Oznámenie č. 388/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.