Oznámenie č. 383/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

383

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 7 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


výnos z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Výnos sa uvádza v č. 12/2014 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.