Oznámenie č. 368/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

Čiastka 108/2014
Platnosť od 19.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

368

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

výnos z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

Tento výnos upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania štátnej pomoci a pomoci de minimis na činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve, spracovaní, výrobe a marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, na investície zamerané na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, na nápravu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami a na výskum a vývoj v sektore pôdohospodárstva a na rozvoj vidieka.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 25/2014 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.