Oznámenie č. 382/2014 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Poštového regulačného úradu č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

382

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 15. decembra 2014 č. 1/2014, ktorým sa mení výnos Poštového regulačného úradu č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.

Výnosom sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v rozsahu udelenej poštovej licencie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle www.teleoff.gov.sk a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.