Oznámenie č. 41/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014 – 2015

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. januára 2014.