Oznámenie č. 406/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí

Čiastka 114/2014
Platnosť od 30.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

406

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2014 č. 24/2014 o predkladaní výkazov platobnými ­inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí.

Cieľom opatrenia je zabezpečenie zberu údajov pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad uvedenými subjektmi prostredníctvom detailne a cielene prepracovaných vzorov výkazov na základe doterajšej aplikačnej praxe pri výkone dohľadu.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 15/2011 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí (oznámenie č. 444/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.