Vyhláška č. 327/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.

Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Účinnosť od 01.12.2014 do31.05.2017
Zrušený 55/2017 Z. z.

OBSAH

327

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 24. novembra 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob nosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Deň určenia voľného štátnozamestnaneckého miesta služobnému úradu, ktorým je súd, ministerstvom sa považuje za deň udelenia súhlasu ministerstvom na obsadenie takto určeného voľného štátnozamestnaneckého miesta.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

2. V § 2 ods. 5 sa slová „internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“ a vypúšťajú sa slová „ako aj v tlači“.

3. V § 3 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 148 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 322/2014 Z. z.“.

4. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená h) až k).

5. V § 3 ods. 1 písm. k) sa za slovo „výberu“ vkladajú slová „spolu s požadovanými dokladmi“.

6. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Výberové konanie alebo výber podľa § 2 ods. 1 sa vyhlási spravidla do 15 dní odo dňa určeného v písomnom súhlase ministerstva na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta alebo odo dňa podľa § 2 ods. 4.“.

7. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „odseku 1,“ a slová „§ 2 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 5“.

8. V § 5 ods. 1 písm. g) sa slovo „daňových“ nahrádza slovom „odvodových“.

9. V § 5 ods. 1 písm. h) sa za slovo „predpokladov“ vkladajú slová „a požiadaviek“.

10. V § 5 ods. 2 sa za slová „o zaradenie do výberového konania“ vkladajú slová „alebo výberu a dokladov podľa odseku 1 písm. h)“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V § 5 ods. 4, § 9 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 5 sa za slová „vyššieho súdneho úradníka“ vkladá čiarka a slová „probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa“.

13. V § 6 ods. 5, § 9 ods. 1 a § 11 ods. 4 sa za slová „vyššieho súdneho úradníka,“ vkladajú slová „probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa,“.

14. V § 7 ods. 1 sa slová „Výberová komisia“ nahrádzajú slovami „Služobný úrad“ a slová „výberová komisia“ sa nahrádzajú slovami „služobný úrad“.

15. V § 7 ods. 2 sa slová „predseda výberovej komisie“ nahrádzajú slovami „služobný úrad“.

16. V § 7 ods. 3 sa slová „§ 3 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 písm. j)“.

17. V § 9 odsek 2 znie:

(2) Schopnosti a odborné znalosti uchádzača sa v písomnej časti výberového konania alebo výberu overujú formou odborného písomného testu zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov a ovládania štátneho jazyka. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto probačného a mediačného úradníka sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva vo vzťahu k probácii a mediácii, zo základov teórie riešenia konfliktov, základov sociálnej psychológie, základov sociálnej komunikácie a programov restoratívnej justície.“.

18. V § 9 ods. 4 sa slovo „testov“ nahrádza slovami „testových otázok“.

19. V § 9 ods. 8 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „v knižnej forme“.

20. V § 11 ods. 5 sa vypúšťa slovo „celkovým“.

21. V § 12 ods. 1 sa za slovo „výberu“ vkladajú slová „a určí vlastné poradie úspešných uchádzačov“.

22. V § 12 ods. 2 prvá veta znie: „Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov výberová komisia určí konečné poradie úspešných uchádzačov.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 22 ods. 6 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

23. V § 15 písmená a) a b) znejú:

a) vo výberovom konaní alebo výbere ani jeden uchádzač nebol úspešný,

b) žiadny z úspešných uchádzačov, ktorých služobný úrad postupne vyzval podľa konečného poradia zostaveného výberovou komisiou, sa neprihlásil v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa § 14 ods. 3, alebo žiadny takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade,“.

24. V § 15a sa za slová „vyššieho súdneho úradníka“ vkladajú slová „a justičného čakateľa“.

25. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014

Výberové konanie alebo výber, ktorý bol vyhlásený podľa predpisov účinných k 30. novembru 2014 a vykonať sa má po 1. decembri 2014, sa uskutoční podľa predpisov účinných k 30. novembru 2014.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.


Tomáš Borec v. r.