Oznámenie č. 42/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014

42

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 7. februára 2014 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 z 13. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2013 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 18. decembra 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2014 z 20. decembra 2013 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

5. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu z 9. januára 2014 uzavretý medzi Slovenským zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016 z 8. januára 2014 uzatvorená medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 17. januára 2014 uzatvorená medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.