Zákon č. 36/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť od 01.04.2014

36

ZÁKON

z 29. januára 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7b znie:

㤠7b

Príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej len „zásielka“) v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie je povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky,8f) miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo; ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín.“.

2. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9b

Označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu

(1) Potraviny a poľnohospodárske produkty možno označovať aj dobrovoľnými údajmi, ktoré sú v súlade s údajmi uvedenými v § 9 a s osobitným predpisom.9abea) Podrobnosti o označovaní potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a o ich používaní na účely propagácie a marketingu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Požiadavky a podmienky na používanie označovania potravín a poľnohospodárskych produktov údajmi podľa odseku 1 a ich používanie na účely propagácie a marketingu sa vzťahujú len na potraviny a poľnohospodárske produkty vyrábané a umiestňované na trh v Slovenskej republike.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9abea znie:

9abea) Napríklad nariadenie (ES) č. 1924/2006.“.

3. § 12a znie:

㤠12a

(1) Prevádzkovateľ, ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorého obrat z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol 10 000 000 eur a viac, je povinný

a) každoročne dvakrát, a to do 31. januára a 31. júla zaslať ministerstvu polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za predchádzajúci kalendárny polrok a tiež aj v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu (ďalej len „polročný výkaz“), ktorého vzor ministerstvo uverejní na svojom webovom sídle a vo vestníku ministerstva,

b) zverejniť polročný výkaz na svojom webovom sídle a čitateľne na viditeľnom mieste pri vstupe určenom pre konečného spotrebiteľa do každej svojej prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa, najmenej vo formáte A3; polročný výkaz musí byť zverejnený od 1. marca do 31. augusta príslušného roka a od 1. septembra príslušného roka do 28. februára nasledujúceho roka.

(2) Prevádzkovateľ zverejňuje polročný výkaz spolu len za vlastné prevádzkarne určené pre konečného spotrebiteľa.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov s vlastnými maloobchodnými prevádzkarňami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba potravín, na baliarne potravín, na výlučných dovozcov potravín pre prevádzkovateľov podľa odseku 1 a na prevádzkovateľov prevádzok verejného stravovania.

(4) Ministerstvo každoročne do 31. augusta a do 28. februára na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam prevádzkovateľov, v ktorom uvedie percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za jednotlivých prevádzkovateľov podľa odseku 1.“.

4. V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) poľnohospodárskych produktov a potravín označených údajmi podľa § 9b.“.

5. § 23 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ministerstvo vykonáva kontrolu na účely overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti polročného výkazu predkladaného prevádzkovateľom podľa § 12a ods. 1 písm. a).“.

6. V § 28 ods. 2 písmeno n) znie:

n) umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva prídavných látok, extrakčných činidiel, technologických pomocných látok, aróm a kontaminantov, maximálnych limitov zvyškov prípravkov na ochranu rastlín a zvyškov veterinárnych liečiv a analýzou rizika nebola potvrdená ich bezpečnosť,“.

7. V § 28 ods. 2 písmeno q) znie:

q) nesplnila povinnosť uloženú v § 12a ods. 1 písm. b).“.

8. V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).

9. V § 28 odsek 7 znie:

(7) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do dvojnásobku sadzby pokuty podľa odseku 4.“.

10. V § 28 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 7, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur.“.

Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.

11. § 28 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16) Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak nezaslala polročný výkaz podľa § 12a ods. 1 písm. a) alebo ak v polročnom výkaze neuviedla správnu, úplnú a pravdivú informáciu.“.

12. V § 30a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

13. Za § 31aa sa vkladá § 31ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31ab

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2014

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2014 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. apríla 2014.“.

Čl. II

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Príloha č. 2 sa dopĺňa tridsiatym prvým bodom, ktorý znie:

„31. ChorvátskoDiploma doktor
veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu     1. júl 2013

“.

2. Príloha č. 3 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.