Zákon č. 375/2014 Z. z.375. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.02.2015

OBSAH

375

ZÁKON

zo 4. decembra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z. a zákona č. 263/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 38 ods. 16 písmeno a) znie:

a) v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v zariadení podporovaného bývania,1a) alebo“.

2. V § 40 ods. 23 sa slovo „poskytovaná“ nahrádza slovom „pobytová“ a na konci sa pripája táto veta: „To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným ­po­stihnutím poskytuje pobytová sociálna služba v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania.1a)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2015.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.