Vyhláška č. 59/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

(v znení č. 270/2016 Z. z.)

Čiastka 21/2014
Platnosť od 14.03.2014
Účinnosť od 01.11.2016

59

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 4. marca 2014,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 písm. a) zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Podrobnosti o hodnotiacich kritériách na poskytovanie dotácie (ďalej len „hodnotiace kritériá“) a o spôsobe hodnotenia žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sú uvedené v prílohe.

(2) Podkladom na vyhodnocovanie žiadostí podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií sú údaje uvedené v žiadosti, údaje zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a údaje, ktoré má k dispozícii ministerstvo a okresné úrady v sídle kraja.

(3) Pri vyhodnocovaní žiadosti podľa hodnotiaceho kritéria „A“ sa obec bodovo ohodnotí podľa počtu obyvateľov obce zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúcemu roku podania žiadosti.

(4) Ak účelom poskytnutia dotácie je spracovanie spoločného územného plánu dvoch alebo viacerých obcí, žiadosť sa posudzuje podľa hodnotiaceho kritéria „A“ tak, že sa bodovo ohodnotí obec s najnižším počtom obyvateľov spôsobom podľa odseku 3.

(5) Pri vyhodnocovaní žiadostí podľa hodnotiaceho kritéria „C.3“ sa obec bodovo ohodnotí podľa údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.1)

(6) Opakovaná žiadosť obce, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona, ale dotácia z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií obci poskytnutá nebola, sa posudzuje podľa hodnotiaceho kritéria „G“.

(7) Pri vyhodnocovaní žiadosti podľa hodnotiaceho kritéria „H“ sa overuje celkový rozsah čerpania dotácií poskytnutých obci v predchádzajúcich troch rokoch oproti celkovému rozsahu poskytnutých dotácií. Obci, ktorej boli poskytnuté dotácie v predchádzajúcich troch rokoch a ktorá ich úplne alebo čiastočne nevyužila, sa celkový počet bodov zníži podľa účtovných dokladov preukazujúcich vynaloženie oprávnených nákladov vo vzťahu k poskytnutým dotáciám.

§ 2

(1) Žiadosť obce, ktorá splnila podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona, sa podľa hodnotiacich kritérií ohodnotí počtom bodov uvedených v prílohe a zostaví sa poradie tak, že na prvom mieste sa uvedie žiadosť s najvyšším počtom bodov.

(2) Poradie hodnotiacich kritérií uvedené v prílohe vyjadruje významnosť daného kritéria.

(3) Ak viaceré žiadosti získajú rovnaké celkové bodové hodnotenie, určí sa poradie podľa počtu bodov získaných podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií. Do poradia žiadostí sa zaradí najskôr žiadosť, ktorá v prvom hodnotiacom kritériu získala najviac bodov. Ak v prvom hodnotiacom kritériu žiadosti získali rovnaký počet bodov, porovnávajú sa bodové hodnoty druhého hodnotiaceho kritéria a postupne ďalších nasledujúcich hodnotiacich kritérií.


§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 293/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2014.


Ján Počiatek v. r.


Príloha k vyhláške č. 59/2014 Z. z.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Názov hodnotiaceho kritériaZdrojHodnotiace kritériumPríslušný počet bodov
A
Počet obyvateľov obce
Štatistický úrad Slovenskej republikyA.1Obec s počtom obyvateľov do 500 vrátane55
A.2Obec s počtom obyvateľov od 501 do 1 000 vrátane60
A.3Obec s počtom obyvateľov od 1 001 do 2 000 vrátane65
A.4Obec s počtom obyvateľov od 2 001 do 5 000 vrátane31
A.5Obec s počtom obyvateľov od 5 001 do 10 000 vrátane16
A.6Obec s počtom obyvateľov od 10 0015
B
Druh
územnoplánovacej dokumentácie a jej etapa
žiadosťB.1Koncept riešenia územného plánu obce26
B.2Koncept riešenia územného plánu zóny16
B.3Návrh riešenia územného plánu obce42
B.4Návrh riešenia územného plánu zóny32
B.5Koncept riešenia územného plánu obce a návrh riešenia územného plánu obce30
B.6Koncept riešenia územného plánu zóny a návrh riešenia územného plánu zóny30
B.7Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce (ak v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu)16
B.8Návrh zmien a doplnkov územného plánu zóny (ak v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu)16
C
Aktivity obce v regionálnom rozvoji
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky C.1Žiadateľom je obec, ktorá sa nachádza v Registri združení obcí vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 10
C.2 Žiadateľom je obec, na ktorej území sa nachádza marginalizovaná rómska komunita podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku v
a) urbanistickej koncentrácii vnútri obce,
b) urbanistickej koncentrácii na okraji obce alebo
c) urbanisticky segregovanej koncentrácii
20
Ústredie
práce,
sociálnych
vecí a rodiny
C.3Žiadateľom je obec, ktorá sa nachádza v okrese, ktorý je zapísaný
v zozname najmenej rozvinutých okresov
20
D
Výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov
Okresný úrad v sídle krajaDŽiadateľom je obec, na ktorej území sa nachádzajú
a) kultúrne pamiatky, národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedeného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky,
b) archeologické nálezy, archeologické náleziská evidované v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk vedené Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre,
c) chránené ložiskové územia vedené Hlavným banským úradom,
d) chránené vtáčie územia, chránené územia európskeho významu a zóny chránených území navrhované alebo patriace do európskej sústavy chránených území (NATURA 2000) zapísané v registri Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky alebo
e) kúpeľné miesta, ktorých štatút bol vydaný nariadením vlády Slovenskej republiky
20
E
Umiestnenie vybraných líniových stavieb v katastri obce
Okresný úrad v sídle kraja a žiadosťENavrhované líniové dopravné a vodné stavby v rámci spracovania územného plánu obce a jej zmien a doplnkov – železnica, diaľnica, rýchlostná cesta, cesta 1. triedy, ochranné hrádze a protipovodňové línie20
F
Dátum doručenia žiadosti ministerstvu
ministerstvo a žiadosťF.1Doručené v termíne od 15. januára do 29. januára príslušného kalendárneho roka 4
F.2Doručené v termíne od 30. januára do 13. februára príslušného kalendárneho roka3
F.3Doručené v termíne od 14. februára do 24. februára príslušného kalendárneho roka2
F.4Doručené v termíne od 25. februára do 28. februára príslušného kalendárneho roka1
G
Opakovaná žiadosť z predchádzajúceho roku
ministerstvoG.1Žiadateľom je obec, s počtom obyvateľov do 2 000 vrátane, ktorá si opätovne podala žiadosť a v predchádzajúcom roku jej žiadosť nebola schválená, hoci splnila podmienky poskytnutia dotácie15
G.2Žiadateľom je obec, s počtom obyvateľov od 2 001, ktorá si opätovne podala žiadosť a v predchádzajúcom roku jej žiadosť nebola schválená, hoci splnila podmienky poskytnutia dotácie10
H
Rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch
ministerstvoH.1Rozsah čerpania dotácie je 90 % a viac, ale menej ako 100 % schválenej dotácie-5
H.2Rozsah čerpania dotácie je 80 % a viac, ale menej ako 90 % schválenej dotácie-10
H.3Rozsah čerpania dotácie je 70 % a viac, ale menej ako 80 % schválenej dotácie -15
H.4Rozsah čerpania dotácie je 60 % a viac, ale menej ako 70 % schválenej dotácie-20
H.5Rozsah čerpania dotácie je 30 % a viac, ale menej ako 60 % schválenej dotácie-40
H.6Rozsah čerpania dotácie je menej ako 30 % schválenej dotácie-60

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.