Opatrenie č. 415/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

(v znení č. 156/2015 Z. z.)

Čiastka 117/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.08.2015

415

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 15. decembra 2014, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 94 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia je uvedený v prílohe tohto opatrenia.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Ján Richter v. r.


Príloha k opatreniu č. 415/2014 Z. z.

VZOR

príloha

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa webové sídlo inštitúcie, ktorá zostavila informáciu o dôchodkoch alebo webové sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

2) Uvádzajú sa kontaktné údaje, a to názov inštitúcie, telefónne číslo a webové sídlo Sociálnej poisťovne a dôchodkových správcovských spoločností, ktoré sú zaregistrované v centrálnom informačnom ponukovom systéme a ponúkajú výplatu dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Názvy dôchodkových správcovských spoločností sú v tabuľke uvedené v abecednom poradí.