Opatrenie č. 338/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Čiastka 103/2014
Platnosť od 03.12.2014
Účinnosť od 15.03.2015 do31.07.2015
Zrušený 157/2015 Z. z.

338

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. novembra 2014,

ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vzory ponukových listov sú uvedené v

a) prílohách č. 1, 3, 27, 30, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok,

b) prílohách č. 1, 3, 4, 6, 9, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“),

c) prílohách č. 1, 3, 4, 6, 7, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

d) prílohách č. 1, 3, 4, 10, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

e) prílohách č. 1, 3, 4, 8, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

f) prílohách č. 1, 3, 4, 11, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona,

g) prílohách č. 1, 3, 4, 22, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

h) prílohách č. 1, 3, 5, 6, 9, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

i) prílohách č. 1, 3, 5, 6, 7, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

j) prílohách č. 1, 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

k) prílohách č. 1, 3, 5, 8, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

l) prílohách č. 1, 3, 5, 11, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona,

m) prílohách č. 1, 3, 5, 22, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

n) prílohách č. 2, 12, 15, 29, 31, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

o) prílohách č. 2, 12, 14, 29, 31, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

p) prílohách č. 2, 10, 28, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starob­nom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

q) prílohách č. 2, 8, 28, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

r) prílohách č. 2, 16, 29, 31, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

s) prílohách č. 2, 22, 28, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

t) prílohách č. 2, 10, 28, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starob­nom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

u) prílohách č. 2, 8, 28, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

v) prílohách č. 20, 28, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a spĺňa podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

w) prílohách č. 2, 13, 27, 31 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom (ďalej len „dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom“), na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

x) prílohách č. 19 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

y) prílohách č. 2, 13, 29, 31, 32 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a bola mu vyhotovená ponuka na doeasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

z) prílohách č. 19 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

aa) prílohách č. 26 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

ab) prílohách č. 2, 13, 27, 31 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

ac) prílohách č. 19 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

ad) prílohách č. 2, 13, 27, 31 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 46d zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vypláca? doeasný dôchodok pod3a § 33 ods. 2 zákona,

ae) prílohách č. 19 a 36, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 46d zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

af) prílohách č. 2, 25, 29, 33, 34, 35 a 36, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,

ag) prílohách č. 2, 24, 28, 34, 35 a 36, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,

ah) prílohách č. 2, 23, 27, 33, 35 a 36, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona,

ai) prílohách č. 18, 28, 34, 35 a 36, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku ­po­dľa § 33 ods. 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

aj) prílohách č. 17 a 36, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a nespĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 a 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a 3 zákona,

ak) prílohách č. 21 a 36, ak sporiteľ nesplnil podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 zákona.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Ján Richter v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 01

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa deň vyhotovenia ponúk. Uvádza sa aj vtedy, ak sporiteľovi neboli ponuky vyhotovené a bolo mu vyhotovené iba oznámenie podľa § 46c zákona.

5) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk. Uvádza sa aj vtedy, ak sporiteľovi neboli ponuky vyhotovené a bolo mu vyhotovené iba oznámenie podľa § 46c zákona.

6) Uvádzajú sa všetky dôchodkové príjmy sporiteľa evidované v centrálnom informačnom ponukovom systéme potrebné pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona. Ak sporiteľ nemá v centrálnom informačnom ponukovom systéme evidované žiadne z týchto dôchodkov, namiesto tabuľky sa uvedie len toto oznámenie: „V centrálnom informačnom ponukovom systéme nemáte evidované žiadne vyplácané dôchodky, ktoré sú rozhodujúce pre Váš nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok.“.

7) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.

8) Uvádza sa deň nasledujúci po dni, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

9) Uvádzajú sa všetky dôchodkové príjmy sporiteľa, ktoré mu budú vyplácané od dňa nasledujúceho po dni, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk. Pri zmene dôchodkovej dávky alebo jej sumy z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok podľa § 81 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa za sumou dôchodku uvedie aj stručné odôvodnenie zmeny dôchodkovej dávky alebo jej sumy. Odôvodnenie sa uvedie bez použitia odbornej terminológie, napríklad takto: „dôchodok je znížený na polovicu z dôvodu súbehu s iným dôchodkom“. Odsek a riadok tabuľky sa uvádzajú len vtedy, ak sporiteľ žiada o predčasný starobný dôchodok a nespĺňa podmienku výplaty predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) zákona.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 02

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa deň vyhotovenia ponúk. Uvádza sa aj vtedy , ak sporiteľovi neboli vyhotovené ponuky ale iba oznámenie podľa § 46c zákona.

5) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk. Uvádza sa aj vtedy, ak sporiteľovi neboli vyhotovené ponuky ale iba oznámenie podľa § 46c zákona.

6) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.

Príloha č. 3 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 03

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.

3) V tabuľke sa uvádzajú ponuky doživotného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

5) Veta „Na zakúpenie doživotného dôchodku musíte v tomto prípade použiť celú Vašu nasporenú sumu.“ sa neuvádza, ak sa sporiteľovi zasiela príloha č. 4 alebo príloha č. 5.

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk doživotného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 04

Vysvetlivky:

1) Slovné spojenie „dočasný dôchodok a / alebo“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

2) Uvádza sa minimálna suma doživotného dôchodku, ktorú si sporiteľ musí zakúpiť na to, aby splnil podmienku podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona.

3) Slovné spojenie „dočasný dôchodok alebo“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

4) Čiarka a slovné spojenie „prípadne použiť časť tejto sumy na dočasný dôchodok a časť na programový výber“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

5) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.

6) V tabuľke sa uvádza nasporená suma, ktorá je potrebná na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku, v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona. Tento údaj sa uvedie pred lomkou. Za lomkou sa uvedie rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy podľa prvej vety (údaj pred lomkou). Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

7) Časť vzoru za vysvetlivkou sa uvádza len vtedy, ak suma doživotného dôchodku, ktorá je potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, je nižšia ako najvyššia zo súm doživotných dôchodkov, ktoré poistitelia zaevidovali podľa § 46e ods. 8 zákona. V tomto prípade sa neuvádza časť vzoru pred vysvetlivkou číslo 7.

8) V tabuľke sa uvádzajú tieto tri sumy oddelené lomkou v tomto poradí:

a) suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorý poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona; ak suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorú poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona je nižšia ako suma doživotného dôchodku, ktorá je potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, uvedie sa suma doživotného dôchodku, ktorá je potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona,

b) nasporená suma, ktorá je potrebná na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume podľa písmena a),

c) rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy podľa písmena b).

Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume najnižšieho doživotného dôchodku, ktorý poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

Príloha č. 5 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 05

Vysvetlivky:

1) Slovné spojenie „dočasný dôchodok a / alebo“ sa uvedie iba ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

2) Slovné spojenie „dočasný dôchodok alebo“ sa uvedie iba ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

3) Čiarka a slovné spojenie „prípadne použiť časť tejto sumy na dočasný dôchodok a časť na programový výber“ sa uvedie iba ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.

4) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.

5) V tabuľke sa uvádzajú nasledujúce tri sumy oddelené lomkou v tomto poradí:

a) minimálna suma doživotného dôchodku, ktorú si sporiteľ musí zakúpiť na to, aby splnil podmienku podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona; ak suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorú poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona, je vyššia ako minimálna suma doživotného dôchodku potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, uvedie sa suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorú poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona,

b) nasporená suma, ktorá je potrebná na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume podľa písmena a),

c) rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy podľa písmena b).

Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

Príloha č. 6 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 06

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku určené poistiteľom zo sumy podľa vysvetlivky číslo 1. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 7 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 07

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

6) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

7) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

8) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

9) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 8 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 08

Vysvetlivky:

1) Ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona. Ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 9 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 09

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

6) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

7) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

8) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

9) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 10 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 10

Vysvetlivky:

1) Ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona. Ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 11 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 11

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku určené poistiteľom zo sumy podľa vysvetlivky číslo 1. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

6) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

7) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.

8) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

9) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

10) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

11) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 12 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 12

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v druhom alebo ďalšom certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona, inak povedané suma, ktorá zostala po zakúpení doživotného dôchodku na osobnom dôchodkovom účte.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 13 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 13

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 14 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 14

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

6) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

7) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

8) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

9) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 15 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 15

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

6) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

7) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

8) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

9) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 16 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 16

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

5) Uvádza sa pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

6) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

7) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

8) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

9) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

10) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

11) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 17 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 17

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.

Príloha č. 18 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

príloha 18

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.“.

Príloha č. 19 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 19

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.

Príloha č. 20 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

príloha 20

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.

Príloha č. 21 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 21

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádzajú sa kontaktné údaje Sociálnej poisťovne, najmä telefónne číslo a webové sídlo.

5) Uvádza sa suma predčasného starobného dôchodku podľa § 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, na ktorý by sporiteľovi vznikol nárok, ak by uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, na základe ktorej by sa mu vyplácal doživotný dôchodok, v sume vyššej než rozdiel 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnej k 31. dňu odo dňa vydania certifikátu podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy predčasného starobného dôchodku podľa § 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

6) Uvádza sa najvyššia suma doživotného predčasného starobného dôchodku, ktorú by sporiteľovi v deň vydania certifikátu cez ponukový systém vyhotovil poistiteľ podľa § 46 ods. 1 písm. a) zákona, ak by mu nevyhotovil oznámenie podľa § 46 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona, ak druhá veta neustanovuje inak. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na to, aby aspoň jeden poistiteľ vyhotovil ponuku doživotného predčasného starobného dôchodku aspoň v sume podľa § 46e ods. 8 zákona, uvedie sa číslo 0.

7) Uvádza sa súčet súm v bodoch 5) a 6).

8) Uvádza sa suma 1,2 – násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 31. dňu odo dňa vydania certifikátu podľa § 45 ods. 1 zákona zvýšená o 0,01 EUR.

9) Uvádza sa rozdiel súm v bode 8) a 7).

10) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.

Príloha č. 22 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 22

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona.

2) Odsek sa uvádza len vtedy, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Odsek sa uvádza len vtedy, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom.

5) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

Príloha č. 23 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 23

Vysvetlivky:

1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 24 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 24

Vysvetlivky:

1) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) Uvádza sa suma podľa § 46e ods. 9 zákona.

4) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 25 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 25

Vysvetlivky:

1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.

5) Uvádza sa suma podľa § 46e ods. 9 zákona.

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného v režime malej nasporenej sumy vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 26 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 26

Vysvetlivky:

1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.

2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.

3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.

Príloha č. 27 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 27

Príloha č. 28 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 28

Príloha č. 29 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 29

Príloha č. 30 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 30

Príloha č. 31 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 31

Príloha č. 32 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 32

Príloha č. 33 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 33

Príloha č. 34 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 34

Príloha č. 35 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 35

Príloha č. 36 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

príloha 36

Vysvetlivky:

1) Uvádzajú sa kontaktné údaje a to názov inštitúcie, telefónne číslo a webové sídlo Sociálnej poisťovne, dôchodkových správcovských spoločností, poistiteľov, ktorí ponúkajú výplatu dôchodkov podľa zákona. Dôchodkové správcovské spoločnosti a poistitelia v kontaktných údajoch sú zoradené v abecednom poradí. Ako prvé sa uvádzajú kontaktné údaje dôchodkových správcovských spoločností.