Oznámenie č. 40/2014 Z. z.Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zrušení určenia Slovenského ústavu technickej normalizácie ako právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 18. decembra 2013 a Slovenský ústav technickej normalizácie bol zrušený 31. decembra 2013.