Vyhláška č. 317/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017

Čiastka 98/2014
Platnosť od 22.11.2014
Účinnosť od 31.12.2014 do31.12.2018
Zrušený 250/2017 Z. z.

OBSAH

317

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 4. novembra 2014,

ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 sa mení takto:

V § 4 sa slová „okrem § 4“ nahrádzajú slovami „okrem § 3“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.


Ľudmila Benkovičová v. r.