Vyhláška č. 31/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Čiastka 13/2014
Platnosť od 15.02.2014
Účinnosť od 01.03.2014 do31.12.2015
Zrušený 275/2015 Z. z.

31

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. februára 2014,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „daň“) je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. marca 2014.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 542/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.


Peter Kažimír v. r.


Príloha k vyhláške č. 31/2014 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

príloha