Oznámenie č. 351/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o pyrotechnickom vzdelávaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k realizácii Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice

Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 13. novembra 2014 v súlade s článkom 8 ods. 2.

351

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 2014 bol v Čeperke podpísaný Protokol o pyrotechnickom vzdelávaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k realizácii Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice. Protokol bol uzavretý na základe článku 3 písm. o) a článku 26 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice podpísanej 27. januára 2004 v Bratislave (oznámenie č. 35/2005 Z. z.).

Protokol nadobudol platnosť 13. novembra 2014 v súlade s článkom 8 ods. 2.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.