Oznámenie č. 48/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014

Čiastka 15/2014
Platnosť od 25.02.2014
Účinnosť do 28.02.2015
Zrušený 28/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

48

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos zo 17. februára 2014 č. 30/2014 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. februára 2013 č. 39/2013 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2013 (oznámenie č. 34/2013 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Výnos je uverejnený v čiastke 16/2014 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.