Oznámenie č. 356/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

Čiastka 107/2014
Platnosť od 17.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.