Zákon č. 99/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2014
Platnosť od 23.04.2014
Účinnosť od 01.06.2014

OBSAH

99

ZÁKON

z 19. marca 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 494/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) ochranu majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany.“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Ozbrojené sily sa podieľajú na príprave občanov na obranu štátu, na výchove obyvateľstva k vlastenectvu, na rozvíjaní vojenských tradícií a na zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových a spoločenských podujatí k tomu organizovaných.“.

3. V § 4c odsek 7 znie:

(7) O použití opatrenia podľa odseku 3 rozhoduje minister obrany a v čase jeho neprítomnosti na základe poverenia predsedu vlády minister vnútra Slovenskej republiky alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky alebo minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo iný člen vlády.“.

4. V § 7 ods. 10 sa slová „z veliteľstva pozemných síl, veliteľstva vzdušných síl a veliteľstva síl výcviku a podpory“ nahrádzajú slovami „z podriadených veliteľstiev“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.