Zákon č. 386/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.06.2015

OBSAH

386

ZÁKON

z 12. decembra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z. a zákona č. 160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 3 písm. n) sa za slovami „znelku mesta“ vypúšťa čiarka a slová „ako aj symboly mestských častí“.

2. V § 14 ods. 3 písmeno l) znie:

l) ustanovuje symboly mestských častí.“.

3. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená j) a k).

4. V § 19 ods. 1 sa slová „určuje štatút“ nahrádzajú slovami „ustanovuje nariadenie mesta“.

5. V § 19 ods. 2 sa slová „, na návrh mestskej časti, ustanovuje mestské zastupiteľstvo“ nahrádzajú slovami „ustanovuje nariadenie mestskej časti“.

6. § 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Mestská časť môže za podmienok ustanovených v nariadení mesta používať symboly mesta.“.

7. Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015

(1) Vyobrazenie a opis symbolov mesta a symbolov mestských častí určených podľa zákona účinného do 31. mája 2015 zostávajú v platnosti až do schválenia nariadenia mesta podľa § 19 ods. 1 a nariadenia mestskej časti podľa § 19 ods. 2.

(2) Nariadenie mesta podľa § 19 ods. 1 je mesto povinné schváliť do 30. novembra 2015.

(3) Nariadenie mestskej časti podľa § 19 ods. 2 je mestská časť povinná schváliť do 30. novembra 2015.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2015.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.