Oznámenie č. 408/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 115/2014
Platnosť od 30.12.2014
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2015.

408

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 15. októbra 2014 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z. a oznámenie č. 148/2014 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2015.


K oznámeniu č. 408/2014 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:

1. V pravidle 2 odsek 1 znie:

(1) V konaní pred Európskym patentovým úradom dokumenty možno podať osobným doručením, poštovými službami alebo prostriedkami elektronickej komunikácie. Prezident Európskeho patentového úradu stanoví detaily a podmienky a prípadne aj špeciálne formálne alebo technické požiadavky na podanie dokumentov. Najmä môže určiť, že musí byť vydané potvrdenie. Ak takéto potvrdenie nebude vydané v príslušnej lehote, európska patentová prihláška bude zamietnutá; následne podané dokumenty sa nebudú považovať za prijaté.“.

2. V pravidle 124 odsek 3 znie:

(3) Zápis potvrdí zamestnanec zodpovedný za jeho vypracovanie a zamestnanec, ktorý viedol ústne konanie alebo dokazovanie, buď svojím podpisom alebo iným vhodným spôsobom.“.

3. V pravidle 125 odsek 1 a odsek 2 písmená a) a b) znejú:

(1) Európsky patentový úrad bude automaticky informovať všetkých, ktorých sa týkajú rozhodnutia a predvolania a všetky oznámenia alebo iná komunikácia, od ktorej sa počíta lehota, alebo tie dotknuté osoby, ktoré musia byť informované podľa dohovoru alebo ktoré musia byť informované na základe nariadenia prezidenta Európskeho patentového úradu.

Každé oznámenie, ktoré sa má vykonať, má byť vo forme pôvodnej písomnosti, jej kópie, ktorá je overená alebo opatrená odtlačkom pečiatky Európskeho patentového úradu, alebo počítačom vytlačených písomností opatrených takým odtlačkom pečiatky, alebo elektronického dokumentu obsahujúceho takýto odtlačok pečiatky alebo inak overeného. Kópie písomností vydaných samotnými zúčastnenými stranami si takéto potvrdenie nevyžadujú.

(2) Oznámenie sa vykonáva:

a) poštovými službami v súlade s pravidlom 126;

b) prostriedkami elektronickej komunikácie v súlade s pravidlom 127;“.

4. Pravidlo 126 vrátane nadpisu znie:

„Pravidlo 126

Oznámenie poštovými službami

(1) Rozhodnutia, od ktorých sa odvíja plynutie lehoty na podanie sťažnosti alebo žiadosti o preskúmanie, predvolania a ďalšie písomnosti stanovené prezidentom Európskeho patentového úradu, sa oznamujú doporučenou zásielkou s doručenkou alebo obdobným spôsobom. Všetky ostatné oznámenia poštovými službami sa zasielajú doporučene.

(2) Ak je oznámenie vykonané v súlade s odsekom 1, takýto list sa považuje za doručený adresátovi na desiaty deň od jeho odovzdania poskytovateľovi poštových služieb okrem prípadu, keď list nezastihol adresáta alebo ho zastihol neskôr; v prípade akéhokoľvek sporu je povinnosťou Európskeho patentového úradu stanoviť, či list došiel na miesto určenia, alebo stanoviť dátum, kedy bol list doručený adresátovi, podľa toho, o ktorý prípad ide.

(3) Oznámenie v súlade s odsekom 1 sa považuje za doručené, aj ak je prevzatie listu odmietnuté.

(4) V rozsahu, v akom nie je oznámenie poštovými službami upravené odsekmi 1 až 3, použije sa právny poriadok štátu, v ktorom sa oznámenie vykoná.“.

5. Pravidlo 127 vrátane nadpisu znie:

„Pravidlo 127

Oznámenie prostriedkamielektronickej komunikácie

(1) Oznámenie sa môže vykonať prostriedkami elekt­ronickej komunikácie, ktoré sú určené prezidentom Európskeho patentového úradu, a v súlade s podmienkami, ktoré stanovil.

(2) Ak je oznámenie vykonané prostriedkami elektronickej komunikácie, elektronický dokument sa považuje za doručený adresátovi na desiaty deň po jeho odoslaní okrem prípadu, keď nedošiel na miesto určenia alebo keď na miesto určenia došiel neskôr; v prípade akéhokoľvek sporu je povinnosťou Európskeho patentového úradu stanoviť, že elektronický dokument došiel na miesto určenia, alebo stanoviť deň, keď dosiahol miesto určenia, podľa toho, o ktorý prípad ide.“.

6. Nemecká verzia pravidla 129 odseku 1 znie:

(zmena len v prípade nemeckej verzie)

7. V pravidle 133 odsek 1 znie:

(1) Písomnosť oneskorene prijatá Európskym patentovým úradom sa pokladá za prijatú včas, ak bola odovzdaná uznávanému poskytovateľovi poštových služieb v čase pred uplynutím lehoty za podmienok stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu okrem prípadu, keď bola písomnosť prijatá neskôr ako tri mesiace po uplynutí lehoty.“.

8. V pravidle 134 odsek 1 znie:

(1) Ak lehota uplynie v deň, keď niektorý z prijímacích úradov Európskeho patentového úradu podľa pravidla 35 odseku 1 neprijíma písomnosti, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho dňa, keď všetky prijímacie úrady prijímajú písomnosti a keď je doručovaná bežná pošta. Ak písomnosti podané jedným z prostriedkov elektronickej komunikácie povolenej prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odseku 1 nemôžu byť prijaté, prvá veta sa uplatní primerane.“.

9. V pravidle 134 odsek 5 znie:

(5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 príslušný účastník konania môže poskytnúť dôkaz, že v niektorom z desiatich dní predo dňom uplynutia lehoty doručovanie alebo podanie pošty bolo prerušené z dôvodu mimoriadnych okolností ako prírodnej katastrofy, vojny, občianskych nepokojov, všeobecných porúch ktoréhokoľvek prostriedku elektronickej komunikácie povoleného prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odseku 1 alebo z iných podobných dôvodov zasahujúcich miesto bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo miesto ich podnikania. Ak predložený dôkaz presvedčí Európsky patentový úrad, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za prijatý včas za predpokladu, že poštová zásielka alebo podanie bolo vykonané najneskôr piaty deň po skončení prerušenia.“.

Článok 2

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2015.

V Mníchove 15. októbra 2014

Anglické znenie textu