Oznámenie č. 352/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014

352

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 2013 bola v New Yorku prijatá Zmluva o obchodovaní so zbraňami. Zmluva bola za Slovenskú republiku podpísaná 10. júna 2013.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1085 z 26. marca 2014.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 27. marca 2014.

Ratifikačná listina bola 2. apríla 2014 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Zmluva nadobudne platnosť 24. decembra 2014 v súlade s článkom 22. ods. 1 a týmto dňom nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku.

Slovenská republika predbežne od 2. apríla 2014 vykonáva podľa článku 23 zmluvy ustanovenia článkov 6 a 7.

K oznámeniu č. 352/2014 Z. z.


ZMLUVA O OBCHODOVANÍ SO ZBRAŇAMI

Preambula

Štáty – zmluvné strany (ďalej len „zmluvné strany“) tejto zmluvy,

vedené cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov,

pripomínajúc článok 26 Charty Organizácie Spojených národov, ktorá sa usiluje o podporu dosiahnutia a udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti s čo najmenším odvádzaním ľudských a hospodárskych zdrojov sveta na zbrojenie,

zdôrazňujúc potrebu predchádzania a eliminovania nezákonného obchodu s konvenčnými zbraňami a predchádzania ich presmerovaniu na nelegálny trh alebo na neoprávnené konečné použitie a pre konečných užívateľov vrátane ich využitia na teroristické èiny,

uznávajúc legitímne politické, bezpečnostné, hospodárske a obchodné záujmy štátov v medzinárodnom obchode s konvenčnými zbraňami,

potvrdzujúc zvrchované právo ktoréhokoľvek štátu regulovať a kontrolovať konvenčné zbrane výlučne v rámci svojho územia v súlade s vlastným právnym alebo ústavným systémom,

uznávajúc, že mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva sú piliermi systému Organizácie Spojených národov a základom kolektívnej bezpečnosti, a uznávajúc, že rozvoj, mier a bezpečnosť a ľudské práva sú vzájomne prepojené a navzájom sa posilňujú,

pripomínajúc smernice Komisie Organizácie Spojených národov pre odzbrojenie týkajúce sa medzinárodných transferov zbraní v kontexte rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 46/36H zo 6. decembra 1991,

poukazujúc na príspevok Akčného programu Organizácie Spojených národov na predchádzanie, boj a elimináciu nezákonného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami vo všetkých jeho aspektoch, ako aj Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, doplňujúci Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Medzinárodný nástroj umožňujúci štátom včas a spoľahlivo identifikovať a sledovať nezákonné ručné a ľahké zbrane,

uznávajúc bezpečnostné, sociálne, hospodárske a humanitárne dôsledky nezákonného a neregulovaného obchodu s konvenčnými zbraňami,

pamätajúc na to, že civilné osoby, najmä ženy a deti, tvoria prevažnú väčšinu tých, ktorí znášajú nepriaznivé následky ozbrojeného konfliktu a ozbrojených násilností,

uznávajúc tiež výzvy, ktorým čelia obete ozbrojeného konfliktu a ich potrebu dosiahnuť primeranú starostlivosť, nápravu a sociálnu a hospodársku inklúziu,

zdôrazňujúc, že nič v tejto zmluve nezabraňuje štátom udržiavať a prijímať dodatočné účinné opatrenia rozširujúce predmet a účel tejto zmluvy,

pamätajúc na legitímne obchodovanie a zákonné vlastníctvo, použitie určitých konvenčných zbraní na rekreačné, kultúrne, historické a športové aktivity, keď je také obchodovanie, vlastníctvo a používanie dovolené a chránené zákonom,

pamätajúc aj na úlohu, ktorú môžu zohrávať regionálne organizácie pri pomoci zmluvným stranám z hľadiska implementácie tejto zmluvy na ich žiadosť,

uznávajúc dobrovoľnú a aktívnu úlohu, ktorú môže zohrávať občianska spoločnosť, vrátane mimovládnych organizácií, a priemysel pri zvyšovaní povedomia o predmete a účele tejto zmluvy a pri podpore jej implementácie,

uznávajúc, že regulácia medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami a predchádzanie ich presmerovaniu by nemali brániť medzinárodnej spolupráci a legitímnemu obchodovaniu s materiálom, zariadením a technikou na mierové účely,

zdôrazňujúc túžbu po dosiahnutí všeobecného dodržiavania tejto zmluvy

rozhodnuté konať v súlade s týmito zásadami:

Zásady

– prirodzené právo všetkých štátov na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu tak, ako je uznané v článku 51 Charty Organizácie Spojených národov;

– riešenie medzinárodných sporov mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť v súlade s článkom 2 ods. 3 Charty Organizácie Spojených národov;

– v rámci medzinárodných vzťahov zdržiavanie sa hrozieb alebo použitia násilia proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti štátu a iného spôsobu, ktorý by nebol v súlade s účelmi Organizácie Spojených národov podľa článku 2 ods. 4 Charty Organizácie Spojených národov;

– nezasahovanie do záležitostí, ktoré vo svojej podstate patria do vnútroštátnej právomoci štátu v súlade s článkom 2 ods. 7 Charty Organizácie Spojených národov;

– dodržiavanie a zabezpečovanie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva okrem iného v súlade so Ženevskými dohovormi z roku 1949 a dodržiavanie a zabezpečovanie dodržiavania ľudských práv okrem iného v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv;

– zodpovednosť všetkých štátov v súlade s ich príslušnými medzinárodnými záväzkami účinne regulovať medzinárodný obchod s konvenčnými zbraňami a predchádzať ich presmerovaniu, ako aj primárna zodpovednosť všetkých štátov pri tvorbe a implementácii príslušných národných kontrolných systémov v tejto oblasti;

– rešpektovanie legitímnych záujmov štátov získavať konvenčné zbrane na uplatňovanie ich práva na sebaobranu a v rámci operácií na zachovanie mieru a vyrábať, vyvážať, dovážať a presúvať konvenčné zbrane;

– implementácia tejto zmluvy konzistentným, objektívnym a nediskriminujúcim spôsobom;

sa dohodli takto:

Článok 1

Predmet a účel

Predmetom tejto zmluvy je

– vytvorenie najvyšších možných spoločných medzinárodných štandardov regulácie alebo zlepšenia regulácie medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami;

– predchádzanie a eliminovanie nezákonného obchodovania s konvenčnými zbraňami a predchádzanie ich presmerovaniu

s cieľom

– prispieť k medzinárodnému a regionálnemu mieru, bezpečnosti a stabilite;

– zmierniť ľudské utrpenie;

– podporiť spoluprácu, transparentnosť a zodpovedné konanie zmluvných strán v medzinárodnom obchode s konvenčnými zbraňami, a teda budovanie dôvery medzi štátmi, zmluvnými stranami.

Článok 2

Rozsah

1. Táto zmluva sa vzťahuje na všetky konvenčné zbrane v rámci nasledujúcich kategórií:

(a) bojové tanky;

(b) obrnené bojové vozidlá;

(c) delostrelecké systémy veľkého kalibru;

(d) bojové lietadlá;

(e) útočné helikoptéry;

(f) bojové plavidlá;

(g) rakety a raketové komplety;

(h) ručné a ľahké zbrane.

2. Na účely tejto zmluvy činnosti medzinárodného obchodu zahŕňajú vývoz, dovoz, tranzit, prevoz a sprostredkovanie, ďalej len „transfer“.

3. Táto zmluva sa nevzťahuje na medzinárodný pohyb konvenčných zbraní uskutočňovaný zmluvnou stranou alebo v jej mene na jej použitie za predpokladu, že konvenčné zbrane zostanú vo vlastníctve tejto zmluvnej strany.

Článok 3

Strelivo/munícia

Každá zmluvná strana vytvorí a bude udržiavať národný kontrolný systém regulácie vývozu streliva/munície odpaľovaného, vypúšťaného alebo umiestňovaného konvenčnými zbraňami uvedenými v článku 2 ods. 1, pričom pred povolením vývozu takého streliva/munície uplatní ustanovenia článkov 6 a 7.

Článok 4

Časti a súčasti

Každá zmluvná strana vytvorí a bude udržiavať národný kontrolný systém regulácie vývozu častí a súčastí, ak vývoz umožňuje zostrojenie konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1, pričom pred povolením vývozu takýchto častí a súčastí uplatní ustanovenia článkov 6 a 7.

Článok 5

Všeobecná implementácia

1. Každá zmluvná strana bude implementovať túto zmluvu dôsledným, objektívnym a nediskriminujúcim spôsobom, pamätajúc pritom na zásady uvedené v tejto zmluve.

2. Každá zmluvná strana vytvorí a bude udržiavať národný kontrolný systém vrátane národného kontrolného zoznamu na účely implementácie ustanovení tejto zmluvy.

3. Každej zmluvnej strane sa odporúča uplatňovať ustanovenia tejto zmluvy v čo najširšom možnom rozsahu konvenčných zbraní. Národné definície ktorejkoľvek z kategórií uvedených v článku 2 ods. 1 písm. (a) až (g) nebudú zahŕňať menej, než zahŕňajú opisy používané Registrom konvenčných zbraní Organizácie Spojených národov v čase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. V prípade kategórie uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. (h) nebudú národné definície zahŕňať menej, než zahŕňajú opisy používané v relevantných dokumentoch Organizácie Spojených národov v čase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

4. Každá zmluvná strana poskytne sekretariátu svoj národný kontrolný zoznam v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a sekretariát sprístupní tento zoznam ostatným zmluvným stranám. Zmluvným stranám sa odporúča, aby svoje kontrolné zoznamy sprístupnili verejnosti.

5. Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na implementáciu ustanovení tejto zmluvy a ustanoví príslušné národné orgány s cieľom vytvoriť účinný a transparentný národný kontrolný systém regulácie transferu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 a predmetov uvedených v článkoch 3 a 4.

6. Každá zmluvná strana ustanoví jeden alebo viacero kontaktných bodov na výmenu informácií v otázkach súvisiacich s implementáciou tejto zmluvy. Každá zmluvná strana informuje sekretariát zriadený v súlade s článkom 18 o svojom národnom kontaktnom bode (bodoch) a bude tieto informácie aktualizovať.

Článok 6

Zákazy

1. Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4, ak by bol takýto presun v rozpore s jej záväzkami z hľadiska opatrení prijatých Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov konajúcou podľa kapitoly VII Charty Organizácie Spojených národov, najmä zbrojných embárg.

2. Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4, ak by bol tento transfer v rozpore s jeho medzinárodnými záväzkami podľa medzinárodných dohôd, ktorých je zmluvnou stranou, najmä tých, ktoré sa týkajú transferu alebo nezákonného obchodovania s konvenčnými zbraňami.

3. Zmluvná strana neudelí povolenie na transfer konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4, ak má v čase udeľovania povolenia vedomosti o tom, že zbrane alebo predmety sa použijú na páchanie genocídy, trestných činov proti ľudskosti, vážneho porušenia Ženevských dohovorov z roku 1949, útokov namierených proti civilným objektom alebo civilným osobám, ktoré sú chránené ako také, alebo iných vojnových zločinov tak, ako ich definujú medzinárodné zmluvy, ktorými je zmluvná strana viazaná.

Článok 7

Vývoz a posudzovanie vývozu

1. Ak vývoz nie je zakázaný článkom 6, každá zmluvná strana pred povolením vývozu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4 v rámci svojej jurisdikcie a podľa svojho národného kontrolného systému objektívne a nediskriminačne – zohľadňujúc príslušné faktory vrátane informácií poskytnutých dovážajúcim štátom v súlade s článkom 8 ods. 1 – posúdi, či konvenčné zbrane alebo položky

(a) by prispeli alebo ohrozili mier a bezpečnosť;

(b) by mohli byť použité

(i) na spáchanie alebo napomáhanie spáchania vážneho porušenia medzinárodného humanitárneho práva;

(ii) na spáchanie alebo napomáhanie spáchania vážneho porušenia medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

(iii) na spáchanie alebo napomáhanie spáchania činu predstavujúceho protiprávny čin v zmysle medzinárodných dohovorov a protokolov týkajúcich sa terorizmu, ktorých zmluvnou stranou je vyvážajúci štát; alebo

(iv) na spáchanie alebo napomáhanie spáchania činu predstavujúceho protiprávny čin v zmysle medzinárodných dohovorov a protokolov týkajúcich sa nadnárodného organizovaného zločinu, ktorých zmluvnou stranou je vyvážajúci štát.

2. Vyvážajúca zmluvná strana tiež posúdi, či existujú opatrenia, ktoré by bolo možné prijať na zmiernenie rizík uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b), napríklad opatrenia na budovanie dôvery a programy spoločne vypracované a schválené vyvážajúcimi a dovážajúcimi štátmi.

3. Ak sa po prehodnotení a zvážení dostupných zmierňujúcich opatrení vyvážajúca zmluvná strana rozhodne, že prevažuje riziko ktoréhokoľvek negatívneho následku uvedeného v ods. 1, vyvážajúca zmluvná strana vývoz nepovolí.

4. Vyvážajúca zmluvná strana pri tomto hodnotení vezme do úvahy riziko použitia konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4 na spáchanie alebo uľahčenia spáchania vážnych činov rodovo podmieneného násilia alebo vážnych násilných činov proti ženám a deťom.

5. Každá vyvážajúca zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré zabezpečia, aby všetky povolenia na vývoz konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 alebo predmetov uvedených v článkoch 3 alebo 4 boli podrobné a boli vydané pred vývozom.

6. Každá vyvážajúca zmluvná strana poskytne na základe žiadosti dovážajúcej zmluvnej strane a tranzitnej alebo prevážajúcej zmluvnej strane dostupné informácie súvisiace s príslušným povolením v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, postupmi alebo politikou.

7. Ak po udelení povolenia vyvážajúca zmluvná strana zistí nové relevantné informácie, odporúča sa, aby prehodnotila toto povolenie po konzultáciách – ak je to potrebné s dovážajúcim štátom.

Článok 8

Dovoz

1. Každá dovážajúca zmluvná strana prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli vyvážajúcej zmluvnej strane na požiadanie poskytnuté relevantné informácie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom pomôcť vyvážajúcej zmluvnej strane uskutočniť vnútroštátne posúdenie vývozu podľa článku 7. Také opatrenia môžu zahŕňať dokumentáciu o konečnom použití alebo o konečnom používateľovi.

2. Každá dovážajúca zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré jej podľa potreby umožnia reguláciu dovozu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 v rámci svojej jurisdikcie. Také opatrenia môžu zahŕňať dovozné systémy.

3. Každá dovážajúca zmluvná strana môže požiadať vyvážajúcu zmluvnú stranu o informáciu o akomkoľvek pripravovanom alebo udelenom povolení, ak je dovážajúca zmluvná strana krajinou konečného určenia.

Článok 9

Tranzit alebo prevoz

Každá zmluvná strana prijme podľa potreby a vhodnosti v rámci svojej jurisdikcie primerané opatrenia na reguláciu tranzitu alebo prevozu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 cez jej územie v súlade s príslušnými normami medzinárodného práva.

Článok 10

Sprostredkovanie

Každá zmluvná strana prijme opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi na reguláciu sprostredkovania konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1, ktoré sa uskutočňuje v rámci jej jurisdikcie. Také opatrenia môžu zahŕňať podmienku registrácie sprostredkovateľov alebo získania písomného povolenia pred začatím sprostredkovateľskej činnosti.

Článok 11

Presmerovanie

1. Každá zmluvná strana zapojená do transferu konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1 prijme opatrenia na predchádzanie ich presmerovania.

2. Vyvážajúca zmluvná strana sa bude snažiť predchádzať presmerovaniu transferu konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1 prostredníctvom svojho národného kontrolného systému vytvoreného v súlade s článkom 5 ods. 2 zhodnotením rizika odklonu vývozu a zvážením prijatia zmierňovacích opatrení, napríklad opatreniami na budovanie dôvery alebo programami spoločne vypracovanými a dohodnutými vyvážajúcimi a dovážajúcimi štátmi. Iné preventívne opatrenia môžu podľa potreby obsahovať: preskúmanie strán zapojených do vývozu, žiadosť o dodatočné dokumenty, licencie, záruky, neudelenie povolenia na vývoz alebo iné primerané opatrenia.

3. Dovážajúce, tranzitné, prevážajúce alebo vyvážajúce zmluvné strany budú spolupracovať a vymieňať si informácie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podľa potreby a vhodnosti s cieľom zmierniť riziko presmerovania transferu konvenèných zbraní podľa článku 2 ods. 1.

4. Ak zmluvná strana zistí presmerovanie transferovaných konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1, prijme primerané opatrenia podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov a v súlade s medzinárodným právom na riešenie takého presmerovania. Tieto opatrenia môžu zahŕňať varovanie potenciálne dotknutých zmluvných strán, preskúmanie presmerovaných dodávok konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1 a prijatie následných opatrení prostredníctvom vyšetrovania a vynútenia práva.

5. S cieľom lepšie porozumieť a predchádzať presmerovaniu konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1, sa zmluvným stranám odporúča, aby si navzájom vymieňali informácie o účinných opatreniach na riešenie presmerovania vývozu. Také informácie môžu obsahovať údaje o protiprávnych aktivitách vrátane korupcie, o medzinárodných obchodných trasách, nezákonných sprostredkovateľoch, zdrojoch nezákonných dodávok, o metódach utajovania, spoločných bodoch odosielania alebo o miestach určenia, ktoré používajú organizované skupiny zapojené do presmerovania vývozu.

6. Zmluvným stranám sa odporúča, aby podávali iným zmluvným stranám prostredníctvom sekretariátu správy o opatreniach prijatých v oblasti riešenia problému presmerovania transferovaných konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1.

Článok 12

Vedenie záznamov

1. Každá zmluvná strana bude viesť vnútroštátne záznamy v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom o udeľovaní vývozných povolení alebo o vývozoch konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1.

2. Každej zmluvnej strane sa odporúča, aby viedla záznamy o konvenčných zbraniach, uvedených v článku 2 ods. 1, prevážaných na jej územie ako konečné miesto určenia alebo na ktorých transfer alebo prekládku cez územie pod jeho jurisdikciou bolo udelené povolenie.

3. Každej zmluvnej strane sa odporúča, aby v týchto záznamoch podľa potreby uvádzala: množstvo, hodnotu, model/typ, povolenia medzinárodných transferov konvenčných zbraní podľa článku 2 ods. 1, skutočné transfery konvenčných zbraní, podrobnosti o vyvážajúcom štáte (štátoch), o dovážajúcom štáte (štátoch), o tranzitnom a prevážajúcom štáte (štátoch) a o koneèných užívateľoch.

4. Záznamy sa budú uchovávať minimálne desať rokov.

Článok 13

Podávanie správ

1. Každá zmluvná strana poskytne sekretariátu v priebehu prvého roka po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy pre túto zmluvnú stranu v súlade s článkom 22 úvodnú správu o opatreniach prijatých na implementáciu tejto zmluvy vrátane vnútroštátnych právnych predpisov, národných kontrolných zoznamov a iných nariadeniach a administratívnych opatreniach. Každá zmluvná strana bude podľa potreby podávať sekretariátu správy o akýchkoľvek nových opatreniach prijatých s cieľom implementovať túto zmluvu. Sekretariát správy sprístupní a zašle zmluvným stranám.

2. Zmluvným stranám sa odporúča, aby prostredníctvom sekretariátu podávali ostatným zmluvným stranám správy obsahujúce informácie o prijatých opatreniach, ktoré sa preukázali ako účinné pri riešení problému presmerovania prevážaných konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1.

3. Každá zmluvná strana každoročne do 31. mája podá sekretariátu správu za predchádzajúci kalendárny rok o povolených a skutočných vývozoch a dovozoch konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1. Sekretariát správy sprístupní a zašle zmluvným stranám. Správa predložená sekretariátu môže obsahovať rovnaké informácie, aké zmluvná strana predložila príslušným rámcom Organizácie Spojených národov vrátane Registra konvenčných zbraní Organizácie Spojených národov. V správe môžu byť vynechané obchodné informácie alebo informácie citlivé z hľadiska národnej bezpeènosti.

Článok 14

Vykonávanie

Každá zmluvná strana prijme primerané opatrenia na presadzovanie plnenia vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení, ktoré implementujú ustanovenia tejto zmluvy.

Článok 15

Medzinárodná spolupráca

1. Zmluvné strany budú navzájom spolupracovať s cieľom účinne implementovať túto zmluvu v súlade so svojimi bezpečnostnými záujmami a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Zmluvným stranám sa odporúča podporovať medzinárodnú spoluprácu vrátane výmeny informácií o oblastiach spoločného záujmu týkajúcich sa implementácie a uplatňovania tejto zmluvy v súlade so svojimi bezpečnostnými záujmami a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3. Zmluvným stranám sa odporúča, aby konzultovali otázky spoločného záujmu a aby si podľa potreby vymieňali informácie s cieľom podporiť implementáciu tejto zmluvy.

4. Zmluvným stranám sa odporúča, aby spolupracovali v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom napomáhať vnútroštátnu implementáciu ustanovení tejto zmluvy vrátane výmeny informácií o protiprávnych aktivitách a činiteľoch a s cieľom predchádzať a eliminovať presmerovanie konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1.

5. Zmluvné strany si navzájom poskytnú na základe spoločnej dohody a v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi najširšiu možnú pomoc pri vyšetrovaní, stíhaní a súdnych konaniach týkajúcich sa porušenia národných opatrení prijatých v súlade s touto zmluvou.

6. Zmluvným stranám sa odporúča, aby prijali vnútroštátne opatrenia a navzájom spolupracovali pri prevencii, aby sa transfery konvenčných zbraní uvedených v článku 2 ods. 1 nestali predmetom korupčných postupov.

7. Zmluvným stranám sa odporúča, aby si vymieňali skúsenosti a získané informácie vo vzťahu ku ktorémukoľvek aspektu tejto zmluvy.

Článok 16

Medzinárodná pomoc

1. Pri implementácii tejto zmluvy môže každá zmluvná strana požiadať o pomoc vrátane právnej alebo legislatívnej pomoci, budovania inštitucionálnej kapacity, technickej, materiálnej alebo finančnej pomoci. Taká pomoc môže zahŕňať manažment zásob, odzbrojovanie, demobilizačné a reintegračné programy, modelovú legislatívu a účinné postupy na implementáciu. Každá zmluvná strana schopná pomoc poskytnúť takú pomoc na požiadanie poskytne.

2. Každá zmluvná strana môže požiadať, ponúknuť alebo prijať pomoc okrem iného prostredníctvom Organizácie Spojených národov, medzinárodných, regionálnych, subregionálnych alebo národných organizácií, mimovládnych organizácií alebo na dvojstrannom základe.

3. Zmluvné strany založia dobrovoľný zverenecký fond na pomoc štátom, zmluvným stranám požadujúcim medzinárodnú pomoc pri implementácii tejto zmluvy. Každej zmluvnej strane sa odporúča, aby do tohto fondu prispela.

Článok 17

Konferencia zmluvných strán

1. Konferenciu zmluvných strán zvolá dočasný sekretariát vytvorený podľa článku 18 najneskôr do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy a následne v termínoch, o ktorých rozhodne konferencia zmluvných strán.

2. Konferencia zmluvných strán prijme konsenzom svoj rokovací poriadok na svojom prvom zasadnutí.

3. Konferencia zmluvných strán prijme svoje finančné pravidlá upravujúce aj financovanie akýchkoľvek pomocných orgánov, ktoré môže založiť, ako aj finančné ustanovenia upravujúce fungovanie sekretariátu. Na každom pravidelnom zasadnutí prijme rozpočet na finančné obdobie do nasledujúceho pravidelného zasadnutia.

4. Konferencia zmluvných strán

(a) hodnotí implementáciu tejto zmluvy vrátane vývoja v oblasti konvenčných zbraní;

(b) posudzuje a prijíma odporúčania týkajúce sa implementácie a vykonávania tejto zmluvy, najmä na podporu jej univerzálnosti;

(c) posudzuje zmeny tejto zmluvy v súlade s článkom 20;

(d) posudzuje otázky vyplývajúce z výkladu tejto zmluvy;

(e) posudzuje a rozhoduje o úlohách a rozpočte sekretariátu;

(f) posudzuje vytvorenie pomocných orgánov potrebných na zlepšenie uplatňovania tejto zmluvy a

(g) vykonáva ďalšie funkcie v súlade s touto zmluvou.

5. Mimoriadne stretnutia konferencie zmluvných strán sa podľa potreby uskutočnia na základe posúdenia konferencie zmluvných strán alebo na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak takú žiadosť podporia najmenej dve tretiny zmluvných strán.

Článok 18

Sekretariát

1. Táto zmluva týmto zriaďuje sekretariát na pomoc zmluvným stranám pri účinnej implementácii tejto zmluvy. Do uskutočnenia prvého stretnutia konferencie zmluvných strán bude za administratívne úlohy upravené touto zmluvou zodpovedný dočasný sekretariát.

2. Sekretariát bude dostatočne personálne obsadený. Jeho pracovníci budú mať potrebné odborné znalosti, ktoré umožnia, že sekretariát bude účinne uskutočňovať úlohy opísané v odseku 3.

3. Sekretariát bude zodpovedný zmluvným stranám. V rámci minimalizovanej štruktúry bude sekretariát plniť tieto úlohy:

(a) prijímať, poskytovať a distribuovať správy požadované na základe tejto zmluvy;

(b) udržiavať a sprístupňovať zmluvným stranám zoznam národných kontaktných bodov;

(c) uľahčovať priraďovanie ponúk a žiadostí o pomoc pri implementácii zmluvy a na základe žiadosti podporovať medzinárodnú spoluprácu;

(d) uľahčovať prácu konferencie zmluvných strán, vrátane prípravy a poskytovania potrebných služieb súvisiacich so stretnutiami podľa tejto zmluvy a

(e) vykonávať ďalšie povinnosti podľa rozhodnutia konferencie zmluvných strán.

Článok 19

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany budú konzultovať a na základe vzájomnej dohody spolupracovať pri riešení akýchkoľvek sporov, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním tejto zmluvy, okrem iného prostredníctvom rokovaní, mediácie, zmierenia, súdneho urovnania alebo inými mierovými spôsobmi.

2. Zmluvné strany môžu na základe vzájomnej dohody predložiť na rozhodcovské konanie akýkoľvek spor medzi nimi týkajúci sa otázok spojených s výkladom alebo uplatňovaním tejto zmluvy.

Článok 20

Zmeny

1. Po uplynutí šiestich rokov po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana navrhnúť akúkoľvek zmenu tejto zmluvy. Následne môžu byť navrhované zmeny posudzované konferenciou zmluvných strán každé tri roky.

2. Akýkoľvek návrh na zmenu tejto zmluvy bude predložený písomne sekretariátu, ktorý pošle návrh všetkým zmluvným stranám najneskôr 180 dní pred najbližším zasadnutím konferencie zmluvných strán, na ktorom môžu byť zmeny posudzované v súlade s odsekom 1. Návrh na zmenu bude konferencia zmluvných strán posudzovať na najbližšom zasadnutí, na ktorom ho možno posudzovať podľa odseku 1, ak najneskôr do 120 dní od zaslania návrhu zmeny sekretariátom väčšina zmluvných strán oznámi sekretariátu, že podporuje posúdenie návrhu.

3. Zmluvné strany sa budú snažiť dosiahnuť zhodu ku každej zmene. Ak boli vyčerpané všetky snahy o dosiahnutie zhody a nebola dosiahnutá dohoda, poslednou možnosťou prijatia zmeny je, že bude schválená trojštvrtinovou väčšinou hlasov zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na konferencii zmluvných strán. Na účely tohto článku sa za zmluvné strany prítomné a hlasujúce považujú zmluvné strany, ktoré sú prítomné a ktoré vhodia pri hlasovaní potvrdzujúci alebo zamietavý hlas. Depozitár oznámi prijaté zmeny všetkým zmluvným stranám.

4. Zmena prijatá v súlade s odsekom 3 nadobudne platnosť pre každú zmluvnú stranu, ktorá v čase prijatia zmeny uložila svoju listinu o jej prijatí u depozitára, deväťdesiat dní po dátume uloženia listín o prijatí nadpolovičnej väčšiny zmluvných strán. Vo vzťahu ku každej ďalšej zmluvnej strane nadobudne zmena platnosť deväťdesiat dní po dátume uloženia jej listiny o prijatí tejto zmeny.

Článok 21

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie

1. Táto zmluva bude otvorená na podpis v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku všetkým štátom od 3. júna 2013 do nadobudnutia jej platnosti.

2. Táto zmluva podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu každým signatárskym štátom.

3. Po nadobudnutí platnosti zmluvy môže k nej pristúpiť ktorýkoľvek štát, ktorý zmluvu nepodpísal.

4. Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení budú uložené u depozitára.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

1. Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiat dní po dátume uloženia päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení u depozitára.

2. Pre ktorýkoľvek štát, ktorý uloží svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení po dátume nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiat dní po dátume uloženia listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení tohto štátu.

Článok 23

Predbežné vykonávanie

Ktorýkoľvek štát môže v čase podpisu alebo uloženia listiny o jej ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásiť, že bude predbežne vykonávať článok 6 a článok 7 do nadobudnutia platnosti tejto zmluvy pre tento štát.

Článok 24

Doba platnosti a odstúpenie od zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana, uplatňujúc svoju národnú suverenitu, má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie oznámi depozitárovi, ktorý to oznámi ostatným zmluvným stranám. Oznámenie o odstúpení môže obsahovať vysvetlenie dôvodov odstúpenia. Oznámenie o odstúpení nadobudne účinnosť deväťdesiat dní po prijatí oznámenia o odstúpení depozitárom, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum.

3. Z dôvodu odstúpenia od tejto zmluvy nebude štát zbavený svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré vznikli v čase, keď bol zmluvnou stranou tejto zmluvy vrátane finančných záväzkov, ktoré z toho vyplynuli.

Článok 25

Výhrady

1. V čase podpisu, ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia môže každý štát formulovať svoje výhrady, ak nie sú v rozpore s predmetom alebo účelom tejto zmluvy.

2. Zmluvná strana môže odvolať svoju výhradu kedykoľvek oznámením adresovaným depozitárovi.

Článok 26

Vzťah k iným medzinárodným dohodám

1. Implementácia tejto zmluvy nemá vplyv na záväzky prijaté zmluvnými stranami v súvislosti s existujúcimi alebo budúcimi medzinárodnými dohodami, ktorých sú zmluvnými stranami, ak sú tieto záväzky v súlade s touto zmluvou.

2. Táto zmluva sa nebude uvádzať ako dôvod na zrušenie dohôd o obrannej spolupráci uzatvorených medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy.

Článok 27

Depozitár

Depozitárom tejto zmluvy je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 28

Autentické texty

Originálny text tejto zmluvy, ktorej arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenia predstavujú rovnako platné texty, uschová generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

DANÉ V NEW YORKU druhého apríla dvetisíctrinásť.

Anglické znenie textu