Oznámenie č. 391/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. 2/2012, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

391

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 1. decembra 2014 č. 2/2014, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. 2/2012, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu (oznámenie č. 108/2012 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2014 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.