľ vždy predložiť náčrtok rozmiestnenia a zaistenia tovarov .

Ak sa tovary s prekročenou nakladacou mierou prepravujú na tratiach tranzitných železníc okľukou, odosielateľ musí uviesť túto okľuku v nákladnom liste v stĺpci „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“.

§ 5

Pri nesymetrických tovaroch s prekročenou nakladacou mierou, pri tovaroch s hmotnosťou jedného kusa vyššou ako 3 t, pri strojoch a zariadeniach ako aj pri tovaroch balených do debien, ktorých výška presahuje 1 m, odosielateľ musí uviesť na každom kuse, a to na oboch stranách v priečnom a pozdĺžnom smere nezmývateľnou farbou alebo iným spôsobom, zabezpečujúcim neporušenosť znaku pri preprave polohu ťažiska označením „Ťažisko“ podľa vzoru prílohy 6 a hrubú hmotnosť každého kusa.

Pre tovar s prekročenou nakladacou mierou prepravovaných po železniciach Islámskej republiky Irán, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Mongolska a Vietnamskej socialistickej republiky musí odosielateľ na oboch stranách v pozdĺžnom smere umiestniť červeno orámovaný nápis alebo tabuľku s týmto textom:

„Pozor! Tovar s prekročenou nakladacou mierou na ................. ( zapíše sa skrátené označenie železníc RAI, KŽD, ZČ, MTZ )“

«Внимание! Негабаритный груз на…................. (сокращенные наименования железных дорог - РАИ, КЖД, 3Ч, МТЗ)».

Tento nápis musí byť uvedený v jazyku krajiny odoslania s prekladom do jazyka ruského a pri preprave do, Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky - do jazyka čínskeho alebo jazyka ruského.

Pri preprave tovaru s prekročenou nakladacou mierou po ostatných železniciach s rozchodom 1520 mm, ktoré nie sú vyššie vymenované, odosielateľ alebo prekládková stanica musí naniesť na bok vozňa a tovaru výraznou nezmývateľnou farbou kontrolné pásy a taktiež na oboch pozdĺžnych stranách tovaru urobiť nápis alebo pripevniť štítok o prepročení nakladacej miery a podmienky jeho spúšťania po staniciach v ktorých sa nachádzajú zoraďovacie pahorky, alebo tieto sú tieto podmienky uvedené dohodnutom nákrese s textom: „Prekročená ložná miera ........(uvedie sa index prekročenia ložnej miery)“, „Nespúšťať“, „Neodrážať“. Nápis sa vyhotovuje v jazyku ruskom, pri nevyhnutnosti s prekladom do iného jazyka.

§ 6

Automobily a traktory sa prijímajú na prepravu iba pri dodržaní podmienok uvedených v prílohe 7.

§ 7

Nebezpečné tovary sa prijímajú na prepravu len za podmienok stanovených v prílohe 2.

§ 8

Zomreté osoby sa prepravujú pri dodržaní týchto podmienok:

1. každá zomretá osoba sa prijíma na prepravu len v pevnej a vzduchotesne uzatvorenej kovovej rakve alebo vo vzduchotesne uzatvorenej drevenej rakve obitej plechom. Rakva sa musí pevne vložiť do drevenej debny;

2. odosielateľ musí pripojiť k nákladnému listu lekárske potvrdenie zdravotníckych orgánov, z ktorého vyplýva, že z ich strany nie sú proti preprave zomretej osoby žiadne námietky;

3. zomreté osoby sa prijímajú na prepravu len vozňovými zásielkami ako rýchlotovar;

4. vo vozni, v ktorom je naložená rakva so zomretou osobou, sa môžu prepravovať predmety patriace k zomretej osobe až do celkovej hmotnosti 500 kg. Tieto predmety sa prepravujú bezplatne, železnice nenesú za ne zodpovednosť.

5. zomreté osoby sa prepravujú len so sprevádzaním sprievodcami odosielateľa podľa ustanovení prílohy 3. Na žiadosť odosielateľa a so súhlasom všetkých železníc zúčastnených na preprave sa môžu zomreté osoby prepravovať i bez sprievodcov.

§ 9

Ak sa počas vykonávania prepravnej zmluvy zistí, že tovary, uvedené v §§ 1 - 8 tohoto článku a povolené k preprave len za osobitných podmienok, boli prijaté na prepravu bez dodržania týchto podmienok, tieto tovary sa zadržia a naloží sa s nimi podľa ustanovení článku 21. Pokiaľ stav obalu alebo balenie nebezpečných tovarov nedovoľuje ich ďalšiu prepravu, potom také tovary sa zadržia a naloží sa s nimi podľa vnútroštátnych zákonov a predpisov krajiny, v ktorom bol tovar zadržaný.

§ 10

Vo výnimočných prípadoch, keď v dôsledku osobitných okolností preprava jednotlivých tovarov nemôže byť uskutočnená na základe ustanovení SMGS, spolu s odosielateľmi a prijímateľmi môže sa určiť spôsob prepravy daného tovaru podľa osobitných podmienok odsúhlasených medzi železnicami, zúčastnenými na preprave.

Článok 6

Osobitné ustanovenia na určité prepravy

§ 1

Pri prepravách nebezpečných tovarov platia ustanovenia prílohy 2 (Pravidlá prepravy nebezpečných tovarov).

§ 2

Pri prepravách tovarov so sprievodcami platia ustanovenia prílohy 3 (Pravidlá prepravy tovarov so sprievodcami dodanými odosielateľom alebo prijímateľom).

§ 3

Pri prepravách ľahko skaziteľných tovarov platia ustanovenia prílohy 4 (Pravidlá prepravy ľahko skaziteľných tovarov).

§ 4

Pri prepravách automobilov a traktorov platia ustanovenia prílohy 7 (Pravidlá prepravy automobilov a traktorov).

§ 5

Pri prepravách tovarov v kontajneroch platia ustanovenia prílohy 8 (Pravidlá prepravy kontajnerov).

§ 6

Vyhradené

§ 7

Pri prepravách ložených a prázdnych súkromných nákladných vozňov a nákladných vozňov železnice, ktoré boli dané do prenájmu platia ustanovenia prílohy 10 (Pravidlá prepravy súkromných nákladných vozňov a nákladných vozňov železnice, ktoré boli dané do prenájmu).

§ 8

Pri prepravách tovarov vo zväzkoch platia ustanovenia prílohy 11 (Pravidlá prepravy tovarov vo zväzkoch).

§ 9

Pri intermodálnych* prepravách ložených cestných súprav, automobilov, prívesov, návesov a výmenných nadstavieb ako aj pri ich prepravách v prázdnom stave do alebo po preprave tovaru po železnici platia ustanovenia prílohy 21 (Pravidlá prepravy cestných súprav, automobilov, prívesov, návesov a výmenných nadstavieb.).

§ 10

Dve alebo viac železníc zúčastnených na tejto dohode môžu dohodnúť prepravu tovarov s použitím elektronického nákladného listu v zmysle článku 7. Pre takúto prepravu môžu byť dohodnuté zvláštne podmienky.

§ 11

Pri prepravách tovarov do krajín, v ktorých sa používajú „Jednotné právne predpisy k dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave tovarov“ (CIM-príloha B k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave – COTIF), a v opačnom smere sa môže používať nákladný list CIM/SMGS. Osobitosti použitia nákladného listu CIM/SMGS sú uvedené v prílohe 22 (Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS).

O D D I E L II

UZATVORENIE PREPRAVNEJ ZMLUVY

Článok 7

Nákladný list

§ 1

Prepravná zmluva sa uzatvára nákladným listom jednotného vzoru. Nákladný list pozostáva z listov:

1. prvopis nákladného listu;

2. karta;

3. druhopis nákladného listu;

4. návestie;

5. odberný list

podľa vzoru prílohy 12.1 alebo prílohy 12.2, ako aj z potrebného počtu dodatočných vyhotovení karty podľa vzoru prílohy 12.3 alebo prílohy 12.4, a to:

– dve vyhotovenia pre železnicu odoslania a

– po jednom vyhotovení pre každú tranzitnú železnicu zúčastnenú na preprave.

Odosielateľ môže k nákladnému listu priložiť doplňujúce vyhotovenia karty na colné konanie počas prepravy alebo na železnici určenia.

Súčasne s podaním tovaru na prepravu musí odosielateľ odovzdať stanici odoslania na každú zásielku správne vyplnený a podpísaný nákladný list. Nákladný list musí byť vyplnený v prísnom súlade s Vysvetlivkami na vyplnenie nákladného listu SMGS (príloha12.5) a pri preprave tovaru do krajín, ktorých železnice nie sú účastníkmi SMGS a nepoužívajú ustanovenia SMGS, v súlade s ustanoveniami prílohy 12.6 k SMGS.

Vnútroštátne predpisy platné na železnici odoslania môžu stanoviť preloženie potrebného počtu dodatočných doplňujúcich vyhotovení karty stanici odoslania, ako aj iný počet dodatočných doplňujúcich vyhotovení karty pre železnicu odoslania.

Listy 1, 2, 4 a 5 nákladného listu sprevádzajú tovar až do stanice určenia. List 3 nákladného listu (druhopis nákladného listu) sa vráti odosielateľovi po uzatvorení prepravnej zmluvy. Tento list nemá význam prvopisu nákladného listu (list 1 nákladného listu).

§ 2

Tlačivá nákladného listu sa tlačia a vyplňujú v jednom z úradných jazykoch OSŽD (čínskom, ruskom)a to:

– pri preprave do/z Azerbajdžanskej republiky, Bieloruskej republiky, Bulharskej republiky, Estónskej republiky, Gruzínska, Islamskej republiky Irán, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Moldavskej republiky, Mongolska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Tadžickej republiky, Turkménskej republiky, Ukrajiny, Uzbeckej republiky – alebo tranzitom na týchto železniciach v jazyku ruskom;

– pri preprave do/z Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a do Vietnamskej socialistickej republiky – v čínskom alebo ruskom jazyku.

Tlačivá nákladného listu a vyplnené všetky alebo niektoré stĺpce v nákladnom liste môžu byťpreložené do iného jazyku. V prípade rozdielneho výkladu sa pokladá za rozhodujúci text v úradnom jazyku OSŽD.

§ 3

Tlačivá nákladného listu SMGS majú formát A4 a tlačia sa:

1. pre prepravu obyčajného tovaru – čiernou tlačou na bielom papieri;

2. pre prepravu rýchlotovaru - čiernou tlačou na bielom papieri vždy s 1 cm širokým červeným pruhom na hornom a dolnom okraji líca a rubu.

Podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici odoslania môže byť druhopis nákladného listu (list 3 nákladného listu) vytlačený aj na papieri inej farby.

Voľba tlačiva nákladného listu bielej farby alebo s červenými pruhmi naznačuje, či sa má tovar prepraviť na celej prepravne ceste ako obyčajný tovar alebo ako rýchlotovar.

Na tlač nákladných listov je povolené používanie papieru s vodoznakmi. Je dovolené na tlačivo nákladného listu naniesť typograficky číslo zásielky, mikrotlač, hologramy alebo farebné tieňovanie bez zmeny bielej farby papiera.

§ 4

Po dohode so zúčastnenými železnicami môže byť povolené prijatie tovaru k preprave vozňovou zásielkou vlakmi osobnej prepravy a v preprave bez prekladania tovary - kontajnerovou zásielkou po jednej alebo niekoľkých železniciach - zúčastnených na tejto dohode. Takúto prepravu musí odosielateľ oznámiť železnici odoslania najneskôr osem dní pred podaním tovaru na prepravu.

Po obdržaní súhlasu na prepravu tovaru vlakmi osobnej prepravy je odosielateľ povinný zapísať do nákladného listu do stĺpca „Osobitné vyhlásenie odosielateľa” záznam:

„Po železniciach .................. (skrátené označenie železníc) sa tovar prepravuje vlakmi osobnej prepravy”

„По ... ..... .... железным дорогам груз перевозится с пассажирскими понздами .“

Takéto prepravy sa uskutočňujú nákladnými listami pre rýchlotovar.

§ 5

Údaje do nákladného listu musia byť zapísané čitateľne atramentom, guličkovým perom (pokiaľ to neodporuje vnútroštátnym predpisom platným na železnici odoslania), písacím strojom, počítačom, vytlačením alebo odtlačením pečiatky. Záznamy sa červenou farbou zapíšu len v tých prípadoch, ak je to špeciálne predpísané touto dohodou.

Všetky údaje v nákladnom liste musia byť zapísané odosielateľom alebo železnicou do príslušných stĺpcov.

Pri vyplňovaní nákladného listu nie je povolené používať skratky, okrem skratiek uvedených v prílohe 12.5 a prípadoch uvedených v § 7 tohto článku a v § 2 článku 15. Odtlačky pečiatok v nákladnom liste musia byť dobre čitateľné. Záznamy odosielateľa nesmú byť upravované (škrtané, opravené prelepeným textom atď.), ani gumované alebo zahladené.

Vo výnimočných prípadoch môže odosielateľ urobiť opravy v nákladnom liste len v jednom stĺpci alebo v dvoch vzájomne súvisiacich stĺpcoch. Pri tom vykonané opravy musia byť ním oznámené v stĺpci „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“ a potvrdené podpisom alebo odtlačkom pečiatky.

Zmeny a doplnenia údajov v nákladnom liste vykonané železnicou sa potvrdzujú podpisom príslušného zamestnanca a odtlačkom staničnej pečiatky.

§ 6

Odosielateľ musí v nákladnom liste zapísať výstupné pohraničné stanice krajiny odoslania a tranzitných krajín, cez ktoré sa má tovary prepraviť. Ak existuje možnosť prepravy tovarov z výstupnej pohraničnej stanice cez niekoľko vstupných pohraničných staníc susedskej krajiny, potom v nákladnom liste musí byť zapísaná aj príslušná vstupná pohraničná stanica, cez ktorú bude uskutočnená preprava.

Odosielateľ podľa možnosti zapíše tie pohraničné stanice, cez ktoré je prepravná vzdialenosť medzi stanicou odoslania a stanicou určenia najkratšia. Pre tranzitné železnice musia byť odosielateľom zapísané len pohraničné stanice, ktoré sú uvedené v tranzitnej tarife používanej pre danú medzinárodnú prepravu.

Pri prepravách do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky odosielateľ je povinný v nákladnom liste v stĺpcoch „Železnica určenia“ a „Stanica určenia“, a pri preprave z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v stĺpci „Stanica odoslania“ okrem názvu stanice zapísať aj dohodnuté číslo tejto stanice a železnice.

§ 7

Odosielateľom alebo prijímateľom tovaru môže byť len jedna fyzická alebo právnická osoba. Údaje v nákladnom liste v stĺpci „Prijímateľ, poštová adresa“, ktoré neobsahujú meno prijímateľa a jeho poštovú adresu, nie sú povolené, pokiaľ nie podľa ustanovení tranzitnej tarify používanej na príslušnú medzinárodnú prepravu zúčastnenými železnicami stanovená iná úprava.

Pri preprave do Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a do Vietnamskej socialistickej republiky a v opačnom smere je povolené zapísať v nákladnom liste do stĺpca „Odosielateľ, poštová adresa“ alebo „Prijímateľ, poštová adresa“ v týchto krajinách dohodnuté označenie odosielateľa alebo prijímateľa a jeho poštovú adresu (napr. 6DM-12).

§ 8

Tovary musia byť v nákladnom liste pomenované nasledovne:

1. tovary, prepravované v súlade s § 7 článku 5, musia byť pomenované podľa prílohy 2 k SMGS a ustanovení bodov 2 až 4 tohto paragrafu;

2. tovary, prepravované tranzitom po železniciach zúčastnených na tejto dohode, sa pomenujú podľa nomenklatúry tovarov tranzitnej tarify používanej pre danú medzinárodnú prepravu.

Okrem tohto pomenovania môže odosielateľ v nákladnom liste uviesť v zátvorke pomenovanie tovaru podľa nomenklatúry tovarov vnútroštátnych taríf platných na železnici odoslania alebo na železnici určenia, alebo dve pomenovania podľa nomenklatúry tovarov vnútroštátnych taríf platných na železnici odoslania alebo železnici určenia;

3. tovary prepravované medzi dvoma susednými krajinami musia byť pomenované, pokiaľ medzi železnicami týchto krajín zavedená priama tarifa, podľa nomenklatúry tovarov tejto tarify;

4. vo všetkých ostatných prípadoch sa pomenovanie tovaru zapíše podľa nomenklatúry tovarov vnútroštátnych taríf platných na železnici odoslania alebo na železnici odoslania a železnici určenia; okrem toho sa v nákladnom liste je potrebné uviesť stav a charakteristiku tovaru pre jeho tarifovanie.

§ 9

Pri podaní palivového dreva a reziva na prepravu odosielateľ môže zapísať v nákladnom liste do stĺpca „Pomenovanie tovaru“ počet skládok a ich výšku v centimetroch alebo objem v kubických metroch a pod..

§ 10

V prípade ak sa pre nakládku vozňovej zásielky použije vozeň, na ktorom je nápis hranice zaťaženia „A, B, C“, v nákladnom liste v stĺpci „Hranica zaťaženia (t)“ sa zapíše písmeno „C“ a najvyššia hmotnosť uvedená pod ním.

§ 11

Hmotnosť tovaru, ako aj spôsob zistenia hmotnosti, sa zapisuje do príslušných stĺpcov nákladného listu podľa vnútroštátnych predpisoch platných na železnici odoslania.

§ 12

Ak v nákladnom liste v stĺpcoch 9 až 13 nestačí miesto vyhradené pre údaje o tovare a v stĺpcoch 18 a 19 na údaje o kontajneroch a prepravných pomôckach, k listom 1 až 5 nákladného listu a ku každému dodatočnému vyhotoveniu karty sa pripojí doplnkový list s rozmerom nákladného listu. Do doplnkových listov sa zapíšu zodpovedajúce údaje osobitne pre každý stĺpec, pre ktorý je to potrebné. Do stĺpcov 9 až 11, príp. 18 a 19 nákladného listu sa zapíše poznámka : „Údaje pozri v doplnkovom liste“. Do stĺpcov 12 a 13 nákladného listu sa zapíše celkový počet kusov a celková hmotnosť tovaru.

Ak v nákladnom liste v stĺpcoch 27 až 30 nestačí miesto vyhradené na údaje o vozni, ďalšie údaje sa zapíšu do doplnkového listu. K listom 1 až 5 nákladného listu a ku každému dodatočnému vyhotoveniu karty sa pripojí po jednom vyhotovení takéhoto doplnkového listu. V poslednom riadku stĺpcov 27 až 30 sa zapíše: „Pokračovanie pozri v doplnkovom liste“.

Odosielateľ môže pripojiť doplnkové listy k nákladnému listu aj pre stĺpce „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“ a „Listiny priložené odosielateľom“.

Odosielateľ musí všetky doplnkové listy podpísať a v nákladnom liste v stĺpci „Listiny priložené odosielateľom“ uviesť počet priložených doplnkových listov.

Ak v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania, dodatočné vyhotovenie karty vyplňuje stanica odoslania, odosielateľ musí odovzdať stanici odoslania na jej vyžiadanie potrebný počet doplnkových listov pre ich pripevnenie k dodatočným vyhotoveniam karty.

Pripojené doplnkové listy, musia byť vyplnené v jazykoch uvedených v § 2 tohto článku.

§ 13

Odosielateľ tovaru môže v nákladnom liste v stĺpci „Záznamy pre železnicu nezáväzné“ uviesť záznamy vzťahujúce sa k danej zásielke, ktoré sú určené len pre prijímateľa a železnici nedávajú nijakú povinnosť alebo zodpovednosť, napr.:

„Podľa zmluvy z ..............................“;

„K príkazu č. (k trans. č. alebo k objednávke č.);

„K ďalšej preprave ................“.

§ 14

Prepravná zmluva môže byť uzatvorená aj s elektronickým nákladným listom.

Elektronický nákladný list - je súbor údajov v elektronickej forme, ktorý spĺňa funkciu papierového nákladného listu ako prepravnej zmluvy.

Spôsob zapisovania údajov do elektronického nákladného listu sa odsúhlasuje medzi železnicou a odosielateľom.

V prípade potreby papierová kópia elektronického nákladného listu a jej doplnkové listy sa môžu vytlačiť podľa vzoru prílohy 12.1, 12.2, 12.3 a 12.4 a ustanovení § 12 tohto článku. Pri preprave rýchlotovaru namiesto červeného pruhu sa uvedie v pravom hornom rohu papierovej kópie elektronického nákladného listu údaj: „Rýchlotovar“.

Zmeny údajov zapísaných do elektronického nákladného listu v prípadoch uvedených SMGS sa uskutočňujú so zachovaním pôvodných údajov.

§ 15

Prepravná zmluvy môže byť uzatvorená aj nákladným listom CIM/SMGS. Vzor nákladného listu, príručka na jeho vyplnenie sú uvedené v prílohe 22 (Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS).

Článok 8

Prijatie tovaru na prepravu

§ 1

Tovary prijaté na prepravu od jedného odosielateľa s jedným nákladným listom v jednej stanici odoslania pre jedného prijímateľa do jednej stanici určenia sa považujú za zásielku. Sú nasledovné druhy zásielok: vozňová, kusová, kontajnerová, kontrajlerová.

Za vozňovú zásielku sa považuje tovar podaný na prepravu s jedným nákladným listom, ktorý vzhľadom na svoj objem alebo druh potrebuje samostatný vozeň.

Za kusovú zásielku sa považuje tovar podaný na prepravu s jedným nákladným listom, ktorého celková hmotnosť nemôže prevyšovať 5000 kg a pre prepravu ktorého podľa jeho objemu alebo druhu tovaru nie je potrebný samostatný vozeň. Po dohode medzi železnicami zúčastnenými na preprave sa tovaru s celkovou hmotnosťou 5000 kg môže prevziať na prepravu ako kusová zásielka, ak na jeho prepravu podľa objemu nie je potrebný samostatný vozeň.

Za kontajnerovú zásielku sa považuje tovar podaný na prepravu s jedným nákladným listom v univerzálnom strednom kontajneri, vo veľkom kontajneri alebo prázdny univerzálny stredný kontajner, prázdny veľký kontajner.

Za kontrajlerovú zásielku sa považuje ložená cestná súprava (naložená na jednom alebo dvoch vozňoch), automobil, príves, náves alebo výmenná nadstavba alebo prázdna cestná súprava, automobil, príves, náves alebo výmenná nadstavba podanej s jedným nákladným listom.

Odosielateľ v nákladnom liste v stĺpci „Druh zásielky“ je povinný uviesť, že tovar sa podáva na prepravu: ako vozňová, kusová alebo kontajnerová zásielka. Pri podaní kontrajlerovej zásielky na prepravu sa druh zásielky v nákladnom liste neuvádza.

Nie je povolené podanie a príjem na prepravu v jednom vozni:

– spolu niekoľkých vozňových zásielok;

– vozňovej zásielky spolu s inými druhmi zásielok;

– kontajnerovej zásielky spolu s inými druhmi zásielok;

– kontrajlerovej zásielky spolu s inými druhmi zásielok.

§ 2

S jedným nákladným listom sa prijímajú na prepravu ako vozňová zásielka:

– tovary, ktorých hmotnosť, prípadne objem neprevyšujú nakladaciu mieru, prípadne ložný priestor vozňa;

– tovary na prepravu ktorých sú potrebné dva alebo viac vozňov.

Na písomnú žiadosť odosielateľa je povolená preprava s rovnakým druhom tovaru ložených vozňov a kontajnerov uceleným vlakom (skupinu) na jeden nákladný list, do jednej stanice určenia, jednému prijímateľovi, ak na to dali súhlas všetky železnice zúčastnené na preprave.

V takomto prípade odosielateľ je povinný zapísať nevyhmutné údaje:

– do „Výkazu vozňov prepravovaných v ucelenom vlaku (skupine) s jedným nákladným listom“ podľa prílohy 13.1 a prílohy 13.2 dohody 1520;

– do „Výkazu kontajnerov prepravovaných v ucelenom vlaku (skupine) s jedným nákladným listom“ podľa prílohy 13.3 a prílohy 13.4 dohody 1520;

– do „Výkazu vozňov CIM/SMGS“ alebo do „Výkazu kontajnerov CIM/SMGS“ podľa prílohy 22 a tento výkaz predložiť podľa prílohy 13.2, 13.4 a 22 s potrebným počtom vyhotovení spolu s nákladným listom.

Jedno vyhotovenie výkazu sa vracia odosielateľovi spolu s s druhopisom nákladného listu.

Pri preprave uceleného vlaku (skupinu) jedným nákladným listom SMGS odosielateľ je povinný zapísať údaj: „Pozri priložený výkaz“

– v nákladnom liste SMGS - v stĺpcoch „Vozeň“, „Hranica zaťaženia (t)“, „Nápravy“ a „Vlastná hmotnosť“;

– v nákladnom liste CIM/SMGS – v stĺpcoch „Vozeň“ a „Pomenovanie tovaru“.

Pri preprave kontajnerov uceleným vlakom (skupinou) jeným nákladným listom odosielateľ je povinný zapísať údaj: „Pozri priložený výkaz“

– v nákladnom liste SMGS - v stĺpcoch „Vozeň“, „Hranica zaťaženia (t)“, „Nápravy“ a „Vlastná hmotnosť“, „Druh kategória“ a „Vlastník a číslo“;

– v nákladnom liste CIM/SMGS – v stĺpcoch „Vozeň“ a „Pomenovanie tovaru“.

Ak stanica odoslania je stanicou úzkokoľajových železníc (rozchod menší ako 1435), otvorená pre nákladové operácie po vnútorných spojeniach, tovar môže byť prijatý na prepravu tiež niekoľkými vozňami s jedným nákladným listom, ak vnútroštátne predpisy platné na železnici odoslania povoľujú taký spôsob uskutočnenia.

§ 3

Hmotnosť na nápravu pri preprave v medzinárodnom spojení po železniciach s rozchodom 1435 mm nesmie prevyšovať normu, s výnimkou BDŽ, na ktorých hmotnosť na nápravu v medzinárodnej preprave nesmie prevyšovať 22,5t3 a VŽD4. Hmotnosť na nápravu pri preprave po VŽD s rozchodom 1000 mm nesmie prevyšovať 14t3).5

Hmotnosť na nápravu pri prepravách po železniciach s rozchodom 1520 mm – nesmie prevýšovať 23,5 t.

Dočasné nižšie ohraničenia hmotnosti na nápravu pod uvedené normy môžu byť zavedené jednotlivými železnicami vo výnimočných prípadoch odôvodnených technickými podmienkami, a iba na konkrétnych pohraničných priechodoch.

§ 4

V jednom vozni nie je povolená spoločná prepravova s jedným nákladným listom alebo s niekoľkými nákladnými listami nasledujúcich tovarov:

1. ľahko skaziteľných tovarov s ľahko skaziteľnými tovarmi, ak vyžadujú rôzny spôsob zaobchádzania;

2. ľahko skaziteľných tovarov s inými, nie ľahko skaziteľnými tovarmi, ak ľahko skaziteľné tovary podľa § 6 prílohy 4 vyžadujú zachovanie teplotného režimu alebo inú špeciálnu starostlivosť;

3. tovarov uvedených v § 7 článku 5 s inými tovarmi, ak ich spoločná nakládka do jedného vozňa nie je povolená v súlade s prílohou 2;

4. tovarov, ktorých nakládka sa vykonáva odosielateľom s tovarmi, nakládku ktorých vykonáva železnica;

5. tovarov, ktoré v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania nesmú prepravovať spoločne v jednom vozni;

6. tovarov prepravovaných voľne ložené s inými tovarmi.

§ 5

Prepravná zmluva sa považuje za uzatvorenú od okamihu prevzatia tovaru na prepravu spolu s nákladným listom stanicou odoslania. Prijatie na prepravu sa potvrdzuje odtlačením dátumovej pečiatky stanice odoslania v nákladnom liste. Okrem toho stanica odoslania musí odtlačiť dátumovú pečiatku na doplnkové listy pripojené k nákladnému listu v súlade s § 12 článku 7. Pečiatka musí byť odtlačená ihneď po odovzdaní všetkého tovaru odosielateľom, zapísaných v nákladnom liste a po zaplatení prepravného, ktoré vzal odosielateľ na seba v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania.

§ 6

Po opečiatkovaní je nákladný list dôkazom o uzatvorení prepravnej zmluvy.

§ 7

V ostatnom príjem a odoslanie vozňových zásielok, kusových a kontajnerových zásielok, kontrajlerových zásielok sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami SMGS a vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania ak v SMGS chýbajú potrebné usmernenia.

Článok 9

Obal, označenie, nakládka, zisťovanie hmotnosti a počtu kusov tovarov. Plombovanie.

§ 1

Tovary, vyžadujúce obal alebo balenie pre ochranu pred ich stratou, poškodením a iným znehodnotením počas prepravy, ako aj na ochranu proti poškodenia prevádzkových prostriedkov a iných tovarov, ako i proti spôsobeniu ujmy ľuďom, musia sa podať na prepravu v obale alebo balení zabezpečujúcej v plnej miere tieto požiadavky. Odosielateľ nesie zodpovednosť za všetky následky nezabezpečenia alebo nedostatočného stavu obalu alebo balenia a musí železnici uhradiť škodu, ktorá z toho vznikla.

V prípade podania takých tovarov bez obalu, v poškodenom obale alebo v obale, ktorý nezodpovedá vlastnostiam tovarov alebo nezabezpečuje ich prekladanie z vozňa do vozňa, železnica musí odmietnuť prijatie takých tovarov, ak vonkajšou prehliadkou možno zistiť, že obal alebo balenie nezodpovedá požiadavkám, nezabezpečuje bezpečnú prepravu tovarov, alebo je nesprávne. Železnica je povinná urobiť vonkajšiu prehliadku obalu tovarov len tých prípadoch, keď nakládka sa vykonáva železnicou alebo odosielateľom pod dohľadom pracovníka železnice.

Ak železnica odmietne prijatie tovaru, potom na žiadosť odosielateľa musí o tom spísať zápisnicu a jedno vyhotovenie zápisnice vydať odosielateľovi.

§ 2

Nebezpečné tovary musia byť balené v súlade s ustanoveniami prílohy 2.

§ 3

Odosielateľ musí označiť jednotlivé kusy zreteľnými nezmazateľnými nápismi nálepkami alebo štítkami, ktoré musia zhodne s nákladným listom obsahovať tieto údaje:

1. znaky (značky) kusov a ich čísla;

2. stanicu a železnicu odoslania;

3. stanicu a železnicu určenia;

4. odosielateľa a prijímateľa;

5. počet kusov pri kusových zásielkach.

Pri kusových zásielkach sa musí označiť každý kus.

Pri sťahovacích zvrškov ,okrem toho , musí odosielateľ vložiť ku každému kusu lístok s vyššieuvedenými údajmi.

Pri vozňových zásielkach, okrem voľne loženého tovaru, sa musí v každom vozni označiť najmenej 10 kusov, ktoré sa umiestnia pri dverách vozňa.

Ak preprava určitých tovarov, vzhľadom na ich vlastnosti, vyžaduje osobitnú opatrnosť, odosielateľ musí taktiež umiestniť na jednotlivých kusoch nápisy alebo nálepky v súlade s prílohou 6, pre opatrné zaobchádzanie s tovarom napr. „Opatrne posunovať“, „Smer hore“.

Nálepky uvedené v prílohe 6 musia byť odosielateľom umiestnené aj na vozňoch, okrem prípadov, keď polepovanie vozňov vykonáva železnica odoslania podľa vnútroštátnych predpisov platných na tejto železnici.

Označenie sa nanáša v jazyku krajiny odoslania s prekladom do jedného z pracovných jazykov OSŽD (čínskeho, ruského) a to:

– pri preprave do Albánskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bieloruskej republiky, Bulharskej republiky, Estónskej republiky, Gruzínska, Islamskej republiky Irán, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Moldavskej republiky, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Tadžickej republiky, Turkménskej republiky, Ukrajiny, Uzbeckej republiky – do jazyka ruského;

– pri preprave do Vietnamskej socialistickej republiky, Čínskej ľudovej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky – do jazyku čínskeho alebo jazyku ruského;

– pri preprave do Mongolska alebo tranzitom cez Mongolsko – do jazyka ruského.

V prípade ak pri prepravách do Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky a v opačnom smere bude zapísané v nákladnom liste v stĺpci „Odosielateľ, poštová adresa“ alebo Prijímateľ, poštová adresa“ v týchto krajinách dohodnuté označenie odosielateľa alebo prijímateľa a ich adresy, odosielateľ musí zapísať toto dohodnuté označenie aj do značenia na kusoch.

Okrem toho pri prepravách do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky odosielateľ musí zapísať do označení okrem názvov železnice a stanice určenia, a pri preprave z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky okrem názvov železnice a stanice odoslania, dohodnuté číslo tejto železnice a stanice. Neplatné nálepky musí odosielateľ odstrániť a neplatné nápisy musí prekryť.

Odosielateľ zodpovedá za správnosť nálepiek, nápisov alebo štítkov nanesené na kusoch alebo k nim pripojených, a tiež za správnosť nálepiek, nalepených ním na vozne. Odosielateľ zodpovedá za všetky následky nesprávnych, neúplných alebo nepresných zápisov, ktoré uviedol v nápisoch, nálepkách alebo štítkoch a tiež za ich nepripevnenie.

§ 4

Nakládka, rozloženie a upevnenie tovarov v stanici odoslania, prekládky sa uskutočňuje:

1) pri preprave v krytých vozňoch rozchodu 1435mm a 1000mm , v chladiacich vozňoch a cisternových vozňoch – v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania (nakládky ?); v krytých špeciálnych vozňoch rozchodu 1520 mm – v súlade s Predpisom o nakladaní a zabezpečovaní tovaru vo vozňoch a kontejneroch (príloha 14);

2) pri preprave v otvorených vozňoch v preprave bez prekladania medzi železnicami s traťami rôzneho rozchodu: - v súlade s Pravidlami rozmiestnenia a zaistenia tovarov vo vozňoch a kontajneroch (príloha 14) alebo s Pravidlami rozmiestňovania a zaisťovania cestných súprav, automobilov, ťahačov, prívesov, návesov a výmenných nadstavieb na špeciálnych vozňoch typu 13-9009, 134095 a 13 9004 M rozchodu 1520 mm (príloha 14.1);

3) pri preprave v otvorených vozňoch medzi železnicami s traťami rovnakého rozchodu, ako aj v preprave s prekladaním na železniciach s traťami rôzneho rozchodu: - v súlade s Pravidlami rozmiestnenia a zaistenia tovarov vo vozňoch a kontajneroch rozchodu 1520 mm (príloha 14), Pravidlami rozmiestňovania a zaisťovania cestných súprav, automobilov, ťahačov, prívesov, návesov a výmenných nadstavieb na špeciálnych vozňoch typu 13-9009, 134095 a 13 9004 M rozchodu 1520 mm (príloha 14.1) alebo inými pravidlami dohodnutými medzi železnicami zúčastnenými na preprave.

Ak sa tovar prepravuje v otvorenom vozni v preprave s prekladaním pred alebo po prekládke v pohraničnej stanici len po tratiach železnice jednej krajiny, tovar môže byť naložený podľa vnútroštátnych predpisoch platných na železniciach tejto krajiny.

Vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania sa stanovia, kto musí vykonať nakládku - železnica alebo odosielateľ. Ak nakládku musí vykonať odosielateľ, je povinný určiť vhodnosť vozňa na prepravu príslušného tovaru.

Odosielateľ je povinný uviesť v nákladnom liste, v stĺpci „Naložené“, kým sa vykoná nakládka tovaru alebo kontajnera do vozňa.

Ak sa nakládka tovaru vykoná odosielateľom, potom zodpovedá za všetky následky z nevyhovujúceho naloženia a musí poskytnúť železnici náhradu škody, ktoré jej zapríčinil.

§ 5

Železnica môže požadovať od odosielateľa, aby drobný tovar, ktorých príjem, nakládka alebo prekládka nie je možná bez značnej straty času, boli viazané alebo balené do väčších celkov.

§ 6

Vozne môžu byť nakladané len do hranice zaťaženia s prihliadnutím na povolenú hmotnosť na nápravu v súlade s § 3 článku 8..

Za hranicu zaťaženia sa považuje:

1. ak vozeň má len jeden nápis o hranici zaťaženia - táto hranica zaťaženia zvýšená o 1 t pri dvojnápravových vozňoch a o 2 t pri štvor a viacnápravových vozňoch; na železniciach Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky - hranica zaťaženia zvýšená o 5 %; na vozne s rozchodom 1520 mm - hranica zaťaženia je uvedená na vozni;

2. ak na vozni sú dva nápisy - hranica zaťaženia, zodpovedajúca vyššiemu číslu (menšie označuje minimálnu hranica zaťaženia);

3. ak je na vozni nápis „ABC“ - najvyššia hodnota hranice zaťaženia je uvedená pod písmenom „C“.

Nakládka vozňa nad hranicu zaťaženia sa považuje za preťaž.

§ 7

Určenie hmotnosti a počet kusov sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania.

Avšak:

1. tovary, prepravované v otvorených vozňoch bez plachiet alebo nezaplombovanými plachtami, sa prijímajú na prepravu s povinnými údajmi odosielateľov v nákladnom liste :

– počet kusov a hmotnosť tovaru, ak celkový počet kusov neprevyšuje 100;

– len hmotnosť tovaru, ak je celkový počet kusov vyšší ako 100. V tom prípade odosielateľ musí v nákladnom liste v stĺpci „Počet kusov“ zapísať záznam „voľne ložené“;

2. malé nebalené výrobky sa prijímajú na prepravu len podľa ich hmotnosti bez zisťovania počtu kusov. V nákladnom liste v stĺpci „Počet kusov“ musí odosielateľ zapísať záznam, „Voľne ložené“;

3. balené tovary, ktorých hmotnosť sa zisťuje pri balení a uvádza sa na každom kuse, ako aj kusy s rovnakou štandardnou hmotnosťou sa pri prijatí na prepravu nevážia.

V týchto prípadoch je odosielateľ povinný zapísať v nákladnom liste počet kusov a celkovú hmotnosť a v stĺpci Spôsob zistenia hmotnosti“ zapísať akým spôsobom bola zistená celková hmotnosť tovaru: podľa štandardnej hmotnosti („podľa štandardu“) alebo podľa hmotnosti uvedenej na kusoch („podľa nápisov“);

4. ak je v nákladnom liste uvedená hmotnosť tovaru v stĺpci „Hmotnosť (v kg) zistená odosielateľom“ aj v stĺpci „Hmotnosť (v kg) zistená železnicou“, za smerodajnú považuje sa hmotnosť zistená železnicou s výnimkou prípadov uvedených v bodoch 1 - 3 § 4 článku 23.

§ 8

Na všetkých ložených vozňoch, ktoré majú zariadenia na naloženie plomb, sa musia dvere a všetky ostatné otvory, s výnimkou vetracích otvorov chránených z vnútra mrežami alebo iným spôsobom, plombovať plombami alebo závorovo-plombovacími zariadeniami. Neplombujú sa dolné vypúšťacie otvory cisterien, ak ich konštrukcia neumožňuje otvorenie dolného vypúšťacieho otvoru bez otvorenia horného otvoru.

Ak sú na vozni, kontajnery plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia z predchádzajúcich prepráv, musia byť odstránené odosielateľom alebo železnicou podľa toho, kto musí opäť plombovať vozeň, kontajner.

Na plombovanie sa musia používať plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia, ktorých sňatie nie je možné bez poškodenia; plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia musia byť zavesené takým spôsobom, aby sa vylúčila možnosť prístupu k tovaru bez ich poškodenia.

Ak medzi železnicami zúčastnenými na preprave nie je dohodnuté inak, pri plombovaní vozňa, kontajnera odosielateľom plomby musia mať nasledovné zreteľné znaky:

1. názov stanice ( v prípade potreby – skratku ),

2. deň zavesenia plomby alebo kontrolné znaky,

3. skrátené pomenovanie odosielateľa.

Okrem toho, plomby odosielateľa môžu mať skrátené označenie železnice odoslania.

Ak medzi železnicami zúčastnenými na preprave nie je dohodnuté inak, pri plombovaní vozňov, kontajnerov železnicou plomby musia mať rovnaké znaky; avšak namiesto skráteného pomenovania odosielateľa musia obsahovať skrátené pomenovanie železnice odoslania a tiež číslo zverákov, pokiaľ plomby nemajú kontrolné znaky.

Vnútroštátnymi predpismi, platnými na železnici odoslania sa stanovuje, kým sa musí vykonávať plombovanie vozňov, kontajnerov – železnicou alebo odosielateľom.

Závorovo-plombovacie zariadenia, nezávisle od toho, kým sa vykonáva plombovanie

– odosielateľom alebo železnicou - musia mať nasledujúce znaky:

– skrátený názov železnice odoslania,

– kontrolný znak.

Doplňujúce závorovo-plombovacie zariadenia môžu mať názov stanice odoslania a odosielateľa, pri nevyhnutnosti - skrátený.

Pri plombovaní vozňa a kontajnera niekoľkými závorovo-plombovacími zariadeniami oni musia mať odlišné kontrolné znaky.

V prípade vybavenia krytých a chladiacich vozňov doplňujúcimi zariadeniami na naloženie plomb v hornej časti dverí, závorovo-plombovacie zariadenia sa umiestňujú iba na základné zariadenia pre plombovanie.

Železnica odoslania musí najneskôr 2 mesiace vopred upovedomiť všetky železnice zúčastnené na preprave o pravidlách používania a postupe sňatia konkrétneho závorovo-plombovacieho zariadenia. Použitie zariadení, na sňatie ktorých je potrebné zariadenia špeciálnej konštrukcie (snímače, kľúče), musí byť železnicou odoslania odsúhlasené so železnicami zúčastnenými na preprave.

Pri uskutočnení prepráv tovarov bez prekládky z krajín, ktoré nie sú zúčastnené na SMGS ako aj prepráv kontajnerov, cestných súprav, automobilov, prívesov, návesov alebo výmenných nadstavieb dovezených vodnou dopravou, alebo pri intermodálnych prepravách oni môžu byť prijaté na ďalšiu prepravu s plombami alebo závorovo-plombovacími zariadeniami so znakmi, ktoré sa môžu líšiť od ustanovení tohto článku.

Ak sa kryté vozne s rozchodom 1520 plombujú s plombami, potom sa závory dvier doplňujúco zaisťujú zakrútenými drôtmi.

V ostatnom sa plombovanie vykonáva v súlade s ustanoveniami SMGS a vnútroštátnymi predpismi platnými na tej železnici, na ktorej sa plombovanie vykonáva ak v SMGS chýbajú potrebné usmernenia.

§ 9

Pri preprave tovarov kusovými zásielkami do Vietnamskej socialistickej republiky odosielateľ môže plombovať kusy. V tom prípade musí o tom urobiť záznam v nákladnom liste v stĺpci „Druh obalu“.

Článok 10

Udanie ceny tovaru a záujem na dodaní

§ 1

Pri podaní nižšie uvedených tovarov na prepravu odosielateľ musí v nákladnom liste v stĺpci „Udaná cena tovaru“ udať cenu:

1. zlato, striebro a platina a výrobky z nich,

2. drahokamy,

3. drahocenné kožušiny, napr. bobor, modrá líška, hranostaj, kuna, norka, vydra, perzián, tuleň, seál, strieborná líška, skunk, soboľ a výrobky z týchto kožušín,

4. osvetlené filmy,

5. obrazy,

6. sochy,

7. umelecké diela,

8. starožitnosti,

9. sťahovacie zvršky. Podanie sťahovacích zvrškov na prepravu je povolené aj bez udania ceny, ak odosielateľ v nákladnom liste v stĺpci „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“ urobí záznam „Bez udania ceny“, a to potvrdí svojím podpisom.

Pri podaní sťahovacích zvrškov odosielateľ musí spísať v štyroch vyhotoveniach ich zoznam s uvedením pomenovania, počtu a ceny sťahovacích zvrškov uložených v každom kuse (debny a pod.).

Okrem toho, sa v zozname uvedie celkový počet kusov a celková cena sťahovacích zvrškov, ktorá musí súhlasiť s udaním ceny zapísaným v nákladnom liste. Pri preprave sťahovacích zvrškov bez udania ceny sa cena v zozname nemôže uviesť. Prvé vyhotovenie zoznamu zostane v stanici odoslania, druhé - u odosielateľa, tretie vyhotovenie musí byť vložený do sťahovacích zvrškov, štvrté sa pripíja k nákladnému listu a prepravvuje spolu s nim do stanice určenia.

§ 2

Na prianie odosielateľa je povolené udať aj cenu iných tovarov podávaných na prepravu.

§ 3

Suma udanej ceny tovaru musí byť odosielateľom zapísaná v nákladnom liste do stĺpca „Udaná cena tovaru“ v mene krajina odoslania; cena nesmie prevyšovať hodnotu tohoto tovaru uvedenú v účte zahraničného dodávateľa alebo štátom stanovenej ceny.

Železnica odoslania pri prijatí tovaru na prepravu má právo preveriť, či výška udanej ceny tovaru zodpovedá jeho hodnote. Ak medzi železnicou a odosielateľom vznikne spor o výšku udanej ceny, potom spor rozhodne prednosta stanice odoslania. Ak odosielateľ tovaru nesúhlasí s rozhodnutím prednostu stanice, môže si na svoje náklady prizvať znalca z orgánov štátneho obchodu alebo priemyslu. Rozhodnutie znalca je záväzné pre obidve strany.

§ 4

Za udanie ceny tovaru sa železnicami odoslania a určenia za prepravu po svojich tratiach vyberá doplňujúci poplatok v súlade s vnútroštátnymi predpismi a tarifami používanými týmito železnicami pre také prepravy a za prepravu po tranzitných železniciach – v súlade s tranzitnou tarifou používanou pre danú medzinárodnú prepravu.

Pre vyinkasovanie tohoto poplatku tranzitnými železnicami a železnicou určenia suma ceny tovaru udaná odosielateľom v mene krajiny odoslania sa prepočíta železnicou odoslania na tarifnú menu podľa kurzu platného v krajine odoslania v deň prepočtu a zapíše sa do stĺpca „Záznamy na výpočet dovozného“ nákladného listu. Suma udanej ceny tovaru v tarifnej mene, stanovená v nákladnom liste pre tranzitné železnice a pre železnicu určenia sa prepočíta na menu tranzitnej železnice alebo železnice určenia kurzom platným v týchto krajinách v deň prepočtu.

§ 5

Po odsúhlasení všetkými železnicami zúčastnenými na preprave odosielateľ pri podaní tovaru na prepravu môže uviesť záujem na dodaní tovaru.

Článok 11

Sprievodné listiny na plnenie colných a iných predpisov

§ 1

Odosielateľ je povinný priložiť k nákladnému listu sprievodné listiny potrebné na plnenie colných a iných predpisov na celej prepravnej ceste, a v prípade nevyhnutnosti aj certifikát a špecifikáciu. Tieto listiny sa musia vzťahovať len na tie tovary, ktoré sú uvedené v danom nákladnom liste.

Všetky sprievodné listiny priložené odosielateľom k nákladnému listu musia byť ním zapísané v stĺpci „Listiny priložené odosielateľom“ a pripojené k nákladnému listu tak pevne, aby sa počas prepravy nemohli oddeliť.

Ak odosielateľ nepriložil k nákladnému listu doklad, oprávňujúci právo na vývoz tovaru cez hranicu, potom je povinný v nákladnom liste do stĺpca „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“ zapísať názov dokladu, jeho číslo, dátum vyhotovenia, ako aj colnicu, ktorej tento doklad zaslal.

Ak odosielateľ nepriloží k nákladnému listu certifikát alebo špecifikáciu, potom musí v nákladnom liste v stĺpci „Listiny priložené odosielateľom“, urobiť poznámku o tom, že priloženie týchto dokladov nie je potrebné.

Ak odosielateľ nesplní ustanovenia tohoto paragrafu, potom stanica odoslania musí odmietnuť prijatie tovaru na prepravu.

§ 2

Železnica nie je povinná preskúmať správnosť a úplnosť listín priložených odosielateľom k nákladnému listu.

Odosielateľ zodpovedá železnici za škody vzniknuté z toho, že sprievodné listiny chýbajú, sú neúplné alebo nesprávne.

Ak sa preprava alebo vydanie tovaru zdrží z toho dôvodu, že odosielateľ nepripojil potrebné sprievodné listiny alebo sprievodné listiny ním zapísané v nákladnom liste, v stĺpci „Listiny priložené odosielateľom“ sú neúplné alebo nesprávne, potom za čas zdržania sa účtujú poplatky, ako skladištné, prestoj vozňov. Ak zdržanie vznikne na železnici odoslania alebo na železnici určenia, tieto poplatky sa účtujú podľa vnútroštátnych predpisov platných na týchto železniciach. Ak takéto zdržanie vznikne na tranzitných železniciach, potom tieto poplatky sa vyúčtujú podľa tranzitnej tarify používanej zúčastnenými železnicami pre príslušnú medzinárodnú prepravu, ak však v tranzitnej tarife pre takéto prípady nie je zapracovaný poplatok za skladištné a za prestoj vozňov, potom sa poplatky vyúčtujú podľa vnútroštátnych predpisov platných na týchto tranzitných železniciach.

Prirážky k dovoznému, poplatky ako: skladištné, prestoj vozňa sa musia zapísať do nákladného listu. Vyberú sa od odosielateľa alebo prijímateľa podľa toho, kto z nich platí prepravné po danej tranzitnej železnici. Ak železnica stratí sprievodné listiny uvedené odosielateľom v stĺpci 23 „Listiny, priložené odosielateľom“ nákladného listu, prirážky k dovoznému a poplatky spojené so zdržaním tovaru z tohoto dôvodu sa nevyberajú.

V prípadoch, keď prepravné za tranzitné železnice platí odosielateľ alebo prijímateľ cez platiteľa (špeditérsku organizáciu, obchodného agenta a pod.), ktorý má dohodu s tranzitnou železnicou na platenie prepravného, prirážky k dovoznému a poplatky, ktoré vznikli na tranzitných železniciach sa vyberú od platiteľa (špeditérsku organizáciu, obchodného agenta a pod.) podľa vnútroštátnych predpisov platných na tranzitných železniciach.

§ 3

Ak si odosielateľ želá, aby mu boli zo stanice určenia do stanice odoslania vrátené prijímateľom prepravné pomôcky nepatriace železnici (plachty, obilné zahrážky, mreže do dvier na prepravu zvierat, drôtené laná, pece, železné predprsníky na uväzovanie koní, mreže do dvier na prepravu ovocia a iné) alebo prázdne obaly (tkaninové vrecia, kovové sudy, kanvy a iné), odosielateľ musí v nákladnom liste do stĺpca „Záznamy pre železnicu nezáväzné“ zapísať, že prepravné pomôcky alebo obaly podliehajú vráteniu. V tom prípade colnica spíše potvrdenie pre ich spätnú prepravu. Potvrdenie sa priloží k nákladnému listu na vydanie prijímateľovi a oprávňuje ho k vráteniu prepravných pomôcok a prázdnych obalov v lehote 3 mesiacov od dňa príchodu tovaru do stanice určenia.

Spätné vrátenie prepravných pomôcok alebo prázdnych obalov sa musí uskutočniť cez tie isté pohraničné stanice, cez ktoré sa prepravovali s tovarom.

Článok 12

Zodpovednosť za údaje v nákladnom liste. Prirážky k dovoznému.

§ 1

Odosielateľ nesie zodpovednosť za správnosť údajov a vyhlásení, ním zapísaných v nákladnom liste. Zodpovedá za všetky následky z nesprávneho, nepresného alebo neúplného zápisu údajov a vyhlásení a tiež aj za to, že údaje nie sú zapísané do stĺpcov pre ne vyhradených v nákladnom liste.

§ 2

Železnica je oprávnená preskúmať údaje zapísané odosielateľom v nákladnom liste.

Ak pri prijatí tovaru v stanici odoslania budú v nákladnom liste zistené nesprávnosti, potom odosielateľ je povinný vyhotoviť nový nákladný list, ak podľa § 5 článku 7 oprava nákladného listu nie je povolená. Preskúmanie obsahu tovaru počas prepravy môže byť vykonaná len pri podmienke, ak to vyžadujú colné alebo iné predpisy a tiež s cieľom zabezpečenia bezpečnosti prevádzky a neporušenia tovaru počas prepravy.

Ak sa preskúmaním tovaru vykonanom v stanici na ceste alebo stanici určenia zistí, že údaje uvedené odosielateľom v nákladnom liste nezodpovedajú skutočnosti, stanica, ktorá preskúmanie vykonala, musí o tom spísať komerčnú zápisnicu podľa článku 18 a urobiť o tom záznam v nákladnom liste v stĺpci „Komerčná zápisnica“.

V tom prípade sa celková suma výdavkov spojených s preskúmaním zapíše do nákladného listu a vyinkasuje sa od odosielateľa, ak sa preskúmanie vykonalo železnicou odoslania, alebo prijímateľom, ak sa preskúmanie vykonalo na železnici určenia. V prípade ak sa preskúmanie vykonalo na tranzitnej železnici, tieto výdavky sa vyinkasujú od odosielateľa alebo prijímateľa, v závislosti od toho, kto z nich vzal na seba platenie prepravného po danej tranzitnej železnici. V prípadoch, keď prepravné za tranzitné železnice platí odosielateľ alebo prijímateľ cez platiteľa (špeditérsku organizáciu, obchodného agenta a pod.), ktorý má dohodu s tranzitnou železnicou na platenie prepravného, tieto výdavky sa vyinkasujú od platiteľa (špeditérskej organizácie, obchodného agenta a pod.), podľa vnútroštátnych predpisov platných na tranzitných železniciach.

Ak sa zistí, že tovar bol v nákladnom liste nesprávne pomenovaný, prepravné za celú prepravnú cestu vyúčtuje podľa tarifnej triedy platnej pre prepravovaný tovar a vyberie sa podľa článku 15.

§ 3

Prirážka k dovoznému sa vyberie za nesprávne, nepresné alebo neúplné údaje a prehlásenia v nákladnom liste, v dôsledku čoho:

1. boli prijaté na prepravu tovary vylúčené z prepravy podľa bodov 1 až 6 § 1 článku 4;

2. boli prijaté na prepravu tovary, ktoré sa prijímajú na prepravu za osobitných podmienok podľa § 7 článku 5 bez splnenia podmienok stanovených pre daný tovar;

3. pri nakládke tovaru odosielateľom bola prekročená hranica zaťaženia vozňa (§ 6 článok 9).

Prirážka k dovoznému podľa bodu 1 a 2 tohoto paragrafu sa vyinkasuje podľa článku 15 vo výške päťnásobného dovozného za prepravu po železnici, na ktorej bolo také preťaženie zistené. Prirážka k dovoznému podľa bodu 3 tohoto paragrafu sa vyinkasuje podľa článku 15 vo výške päťnásobného dovozného za prepravu preťaže tovaru po železnici, na ktorej bola táto preťaž zistená. Táto prirážka k dovoznému sa nevyinkasuje, ak podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici odoslania odosielateľ vykonal zápis v nákladnom liste v stĺpci „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“ o nevyhnutnosti váženia naloženého vozňa železnicou.

Podľa tohoto paragrafu železnica má právo vyberať prirážky nezávisle od náhrady možnej škody a iných prirážok, ktoré platí odosielateľ/prijímateľ v súlade s touto dohodou.

§ 4

V prípade nakládky vozňa nad jeho povolenú hranicu zaťaženia:

1. preťaž tovaru zistená na železnici odoslania sa vyloží a dá sa k dispozícií odosielateľovi;

2. preťaž tovaru zistená na niektorej tranzitnej železnici alebo železnici určenia sa vyloží železnicou a odošle do stanice určenia, podľa možnosti súčasne s hlavnou zásielkou a na doposielkovú kartu vystavenou v potrebnom počte vyhotovení;

3. prepravné a poplatky za vykládku, nakládku preťaže sa vyberú ako za samostatnú zásielku a zapíšu sa do základného nákladného listu.

Tieto ustanovenia platia aj v tých prípadoch, keď pre nesprávny údaj hmotnosti tovaru, zapísaný odosielateľom do nákladného listu ukáže sa prekročenie povolenej záťaže na nápravu (§ 3 článok 8).

Článok 13

Tarify. Účtovanie prepravného a prirážok k dovoznému

§ 1

Prepravné, pod ktorým sa rozumie prepravné za prepravu tovaru, cestovné za sprievodcu, vodiča jazdnej súpravy, doplňujúce poplatky a iné výdavky, ktoré vznikli od prijatia tovaru na prepravu do jeho dodania prijímateľovi, sa účtuje podľa nasledovných taríf, platných v deň uzatvorenia prepravnej zmluvy:

1) v preprave medzi stanicami železníc susedných krajín za prepravu po železniciach krajiny odoslania a krajiny určenia

– podľa taríf, používaných železnicami týchto krajín pre takéto prepravy;

2) v preprave po tranzitných železniciach

– za prepravu po železniciach krajiny odoslania a krajiny určenia - podľa taríf, používaných železnicami týchto krajín pre takéto prepravy

– za prepravu po tranzitných železniciach - podľa tranzitnej tarify používanej pre príslušnú medzinárodnú prepravu.

§ 2

Prepravné za prepravu tovaru sa účtuje za najkratšiu vzdialenosť podľa použitej tarify cez pohraničné stanice, ktoré predpísal odosielateľ v nákladnom liste.

Ak sa tovar prepravuje cez iné pohraničné stanice, než ktoré odosielateľ predpísal v nákladnom liste, ale po kratšej ceste, dovozné sa účtuje podľa použitej tarify za najkratšiu vzdialenosť cez tieto pohraničné stanice.

§ 3

Prepravné a prirážky k dovoznému za prepravu na železniciach krajiny odoslania a krajiny určenia sa účtujú v národnej mene, prepravné a prirážky k dovoznému za prepravu po tranzitných železniciach v mene tranzitnej tarify použitej zúčastnenými železnicami pre danú medzinárodnú prepravu.

§ 4

Železnici musia byť uhradené výdavky, ktoré vznikli počas prepravy, a nie sú uvedené v používaných tarifách, napr. výdavky za úpravu nákladu, výdavky za prekládku v súvislosti s úpravou nákladu, výdavky za opravu obalu potrebného na zachovanie tovaru, výdavky za prikrytie tovaru plachtami a za použitie plachiet vtedy, ak prikrytie tovaru plachtami nie je povinnosťou železnice. Tieto výdavky musia byť stanovené osobitne pre každú zásielku a doložené príslušnými dokladmi.

Uvedené výdavky sa zapíšu železnicou do nákladného listu a vyinkasujú sa od odosielateľa, ak vznikli na železnici odoslania, alebo od prijímateľa, ak vznikli na železnici určenia. Ak tieto výdavky vznikli na niektorej tranzitnej železnici, vyinkasujú sa od odosielateľa alebo od prijímateľa, vždy podľa toho kto vzal na seba platenie na tejto tranzitnej železnici. V prípadoch, keď prepravné za tranzitné železnice platí odosielateľ alebo prijímateľ cez platiteľa (špeditérsku organizáciu, obchodného agenta a pod.), ktorý má dohodu s tranzitnou železnicou na platenie prepravného, tieto výdavky sa vyinkasujú od platiteľa (špeditérskej organizácie, obchodného agenta a pod.) podľa vnútroštátnych predpisov platných na tranzitných železniciach.

§ 5

Ak počas prepravy je nevyhnutné preložiť tovar z jedného vozňa do jedného vozňa, alebo niekoľkých vozňov rovnakého rozchodu, z dôvodu, ktorý nezapríčinila železnica, majú železnice, kde sa prepravuje tovar po prekládke , právo vyúčtovať prepravné za tovar preložený do každého vozňa, ako za samostatnú zásielku; okrem toho, účtujú aj za prekládku tovaru. Ak je takáto prekládka na prepravnej ceste zapríčinená dôvodmi na strane železnice poplatok za prekládku sa neúčtuje a prepravné sa počíta ako za jednu zásielku v tom vozni do ktorého bol tovar naložený v stanici odoslania.

§ 5a

Ak sa preprava vozňovej zásielky uskutočňuje v súlade s bodom 2 § 2 článku 3 dohody 1520 s prekládkou tovaru v pohraničnej stanici, v ktorej železnice s rozdielným rozchodom na seba nadväzujú a prekládka z jedného vozňa jedného rozchodu je vykonaná do dvoch alebo viacerých vozňov iného rozchodu z dôvodu rôznych parametrov vozňa, z ktorého sa prekladá tovar, s paranetrami vozňa, do ktorého sa tovar preloží, rozdielnosť parametrov skrine do ktorého sa tovar prekladá k rozmerom naloženého tovaru alebo z dôvodu dodržania požiadaviek prílohy 14 k SMGS pri rozložení a upevnení tovaru, potom železnice, ktoré vykonávajú prepavu takéhoto tovaru po prekládke majú právo účtovať prepravné za preložený tovar v každom vozni ako za samostatnú vozňovú zásielku.

Stanica prekládky zapíše do stĺpca „Záznamy pre výpočet prepravného“ nákladného listu poznámku: „Preložené do ...... (uviesť počet) vozňa/ov z dôvodu ....... (uviesť konkrétne nasledovné, a to: - použitia vozňov menšieho objemu skrine (menšej dĺžky, šírky alebo výšky) (uviesť konkrétne);

– použitia vozňov menšej únosnosti (uviesť sa konkrétne);

– prekládky zo spojených vozňov alebo vozňovej jednotky s ––––– (uvedie sa počet) prvkov;

– nedeliteľnosti parametrov skrine vozňa do ktorého sa tovar prekladá k rozmerom nakladaného tovaru (uvedie sa konkrétne);

– plnenia požiadaviek prílohy 14 k SMGS (tak ako: ohraničenia na počet vrstiev, radov, hmotnosti a kusov tovaru, uvedené v konkrétne schéme prílohy 14 k SMGS, pre NTU – potreba umiestnenia zariadení na upevnenie, zaberajúcich dodatočný objem alebo priestor vozňa, prekročenie prípustného zaťaženia na elementy vozňa v závislosti od naloženého tovaru a prostriedkov upevnenia, pri dodržaní stredu ťažiska naloženého tovaru na vozni, alebo vozňa s tovarom nad úrovňou hlavy koľajníc, nevyhnutnosť dodržania priechodového prierezu, prevýšenie prípustnej plochy náveterného povrchu vozňa s tovarom a iné.);

– iné príčiny – (musia byť uvedené konkrétne) a ukončí sa podpisom zodpovedeného pacovníka a odtlačením pečiatky stanice.

Uvedené poznámky uvedie stanica prekládky v prípade, ak je to pre železnice po ktorých sa tovar prepravuje po prekládke, o čom uvedené železnice informujú železnice prekládky.

§ 6

Za prekládku tovarov do vozňa iného rozchodu alebo pri výmene podvozku v pohraničnej priechodovej stanici doplňujúce poplatky (vrátane výdavkov za dodanie pomôcok a materiálov železnicou na upevnenie prekladaného tovaru: regály, drôt, klince, podložky a pod.) sa vypočítajú podľa tarify, platnej pre tieto prepravy na železnici, ktorá vykonáva prekládku.

Článok 14

Dodacia lehota

§ 1

Dodacia lehota sa stanovuje za celú prepravnú cestu tovaru nasledovnými normami:

1. pre rýchlotovar

1.1 výpravná lehota........................................................................................... 1 deň

1.2 prepravná lehota pri kusovej zásielke alebo zásielke stredných kontajnerov za každých aj začatých 200 tarifných kilometrov po území každej na preprave zúčastnenej železnice............................................. 1 deň

1.3 prepravná lehota pri vozňových zásielkach, kontrajlerových zásielkach a zásielkach veľkých kontajnerov za každých aj začatých 320 tarifných kilometrov po území každej na preprave zúčastnenej železnice......................... 1 deň

1.4 prepravná lehota pri vozňových zásielkach a zásielkach veľkých kontajnerov prepravovaných vlakmi osobnej prepravy (§ 4 článok 7), za každých aj len začatých 420 tarifných kilometrov po území každej na preprave zúčastnenej železnice ......................................................................................... 1 deň

2. pre obyčajný tovar

2.1 výpravnálehota.......................................................................................... 1 deň

2.2 prepravná lehota pri kusovej zásielke alebo zásielke stredných kontajnerovza každých aj začatých 150 tarifných kilometrov po území každej na preprave zúčastnenejželeznice ................................................ 1 deň

2.3 prepravná lehota pri vozňových zásielkach a zásielkach veľkých kontajnerov za každých aj začatých 200 tarifných kilometrov po územíkaždej na preprave zúčastnenej železnice ................................................ 1 deň

Doodacia lehota začína o 00.00 h. dňa, ktorý nasleduje po dni, kedy bol tovar a nákladný list prijatý na prepravu. V prípade, že tovar bol prijatí na predchádzajúce uskladnenie, dodacia lehota začína o 00.00 h. dňa, ktorý nasleduje po dni, na ktorý bol určený tovar na nakládku.

§ 2

Prepravná lehota sa vypočíta podľa skutočne prejdenej vzdialenosti zo stanice odoslania až do stanice určenia.

§ 3

Dodacia lehota sa predlžuje o dva dni:

1. pri prekládke tovaru do vozňov iného rozchodu;

2. pri výmene podvozkov vozňov z jedného rozchodu na iný rozchod;

3. pri trajektovej preprave vozňov.

§ 4

Pri preprave tovarov s prekročenou nakladacou mierou sa dodacia lehota uvedená v § 1 a § 3 tohoto článku, predlžuje o 100 %.

§ 5

Dodacia lehota neplynie počas:

1. zdržania pri plnení colných a iných predpisov;

2. prerušenia prepravy, ktoré bez zavinenia železnice dočasne bráni začať s prepravou alebo v nej pokračovať;

3. zdržania, ktoré vzniklo zmenou prepravnej zmluvy;

4. zdržania na preskúmanie, či tovar zodpovedá údajom v nákladnom liste alebo či boli zachované bezpečnostné opatrenia pri tovaroch prepravovaných za osobitných podmienok, pokiaľ sa pri preskúmaní zistili závady;

5. zdržania spôsobeného tým, že sa zvieratá vyvádzajú z vozňov, napájajú alebo podrobujú veterinárnej prehliadke;

6. zdržania spôsobeného vykládkou preťaženia, úpravou tovaru alebo jeho obalu, ako aj prekládkou, pokiaľ bolo zavinené odosielateľom;

7. iného zdržania, pokiaľ bolo zavinené odosielateľom alebo prijímateľom.

Príčinu zdržania tovaru, ktoré oprávňuje železnicu predĺžiť dodaciu lehotu a jej trvanie, musí železnica uviesť v nákladnom liste v stĺpci „Predĺženie dodacej lehoty“.

§ 6

Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak tovar došiel do stanice určenia pred uplynutím dodacej lehoty, ak železnica o tom vyrozumela prijímateľa a ak tovar bol prichystaný prijímateľovi k dispozícií. Vyrozumenie prijímateľa sa upravuje podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici určenia.

Ak sa tovar podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici určenia dodáva prijímateľovi na adresu uvedenú v nákladnom liste, dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak je tovar prijímateľovi dodaný pred uplynutím dodacej lehoty.

V tých prípadoch, keď sa časť tovaru prepravuje s dosielkovou kartou, dodacia lehota sa vypočíta podľa tej časti tovaru, ktorá došla s pôvodným nákladným listom.

§ 7

Odosielateľ a železnice zúčastnené na preprave môžu dohodnúť iné dodacie lehoty.

O D D I E L III

USKUTOČNENIE PREPRAVNEJ ZMLUVY

Článok 15

Platenie prepravného

§ 1

Prepravné účtované v súlade s článkom 13 sa vyinkasuje:

1. za prepravu po železnici odoslania - od odosielateľa v stanici odoslania alebo v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania;

za prepravu po železnici určenia - od prijímateľa v stanici určenia alebo v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici určenia;

2. za prepravu po tranzitných železniciach - od odosielateľa v stanici odoslania alebo od prijímateľa v stanici určenia. Pri preprave cez niekoľko tranzitných železníc je povolené platenie prepravného za jednu alebo niekoľko železníc odosielateľom a za ostatné železnice - prijímateľom. Uvedený spôsob platenia prepravného je možný pri existencii zodpovedajúcich dohôd medzi železnicami;

3. za prepravu po tranzitných železniciach - od odosielateľa alebo prijímateľa prostredníctvom platiteľa (špeditérskej organizácie, obchodného agenta a pod.), ktorý má dohodu s každou tranzitnou železnicou na platenie prepravného.

§ 2

Ak odosielateľ berie na seba platenie prepravného za prepravu na tranzitných železniciach, potom musí v nákladnom liste do stĺpca „Odosielateľ berie na seba prepravné za nasledujúce tranzitné železnice“ zapísať skrátené označenia týchto železníc v súlade s prílohou 12.5.

Ak odosielateľ neberie na seba platenie prepravného za žiadnu tranzitnú železnicu, potom musí v nákladnom liste do stĺpca „Odosielateľ berie na seba prepravné za nasledujúce tranzitné železnice“ zapísať záznam „ŽIADNÉ“. Prepravné za tranzitné železnice, ktoré odosielateľ nevzal na seba, sa považujú za poukázané na prijímateľa a musia sa od neho vyinkasovať v stanici určenia.

V prípade, ak odosielateľ neuviedol v nákladnom liste v stĺpci „Odosielateľ berie na seba prepravné za nasledujúce tranzitné železnice“ požadovaný záznam „žiadne“, prepravné za prepravu po tranzitných železniciach sa považujú za poukázané na prijímateľa a musia byť od neho vymáhané v stanici určenia.

V prípade, ak podľa tranzitnej tarify používanej pre príslušnú medzinárodnú prepravu musí zaplatiť prepravné za prepravu po tranzitných železniciach odosielateľ, nie je povolené poukázať toto prepravné na prijímateľa. Ak podľa tranzitnej tarify používanej na príslušnú medzinárodnú prepravu musí zaplatiť prepravné za prepravu po tranzitných železniciach prijímateľ, nie je povolené platenie tohoto prepravného odosielateľom.

Pri platení prepravného za tranzitné železnice cez platiteľa (špeditérsku organizáciu, obchodného agenta a pod.) odosielateľ v nákladnom liste v stĺpci „Odosielateľ berie na seba prepravné za nasledujúce tranzitné železnice“ musí uviesť záznam obsahujúci skrátený názov tranzitnej železnice, za ktorú realizuje platbu, pomenovanie platiteľa, ktorý realizuje platbu za prepravu po danej tranzitnej železnici a jemu pridelený kód. Uvedené údaje sa zapíšu pre každú na preprave zúčastnenú tranzitnú železnicu.

§ 3

Pri preprave tovaru v súlade s bodom 2 § 2 článku 3 poplatky za prekládku do vozňa iného rozchodu , alebo za výmenu podvozku iného rozchodu v pohraničnej priechodovej stanici sa vyinkasujú:

1) v prípade vykonania týchto úkonov železnicou odoslania – od odosiela alebo v súlade s vnútroštátnymi podmienkami platnými na železnici odoslania;

2) v prípade vykonania týchto úkonov železnicou určenia – od prijímateľa, alebo v súlade s vnútroštátnymi podmienkami platnými na železnici určenia;

3) v prípade vykonania týchto úkonov tranzitnou železnicou – od odosielateľa, prijímateľa alebo platiteľa (špedičnej organizácie, obchodného agenta a pod.) v závislosti od toho, kto z nich zabezpečuje platenie prepravného na tranzitnej železnici, realizujúcej prekládku, alebo prestavenie(v súlade s bodmi 3 a 4 § 1 tohto článku).

§ 4

Ak prijímateľ odmieta prijať zásielku, odosielateľ musí zaplatiť celé prepravné a prirážky k dovoznému viaznuce na zásielke.

§ 5

Ak sa nesprávne použila tarifa alebo ak došlo k chybám pri účtovaní prepravného, ako aj keď nie je vyinkasované prepravné, musí sa nedoplatok zaplatiť, prípadne preplatok vrátiť. Výpočet nedoplatkov, prípadne preplatkov sa robí v súlade s tarifou, ktorá platila v deň uzatvorenia prepravnej zmluvy.

Železnica, ktorá vyúčtovala prepravné s odosielateľom alebo prijímateľom, nedoplatky vyinkasuje a preplatky vráti podľa vnútroštátnych predpisov na nej platných.

Nedoplatky sa nevyinkasujú a preplatky sa nevracajú, ak pri jednom nákladnom liste nedosahujú 5 švajčiarskych frankov.

§ 6

Prepravné a prirážky k dovoznému vyberú železnice v mene krajiny, v ktorej sa platí.

Ak prepravné nie je uvedené v mene krajiny, v ktorej sa má vyinkasovať, musí sa prepočítať na menu tejto krajiny podľa kurzu platného v deň a v mieste platenia.

§ 7

Ustanovenia tohoto článku sa nepoužijú, ak medzi stanicami železníc dvoch susedných krajín platí priama tarifa, ktorá určuje iné ustanovenia na platenie prepravného.

Článok 16

Dobierky a zálohy

Dobierky a zálohy nie sú povolené.

Článok 17

Vydanie tovaru. Pátranie po tovare

§ 1

Po príchode tovaru do stanice určenia je železnica povinná prijímateľovi vydať tovar, prvopis nákladného listu a odberný list (listy 1 a 5 nákladného listu) po zaplatení celého prepravného podľa nákladného listu; prijímateľ je povinný prepravné zaplatiť a tovar prevziať.

Podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici určenia sa tovar môže vydať prijímateľovi zaplatením prepravného.

Prijímateľ môže odmietnuť prevzatie tovaru len v tom prípade, ak sa stav tovaru z dôvodu poškodenia, skazenia alebo iných dôvodov zmenil tak, že sa vylučuje možnosť jeho čiastočného alebo celkového použitia k pôvodnému účelu.

§ 2

Celé prepravné podľa nákladného listu zaplatí železnici prijímateľ v plnej výške, aj keď chýba časť tovaru uvedeného v nákladnom liste. Prijímateľ má v tomto prípade právo reklamovať podľa článku 29 vrátenie zaplatených súm podľa nákladného listu za nevydanú časť tovaru.

§ 3

Balené tovary, ktorých hmotnosť sa zisťuje pri balení a uvádza sa na každom kuse, ako aj kusy s jednotnou štandardnou hmotnosťou sa vydávajú bez preskúšania hmotnosti, ak obal alebo balenie nie je poškodené.

§ 4

V ostatných prípadoch sa výdaj tovaru uskutočňuje v súlade s ustanoveniami SMGS a vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici určenia ak v SMGS chýbajú potrebné usmernenia.

§ 5

Ak tovar nebol vydaný prijímateľovi do 30 dní po uplynutí dodacej lehoty, odosielateľ alebo prijímateľ je oprávnený požadovať u železnici pátranie po zásielke.

Žiadosť podáva odosielateľ v stanici odoslania a prijímateľ v stanici určenia podľa vzoru prílohy 15 v dvoch vyhotoveniach spolu s druhopisom nákladného listu (list 3 nákladného listu) alebo prvopisom nákladného listu a odberným listom (list 1 a 5 nákladného listu) najneskôr 3 mesiace po uplynutí dodacej lehoty.

Stanica odoslania alebo stanica určenia potvrdí prevzatie žiadosti odtlačkom dátumovej pečiatky a podpisom oprávneného zamestnanca stanice, ktorý žiadosť prevzal, na obidvoch vyhotoveniach žiadosti; jedno vyhotovenie sa vráti žiadateľovi.

Žiadosť o pátranie po tovare nie je predložením reklamácie podľa článku 29.

§ 6

Prijímateľ môže tovar považovaný za stratený, ak mu nebol vydaný do 30 dní po uplynutí dodacej lehoty stanovenej podľa článku 14, a ak stanica zapíše v stĺpci „Pomenovanie tovaru“ druhopisu nákladného listu (list 3 nákladného listu) predloženého prijímateľom prípadne prvopisu nákladného listu a odberného listu (list 1 a 5 nákladného listu) záznam „Tovar nedošiel“. Tento záznam sa musí potvrdiť odtlačkom dátumovej pečiatky stanice určenia.

Ak však tovar dôjde do stanice určenia po uplynutí uvedenej lehoty, táto stanica musí o tom vyrozumieť prijímateľa. Prijímateľ je povinný tovar prevziať, ak došiel najneskôr 6 mesiacov po uplynutí dodacej lehoty a vrátiť železnici sumy, ktoré mu vyplatia ako náhradu za stratu tovaru, ako aj návratok dovozného a ostatné výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s prepravou tovaru.

Ak bola odosielateľovi vyplatená náhrada za stratu a výdaje za prepravu tovaru, potom odosielateľ musí túto náhradu železnici vrátiť. Pri tom však prijímateľ má právo uplatniť na železnici reklamáciu na náhradu za prekročenie dodacej lehoty, náhradu za čiastočnú stratu, úbytok na hmotnosti, poškodenie, skazenie nájdeného tovaru alebo znehodnotenie jeho akosti inými spôsobmi.

Článok 18

Komerčná zápisnica

§ 1

Železnica musí spísať komerčnú zápisnicu, ak počas prepravy alebo pri vydaní tovaru, preskúma jeho stav, hmotnosť, počet kusov, ako aj údaje nákladného listu a pritom stanoví:

1. celkovú alebo čiastočnú stratu tovaru, úbytok na hmotnosti, poškodenie, zničenie alebo znehodnotenie tovaru inými spôsobmi;

2. nesúlad medzi údajmi uvedenými v nákladnom liste a skutočným stavom tovaru vzhľadom na pomenovanie, hmotnosti, počtov kusov, znakmi (značkami) a číslami kusov; názvom prijímateľa a stanice určenia;

3. chýba nákladný list alebo jednotlivé listy nákladného listu k tovaru alebo tovar k nákladnému listu;

4. chýbajú alebo čiastočne chýbajú prepravné pomôcky uvedené v nákladnom liste.

Komerčná zápisnica sa spisuje aj v prípadoch objavenia prázdneho súkromného vozňa alebo vozňa, daného do prenájmu bez nákladného listu alebo objavenia nákladného list bez vozňa. Stanica, ktorá zistila jednu alebo niekoľko týchto závad, spisuje komerčnú zápisnicu podľa vzoru prílohy 16.

Ak tlačivo komerčnej zápisnice je vytlačené na samostatných listoch, každý list zápisnice musí byť očíslovaný, podpísaný stranami uvedenými v § 6 tohoto článku a potvrdený dátumovou pečiatkou stanice, a vo vrchnej časti každého listu musí byť uvedené číslo komerčnej zápisnice. Všetky listy komerčnej zápisnice musia byť po jeho spísaní spojené. Listiny komerčnej zápisnice sa môžu tlačiť samokopírovací papier.

Avšak komerčná zápisnica sa spíše len v tých prípadoch, keď vyššie uvedené závady mohli nastať výlučne od momentu prijatia tovaru do momentu vydania tovaru prijímateľovi.

O spísaní komerčnej zápisnice musí stanica urobiť záznam v nákladnom liste v stĺpci „Komerčná zápisnica“.

§ 2

Ak prijímateľ pri vydaní tovaru zistí niektorú závadu uvedenú v § 1 tohoto článku a železnica nespísala o tejto závade komerčnú zápisnicu, potom prijímateľ musí neodkladne obrátiť sa na železnicu určenia s žiadosťou o spísanie komerčnej zápisnice.

Stanica určenia môže odmietnuť spísanie komerčnej zápisnice v prípade:

1. vylúčenia, že uvedená závada nastala v čase od momentu prijatia tovaru na preprau do jeho vydania prijímateľovi;

2. úbytku hmotnosti tovaru neboli prekročené normy uvedené v § 5 daného článku.

§ 3

Pokiaľ vnútroštátne predpisy platné na železnici určenia povoľujú spísanie komerčnej zápisnice po vydaní tovaru, potom prijímateľ má právo obrátiť sa na stanicu určenia o spísanie komerčnej zápisnice aj po vydaní tovaru pri niektorej závade uvedenej v § 1 tohto článku, ktorú nebolo možné zistiť vonkajšou prehliadkou pri vydaní tovaru. Takáto žiadosť musí byť prijímateľom uplatnená v stanici určenia bezodkladne po zistení závady, najneskoršie však tri dni po vydaní tovaru. Do spísania komerčnej zápisnice stanicou určenia prijímateľ nesmie zmeniť stav tovaru, ak to nie je nevyhnutné na zabránenie ďalšej škody. Plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia sňaté prijímateľom z vozňa, kontajnera, cestnej súpravy, výmennej nadstavby, návesu, traktora alebo iného motorového vozidla po ich vydaní jemu, musia byť ním odovzdané stanici určenia.

Stanica určenia môže odmietnuť spísanie komerčnej zápisnice v prípadoch, ak:

1. podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici určenia spísanie komerčnej zápisnice po vydaní tovaru nie je povolené;

2. žiadosť prijímateľa nebola v stanici určenia uplatnená bezodkladne po zistení chyby, a nebola uplatnená do troch dní po vydaní tovaru;

3. stav tovaru bol prijímateľom zmenený bez toho, že by to bolo potrebné na zabránenie ďalšej škody na tovare;

4. je vylúčené, aby uvedená chyba nastala v čase od momentu prijatia tovaru na prepravu až do momentu jeho vydania prijímateľovi;

5. pri úbytku hmotnosti tovaru neboli prekročené normy uvedené v § 5 tohoto článku;

6. prijímateľ neodovzdá stanici určenia plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenie ním sňaté z vozňa, kontajnera, cestnej súpravy, výmennej nadstavby, prívesu, návesu, traktora alebo iného motorového vozidla.

§ 4

Ak stanica určenia pri preskúmaní žiadosti prijímateľa o spísanie komerčnej zápisnice uplatnenej podľa § 2 alebo § 3 tohoto článku zistí, že žiadosť je neodôvodnená, stanica určenia je oprávnená žiadať od prijímateľa náhradu za úsilie spojené s preskúmaním žiadosti a poplatok, pokiaľ sa to v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici určenia.

§ 5

Ak pri preskúšaní hmotnosti tovaru, na ceste, alebo v stanici určenia, ktorý v zmysle § 1 článku 24 môže počas prepravy pre svoje osobitné prirodzené vlastnosti podliehať úbytku na hmotnosti, bude zistený úbytok na hmotnosti tovaru oproti hmotnosti uvedenej v nákladnom liste, potom komerčná zápisnica o úbytku hmotnosti tovaru sa spíše len v tom prípade, ak tento úbytok prevyšuje normu stanovenú v §1 článku 24. Ak však zistený úbytok hmotnosti zistený preskúšaním neprevyšuje normu stanovenú § 1 článku 24, potom sa nemusí spísať komerčná zápisnica; v tomto prípade údaje o hmotnosti zistené pri preskúšaní sa zapíšu do nákladného listu do stĺpca „Záznamy železnice“.

Ak pri preskúšaní hmotnosti tovaru niektorou stanicou na ceste alebo stanicou určenia, ktorý pre svoje osobitné prirodzené vlastnosti nemôže podliehať úbytku na hmotnosti, bude zistený úbytok na hmotnosti oproti hmotnosti uvedenej v nákladnom liste, potom sa komerčná zápisnica o tomto úbytku na hmotnosti spíše len v tom prípade, ak sa chýbajúca hmotnosť tovaru odlišuje o viac ako 0,2 % od hmotnosti uvedenej v nákladnom liste. Ak sa však pri preskúšaní zistená hmotnosť nie je od hmotnosti uvedenej v nákladnom liste vyššia ako 0,2 %, potom sa hmotnosť uvedená v nákladnom liste považuje za správnu. Rovnakým spôsobom sa vykonáva zistenie prebytku hmotnosti tovaru pri jeho preskúšaní.

§ 6

Komerčná zápisnica sa podpisuje kompetentnými osobami stanice uvedenými vo vzore prílohy 16 alebo prílohy 8.1 prílohy 22. Pri spísaní komerčnej zápisnice v stanici určenia musí byť podpísaný aj prijímateľom alebo osobou ním splnomocnenou na príjem tovaru. Ak prijímateľ nesúhlasí s údajmi uvedenými v komerčnej zápisnici, je oprávnený do neho zapísať svoje pripomienky, pokiaľ je to povolené vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici určenia.

§ 7

Na zistenie príčin rozsahu straty, úbytku na hmotnosti, poškodenia, skazy alebo iného znehodnotenia tovaru, ako aj na určenie výšky škody môže byť vyhotovený znalecký posudok podľa vnútroštátnych zákonov a predpisov krajiny určenia.

§ 8

Jedno vyhotovenie komerčnej zápisnice sa vydá prijímateľovi podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici určenia.

§ 9

Ustanovenia §§ 2 až 8 daného článku, týkajúce sa prijímateľa tovaru, platia obdobne pre odosielateľa, ak sa tovar v zmysle bodu 1 § 2 článku 20 vracia na adresu odosielateľa alebo sa zasiela pre tretiu osobu, ak sa mu tovar vydá v súlade s vnútroštátnymi predpismi uvedenými v § 3 článku 21.

Článok 19

Záložné právo železnice

§ 1

Na zabezpečenie celého prepravného podľa prepravnej zmluvy má železnica záložné právo na tovar. Toto právo trvá tak dlho, pokiaľ sa tovar nachádza v držbe železnice.

§ 2

Účinnosť záložného práva sa riadi vnútroštátnymi zákonmi a predpismi tej krajiny, v ktorom sa má vykonať vydanie tovaru.

O D D I E L IV

ZMENA PREPRAVNEJ ZMLUVY

Článok 20

Právo a postup pri zmene prepravnej zmluvy

§ 1

Právo zmeniť prepravnú zmluvu prislúcha odosielateľovi a taktiež prijímateľovi.

Pri preprave tovarov Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky alebo Vietnamskej socialistickej republiky na adresu prijímateľov, ktorí sú podľa nákladného listu štátne organizácie, preadresácie takých tovarov v pohraničných staniciach krajiny určenia sa uskutočňujú zmocnencami organizácií zahraničných obchodov týchto krajín.

§ 2

Odosielateľ môže vykonať nasledovné zmeny prepravnej zmluvy:

1. tovar vrátiť v stanici odoslania;

2. zmeniť stanicu určenia;

Pri tom v prípade nevyhnutnosti je potrebné uviesť pohraničné stanice, cez ktoré sa má tovar po zmene prepravnej zmluvy prepraviť; a platiteľa za tranzitné železnice vyplývajúceho z dôsledku zmeny prepravnej zmluvy, ak sa platenie prepravného na týchto železniciach vykonáva prostredníctvom platiteľa (špeditérskej organizácie, obchodného agent a pod.);

3. zmeniť prijímateľa;

4. tovar vrátiť do stanice odoslania.

§ 3

Prijímateľ môže vykonať nasledovné zmeny prepravnej zmluvy:

1. zmeniť stanicu určenia v pôvodnej krajine určenia;

2. zmeniť prijímateľa tovaru.

Pri tom prijímateľ môže žiadať zmenu prepravnej zmluvy podľa tejto dohody len vo vstupnej pohraničnej stanici krajiny určenia a len vtedy, ak tovar ešte nebol z tejto stanice odoslaný.

V tom prípade, ak tovar už opustil vstupnú pohraničnú stanicu krajiny určenia, zmenu prepravnej zmluvy môže prijímateľ žiadať len podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici určenia.

§ 4

Zmena prepravnej zmluvy, ktorá by mala za následok delenie tovaru na časti, nie je povolená.

§ 5

Zmena prepravnej zmluvy sa vykonáva na základe písomnej žiadosti odosielateľa alebo prijímateľa podľa vzoru prílohy 17. Železnica určenia môže používať vzor žiadosti na zmenu prepravnej zmluvy prijímateľom, stanovený vnútroštátnymi predpismi na nej platnými.

Odosielateľ musí vyplniť žiadosť na zmenu prepravnej zmluvy v súlade s ustanoveniami § 2 článku 7 s jeho patričným prekladom do pracovného jazyka OSŽD.

Žiadosť na zmenu prepravnej zmluvy musí byť vystavené na každú zásielku samostatne po jednom vyhotovení a podané odosielateľom na stanicu odoslania, a prijímateľom – do vstupnej pohraničnej stanici krajiny určenia. Text žiadosti musí byť uverejnený odosielateľom v stĺpci „Pomenovanie tovaru“ v druhopise nákladného listu (list 3 nákladného listu) ktorý súčasne so žiadosťou musí byť predložený železnici.

Žiadosť prijímateľa na zmenu prepravnej zmluvy môže byť podaná aj na niekoľko zásielok, ak sa prepravujú skupinou a ak sa zmena prepravnej zmluvy týchto tovarov uskutočňuje do jednej a tej istej stanice a na adresu toho istého prijímateľa.

Stanica odoslania potvrdzuje príjem žiadosti na zmenu prepravnej zmluvy odtlačkom dátumovej pečiatky v druhopise nákladného listu pod vyhlásením odosielateľa, a tiež podpisom zamestnanca stanice, ktorý žiadosť prijal, po čom sa druhopis nákladného listu vráti odosielateľovi.

Žiadosť prijímateľa na zmenu prepravnej zmluvy môže byť uplatnená aj bez predloženia druhopisu nákladného listu.

§ 6

O obdržaní žiadosti odosielateľa na zmenu prepravnej zmluvy stanica odoslania alebo pohraničná stanica, pokiaľ tovar už opustil túto stanicu, musí na účet odosielateľa telegramom vyrozumieť stanice na ceste a aj stanicu určenia. Telegram musí byť potvrdený zaslaním originálnej žiadosti na zmenu prepravnej zmluvy do tej stanici, v ktorej bol tovar v súlade s telegramom zadržaný. Zároveň táto stanica musí na základe telegrafickej správy stanice odoslania zmeniť prepravnú zmluvu bez vyčkania doručenia písomnej žiadosti odosielateľa.

Železnica v tomto prípade nezodpovedá za prípadné skomolenie žiadosti odosielateľa telegrafickým prenosom.

§ 7

Právo odosielateľa na zmenu prepravnej zmluvy zaniká okamihom prevzatia nákladného listu prijímateľom alebo s príchodom tovaru do vstupnej pohraničnej stanice železnice určenia, pokiaľ sa v nej nachádza písomná žiadosť prijímateľa alebo telegrafické oznámenie stanice určenia o žiadosti prijímateľa na zmenu prepravnej zmluvy.

§ 8

Odosielateľ nezodpovedá za následky, vzniknuté v dôsledku zmeny prepravnej zmluvy, vykonanej na základe písomnej žiadosti prijímateľa alebo telegrafického správy stanice určenia.

§ 9

Zmena prepravnej zmluvy môže byť uskutočnená jeden krát odosielateľom a jeden krát prijímateľom.

§ 10

Železnica má právo odmietnuť zmenu prepravnej zmluvy alebo oddialiť uskutočnenie tejto zmeny len v prípade ak:

1. jej uskutočnenie pre stanicu železnice určenia, ktorá musí zmeniť prepravnú zmluvu, nie je možné v momente príchodu písomnej žiadosti prípadne telegrafickej správy stanice odoslania alebo stanice určenia;

2. jej uskutočnenie by mohlo narušiť železničnú prevádzku;

3. jej uskutočneniu odporujú vnútroštátne zákony a predpisy krajín, ktorých železnice sú zúčastnené na preprave;

4. pri zmene stanice určenia hodnota tovaru nepokryje predpokladané celkové náklady prepravy do novej stanice určenia, okrem prípadov, keď sumu týchto nákladov ihneď zaplatili alebo zabezpečili.

§ 11

V prípadoch uvedených v § 10 tohoto článku musí železnica pokiaľ možno ihneď vyrozumieť odosielateľa alebo prijímateľa o prepravných prekážkach, ktoré nedovoľujú vykonanie žiadosti na zmenu prepravnej zmluvy.

Ak železnica nemohla predvídať tieto prekážky a zmenila prepravnú zmluvu, potom odosielateľ alebo prijímateľ, vždy podľa toho, kto o zmenu prepravnej zmluvy žiadal, zodpovedá za všetky z toho vniknuté následky.

§ 12

Účtovanie a vyinkasovanie prepravného pri zmene prepravne zmluvy sa uskutočňuje v súlade s článkami 13 a 15 s prihliadnutím na tieto odchýlky:

1. ak tovar musí byť vydaný v stanici na ceste, potom prepravné sa účtuje a vyinkasuje len za prepravu do tejto stanice. Ak tovar už bol prepravený cez novú stanicu určenia a železnica ho vráti do tejto stanice, potom okrem prepravného až do stanice, v ktorej bol tovar zadržaný, sa osobitne účtuje a vyinkasuje prepravné zo stanice, v ktorej bol tovar zadržaný do novej stanice určenia;

2. ak tovar musí byť prepravený do inej stanice určenia, ktorá leží za pôvodnou stanicou určenia, alebo ak sa má prepraviť do stanice, ktorá neleží na pôvodnej prepravnej ceste, potom prepravné sa účtuje a vyinkasuje osobitne až do pôvodnej stanice určenia alebo stanice, v ktorej bol tovar zadržaný a z tejto stanice až do novej stanice určenia;

3. ak tovar musí byť vrátený späť do stanice odoslania, potom prepravné sa účtuje a vyinkasuje od odosielateľa za prepravu až do stanice z ktorej sa tovar vráti a osobitne za prepravu z tejto stanice do stanice odoslania.

§ 13

Za zmenu prepravne zmluvy sa vyberá poplatok. Tento poplatok sa účtuje sa podľa vnútroštátnych predpisov platných na železnici, ktorá vykonáva zmenu prepravnej zmluvy a vyinkasuje sa v súlade s článkom 15.

Ak z dôvodu zmeny prepravnej zmluvy vznikne zdržanie v preprave alebo vo vydaní tovaru bez zavinenia železnice, potom doplňujúce poplatky a iné výdavky za čas zdržania, ako: skladištné, prestoj vozňov a stojné, s výnimkou poplatku za prestoj vozňov na tranzitnej železnici, sa účtujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi a tarifami platnými na tej železnici, na ktorej vzniklo zdržanie. Za prestoj vozňov na tranzitných železniciach vzniknuté zmenou prepravnej zmluvy, sa poplatok účtuje podľa tranzitnej tarify používanej pre príslušnú medzinárodnú prepravu.

Doplňujúce poplatky, poplatky za prestoj vozňov a iné výdavky sa potvrdzujú príslušnými dokladmi a zapisujú sa do nákladného listu na vyinkasovanie od odosielateľa, prijímateľa alebo platiteľa (špeditérskej organizácie, obchodného agenta a pod.) v závislosti od toho, kto z nich realizuje platbu prepravného v súlade s článkom 15.

Článok 21

Prepravné prekážky a prekážky pri dodaní

§ 1

Ak v stanici odoslania alebo v stanici na ceste vznikne prepravná prekážka pri preprave tovaru, potom železnica rozhodne, či teba požiadať odosielateľa o návrh alebo či je účelnejšie prepraviť tovar do stanice určenia po inej prepravnej ceste. Železnica má právo vyinkasovať prepravné za zmenenú prepravnú cestu a uplatniť zodpovedajúcu predĺženú lehotu okrem prípadov, keď vina padá na železnicu.

§ 2

Ak nie je k dispozícii iná prepravná cesta alebo ak v preprave nie je možné pokračovať z iných dôvodov a taktiež ak vznikne prekážka pri dodaní tovaru, stanica, v ktorej prekážka vznikla, neodkladne vyrozumie telegraficky odosielateľa prostredníctvom stanice odoslania a požiada ho o návrh. Pritom stanica oznámi odosielateľovi všetky nevyhnutné údaje, ktorými disponuje.

Pri prekážkach prechodného rázu, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v bode 1 § 3 článku 3, stanica však nie je povinná požiadať odosielateľa o uvedený návrh.

Odosielateľ môže pre prípad vzniku prepravnej prekážky alebo prekážky pri dodaní zapísať v nákladnom liste v stĺpci „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“ návrhy ako s tovarom naložiť. Ak tieto návrhy po zvážení železnice nemôžu byť vykonané, potom železnica musí od odosielateľa vyžiadať nové návrhy.

Na základe obdržaného telegramu o prepravnej prekážke alebo o prekážke pri dodaní stanica odoslania neodkladne vyrozumie predpísaným spôsobom alebo spôsobom stanoveným vnútroštátnymi predpismi o tom odosielateľa. Odosielateľ je povinný dať na rube správy návrh o tom, ako sa má s tovarom naložiť a túto správu vrátiť stanici alebo oznámiť svoju správu spôsobom stanoveným vnútroštátnymi predpismi.

Pri vrátení návrhu alebo správy spôsobom stanoveným vnútroštátnymi predpismi odosielateľ musí predložiť stanici odoslania druhopis nákladného listu (list 3 nákladného listu), pre zapísanie príslušných návrhov odosielateľa. Pri nepredložení druhopisu nákladného listu odosielateľom, jeho návrh na rube správy alebo správa stanovená vnútroštátnymi predpismi sa považuje za neplatnú a stanica odoslania vyrozumie stanicu, v ktorej vznikla prekážka, o nepredložení návrhu odosielateľa. V tomto prípade železnica, na ktorej je tovar zadržaný, postupuje ním v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na tejto železnici.

V prípade, keď oznámenie, ktoré došlo stanici odoslania, sa týka zmeny prepravnej cesty alebo odmietnutia prijímateľa prijať tovar, odosielateľ môže dať návrh aj bez predloženia druhopisu nákladného listu.

O návrhoch odosielateľa stanica odoslania vyrozumie stanicu, v ktorej prekážka vznikla. Výdavky za vyrozumenie odosielateľa vyinkasuje sa od neho stanicou odoslania v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na tejto železnici.

Ak prepravná prekážka alebo prekážka pri dodaní vznikli potom, ako prijímateľ zmenil prepravnú zmluvu, železnica vyrozumie o tom prijímateľa, ktorý žiadal zmenu prepravnej zmluvy.

Výdavky za vyrozumenie prijímateľa sa vyinkasujú železnicou určenia od prijímateľa v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici určenia.

§ 3

Ak od odosielateľa, ktorý bol vyrozumený o prepravnej prekážke alebo o prekážke pri dodaní do 8 dní, pri ľahko skaziteľných tovaroch do 4 dní od okamihu odoslania mu správy stanicou, v ktorej prekážky vznikli, neprídu žiadne návrhy alebo prišli neuskutočniteľné návrhy, potom sa s tovarom naloží podľa vnútroštátnych predpisov platných na tej železnici, na ktorej prekážky vznikli.

Ak ľahko skaziteľným tovarom hrozí skaza, železnica, na ktorej vznikla prepravná prekážka alebo prekážka pri dodaní, musí naložiť s tovarmi v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na tejto železnici, bez vyčkania uplynutia 4-dňovej lehoty.

§ 4

Ak prepravná prekážka pominie skôr než dôjdu návrhy odosielateľa, stanica, v ktorej prepravná prekážka vznikla, odosiela tovar do stanice určenia nečakajúc na návrhy; a odosielateľa o tom bezodkladne vyrozumie.

§ 5

Ak sa tovar predal, potom výťažok z predaja po zrážke prepravného patriaceho železnici podľa § 1 článku 13, prirážok k dovoznému a výdavkov spojených s predajom tovaru sa dá odosielateľovi. Ak výťažok z predaja tovaru nepokryje účtované prepravné, potom odosielateľ je povinný zaplatiť rozdiel.

§ 6

Ustanovenia §§ 1, 3, 4 a 5 tohto článku platia taktiež aj pre prijímateľa, ktorý zmenil prepravnú zmluvu podľa článku 20.

§ 7

Ak počas prepravy alebo pri vydaní tovaru vznikne prepravná prekážka alebo prekážka pri dodaní zavinením odosielateľa alebo prijímateľa, potom sa železnici uhrádzajú všetky výdavky, ktoré jej vznikli zdržaním počas prepravy alebo pri dodaní. Ak prepravná prekážka alebo prekážka pri dodaní vznikla bez zavinenia odosielateľa alebo prijímateľa, potom sa železnici uhradzujú všetky výdavky, vzniknuté v dôsledku toho, že odosielateľ alebo prijímateľ na vyžiadanie železnice v súvislosti s prepravnou prekážkou alebo prekážkou pri dodaní nedal žiadne návrhy v lehotách stanovených v § 3 tohto článku alebo ak ním daný návrh nebolo možné uskutočniť.

Ak takéto prekážky vzniknú v železnici odoslania alebo v železnici určenia, potom sa poplatky účtujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi a tarifami používanými pre takéto prepravy týmito železnicami.

Ak takéto prekážky vzniknú na tranzitných železniciach, potom sa poplatky účtujú podľa tranzitnej tarify používanej zúčastnenými železnicami pre príslušnú medzinárodnú prepravu; ak však v tranzitnej tarife pre takéto prípady nie sú uvedené poplatky, potom sa poplatky účtujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi a tarifami používanými pre takéto prepravy príslušnou tranzitnou železnicou.

Všetky horeuvedené výdavky sa zapíšu do nákladného listu a vyinkasujú sa od odosielateľa, prijímateľa alebo platiteľa (špeditérskej organizácie, obchodného agenta a pod.) v závislosti od toho, kto z nich realizuje platbu prepravného v súlade s článkom 15.

§ 8

Ak pri prepravných prekážkach alebo prekážkach pri dodaní dôjde k zmene prepravnej zmluvy, použijú sa príslušné ustanovenia článku 20. V týchto prípadoch sa § 9 článok 20 nepoužíva.

O D D I E L V

ZODPOVEDNOSŤ ŽELEZNÍC

Článok 22

Spoločná zodpovednosť železníc

§ 1

Železnica, prijímajúca tovar na prepravu s nákladným listom SMGS, je zodpovedná za uskutočnenie prepravnej zmluvy na celej prepravnej ceste tovaru až do jeho vydania v stanici určenia a v prípade nového podania tovaru do krajín, ktorých železnice nie sú zúčastnené na tejto dohode – do nového podania zásielky s nákladným listom inej medzinárodnej dohody o priamej medzinárodnej železničnej preprave tovaru; v prípade nového podania tovaru z krajín ktorých železnice nie sú zúčastnené na tejto dohode – po novom podaní tovaru nákladným listom SMGS.

§ 2

Železnica, prijímajúca tovar na prepravu s nákladným listom CIM/SMGS, zodpovedá za splnenie prepravnej zmluvy od okamihu prijatia tovaru na prepravu do okamihu odtlačenia dátumovej pečiatky stanice v mieste nového podania a v opačnom smere – od okamihu odtlačenia dátumovej pečiatky stanice v mieste nového podania do vydania tovaru v stanici určenia.

§ 3

Každá ďalšia železnica tým, že prijíma na prepravu tovar spolu s nákladným listom, vstupuje do prepravnej zmluvy a preberá na seba z toho vznikajúce záväzky.

Článok 23

Rozsah zodpovednosti

§ 1

Železnica zodpovedá v medziach podmienok, stanovených týmto oddielom, za nedodržanie dodacej lehoty tovaru a za škody, vzniknuté v dôsledku úplnej alebo čiastočnej straty, úbytku na hmotnosti, poškodenia, zničenia alebo zníženia kvality tovaru iných dôvodov v čase od momentu prijatia tovaru na prepravu až do jeho vydania v stanici určenia, a v prípade nového podania tovaru do krajín, ktorých železnice nie sú zúčastnené na tejto Dohode - do nového podania tovaru s nákladným listom inej medzinárodnej dohody o priamej medzinárodnej železničnej preprave tovaru.

Železnica zodpovedá za následky straty sprievodných listín priložených odosielateľom alebo colnicou k nákladnému listu podľa §§ 1 a 3 článku 11 a v ňom zapísaných, ako aj za následky toho, že z vlastnej viny nevykonala návrh na zmenu prepravnej zmluvy podaný podľa §§ 2 a 3 článku 20.

Pri preprave tovarov nákladným listom CIM/SMGS, zodpovednosť železnice, stanovená nasledovným oddielom, sa začína od momentu prijatia tovaru na prepravu do momentu odtlačenia dátumovej pečiatky stanice v mieste nového podania, do nákladného listu CIM/SMGS, a v opačnom smere – od momentu odtlačenia dátumovej pečiatky stanice v mieste nového podania do vydania tovaru v stanici určenia.

§ 2

Železnica, v žiadnom prípade jej zodpovednosti nie je povinná uhradiť škody vo vyššej sume, než pri úplnej strate tovaru.

§ 3

Železnica nezodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu, úbytok na hmotnosti, poškodenie, zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru prijatého na prepravu, ak úplná alebo čiastočná strata, úbytok na hmotnosti, poškodenie, zničenie alebo zníženia kvality tovaru iných dôvodov:

1) v dôsledku okolností, ktoré železnica nemohla odvrátiť a odstránenie, ktorých nebolo v jej moci;

2) v dôsledku nezodpovedajúcej kvality tovaru, obalu a balenia tovaru v čase jeho prijatia na prepravu v stanici odoslania alebo v dôsledku osobitných prirodzených a fyzických vlastností tovaru, obalu alebo balenia, ktoré spôsobujú samovznietenie a lom, vrátane rozbitia, porušenia hermetického, skleneného, polyetylénového, kovového dreveného, keramického alebo iného druhu obalu alebo balenia, hrdzavenie, vnútornú skazu a tomu podobné následky;

3) zavinením odosielateľa alebo prijímateľa alebo z dôvodu ich požiadaviek, na základe ktorých nemožno zvaliť vinu na železnicu;

4) z príčin, súvisiacich s nakládkou alebo vykládkou tovaru, ak nakládku alebo vykládku vykonal odosielateľ alebo prijímateľ; skutočnosť nakládky tovaru odosielateľom sa zisťuje na základe ním uvedeného zápisu v nákladnom liste v stĺpci „Naložené” v súlade s § 4 článku 9; ak v tomto stĺpci chýbajú údaje o tom, kým bol tovar naložený, potom sa to považuje, že nakládka bola vykonaná odosielateľom;

5) v dôsledku prepravy tovarov na otvorených vozňoch, dovolené tak prepravovať vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania;

6) v dôsledku toho, že odosielateľ alebo prijímateľ alebo ním poverený sprievodca nedodržali predpisy prílohy 3 a taktiež v dôsledku toho, že sprievodcovia nezodpovedali požiadavkám požadovaným týmito predpismi;

7) v dôsledku chýbajúceho obalu alebo balenia tovaru, nevyhnutného pre jeho prepravu v súlade s § 1 článku 9, z dôvodu čoho nebola zabezpečená neporušenosť tovaru pri jeho preprave po celej prepravenej ceste;

8) v dôsledku takých nedostatkov obalu alebo balenia tovaru, ktoré nemohli byť zistené železnicou vonkajšou prehliadkou pri prijatí tovaru na prepravu v stanici odoslania, z dôvodu čoho nebola zabezpečená neporušenosť tovaru pri jeho preprave po celej prepravnej ceste;

9) v dôsledku toho, že odosielateľ podal na prepravu predmety vylúčené z prepravy pod nesprávnym, nepresným alebo neúplným pomenovaním;

10) v dôsledku toho, že odosielateľ podal na prepravu tovary, ktoré sa prijímajú na prepravu za osobitných podmienok, pod nesprávnym, nepresným alebo neúplným pomenovaním alebo ak nedodržal ustanovenia tejto dohody;

11) v dôsledku úbytku na hmotnosti tovaru z dôvodu jeho osobitných prirodzených vlastností, pokiaľ tento úbytok neprekračuje normy stanovené v § 1 článku 24;

12) v dôsledku toho, že odosielateľ naložil tovar do vozňa alebo kontajnera nevhodného na prepravu príslušného tovaru, aj keď tieto nedostatky musel zistiť pri preskúmaní stavu vozňa alebo kontajnera v súlade s § 4 článku 9 alebo § 11 prílohy 8; skutočnosť nakládky tovaru odosielateľom do vozňa vyplýva z údaju ním uvedeného v nákladnom liste v stĺpci „Naložené” v súlade § 4 článku 9; ak tento stĺpec neobsahuje nijaký údaj, predpokladá sa, že tovar do vozňa nakladal odosielateľ;

13) v dôsledku neplnenia alebo nenáležitého plnenia colných alebo iných predpisov orgánov štátnej správy odosielateľom, prijímateľom alebo splnomocnenou osobou.

§ 4

Železnice nezodpovedajú:

1) za úbytok na hmotnosti pri balenom alebo previazanom tovare, ak tovar bol pri vydaní prijímateľovi v plnom počet kusov, v neporušenom obale alebo previazaní a bez vonkajších známok po zásahoch, ktoré by mohli umožniť úbytok na hmotnosti tovaru;

2) za úbytok na hmotnosti pri nebalenom alebo nepreviazanom tovare, ak tovar bol pri vydaní prijímateľovi v plnom počte kusov a bez vonkajších známok po zásahoch, ktoré by mohli umožniť úbytok na hmotnosti tovaru;

3) za úbytok na hmotnosti a počtu kusov tovaru, ak tovar naložený odosielateľom do vozňa, kontajnera, skrine cestnej súpravy, výmennej nadstavby, prívesu, návesu bol vydaný prijímateľovi s neporušeným a podľa ustanovení § 8 článku 9 a § 9 prílohy 21 k SMGS s riadne zavesenými plombami alebo závorovo-plombovacími zariadeniami odosielateľa príp. stanice odoslania, ako i bez vonkajších známok po zásahoch, ktoré by mohli umožniť úbytok na hmotnosti tovaru alebo stratu kusov tovaru;

4) za úplnú alebo čiastočnú stratu oddeliteľných častí a náhradných dielov uložených v zaplombovaných cestných súpravách, výmenných nadstavbách, prívesov, návesoch, automobiloch, traktoroch a iných motorových vozidlách, pokiaľ boli tieto cestné súpravy, výmenné nadstavby, prívesy, návesy, automobily, traktory alebo iné motorové vozidlá vydané prijímateľovi s neporušenými a podľa ustanovení § 3 prílohy 7 k SMGS a § 9 prílohy 21 k SMGS s riadne zavesenými plombami alebo závorovo-plombovacími zariadeniami odosielateľa, ako i bez poškodenia a bez vonkajších známok po zásahoch, ktoré by mohli úplnú alebo čiastočnú stratu oddeliteľných častí a náhradných dielov umožniť.

Plombám alebo závorovo-plombovacím zariadeniam odosielateľa príp. stanice odoslania sú na rovnakú úroveň postavené neporušené a podľa § 8 článku 9, § 3 prílohy 7 k SMGS a § 9 prílohy 21 k SMGS riadne zavesené plomby colných orgánov a plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia každej na preprave zúčastnenej železnice, ak došlo k otvoreniu vozňov, kontajnerov, cestných súprav, výmenných nadstavieb, prívesov, návesov, automobilov, traktorov a iných motorových vozidiel kvôli pohraničnej a colnej kontrole, ako aj zdravotnej, rastlinolekárskej a inej prehliadke a v dôsledku toho k výmene pôvodne zavesených plomb alebo závorovo-plombovacích zariadení. Ak sa uvedené pohraničné a colné kontroly a iné prehliadky vykonávajú počas prepravy niekoľkokrát, postavené sú na rovnakú úroveň plombám alebo závorovo-plombovacím zariadeniam odosielateľa príp. stanice odoslania všetky neporušené plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia colných orgánov alebo pohraničných staníc zavesené pri týchto kontrolách alebo prehliadkach.

Otvorenie vozňov, kontajnerov, cestných súprav, výmenných nadstavieb, prívesov, návesov, automobilov, traktorov a iných motorových vozidiel a výmena plomb alebo závorovo-plombovacích zariadení sa potvrdí zápisnicou napísanou železnicou o otvorení vozňa, kontajnera, cestnej súpravy, výmennej nadstavby, prívesu, návesu, automobilu, traktora a iného motorového vozidla kvôli pohraničnej a colnej kontrole, ako aj zdravotným, rastlinolekárskym a iným prehliadkam podľa vzoru prílohy 18 alebo záznamom železnice v nákladnom liste v stĺpci „Záznamy železnice“. Zápisnica o otvorení sa musí potvrdiť podpisom príslušného pracovníka železnice a odtlačkom dátumovej pečiatky stanice, v ktorej boli plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia vymenené; záznam v nákladnom liste o otvorení sa musí potvrdiť podpisom pracovníka stanice, v ktorej boli plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia vymenené a odtlačkom dátumovej pečiatky tejto stanice, ako aj podpismi osôb, vykonávajúcich kontrolu, pokiaľ ich podpisy sú požadované vnútroštátnymi zákonmi a predpismi krajiny, v ktorej sa vykonala kontrola a previerka.

Zápisnica o otvorení alebo záznam v nákladnom liste o otvorení a výmene plomb alebo závorovo-plombovacích zariadení potvrdzuje skutočnosť otvorenia vozňov, kontajnerov, automobilov, traktorov a iných motorových vozidiel, cestných súprav, výmenných nadstavieb, prívesov, návesov, pre pohraničné a colné kontroly, ako aj iným prehliadkam, no nepotvrdzuje úplnosť zásielky a stav tovaru.

Jedno vyhotovenie zápisnice o otvorení sa pripojí k nákladnému listu a vydá sa prijímateľovi v stanici určenia súčasne s tovarom a listami 1 a 5 nákladného listu.

Pri preprave tovaru podľa článku 2 § 2 z krajín, ktorých železnice nie sú zúčastnené na tejto dohode, do krajín, ktorých železnice sú zúčastnené na tejto dohode, sú plomby alebo závorovo-plombovacie zariadenia nachádzajúce sa na vozňoch, kontajneroch, cestných súpravách, výmenných nadstavbách, prívesoch, návesoch, automobiloch, traktoroch a iných motorových vozidlách, s ktorými vozne, kontajnery, cestné súpravy, výmenné nadstavby, prívesy, návesy, automobily, traktory a iné motorové vozidlá došli do vstupnej pohraničnej stanice prvej železnice - zúčastnenej na tejto dohode, a ktoré sú v spojení s predchádzajúcou prepravou a nákladným listom podľa inej dohody o priamej medzinárodnej železničnej preprave tovaru, postavené na rovnakú úroveň plombám alebo závorovo-plombovacím zariadeniam, ktoré musia byť podľa § 8 článku 9 a § 9 prílohy 21 k SMGS zavesené odosielateľom alebo stanicou odoslania.

§ 5

Železnice sa oslobodzujú od zodpovednosti za nedodržanie dodacej lehoty tovaru v nasledujúcich prípadoch:

1) pri povodniach, nánosoch, zosuvoch a iných živelných katastrofách v lehote do 15 dní:

– na základe nariadenia centrálnych orgánov železníc príslušnej krajiny;

2) pri výskyte iných okolností, spôsobujúcich prerušenie alebo obmedzenie dopravy:

– na základe nariadenia centrálnych orgánov železníc príslušnej krajiny.

§ 6

Údaje odosielateľa v nákladnom liste o hmotnosti a počte kusov tovaru sú dôkazom proti železnici iba vtedy:

1) ak zistenie hmotnosti tovaru bola vykonaná železnicou, údaje o hmotnosti tovaru zapísané do nákladného listu do stĺpca „Hmotnosť (v kg) zistená železnicou” a potvrdené v stĺpci „Pečiatka stanice, ktorá vážila, podpis”;

2) ak zistenie počtu kusov tovaru bola vykonaná železnicou, údaje o počte kusov tovaru zapísané do nákladného listu do stĺpca „Záznamy železnice” a potvrdené podpisom zamestnanca a odtlačkom dátumovej pečiatky stanice.

Tieto ustanovenia neplatia v prípadoch uvedených v § 4 tohoto článku.

§ 7

Ak pri čiastočnej strate, úbytku na hmotnosti, poškodení, zničení alebo zníženia kvality tovaru iným spôsobom bola spísaná komerčná zápisnica podľa § 3 článku 18 tejto dohody po vydaní tovaru, prijímateľ alebo odosielateľ musí dokázať, že škoda vznikla v čase od prijatia tovaru na prepravu až do jeho vydania.

§ 8

Dokázanie toho, že úplná alebo čiastočná strata, úbytok hmotnosti tovaru, poškodenie, zničenie alebo zníženie kvality tovaru iným spôsobom vznikli z príčin, uvedených v bodoch 1 a 3 § 3 tohoto článku, sa ukladá železnici.

§ 9

Ak sa podľa okolností prípadu ukáže, že úplná alebo čiastočná strata, úbytok na hmotnosti, poškodenie, zničenie alebo zníženie kvality tovaru iným spôsobom mohlo vzniknúť z dôvodov uvedených v bodoch 2, 4 - 13 § 3 tohoto článku, potom sa počíta, že škoda vznikla z týchto dôvodov, pokiaľ odosielateľ alebo prijímateľ nedokáže iné. Tento predpoklad neplatí v prípade uvedeného v bode 5 § 3 tohoto článku, ak ide o stratu celých kusov.

§ 10

Ak pri preprave tovaru nákladným listom CIM/SMGS z krajín, ktoré nie sú zúčastnené na Dohode, po odtlačení dátumovej pečiatky v nákladnom liste CIM/SMGS v mieste nového podania sa zistí poškodenie alebo čiastočná strata tovaru a železnica zúčastnená na SMGS, ktorá prijala zásielku bez viditeľného porušenia, potom do dokázania protikladu, sa predpokladá, že poškodenie alebo čiastočná strata tovaru vznikli v čase vykonávania prepravnej zmluvy v oblasti SMGS.

Ak pri preprave tovaru nákladným listom CIM/SMGS z krajín, ktoré sú zúčastnené na Dohode, po odtlačení dátumovej pečiatky v nákladnom liste CIM/SMGS v mieste nového podania sa zistí poškodenie alebo čiastočná strata tovaru a dopravca používajúci CIM, ktorý prijal zásielku bez viditeľného porušenia, potom do dokázania protikladu, sa predpokladá, že poškodenie alebo čiastočná strata tovaru vznikli v čase vykonávania prepravnej zmluvy v oblasti CIM.

Dané ustanovenie platí nezávisle od toho, či bol tovar prekladaný do vozňa iného rozchodu.

Článok 24

Obmedzenie zodpovednosti pri úbytku na hmotnosti

§ 1

Pri tovaroch, ktoré pre svoje osobité prirodzené vlastnosti podliehajú počas prepravy úbytku na hmotnosti, železnica nezodpovedá bez ohľadu na dĺžku prejdenej vzdialenosti za úbytok na hmotnosti, ktorý neprevyšuje nižšie uvedené normy:

1) 2 % hmotnosti tovarov kvapalných alebo podaných na prepravu v surovom (čerstvom) alebo vlhkom stave, ako aj pri nižšie uvedených tovaroch:

rudy mangánové a chrómové;

zelená skalica;

magnézium a ostatné chemické suroviny voľne ložené;

soľ;

ovocie čerstvé;

zelenina čerstvá;

kože spracované a surové solené kože a kožušiny;

tabak;

mäso čerstvé, chladené;

citrusové plody a banány;

jahody čerstvé;

2) 1,5 % hmotnosti pri nasledujúcom tovare:

drevo palivové, úžitkové, bambus a uhlie drevené;

stavebné hmoty nerastného pôvodu;

tuky;

ryby solené, sušené;

hnojivá;

3) 1 % hmotnosti pri nasledujúcom tovare:

palivo minerálne;

koks z ropy a kamenného uhlia;

ruda železná;

kôra stromová;

vlna nepraná;

chmeľ;

mydlo;

koreňová zelenina;

ryby mrazené;

morské produkty;

hydina rôzna pitvaná;

mäso mrazené;

mäso hydinové mrazené;

klobása a všetky mäsové výrobky;

mäsové výrobky údené;

4) 0,5 hmotnosti pri všetkých trvalých suchých tovarov, podliehajúcich úbytku na hmotnosti počas prepravy;

5) 1 % hmotnosti pri preprave tovaru v sklenenom alebo inom balení, ak jeho fyzické vlastnosti predpokladajú rozbitie a poškodenie (bod 2 § 3 článok 23).

V preprave s prekladaním sa pre hore uvedený tovar voľne ložený, voľne sypaný alebo v nádržkových vozňoch zvyšujú normy úbytku pre hmotnosti uvedené v bodoch 1 až 4 tohto paragrafu o 0,3 % za každú prekládku danej zásielky.

§ 2

Obmedzenie zodpovednosti uvedené v § 1 tohto článku sa nepoužije, ak odosielateľom alebo prijímateľom tovaru bude dokázané, že úbytok hmotnosti tovaru nevznikol v dôsledku osobitných prirodzených vlastností tovaru.

§ 3

V prípadoch ak sa prepravuje niekoľko kusov s jedným nákladným listom, vypočíta sa povolená norma úbytku hmotnosti osobitne pre každý kus, ak hmotnosť jednotlivých kusov bola zapísaná do nákladného listu pri prijatí tovaru na prepravu.

§ 4

Pri úplnej strate tovaru alebo pri strate jednotlivých kusov sa pri výpočte náhrady za úbytok hmotnosti stratených kusov nerobí žiadna zrážka.

Článok 25

Výška náhrady za úplnú alebo čiastočnú stratu tovaru

§ 1

Ak železnica podľa ustanovení tejto dohody musí priznať odosielateľovi alebo prijímateľovi náhradu za úplnú alebo čiastočnú stratu tovaru, zistí sa výška tejto náhrady podľa ceny uvedenej v účte cudzozemského dodávateľa alebo v potvrdenom výpise z účtu, potvrdenie musí zodpovedať forme obvyklej v krajine reklamanta.

Ak sa cena úplne alebo čiastočne strateného tovaru nemôže zistiť uvedeným spôsobom, stanoví sa štátne uznanou znaleckou komisiou.

Pri úplnej alebo čiastočnej strate tovaru s udaním ceny podľa článku 10 zaplatí železnica odosielateľovi alebo prijímateľovi ako náhradu udanú cenu alebo podiel udanej ceny pripadajúci na stratenú časť tovaru.

Pri úplnej alebo čiastočnej strate sťahovacích zvrškov, pri ktorých odosielateľ v nákladnom liste v stĺpci „Osobitné vyhlásenia odosielateľa“ zapísal záznam „Bez udania ceny“, zaplatí železnica odosielateľovi alebo prijímateľovi náhradu 6 švajčiarskych frankov za každý kilogram strateného tovaru.

§ 2

Okrem náhrad podľa § 1 tohoto článku sa vráti dovozné, clo a iné výdavky za prepravu strateného tovaru alebo jeho stratenej časti, ak nie sú obsiahnuté v cene.

§ 3

Za výdavky a škody spôsobené odosielateľovi alebo prijímateľovi, ktoré nevyplývajú z prepravnej zmluvy, neposkytne železnica žiadnu náhradu.

Článok 26

Výška náhrady za poškodenie tovaru, zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru

§ 1

Ak podľa platnosti nariadení tejto dohody v prípade poškodenia, zničenia alebo zníženia kvality tovaru z iných príčin železnica musí zaplatiť odosielateľovi alebo prijímateľovi tovaru sumu škody, potom železnica musí nahradiť sumu zodpovedajúcu zníženiu ceny tovaru.

§ 2

Pri poškodení, zničení alebo znížení kvality tovaru z iných príčin, prepravovaného s udaním ceny podľa článku 10, železnica vyplatí náhradu vo výške časti udanej ceny, ktorá musí tvoriť časť udanej ceny, zodpovedajúcej v podielovom pomere percentu znehodnotenia ceny tovaru, ktoré nastalo poškodením, zničením alebo znížením kvality tovaru z iných príčin, a taktiež náhradu v sume v súlade s § 2 článku 25.

§ 3

Výšky náhrad uvedených v §§ 1 a 2 tohoto článku sa zisťujú spôsobom uvedeným §§ 1 a 2 článku 25 a na základe znaleckého posudku v súlade s § 7 článku 18.

§ 4

Výšky náhrad uvedených v §§ 1 a 2 tohoto článku nesmie prekročiť:

1. sumu náhrady za úplnú stratu tovaru, ak v dôsledku poškodenia, zničenia alebo zníženia kvality tovaru z iných dôvodov je znehodnotený celý tovar;

2. sumu náhrady za stratu znehodnotenej časti tovaru, ak v dôsledku poškodenia, zničenia alebo zníženia kvality tovaru z iných dôvodov je znehodnotená len časť tovaru.

§ 5

Výdavky a škody spôsobené odosielateľovi alebo prijímateľovi, nevyplývajúce z prepravnej zmluvy, nepodliehajú nahradeniu železnicou.

Článok 27

Výška náhrady za prekročenie dodacej lehoty

§ 1

Za prekročenie dodacej lehoty železnica zaplatí prijímateľovi tovaru náhradu, ktorého výška sa stanoví z dovozného za prepravu po tej železnici, ktorá spôsobila prekročenie dodacej lehoty a dĺžky (trvania) prekročenia dodacej lehoty, stanovenou ako úmera dodacej lehoty k celkovej lehote dodania, a to:

6 % dovozného pri prekročení dodacej lehoty do jednej desatiny celkovej dodacej lehoty;

12 % dovozného pri prekročení dodacej lehoty o viac ako jednu no nie viac ako dve desatiny celkovej dodacej lehoty;

18 % dovozného pri prekročení dodacej lehoty o viac ako dve no nie viac ako tri desatiny celkovej dodacej lehoty;

24 % dovozného pri prekročení dodacej lehoty o viac ako tri no nie viac ako štyri desatiny celkovej dodacej lehoty;

30 % dovozného pri prekročení dodacej lehoty o viac ako štyri desatiny celkovej dodacej lehoty;

V tom prípade, keď sa tovar po jednej železnici prepravil so zdržaním a po druhých železniciach – rýchlejšie ako je preň stanovená lehota, pri stanovení doby prekročenia dodacej lehoty musia byť vzaté do úvahy skrátenie uvedených lehôt.

§ 2

V prípade úplnej straty tovaru, náhrada uvedená v § 1 tohoto článku nemôže byť požadovaná .

Ak pri čiastočnej strate súčasne dôjde k prekročeniu dodacej lehoty, náhrada sa poskytne za nestratenú časť tovaru.

Ak pri poškodení, skazení alebo inom znehodnotení tovaru súčasne dôjde k prekročeniu dodacej lehoty, pripočíta sa náhrada k sume náhrady podľa článku 26.

Suma náhrady uvedenej v § 1 tohoto článku nesmie byť spolu s náhradami uvedenými v článkoch 25 a 26 vyššia ako celková suma náhrady, ktorá by podliehala zaplateniu v prípade úplnej straty tovaru.

§ 3

Náhrada za prekročenie dodacej lehoty sa zaplatí len v tom prípade, ak nebola zachovaná celková dodacia lehota za prepravu zo stanice odoslania až do stanice určenia vypočítaná podľa článku 14.

§ 4

Prijímateľ stráca nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty, ak tovar neodobral do 24 hodín po vyrozumení železnice o príchode tovaru a po jeho prichystaní k odberu.

§ 5

Jednotlivé železnice – zúčastnené na tejto dohode môžu medzi sebou uzatvoriť dohody o úprave náhrady pri prekročení dodacej lehoty, ktoré sa líšia od ustanovení §§ 1 – 4 tohto článku. Každá takáto dohoda sa môže vzťahovať len na tovary prepravované výlučne po tratiach železníc zúčastnených na takejto dohode.

Dohody uzatvorené jednotlivými železnicami sa nesmú dotýkať práv klienta na podanie reklamácie z dôvodu súm jemu patriacich.

Článok 28

Vyplatenie súm náhrad. Zúrokovanie súm náhrad a sumy preplatkov prepravného

§ 1

Sumy náhrad uvedené v článkoch 25, 26 a 27 sa vyplatia v mene krajiny, ktorej železnica vybavuje vyplatenie týchto súm.

§ 2

Ak je suma náhrady uvedená v mene jednej krajiny, avšak zaplatená je v druhej krajine, potom táto suma sa musí prepočítať podľa kurzu platného v deň a v mieste platenia na menu krajiny železnice, vykonávajúcej vyplatenie.

§ 3

V prípade ak sa odpoveď na reklamáciu dá až po uplynutí 180 dní odo dňa príchodu žiadosti alebo ak sa vyplatí preplatok prepravného alebo náhrady poskytovaný podľa článkov 25 a 26 až po uplynutí tejto lehoty, priznaná suma sa zúrokuje ročne 4 %.

Úroky sa účtujú až do dňa poukázania alebo zaplatenia súm a to:

1. pri reklamáciách návratkov preplatkov prepravného - odo dňa vyinkasovania týchto preplatkov;

2. pri reklamáciách nárokov na náhradu škody podľa článkov 25 a 26 - odo dňa uplatnenia reklamácie.

Sumy náhrad až do 100 švajčiarskych frankov a preplatky až do 10 švajčiarskych frankov vrátane sa neúrokujú.

§ 4

Pre zúrokovanie súm náhrad z prepravnej zmluvy tovarov, požadovaných železnicami voči odosielateľom alebo prijímateľom, platia tie výšky úrokov a lehoty, ktoré sú uvedené v § 3 tohoto článku.

O D D I E L VI

REKLAMÁCIE, ŽALOBY, PREMLČANIE NÁROKOV

Článok 29

Reklamácie

§ 1

Právo uplatnenia reklamácie z prepravnej zmluvy prináleží odosielateľovi alebo prijímateľovi.

§ 2

Reklamácie musia byť podané v písomnej forme so zodpovedajúcim odôvodnením a uvedením sumy náhrady a to odosielateľom - na železnicu odoslania, a prijímateľom - na železnicu určenia. Reklamácie sa podávajú na každú zásielku osobitne, okrem:

1. reklamácií o navrátenie preplatkov prepravného. Takéto reklamácie sa môžu týkať i niekoľkých zásielok;

2. prípadov, pri ktorých bola na niekoľko zásielok spísaná len jedna komerčná zápisnica. V takýchto prípadoch sa musí reklamácia vzťahuje na všetky zásielky uvedené v komerčnej zápisnici.

§ 3

Reklamácie o navrátenie súm zaplatených podľa prepravnej zmluvy môžu byť uplatnené len tou osobou, ktorá ich zaplatila, a len na tej železnici, ktorá tieto sumy vyinkasovala.

§ 4

Reklamácie predložené v prípade úplnej alebo čiastočnej straty, úbytku hmotnosti, poškodenia, straty alebo zníženia kvality tovaru z iných príčin, okrem reklamácií pri preprave tovarov súkromných osôb, sa neuznajú na sumu do 23 švajčiarskych frankov, vrátane, na jeden nákladný list, takéto reklamácie sa preto nepodávajú. Ak sa uplatnila takáto reklamácia na sumu vyššiu než 23 švajčiarskych frankov a pri preskúmaní sa zistí, že priznaná suma neprekračuje 23 švajčiarskych frankov, táto suma náhrady sa reklamantovi nevyplatí.

Reklamácie na tovary súkromných osôb v prípade úplnej alebo čiastočnej strate, úbytku hmotnosti, poškodenia, zničenia alebo zníženia kvality tovaru z iných príčin sa neuznajú na sumu 5 švajčiarskych frankov, vrátane, na jeden nákladný list; takéto reklamácie sa preto nepodávajú. Ak sa uplatnila takáto reklamácia na sumu vyššiu než 5 švajčiarskych frankov a pri preskúmaní sa zistí, že priznaná suma neprekračuje 5 švajčiarskych frankov, táto suma náhrady sa reklamantovi nevyplatí.

Reklamácie preplatkov prepravného sa neuznajú na sumu 5 švajčiarskych frankov, vrátane, na jeden nákladný list; takéto reklamácie sa preto nepodávajú. Ak sa uplatnila reklamácia na sumu vyššiu než 5 švajčiarskych frankov a pri preskúmaní sa zistí, že priznaná suma neprekračuje 5 švajčiarskych frankov, táto suma náhrady sa reklamantovi nevyplatí.

§ 5

Ak reklamáciu v mene odosielateľa alebo prijímateľa podáva splnomocnená osoba, potom právo na uplatnenie reklamácie musí byť potvrdené plnou mocou odosielateľa alebo prijímateľa. Táto plná moc musí zodpovedať vnútroštátnym zákonom a predpisom tej krajiny, na železnici ktorej bola reklamácia podaná. Plná moc zostane na železnici, na ktorú bola reklamácia podaná.

§ 6

Reklamácie sa podávajú na príslušných miestach železníc uvedených v prílohe 19.

Oznámenia o zmenách a doplneniach tejto prílohy sa zasielajú na Komitét OSŽD a železniciam – účastníkom tejto dohody s uvedením termínu zmien a doplnení s takým predpokladom, žeby toto oznámenie prišlo na Komitét OSŽD a na všetky železnice – účastníkov tejto dohody najneskôr 45 dní pred vstupom zmien a doplnení v platnosť. Pri tom sa ustanovenie článku 37 neuplatňujú.

Zmeny a doplnenia sa zverejňujú železnicami v súlade s vnútornými predpismi, platnými na železniciach.

§ 7

Predloženie reklamácie na železnicu uskutočňuje:

1. v prípade úplnej straty tovaru:

– odosielateľ, ak predloží druhopis nákladného listu (list 3 nákladného listu) alebo

– prijímateľ, ak predloží druhopis nákladného listu (list 3 nákladného listu) alebo prvopis nákladného listu a odberný list (listy 1 a 5 nákladného listu). Druhopis nákladného listu alebo prvopis nákladného listu a odberný list musí v súlade s § 6 článku 17 obsahovať záznam, že tovar nedošiel a potvrdený odtlačkom dátumovej pečiatky stanice určenia;

2. v prípade čiastočnej straty, poškodenia, skaze alebo zníženia kvality tovaru z iných príčin:

– odosielateľ alebo

– prijímateľ, ak predloží prvopis nákladného listu a odberný list (listy 1 a 5 nákladného listu) a komerčnú zápisnicu, vydanú prijímateľovi železnicou určenia v stanici určenia;

3. v prípade nedodržania dodacej lehoty tovaru

– prijímateľ pri podmienke predloženia prvopisu nákladného listu a odberný list (listy 1 a 5 nákladného listu) a taktiež „Reklamačnú požiadavku na dodacie lehoty tovaru“ podľa vzoru prílohy 20 v dvoch vyhotoveniach;

4. v prípade preplatku prepravného

– odosielateľ na sumy, ktoré zaplatil, ak predloží druhopis nákladného listu (list 3 nákladného listu) alebo iný doklad v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železnici odoslania;

– prijímateľ na sumy, ktoré zaplatil, ak predloží prvopis nákladného listu a odberný list (listy 1 a 5 nákladného listu).

Doklady uvedené v bodoch 1 až 4 tohoto paragrafu, vydané železnicou odosielateľovi alebo prijímateľovi, môže reklamant železnici predložiť len v origináloch, a nie v kópiách.

Ak boli prijímateľovi vydané namiesto dokladov uvedených v bodoch 1 až 4 tohto paragrafu, stratených počas prepravy, náhradné doklady spoločne s komerčnou zápisnicou spísanou podľa bodu 3 § 1 článku 18, potom reklamácia sa môže podať na základe týchto náhradných dokladov a k nim patriacej komerčnej zápisnice.

K reklamáciám podaných podľa bodov 1 a 2 tohoto paragrafu okrem uvedených dokladov reklamácie sa musia priložiť aj účet zahraničného dodávateľa alebo iné doklady uvedené v článkoch 25 a 26 potvrdzujúce cenu tovaru alebo zníženie jeho ceny, a pri nevyhnutnosti, aj ďalšie doklady, ktoré reklamáciu odôvodňujú (špecifikácia obsahu zásielky alebo reklamáciou dotknuté časti zásielky, baliace listy, znalecký posudok a iné).

Pri reklamáciách podľa bodov 1 až 4 tohoto paragrafu podaných splnomocnenou osobou odosielateľa alebo prijímateľa sa musí pripojiť aj plná moc odosielateľa, prípadne prijímateľa podľa § 5 tohoto článku.

Ak k písomnej reklamačnej žiadosti predloženej železnici neboli pripojené všetky horeuvedené doklady alebo doklady uvedené v bodoch 1 až 4 tohoto paragrafu boli pripojené v odpisoch, potom takáto neúplná alebo nesprávna reklamačná žiadosť sa vráti reklamantovi najneskoršie 15 dní po jej doručení na adresu železnice podľa prílohy 19, s uvedením, ktoré doklady chýbajú alebo sú pripojené v odpisoch. V takých prípadoch sa nezastavuje plynutie premlčacej lehoty uvedenej v § 3 článku 31. Ak železnica vráti reklamantovi takúto neúplnú alebo nesprávnu žiadosť až po uplynutí 15 dennej lehoty, potom zastavuje sa plynutie premlčacej lehoty od prvého dňa po uplynutí tejto 15 dennej lehoty až do dňa príchodu neúplnej alebo nesprávnej reklamácie reklamantovi. Vrátenie takejto žiadosti reklamantovi neznamená odmietnutie reklamácie podľa článku 30 § 2 a neoprávňuje reklamanta na podanie žaloby proti železnici.

§ 8

Železnica je povinná preskúmať reklamáciu v Iehote 180 dní odo dňa podania reklamácie potvrdeného podacou poštovou pečiatkou alebo pri priamom doručení dátumom potvrdenia príjmu železnicou, reklamantovi odpovedať a pri úplnom alebo čiastočnom uznaní reklamácie mu vyplatiť priznanú sumu.

§ 9

Ak sa pri vydaní tovaru rovnakého pomenovania a akosti, odoslaného jedným odosielateľom jednému prijímateľovi s prekladkou v pohraničnej stanici sa zistí v niektorých vozňoch strata a v iných vozňoch prebytok, rozdiely sa pri preskúmaní reklamácie vzájomne započítajú.

§ 10

Pri preprave tovarov podľa ustanovení článku 2 tejto dohody do krajín, ktorých železnice sú nie zúčastnené na tejto dohode z krajín železnice ktorých sú zúčastnené na tejto dohode, ale nie sú zúčastnené na iných medzinárodných železničných dohodách krajín určenia, kde sa tovar odosiela, sa reklamácia predkladá prijímateľom tovaru priamo na železnici určenia alebo na iných železniciach nezúčastnených na tejto dohode, ak chyba prepravy vznikla na týchto železniciach.

Pri preprave tovarov do krajín, ktorých železnice sú zúčastnené na tejto dohode z krajín, ktorých železnice nie sú zúčastnené na tejto dohode, uskutočnených podľa ustanovení § 2 článku 2 reklamácie sa podávajú prijímateľom tovaru priamo na železnici určenia. Železnica po preskúmaní reklamácie, týkajúcej sa zodpovednosti železníc - zúčastnených na tejto dohode, vyrozumie reklamanta o výsledku. Ak sa pritom zistí, že za časť reklamácie alebo za celú reklamáciu zodpovedá železnica, ktorá nie je zúčastnená na tejto dohode, tak sa reklamácia úplne alebo čiastočne zamietne. Sprievodné doklady predložené k reklamácií v počte a v súlade s prepravnou zmluvou iného prepravného práva sa vracajú odosielateľovi uvedenému v nákladnom liste SMGS pre bezprostredné uplatnenie, ktorý ďalej vybavuje reklamáciu so železnicami - účastníkmi iného prepravného práva.

§ 11

Ak železnica zamietne reklamáciu čiastočne alebo úplne, musí reklamantovi oznámiť dôvody zamietnutia a súčasne mu vrátiť doklady priložené k reklamácií.

§ 12

Ak železnica uzná reklamáciu v plnej výške, s dokladmi priloženými k reklamácií sa postupuje podľa vnútroštátnych predpisov platných na vybavujúcej železnici.

Článok 30

Žaloby z prepravnej zmluvy. Súdna príslušnosť

§ 1

Právo podať žalobu z prepravnej zmluvy prináleží tej osobe, ktorá je oprávnená uplatniť reklamáciu voči železnici. Žaloba môže byť podaná len po uplatnení reklamácie podľa článku 29.

§ 2

Žaloba môže byť podaná oprávnenou osobou len na tú železnicu, na ktorej bola uplatnená reklamácia a len v tom prípade, ak nebola dodržaná lehota na preskúmanie reklamácie stanovená v § 8 článku 29 alebo ak počas tejto lehoty železnica vyrozumela reklamanta o čiastočnom alebo úplnom zamietnutí reklamácie.

§ 3

Žaloba môže byť podaná len na príslušnom súde tej krajiny, na železniciach, ktorej bola reklamácia uplatnená.

Článok 31

Premlčanie nárokov

§ 1

Nároky a žaloby odosielateľov alebo prijímateľov z prepravnej zmluvy voči železniciam, ako aj požiadavky a žaloby železníc na zaplatenie prepravného, prirážok a náhrady škody voči odosielateľom alebo prijímateľom môžu byť podané v lehote 9 mesiacov, pri výnimke reklamácií a žalôb za prekročenie dodacej lehoty, na uplatnenie ktorých je stanovená 2 – mesačná lehota.

§ 2

Premlčacie lehoty stanovené v § 1 tohoto článku začínajú:

1. pri nárokoch náhrady za čiastočnú stratu, úbytok na hmotnosti, poškodenie, zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru ako aj za prekročenie dodacej lehoty - dňom vydania tovaru prijímateľovi;

2. pri nárokoch náhrad za úplnú stratu tovaru - 30 dní po uplynutí dodacej lehoty vypočítanej podľa článku 14;

3. pri nárokoch na doplatky alebo návratky dovozného, doplňujúcich poplatkov a prirážok k dovoznému alebo na opravu výpočtu dovozného pri nesprávnom použití taríf alebo na opravu účtovných chýb - dňom platenia alebo ak nedošlo k plateniu, dňom vydania tovaru;

4. pri všetkých ostatných nárokoch - dňom, v ktorom sa zistila okolnosť, ktorá viedla k odôvodneniu nároku.

Deň, ktorým premlčanie začína sa do premlčacej lehoty nezapočítava.

§ 3

Predloženie písomnej reklamácie odosielateľom alebo prijímateľom v zmysle článku 29 železnici prerušuje beh premlčacích lehôt uvedených v § 1 tohoto článku.

Premlčacia lehota pokračuje opäť dňom, v ktorom železnica oznámila reklamantovi úplné alebo čiastočné zamietnutie jeho reklamácie; dňom zamietnutia sa počíta dátum podacej poštovej pečiatky alebo deň, v ktorom oprávnený reklamant potvrdil príjem oznámenia o zamietnutí. Ak reklamácia bola nezodpovedaná, pokračuje premlčacia lehota po uplynutí lehoty stanovenej v § 8 článku 29.

Dôkaz o zaslaní reklamácie na železnicu alebo odpovede na reklamáciu a o vrátení dokladov alebo o vrátení neúplnej reklamácie podľa § 7 článku 29 sa ukladá tomu, kto sa na tieto skutočnosti odvoláva.

Opätovné reklamácie, obsahujúce tie isté nároky, nezastavujú premlčacie lehoty uvedené v § 1 tohoto článku.

§ 4

Nároky a požiadavky, ktoré sú premlčané, nemôžu byť uplatnené ani v podobe žaloby.

O D D I E L VII

ODÚČTOVANIE MEDZI ŽELEZNICAMI

Článok 32

Odúčtovanie medzi železnicami

§ 1

Každá železnica, ktorá pri príjme alebo vydaní tovaru vyinkasovala prepravné dohodnuté prepravnou zmluvou, je povinná zaplatiť železniciam zúčastneným na preprave na ne pripadajúci podiel prepravného.

§ 2

Železnica odoslania zodpovedá ostatným železniciam za prepravné na ne pripadajúce, ktoré nevyinkasovala od odosielateľa, ak ich odosielateľ v súlade s údajmi v nákladnom liste vzal na seba alebo podľa nákladného listu bol v zmysle článku 15 povinný ich vziať na seba.

§ 3

Ak železnica určenia vydala tovar bez vybratia prepravného, ktoré mala podľa prepravnej zmluvy vyinkasovať od prijímateľa, zodpovedá za zaplatenie prepravného ostatným železniciam zúčastneným na preprave.

§ 4

Odúčtovanie medzi železnicami vyplývajúce z použitia tejto dohody sa vykonáva v súlade so špeciálnymi dohodami, uzatvorenými medzi železnicami o finančných vyrovnaniach.

Článok 33

Postih medzi železnicami

§ 1

Železnica, ktorá podľa ustanovení tejto dohody zaplatila náhradu za úplnú alebo čiastočnú stratu alebo za poškodenie tovaru, ako aj za prekročenie dodacej lehoty má právo žiadať zaplatenie tejto náhrady od ostatných železníc zúčastnených na preprave pričom:

1. železnica, ktorá škodu spôsobila, zodpovedá za ňu výlučne sama;

2. ak škodu zavinili niekoľké železnice, potom každá z nich zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila;

3. ak sa nemôže dokázať, že škoda bola zavinená jednou alebo niekoľkými železnicami, potom zodpovedajú všetky železnice zúčastnené na preprave za každú zásielku v pomere tarifných kilometrov za skutočne prejdenú vzdialenosť s výnimkou tých železníc, ktoré dokážu, že škoda nebola spôsobená na ich tratiach.

§ 2

Ak prekročenie dodacej lehoty vzniklo na niekoľkých železniciach, potom vypočíta sa percentuálny podiel náhrady v súlade s § 1 článku 27 z celkového prekročenia dodacej lehoty na všetkých železniciach a vyplatí sa z prepravného, ktoré dostala každá železnica zúčastnená na prekročení.

§ 3

Dodacie lehoty stanovené v súlade s článkom 14 sa rozdelia medzi železnicami zúčastnenými na preprave nasledovne:

1) výpravná lehota - rovnakým dielom na železnici odoslania a železnici určenia;

2) prepravná lehota - osobitne pre každú železnicu vychádzajúc zo vzdialenosti na ňu pripadajúcej;

3) prirážky k dodacím lehotám uvedené v §§ 3 – 6 článku 14 sa pridajú príslušným železniciam.

§ 4

Železnica, voči ktorej sa uplatňuje postih na zaplatenie náhrady, nemá právo popierať právoplatnosť vyplatenia náhrady železnici, ktorá postih uplatňuje, ak náhrada bola stanovená rozhodnutím súdu a ak železnica, voči ktorej sa postih uplatňuje, bola včas vyrozumená o žalobe na súde.

§ 5

Požiadavky na vrátenie náhrady vyplatenej na základe reklamácie sa musia uplatniť do 75 dní odo dňa skutočnej výplaty príslušnej sumy náhrady.

Požiadavky pri výplate náhrad podľa rozhodnutia súdu sa musia uplatniť do 75 dní odo dňa, kedy rozsudok nadobudol právnu moc. Lehota sa počíta od dátumu na poštovej pečiatke miesta odoslania.

V prípade nedodržania stanovených lehôt, za reklamáciu zodpovedá v plnej miere železnica, ktorá nedodržala tieto lehoty.

§ 6

Postihy, pri ktorých dôjde medzi zúčastnenými železnicami k sporom, sa predkladajú na žiadosť zainteresovanej strany na prerokovanie Komitétu OSŽD. Rozhodnutie Komitétu o takom postihu je konečné.

§ 7

Dve alebo niekoľko železníc pri preprave tovaru po ich tratiach môžu uzatvoriť dohodu, na základe ktorej náhrada súm na ne pripadajúcich vyplatených jednou z týchto železníc strane, ktorá má na to právo, bude rozdelená proporcionálne podľa tarifných kilometrov, po ktorých bol tovar skutočne prepravený železniciam, ktoré uzatvorili dohodu.

V tomto prípade železnice, ktoré uzatvorili túto dohodu, sú oslobodené od dokazovania viny, ktorá je základom na výplatu náhrady.

O D D I E L VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Odúčtovacia mena

§ 1

Odúčtovacou tarifnou menou pre platenie tranzitných prepráv je švajčiarsky frank.

§ 2

Spôsob uverejňovania kurzu odúčtovacej tarifnej meny pre vyrozumenie odosielateľov a prijímateľov tovarov sa stanovuje vnútroštátnymi zákonmi a predpismi krajín, železnice ktorých sú zúčastnené na tejto dohode.

Článok 35

Služobný predpis k dohode

V súlade s touto dohodou prijali ústredné orgány železníc, zúčastnených na tejto dohode, služobný predpis k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SP k SMGS).

Služobný predpis k SMGS platí len pre železnice a neupravuje právne vzťahy medzi odosielateľom a prijímateľom na jednej strane a železnicou na strane druhej.

Článok 36

Použitie vnútroštátných zákonov a predpisov

Ak nie sú v tejto dohode, používaných tarifách a služobnom predpise k dohode potrebné ustanovenia, použijú sa ustanovenia uvedené vo vnútroštátnych predpisoch, príslušnej krajiny, ktorej železnice sú zúčastnené na tejto dohode.

Článok 37

Zverejnenia, zmeny a doplnenia dohody a služobného predpisu k dohode

§ 1

Dohoda a služobný predpis k dohode, ako aj zmeny a doplnenia dohody a služobného predpisu k dohode sa zverejňujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými na železniciach – účastníkov tejto dohody. V publikácii dohody a služobného predpisu k dohode, a tiež zmien a doplnení k nim musia byť uvedené dátumy ich vstúpenia v platnosť. Zmeny a doplnenia musia byť publikované najneskôr 15 dní pred ich vstupom v platnosť.

§ 2

Dohoda a služobný predpis k dohode môžu byť zmenené po uplynutí najmenej piatich rokov od posledného dátumu nadobudnutia platnosti, pri výnimke prílohy 2, ktorá môže byť zmenená po uplynutí najmenej dvoch rokoch od posledného dátumu nadobudnutia platnosti.

§ 3

Dohoda a služobný predpis k dohode môžu byť zmenené a doplnené pri dodržaní termínov, uvedených v § 2 tohto článku po vzájomnom odsúhlasení železnicami - účastníkmi tejto dohody písomnou cestou cez Komitét Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD) alebo cestou rokovaní na príslušnej komisii Komitétu s následným schválením ich projektov uznesení Komitétom.

§ 4

Návrhy železníc na zmeny a doplnenia dohody a služobného predpisu k dohode musia sa predložiť na Komitét OSŽD a zároveň všetkým železniciam – účastníkom tejto dohody najneskôr 2 mesiace do zvolania zasadnutia príslušnej komisie.

Návrhy Komitétu OSŽD, k ich prejednaniu na tejto komisii, musia byť zaslané železniciam – účastníkom tejto dohody najneskôr 1mesiac do zvolania tejto komisie.

§ 5

Termíny vstupu zmien a doplnení v platnosť sa stanovujú Komitétom OSŽD, pri výnimke zmien a doplnení v súlade s § 6 tohto článku.

§ 6

Pre jednotlivé závažné problémy, vyžadujúce také zmeny dohody a služobného predpisu k dohode, kvôli ktorým sa nedá dodržať päťročný termín, potom zmeny sú možné pri splnení nasledovných podmienok:

1) návrhy na zmenu prejednávajú sa, ak to potrebuje najmenej 1/3 železníc – účastníkov tejto dohody;

2) zmeny vypracované príslušnou komisiou sa schvaľujú Komitétom OSŽD, s ich následným predložením Konferencii ministrov na schválenie.

Prijaté zmeny vstúpia v platnosť od 1. júla nasledujúceho roka, ak v priebehu 2 mesiacov po ich zaslaní všetkým železniciam – účastníkom tejto dohody, sa neobdrží námietka od žiadnej železnice – účastníka tejto Dohody.

§ 7

Oznámenie o zapracovaní zmien a doplnení do dohody a služobného predpisu k dohode sa musí zaslať Komitétom OSŽD s takým predpokladom, aby ono došlo všetkým železniciam – účastníkom tejto dohody najneskôr 45 dní pred vstupom zmien a doplnení v platnosť.

Článok 38

Zasadnutia komisií Komitétu OSŽD

Na riešenie otázok, ktoré vzniknú pri používaní tejto dohody, služobného predpisu k dohody a ako aj ich zmien a doplnení v súlade s článkom 37 sa zvolávajú zasadnutia komisií Komitétu. Dátum, miesto a trvanie zasadnutí príslušných komisií stanovuje Komitét OSŽD.

Príprava otázok pre zasadnutia príslušných komisií a účinnosť záverov a doporučení sa upravuje Reglementom Komitétu OSŽD.

Článok 39

Vedenie prác

Vedenie prác a vykonávanie kontroly na plnenie tejto dohody a služobného predpisu sa ukladá Komitétu OSŽD, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe Štatútu Organizácie pre spoluprácu železníc, Rokovacieho poriadku zasadnutia Konferencie ministrov a Reglementu Komitétu OSŽD

Článok 40

Účastníci dohody

Prijatie nových železníc medzi účastníkov tejto dohody, ako aj vypovedanie účasti na tejto dohode, sa upravuje spôsobom stanoveným v Štatúte OSŽD a v Reglemente Komitétu OSŽD.

Článok 41

Nadobudnutie platnosti dohody a záverečné ustanovenia

Táto dohoda, platná od 1. novembra 1951, so všetkými zmenami a doplneniami schválenými a zapracovanými stanoveným poriadkom za celú periódu platnosti podľa stavu do 1. novembra 1997, nadobúda platnosť od 1. januára 1998.

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Táto dohoda je vyhotovená v jazyku čínskom a jazyku ruskom. Texty v týchto jazykoch sú rovnako platné. V prípade rôzneho výkladu textov sa použijú texty v ruskom jazyku.

Táto dohoda je podpísaná predstaviteľmi ministerstiev alebo ústredných štátnych orgánov, riadiacich železnice:

Albánskej republiky

Azerbajdžanskej republiky*

Bieloruskej republiky*

Bulharskej republiky

Čínskej ľudovej republiky

Estónskej republiky*

Grizínskej*

Islamskej republiky Irán*

Kazašskej republiky*

Kirgízskej republiky*

Kórejskej ľudovo-demokratickej republiky

Litovskej republiky*

Lotyšskej republiky*

Maďarska*

Moldavskej republiky*

Mongolska

Poľskej republiky

Ruskej federácie*

Tadžickej republiky*

Turkmenistanu*

Ukrajiny*

Uzbeckej republiky*

Vietnamskej socialistickej republiky

______________________

(*)

Od 5. júna 1992 k SMGS pristúpili:

– Ústredný štátny orgán riadiaci železničnú dopravu Bieloruskej republiky,

– Ministerstvo dopravy Lotyšskej republiky,

– Ministerstvo železničnej dopravy Litovskej republiky,

– Ústredný štátny orgán riadiaci železničnú dopravu Moldavskej republiky,

– Štátna úrad železničnej dopravy Ukrajiny,

– Ministerstvo dopravy a spojov Estónskej republiky.

Od 18. júna 1993 k SMGS pristúpili:

– Ústredný štátny orgán riadiaci železničnú dopravu Azerbajdžanskej republiky

– Azerbajdžanská železnica,

– Ústredný štátny orgán riadiaci železničnú dopravu Gruzínska

– Gruzínska železnica,

– Ministerstvo dopravy Kazašskej republiky,

– Ústredný štátny orgán riadiaci železničnú dopravu Uzbeckej republiky

– Uzbecká železnica.

Od 17. júna 1994 k SMGS pristúpili:

– Ústredný štátny orgán Turkmenistanu, riadiaci železničnú dopravu

– Turkménska štátna železnica.

Od 30. mája 1995 k SMGS pristúpili:

– Ministerstvo dopravy Kirgízskej republiky,

– Ústredný štátny orgán riadiaci železničnú dopravu Tadžickej republiky

– Tadžická republika.

Od 6. júna 1997 k SMGS pristúpili:

– Vládny orgán Islamskej republiky Irán, riadiaci železničnú dopravu – železnice Islamskej republiky Irán.

Od 1. januára 2002 k SMGS pristúpili:

– Vláda Maďarskej republiky (od 1. januára 2012 – Maďarsko).

OBSAH
Oddiel II
Všeobecné ustanovenia
Strana
Článok 1Predmet dohody5
Článok 2Použitie dohody6
Článok 3Prepravná povinnosť železnice6
Článok 4Predmety vylúčené z prepravy7
Článok 5Predmety prijaté na prepravu za osobitných podmienok8
Článok 6Osobitné ustanovenia na určité prepravy10
Oddiel II
Uzatvorenie prepravenej zmluvy
Článok 7Nákladný list12
Článok 8Prijatie tovaru na prepravu16
Článok 9Obal, označenie, nakládka, zisťovanie hmotnosti a počtu kusov
Plombovanie
18
Článok 10Udanie ceny tovaru a záujem na dodaní23
Článok 11Sprievodné listiny na plnenie colných a iných predpisov24
Článok 12Zodpovednosť za údaje v nákladnom liste. Prirážky k dovoznému25
Článok 13Tarify. Účtovanie prepravného a prirážok k dovoznému27
Článok 14Dodacia lehota29
Oddiel III
Uskutočnenie prepravnej zmluvy
Článok 15Platenie prepravného31
Článok 16Dobierky a zálohy32
Článok 17Vydanie tovaru. Pátranie po tovare32
Článok 18Komerčná zápisnica34
Článok 19Záložné právo železnice36
Oddiel IV
Zmena prepravnej zmluvy
Článok 20Právo a postup pri zmene prepravnej zmluvy37
Článok 21Prepravné prekážky a prekážky pri dodaní39
Oddiel V
Zodpovednosť železníc
Článok 22Spoločná zodpovednosť železníc42
Článok 23Rozsah zodpovednosti42
Článok 24Obmedzenie zodpovednosti pri úbytku na hmotnosti46
Článok 25Výška náhrady za úplnú alebo čiastočnú stratu tovaru48
Článok 26Výška náhrady za poškodenie tovaru, zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru48
Článok 27Výška náhrady za prekročenie dodacej lehoty49
Článok 28Vyplatenie súm náhrad. Zúrokovanie súm náhrad a sumy preplatkov prepravného50
Oddiel VI
Reklamácie, žaloby, premlčanie nárokov
Článok 29Reklamácie51
Článok 30Žaloby z prepravnej zmluvy. Súdna príslušnosť54
Článok 31Premlčanie nárokov54
Oddiel VII
Odúčtovanie medzi železnicami
Článok 32Odúčtovanie medzi železnicami56
Článok 33Postih medzi železnicami56
Oddiel VIII
Záverečné ustanovenia
Článok 34Odúčtovacia mena58
Článok 35Služobný predpis k dohode58
Článok 36Použitie vnútroštátnych zákonov a predpisov58
Článok 37Zverejnenia, zmeny a doplnenia dohody a služobného predpisu k dohode58
Článok 38Zasadnutia komisií Komitétu OSŽD59
Článok 39Vedenie prác59
Článok 40Účastníci dohody59
Článok 41Nadobudnutie platnosti dohody a záverečné ustanovenia60

Ruské znenie textu

Ruské znenie textu

Poznámky:

* za Maďarsko dohodu uzatvorila vláda Maďarska

* za Maďarsko dohodu uzatvorila vláda Maďarska

1) pod pojmom „železnica“ rozumieme všetky železnice v rámci jednej krajiny

* na železniciach Maďarskej republiky táto dohoda sa používa výlučne na prepravu tovaru uskutočňovanú cez štátnu hranicu s Ukrajinou

2) Preprava tovaru v zmysle Prílohy 22 sa usklutočňuje len po uvedených trasách

* intermodálna preprava – je preprava dvoma alebo viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej istej nákladovej jednotky alebo cestnej súpravy bez manipulácii s jej obsahom počas prepravy.

3) Hmotnosť na nápravu – 20 t a hmotnosť na bežný meter = 7,2 t/m sa vzťahujú na nasledovné stanice BDŽ: Asenovgrad, Bojanovo, Bolševik, Bracigovo, Čerkvica, Dolna Mitropolija, Elchovo, Dolen Čuflik, Chisar, Kurtovo-Konare, Milkovica, Novi Pazar, Panagrjurišče, Petrič, Pomorie, Cedinenie, Sarachovo, Somovit, Staro Orechovo, Strelča, Tenevo, Vča.
Pre trate Vidin-Kalafat – port:
– hmotnosť na nápravu = 18 t;
– zmotnosť na bežný meter = 3,6 t/m
– výmena vozňov s viac ako 4 nápravami je možná až po predbežnom odsúhlasovaní medzi CFR a BDŽ

4) Hmotnosť na nápravu ≤ 20 t a hmotnosť na bežný meter ≤ 6,0 t/m sa vzťahujú na nasledovné trate VŽD rozchodom 1435 mm a zmiešaných koľají (medzi 1435 mm a 1000 mm): Jenven – Dongdang a Dongdang – Uongbi.

5) Hmotnosť na nápravu ≤ 14 t a hmotnosť na bežný meter ≤ 4,2 t/m sa vzťahujú na nasledovné trate VŽD rozchodom 1000 mm: Zapbat-Laokai (cez st. Hanoi alebo st. Hadong), Jenvben-Hajfon, Jenben-Dongdang, Hanoi – Vin.
Pre trate Vin – Danag: - záťaž na nápravu ≤ 14 t