Zákon č. 38/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť od 01.05.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.02.2014