Vyhláška č. 75/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.05.2014

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. marca 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 7 znie:

(7) Zariadenie musí mať k dispozícii záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, umiestnený v zariadení alebo prístupný z chodby, z ktorej sa do tohto zariadenia vstupuje.“.

2. V § 3 ods. 1 sa slovo „zariadením“ nahrádza slovom „prístrojom“ a slovo „zariadení“ sa nahrádza slovom „prístroji“.

3. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

4. V § 3 ods. 2 sa slová „Opaľovacie zariadenie musí byť umiestnené“ nahrádzajú slovami „Opaľovací prístroj musí byť umiestnený“ a za slová „v prevádzkovej miestnosti“ sa vkladajú slová „alebo kabíne“.

5. V § 3 ods. 3 sa slová „so solárnym“ nahrádza slovami „s opaľovacím“ a slová „účinné vetranie“ sa nahrádzajú slovami „účinné nútené vetranie1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.“.

6. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.

7. V § 7 ods. 1 sa slovo „zdroje“ nahrádza slovami „ultrafialové žiariče“ a slová „typom a“ sa vypúšťajú.

8. V § 7 ods. 3 písm. c) sa slovo „použitie“ nahrádza slovom „obsluhu“ a nad slovo „prístroja“ sa umiestňuje odkaz 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) STN EN 60335-2-27 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením (36 1055).“.

9. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia pri uvedení priestorov do prevádzky a doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia po výmene ultrafialových žiaričov opaľovacieho prístroja (§ 7 ods. 1),

e) doklad, ktorý preukazuje, že zamestnanci, ktorí obsluhujú opaľovacie prístroje, dostali potrebné informácie a praktický výcvik súvisiaci s možným rizikom vyplývajúcim z expozície umelému optickému žiareniu.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.“.

10. V prílohe č. 2 sa slovo „zariadenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „prístroj“ v príslušnom tvare.

11. V prílohe č. 2 uvádzacej vete k tabuľkám sa vypúšťajú slová „a pomeru hodnôt intenzity ožiarenia v oblastiach UVB a UVA“.

12. V prílohe č. 2 sa pod tabuľku č. 1 vkladá text, ktorý znie:

„Použitie opaľovacích prístrojov:

Typy 1 a 2 sú určené na používanie v soláriách, kozmetických salónoch a podobných prevádzkach pod dozorom zaškolených osôb.

Typ 3 je vhodný na domáce a podobné použitie a môže ho používať aj nezaškolená osoba.

Typ 4 je určený na používanie na základe odporúčania lekára.“.

13. V prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sa slovo „soláriu“ nahrádza slovami „opaľovacom prístroji“.

14. V prílohe č. 2 texte pod tabuľkou č. 2 sa vypúšťajú slová „Pomer nameraných hodnôt intenzity ožiarenia v oblastiach UVB a UVA nesmie počas celej doby používania ultrafialového žiariča presiahnuť hodnotu 2,2: Eer,B/Eer,A 2,2“ a slová „UV žiariče nesmú vysielať žiarenie v nebezpečnej miere.“ sa nahrádzajú slovami „Prístroje s ultrafialovými žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou (efektívna ožiarenosť, erytemálna účinná intenzita ožiarenia) presahujúcou 0,3 W . m-2, posudzovanou podľa krivky spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE).“.

15. V prílohe č. 2 texte pod tabuľkou č. 2 sa nad slovom „norma“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „5)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa v prílohe vypúšťa.

16. V prílohe č. 2 grafe Krivka spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE) sa slová „Faktor váženia“ nahrádzajú slovami „Váhový činiteľ“.

17. V prílohe č. 2 text k pojmu „Opaľovacie zariadenie“ znie:

„Opaľovací prístroj – elektrický spotrebič vybavený UV žiaričmi, používaný v soláriu na opaľovanie pokožky. Podľa vlnovej dĺžky a intenzity ožiarenia sa tieto opaľovacie prístroje delia na štyri typy:

1. typ s oblasťou biologického účinku UVA 320 nm – 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia,

2. typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB – 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia v rozsahu 320 nm – 400 nm,

3. typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB 280 nm – 400 nm s obmedzenou intenzitou ožiarenia,

4. typ s oblasťou biologického účinku UVB 280 nm – 320 nm.“.

18. V prílohe č. 2 sa tabuľka č. 3 dopĺňa riadkami, ktoré znejú:

Celková účinná ožiarenosť (efektívna ožiarenosť, erytemálna účinná intenzita ožiarenia)ožiarenie elektromagnetickým žiarením dávkovaným podľa špecifikovaného funkčného spektraEer, EeffW . m-2
Maximálna doba expozícienajvyšší prípustný čas jedného opaľovania,
za ktorý ľudský organizmus dosiahne erytemálnu účinnú prahovú dávku žiarenia podľa miestne rozšírených typov pokožky je uvedený v tabuľke č. 2
tmaxs

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.


Zuzana Zvolenská v. r.