Zákon č. 373/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015