Oznámenie č. 349/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008

Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

349

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2009 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. decembra 2014 č. 21/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008 (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie dopĺňa informačnú povinnosť poisťovní o hlásenia o poisťovacej činnosti týkajúcej sa výplaty dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, pričom ustanovuje obsah, vzor, spôsob a termíny predkladania týchto hlásení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 35/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle www.nbs.sk.