Zákon č. 324/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Účinnosť od 01.12.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.11.2014