Oznámenie č. 52/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom

Čiastka 17/2014
Platnosť od 28.02.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

52

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3 z 18. februára 2014, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom.

Opatrením sa dosahuje súlad so skutočnosťou, že opatrenie Národnej banky Slovenska upravujúce platobné tituly je s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušené.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.