Oznámenie č. 340/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL

Čiastka 104/2014
Platnosť od 05.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2014.

340

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2008 Z. z.

výnos z 26. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL (oznámenie č. 98/2009 Z. z.).

Výnos upravuje podrobnosti týkajúce sa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a ambulancií záchrannej zdravotnej služby vo všetkých jej typoch predovšetkým z pohľadu materiálno-technického vybavenia v súlade s najnovšími poznatkami z medicínskej praxe.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2014.

Výnos je uverejnený v čiastke 40/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.