Oznámenie č. 39/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť do 20.07.2019
Zrušený 566/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

39

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 125 ods. 12 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 4. februára 2014 č. 2/2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (ďalej len „opatrenie“).

Účelom opatrenia je jednoznačne stanoviť náležitosti žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera, a tým zvýšiť právnu istotu. Toto opatrenie zároveň reaguje aj na právnu úpravu v oblasti prospektov cenných papierov, v zmysle ktorých má NBS povinnosť oznamovať, sprístupniť a poskytnúť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) prospekty cenných papierov v elektronickej forme.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.