Oznámenie č. 3/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí upraveného znenia Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)

Čiastka 3/2014
Platnosť od 17.01.2014
Redakčná poznámka

Upravené znenie Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) nadobudlo platnosť 1. januára 2008.

3

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2006 bolo v Antalyi prijaté upravené znenie Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) (Ženeva, 1992).

Listina o prijatí bola podpísaná za Slovenskú republiku 1. marca 2008. U depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikačnej únie, bola uložená 11. marca 2008.

Upravené znenie Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) nadobudlo platnosť 1. januára 2008.

K oznámeniu č. 3/2014 Z. z.

ÚSTAVA
MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE
(ŽENEVA, 1992)

v znení zmien a doplnení prijatých
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994),
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998),
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002),
a
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006)

ÚSTAVA MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE

 Preambula
1Plne uznávajúc suverénne právo každého štátu regulovať svoje telekomunikácie a majúc na zreteli vzrastajúci význam telekomunikácií na zachovanie mieru a sociálno-ekonomický rozvoj všetkých štátov, štáty – zmluvné strany tejto Ústavy, ktorá je základným dokumentom Medzinárodnej telekomunikačnej únie, a Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ďalej len „Dohovoru“), ktorý dopĺňa Ústavu, s cieľom napomáhať mierovým vzťahom, medzinárodnej spolupráci a sociálno-ekonomickému rozvoju pomocou výkonných telekomunikačných služieb,
dohodli sa takto:
 KAPITOLA I
Základné ustanovenia
 ČLÁNOK 1
Ciele Únie
21 Ciele Únie sú:
3
PP-98
a) udržovať a rozširovať medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými jej členskými štátmi v záujme zlepšovania a racionálneho využívania telekomunikácií všetkých druhov;
3A
PP-98
a bis) podporovať a zvyšovať účasť subjektov a organizácií na činnosti Únie a pomáhať rozvíjať plodnú spoluprácu a partnerstvo medzi nimi a členskými štátmi pri plnení celkových cieľov tak, ako sú zakotvené v cieľoch Únie;
4
PP-98
b) podporovať a poskytovať technickú pomoc rozvojovým krajinám v oblasti telekomunikácií a takisto podporovať mobilizáciu materiálnych, ľudských a finančných zdrojov potrebných na jej uplatňovanie, ako aj prístup k informáciám;
5c) podporovať rozvoj technických prostriedkov a ich najefektívnejšie využívanie so zámerom zlepšovať výkonnosť telekomunikačných služieb, zvyšovať ich prospešnosť a pokiaľ možno všeobecnú dostupnosť pre verejnos?;
6d) podporovať rozširovanie nových telekomunikačných technológií v prospech celého ľudstva;
7e) podporovať využívanie telekomunikačných služieb s cieľom upevňovať mierové vzťahy;
8
PP-98
f) harmonizovať činnosť členských štátov a podporovať plodnú a konštruktívnu spoluprácu a partnerstvo medzi elenskými ?tátmi a elenmi sektorov pri dosahovaní týchto cie3ov;
9g) spoluprácou s inými svetovými a regionálnymi medzivládnymi organizáciami a nevládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú telekomunikáciami, podporovať na medzinárodnej úrovni širší prístup k otázkam telekomunikácií v globálnej informačnej ekonomike a spoločnosti.
102 Na tento účel Únia najmä:
11
PP-98
a) vykonáva vymedzovanie pásiem rádiového frekvenčného spektra, prideľovanie rádiových frekvencií a registráciu prídelov rádiových frekvencií a pre kozmické služby všetkých pridružených orbitálnych pozícií na geostacionárnej družicovej obežnej dráhe alebo akýchkoľvek pridružených charakteristík družíc na iných obežných dráhach s cieľom vyhnúť sa škodlivému rušeniu medzi rádiostanicami rôznych krajín;
12
PP-98
b) koordinuje úsilie o elimináciu škodlivého rušenia medzi rádiostanicami rôznych krajín a zlepšenie využitia rádiového frekvenčného spektra na rádiokomunikačné služby a geostacionárnych a iných družicových obežných dráh;
13c) uľahčuje celosvetovú štandardizáciu telekomunikácií s uspokojivou kvalitou služieb;
14
PP-98
d) pomáha rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a solidaritu v poskytovaní technickej pomoci rozvojovým krajinám a vytváraní, rozvoji a zdokonaľovaní telekomunikačných zariadení a sietí v rozvojových krajinách všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, vrátane účasti v príslušných programoch Organizácie Spojených národov a prípadného použitia svojich vlastných zdrojov;
15e) koordinuje úsilie o harmonizáciu vývoja telekomunikačných zariadení, najmä zariadení využívajúcich kozmické techniky s cieľom plne využiť ich možnosti;
16
PP-98
f) stará sa o rozvoj spolupráce medzi členskými štátmi a členmi sektorov so zámerom ustanoviť sadzby na čo najnižších úrovniach, ktoré sú v súlade s efektívnou službou, pričom berie do úvahy potrebu zachovať nezávislú finančnú správu telekomunikácií na zdravom základe;
17g) presadzuje prijímanie opatrení na zaistenie bezpečnosti ľudského života prostredníctvom spolupráce telekomunikačných služieb;
18h) uskutočňuje štúdie, tvorí predpisy, prijíma rezolúcie, formuluje odporúčania a stanoviská, zhromažďuje a uverejňuje informácie o telekomunikačných záležitostiach;
19i) spolu s medzinárodnými finančnými a rozvojovými organizáciami podporuje zriaďovanie prednostných a výhodných úverových limitov, ktoré sa použijú na rozpracovanie sociálnych programov zameraných o. i. na rozširovanie telekomunikačných služieb do najodľahlejších vidieckych oblastí;
19A
PP-98
j) podporuje účasť zainteresovaných subjektov na činnosti Únie a spoluprácu s regionálnymi a inými organizáciami na plnení cieľov Únie.
 ČLÁNOK 2
Zloženie Únie
20
PP-98
Medzinárodná telekomunikačná únia je medzivládna organizácia, ktorej členské štáty a členovia sektorov, ktorí majú jasne definované práva a povinnosti, spolupracujú na plnení cieľov Únie. So zreteľom na zásadu univerzálnosti a potrebu všeobecnej účasti v Únii členmi Únie sú:
21
PP-98
a) každý štát, ktorý je členom Medzinárodnej telekomunikačnej únie ako zmluvná strana akéhokoľvek Medzinárodného telekomunikačného dohovoru pred nadobudnutím platnosti tejto Ústavy a Dohovoru;
22b) ktorýkoľvek iný členský štát Organizácie Spojených národov, ktorý podľa článku 53 tejto Ústavy pristúpi k tejto Ústave a Dohovoru;
23
PP-98

c) ktorýkoľvek iný štát, ktorý nie je členom Organizácie Spojených národov, požiada o členstvo v Únii a po získaní súhlasu dvoch tretín členských štátov Únie s jeho žiadosťou v súlade s článkom 53 tejto Ústavy pristúpi k tejto Ústave a Dohovoru. Ak sa takáto žiadosť o členstvo podá v období medzi dvomi konferenciami vládnych splnomocnencov, generálny tajomník žiadosť konzultuje s členskými štátmi Únie; ak členský štát neodpovie do štyroch mesiacov od vyžiadania stanoviska, predpokladá sa, že sa zdržal hlasovania.
PP-98ČLÁNOK 3
Práva a povinnosti členských štátov
a členov sektorov
24
PP-98
1 Členské štáty a členovia sektorov majú práva a povinnosti, ktoré ustanovuje táto Ústava a Dohovor.
25
PP-98
2 Práva členských štátov s ohľadom na ich účasť na konferenciách, zasadaniach a konzultáciách Únie sú:
26
PP-98
a) všetky členské štáty majú právo zúčastňovať sa na konferenciách, sú spôsobilé na zvolenie do Rady a majú právo nominovať kandidátov na volených funkcionárov Únie alebo členov Rady pre Rádiokomunikačný poriadok;
27
PP-98
b) s výhradou ustanovení bodov 169 a 210 tejto Ústavy má každý členský štát jeden hlas na všetkých konferenciách vládnych splnomocnencov, všetkých svetových konferenciách, všetkých zhromaždeniach sektorov a zasadaniach študijných skupín, a ak je členom Rady, všetkých zasadaniach Rady. Na regionálnych konferenciách majú hlasovacie právo iba členské štáty príslušného regiónu;
28
PP-98
c) s výhradou ustanovení bodov 169 a 210 tejto Ústavy má každý členský štát takisto jeden hlas na všetkých konzultáciách vykonávaných korešpondenčne. V prípade konzultácií týkajúcich sa regionálnych konferencií majú hlasovacie právo iba členské štáty príslušného regiónu.
28A
PP-98
3 Vo vzťahu k účasti na činnosti Únie členovia sektorov majú právo plne sa zapájať do činnosti sektora, ktorého sú členmi, s prihliadnutím na príslušné ustanovenia tejto Ústavy a Dohovoru:
28B
PP-98
a) môžu byť predsedami a podpredsedami zhromaždení a zasadaní sektora a svetových konferencií o rozvoji telekomunikácií;
28C
PP-98
b) s prihliadnutím na príslušné ustanovenia Dohovoru a príslušné rozhodnutia prijaté v tomto ohľade konferenciou vládnych splnomocnencov majú právo zúčastňovať sa schvaľovania otázok a odporúčaní a prijímania rozhodnutí týkajúcich sa pracovných metód a postupov príslušného sektora.
 ČLÁNOK 4
Základné dokumenty Únie
291 Základné dokumenty Únie sú:
– táto Ústava Medzinárodnej telekomunikačnej únie,
– Dohovor Medzinárodnej telekomunikačnej únie,
– Administratívne predpisy.
302 Hlavným základným dokumentom Únie je Ústava, ktorej ustanovenia sú doplnené ustanoveniami Dohovoru.
31
PP-98
3 Ustanovenia tejto Ústavy, ako aj Dohovoru sú ďalej doplnené ustanoveniami týchto Administratívnych predpisov, ktoré regulujú využívanie telekomunikácií a sú záväzné pre všetky členské štáty:
– Medzinárodný telekomunikačný poriadok,
– Rádiokomunikačný poriadok.
324 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Ústavy a ustanoveniami Dohovoru alebo Administratívnych predpisov platí prednostne Ústava. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Dohovoru a Administratívnych predpisov platí prednostne Dohovor.
 ČLÁNOK 5
Vymedzenie pojmov
33Ak z kontextu nevyplýva inak, tak platí:
34a) pojmy používané v tejto Ústave a definované v jej prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Ústavy, majú význam určený v tejto prílohe;
35b) iné pojmy ako pojmy definované v prílohe k tejto Ústave, používané v Dohovore a definované v prílohe k Dohovoru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dohovoru, majú význam určený v prílohe k Dohovoru;
36c) iné termíny definované v Administratívnych predpisoch majú význam určený v týchto predpisoch.
 ČLÁNOK 6
Plnenie základných dokumentov Únie
37
PP-98
1 Členské štáty sú povinné riadiť sa ustanoveniami tejto Ústavy, Dohovoru a Administratívnych predpisov vo všetkých nimi ustanovených alebo prevádzkovaných telekomunikačných inštitúciách a staniciach, ktoré zabezpečujú medzinárodné služby alebo ktoré sú schopné spôsobiť škodlivé rušenie rádiovým službám iných krajín, s výnimkou služieb, ktoré sú oslobodené od týchto povinností v súlade s ustanoveniami článku 48 tejto Ústavy.
38
PP-98
2 Členské štáty sú takisto povinné prijať potrebné opatrenia ukladajúce dodržiavanie ustanovení tejto Ústavy, Dohovoru a Administratívnych predpisov prevádzkovateľom, ktorí sú nimi oprávnení zriaďovať a prevádzkovať telekomunikácie a ktorí zabezpečujú medzinárodné služby alebo prevádzkujú stanice schopné spôsobiť škodlivé rušenie rádiovým službám iných krajín.
 ČLÁNOK 7
Štruktúra Únie
39Úniu tvoria:
40a) konferencia vládnych splnomocnencov, ktorá je najvyšším orgánom Únie;
41b) Rada, ktorá koná v mene konferencie vládnych splnomocnencov;
42c) svetové konferencie o medzinárodných telekomunikáciách;
43d) rádiokomunikačný sektor vrátane svetových a regionálnych rádiokomunikačných konferencií, rádiokomunikačných zhromaždení a Rady pre Rádiokomunikačný poriadok;
44
PP-98
e) sektor štandardizácie telekomunikácií vrátane svetových zhromaždení pre štandardizáciu telekomunikácií;
45f) sektor rozvoja telekomunikácií vrátane svetových a regionálnych konferencií o rozvoji telekomunikácií;
46g) generálny sekretariát.
 ČLÁNOK 8
Konferencia vládnych splnomocnencov
47
PP-98
1 Konferenciu vládnych splnomocnencov tvoria delegácie reprezentujúce členské štáty. Zvoláva sa každé štyri roky.
48
PP-98
2 Na základe návrhov členských štátov a so zohľadnením správ Rady konferencia vládnych splnomocnencov:
49a) stanoví všeobecnú stratégiu plnenia cieľov Únie uvedených v článku 1 tejto Ústavy;
50
PP-94
PP-98
b) posudzuje správy Rady o činnosti Únie od predchádzajúcej konferencie vládnych splnomocnencov a o politike a strategickom plánovaní Únie;
51
PP-98
PP-02
c) v zmysle svojich rozhodnutí prijatých na základe správ uvedených v bode 50 vypracuje strategický plán Únie a základ pre rozpočet Únie a stanoví súvisiace finančné limity do nasledujúcej konferencie vládnych splnomocnencov po zvážení všetkých dôležitých hľadísk práce Únie v uvedenom období;
51A
PP-98
c bis) postupmi opísanými v bodoch 161D až 161G stanoví na základe tried príspevkov nahlásených členskými štátmi celkový počet príspevkových jednotiek na obdobie do nasledujúcej konferencie vládnych splnomocnencov;
52d) poskytne všetky všeobecné pokyny týkajúce sa počtu zamestnancov Únie a v prípade potreby stanoví základné platy, platové stupnice a systém príspevkov a dôchodkov pre všetkých úradníkov Únie;
53e) kontroluje a v príslušných prípadoch s konečnou platnosťou schvaľuje účty Únie;
54
PP-98
f) volí členské štáty za členov Rady;
55g) volí generálneho tajomníka, zástupcu generálneho tajomníka a riaditeľov úradov jednotlivých sektorov ako volených funkcionárov Únie;
56h) volí členov Rady pre Rádiokomunikačný poriadok;
57
PP-94
PP-98
i) posudzuje a prípadne schvaľuje návrhy zmien a doplnení tejto Ústavy a Dohovoru predložené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 55 tejto Ústavy a príslušnými ustanoveniami Dohovoru;
58j) v prípade potreby uzatvára alebo reviduje dohody medzi Úniou a inými medzinárodnými organizáciami, posudzuje všetky dočasné dohody uzavreté s takýmito organizáciami Radou v mene Únie a v súvislosti s tým prijíma opatrenia, ktoré považuje za vhodné;
58A
PP-98
PP-02
j bis) prijíma, mení a dopĺňa Všeobecné pravidlá pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie;
59k) podľa potreby sa zaoberá ďalšími otázkami, ktoré sa týkajú telekomunikácií.
59A
PP-94
3 V období medzi dvomi riadnymi konferenciami vládnych splnomocnencov možno výnimočne zvolať mimoriadnu konferenciu vládnych splnomocnencov s programom obmedzeným na prerokovanie špecifických záležitostí:
59B
PP-94
a) na základe rozhodnutia predchádzajúcej konferencie vládnych splnomocnencov;
59C
PP-94
PP-98
b) ak dve tretiny členských štátov o to individuálne požiadajú generálneho tajomníka;
59D
PP-94
PP-98
c) na návrh Rady so súhlasom aspoň dvoch tretín členských štátov.
 ČLÁNOK 9
Zásady týkajúce sa volieb a súvisiace záležitosti
601 Konferencia vládnych splnomocnencov pri každých voľbách uvedených v bodoch 54 až 56 tejto Ústavy zabezpečí, aby sa:
61
PP-02
a) členské štáty Rady volili s náležitým ohľadom na potrebu spravodlivého rozdelenia kresiel v Rade medzi všetky regióny sveta;
62
PP-94
PP-98
PP-02
b) generálny tajomník, zástupca generálneho tajomníka a riaditelia Úradov volili spomedzi kandidátov, ktorých navrhli členské štáty ako svojich štátnych príslušníkov, a aby boli štátnymi príslušníkmi rôznych členských štátov. Pri ich voľbe by sa malo patrične zohľadniť spravodlivé geografické rozdelenie medzi regióny sveta; náležite by sa mali zvážiť aj zásady vyjadrené v bode 154 tejto Ústavy;
63
PP-94
PP-98
PP-02
c) členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok volili na základe svojich osobných schopností spomedzi kandidátov, ktorých navrhli členské štáty ako svojich štátnych príslušníkov. Každý členský štát môže navrhnúť iba jedného kandidáta. Členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok nesmú byť štátnymi príslušníkmi toho istého členského štátu ako riaditeľ Rádiokomunikačného úradu; pri ich voľbe by sa malo náležite zohľadniť spravodlivé geografické rozdelenie medzi regióny sveta a zásady vyjadrené v bode 93 tejto Ústavy.
64
PP-02
2 Ustanovenia týkajúce sa nástupu do funkcie, uvoľnenia miesta a znovu zvoliteľnosti sú obsiahnuté v Dohovore.
 ČLÁNOK 10
Rada
65
PP-98
1 1) Radu tvoria členské štáty zvolené konferenciou vládnych splnomocnencov v súlade s ustanovením bodu 61 tejto Ústavy.
66
PP-02
2) Každý členský štát Rady vymenuje pre prácu v Rade osobu, ktorej môžu pomáhať jeden alebo viacerí poradcovia.
67
PP-02
(SUP)
683 V období medzi konferenciami vládnych splnomocnencov Rada koná ako riadiaci orgán Únie v mene konferencie vládnych splnomocnencov v medziach právomocí, ktoré jej konferencia zverila.
69
PP-98
4 1) Rada prijme všetky vhodné opatrenia, aby členským štátom uľahčila vykonávanie ustanovení tejto Ústavy, Dohovoru, Administratívnych predpisov, rozhodnutí konferencie vládnych splnomocnencov a v zodpovedajúcich prípadoch aj rozhodnutí iných konferencií a zasadnutí Únie. Vykonáva všetky úlohy, ktoré jej uložila konferencia vládnych splnomocnencov.
70
PP-98
PP-02
2) V súlade s usmerneniami konferencie vládnych splnomocnencov Rada posudzuje široký okruh otázok telekomunikačnej politiky, aby sa zabezpečilo, že politika a stratégia Únie v plnej miere reagujú na zmeny v telekomunikačnom prostredí.
70A
PP-02
2 bis) S použitím špecifických údajov pripravených generálnym tajomníkom podľa bodu 74A Rada pripraví správu s odporúčaniami týkajúcimi sa politiky a strategického plánovania Únie spolu s ich finančnými dôsledkami.
713) Rada zabezpečí efektívnu koordináciu činnosti Únie a vykonávanie účinnej finančnej kontroly generálneho sekretariátu a všetkých troch sektorov.
724) V súlade s cieľmi Únie Rada prispieva všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, k rozvoju telekomunikácií v rozvojových krajinách, vrátane účasti Únie na príslušných programoch Organizácie Spojených národov.
 ČLÁNOK 11
Generálny sekretariát
731 1) Generálny sekretariát riadi generálny tajomník, ktorému pomáha zástupca generálneho tajomníka.
73bis
PP-06
Generálny tajomník je zákonným zástupcom Únie.
73A
PP-98
2) Funkcie generálneho tajomníka stanovuje Dohovor. Okrem toho generálny tajomník:
74
PP-98
a) s pomocou Koordinačného výboru koordinuje činnosť Únie;
74A
PP-98
PP-02
b) s pomocou Koordinačného výboru pripravuje a poskytuje členským štátom a členom sektorov špecifické údaje, ktoré môžu byť potrebné na prípravu správy o politike a strategickom pláne Únie a koordinuje plnenie tohto plánu; táto správa sa odovzdá členským štátom a členom sektorov na preskúmanie počas posledných dvoch riadne plánovaných zasadaní Rady pred konferenciou vládnych splnomocnencov;
75
PP-98
c) prijíma všetky opatrenia potrebné na zaistenie hospodárneho využívania zdrojov Únie a zodpovedá sa Rade za všetky administratívne a finančné aspekty činnosti Únie;
76
PP-06
(SUP)
76A
PP-98
3) Generálny tajomník môže byť depozitárom osobitných dohôd uzavretých v súlade s článkom 42 tejto Ústavy.
772 Zástupca generálneho tajomníka sa zodpovedá generálnemu tajomníkovi; pomáha generálnemu tajomníkovi pri vykonávaní jeho povinností a plní konkrétne úlohy, ktorými ho poverí generálny tajomník. V neprítomnosti generálneho tajomníka vykonáva jeho povinnosti.
 KAPITOLA II
Rádiokomunikačný sektor
 ČLÁNOK 12
Funkcie a štruktúra
78
PP-98
1 1) Funkcie rádiokomunikačného sektora spočívajú v plnení cieľov Únie uvedených v článku 1 tejto Ústavy, ktoré sa týkajú rádiokomunikácií, so zreteľom na osobitné záujmy rozvojových krajín:
– zaistením racionálneho, spravodlivého, efektívneho a hospodárneho využitia rádiového frekvenčného spektra všetkými rádiokomunikačnými službami vrátane tých, ktoré využívajú geostacionárne alebo iné družicové obežné dráhy, s výhradou ustanovení článku 44 tejto Ústavy, a
– vykonávaním štúdií bez obmedzenia frekvenčného rozsahu a prijímaním odporúčaní týkajúcich sa rádiokomunikácií.
792) Konkrétne povinnosti rádiokomunikačného sektora a sektora štandardizácie telekomunikácií sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru neustále preskúmavajú v tesnej spolupráci obidvoch sektorov s ohľadom na záležitosti spoločného záujmu. Medzi rádiokomunikačným sektorom, sektorom štandardizácie telekomunikácií a sektorom rozvoja telekomunikácií sa zabezpečí dôsledná koordinácia.
802 Rádiokomunikačný sektor vykonáva svoju činnosť prostredníctvom:
81a) svetových a regionálnych rádiokomunikačných konferencií;
82b) Rady pre rádiokomunikačný poriadok;
83
PP-98
c) rádiokomunikačných zhromaždení;
84d) rádiokomunikačných študijných skupín;
84A
PP-98
d bis) rádiokomunikačnej poradnej skupiny;
85e) Rádiokomunikačného úradu pod vedením voleného riaditeľa.
863 Členmi rádiokomunikačného sektora sú:
87
PP-98
a) administratívy všetkých členských štátov ako plnoprávni členovia;
88
PP-98
b) akýkoľvek subjekt alebo organizácia, ktorá sa stane členom sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru.
 ČLÁNOK 13
Rádiokomunikačné konferencie a rádiokomunikačné zhromaždenia
891 Svetová rádiokomunikačná konferencia môže čiastočne alebo – vo výnimočných prípadoch – úplne zrevidovať Rádiokomunikačný poriadok a môže sa v rámci svojej pôsobnosti zaoberať akoukoľvek otázkou celosvetového charakteru, ktorá súvisí s programom jej rokovania; jej ostatné funkcie stanovuje Dohovor.
90
PP-98
PP-06
2 Svetové rádiokomunikačné konferencie sa obvykle zvolávajú raz za tri až štyri roky; pri uplatnení príslušných ustanovení Dohovoru sa však takáto konferencia nemusí zvolať alebo sa môže zvolať ďalšia konferencia.
91
PP-98
PP-06
3 Rádiokomunikačné zhromaždenia sa zvyčajne zvolávajú tiež raz za tri až štyri roky a ich miesto a čas sa môžu spájať so svetovými rádiokomunikačnými konferenciami, aby sa zlepšila efektívnosť a výkonnosť rádiokomunikačného sektora. Rádiokomunikačné zhromaždenia poskytujú potrebné technické zázemie pre prácu svetových rádiokomunikačných konferencií a reagujú na všetky požiadavky svetových rádiokomunikačných konferencií. Povinnosti rádiokomunikačných zhromaždení stanovuje Dohovor.
92
PP-98
4 Rozhodnutia svetovej telekomunikačnej konferencie, rádiokomunikačného zhromaždenia a regionálnych rádiokomunikaených konferencií musia byť za každých okolností v súlade s touto Ústavou a Dohovorom. Rozhodnutia rádiokomunikaeného zhromaždenia alebo regionálnej rádiokomunikaenej konferencie musia byť takisto za každých okolností v súlade s Rádiokomunikaeným poriadkom. Pri prijímaní uznesení a rozhodnutí konferencie sa vezmú do úvahy predvídateľné finanené dôsledky a mali by sa vyhnúť prijímaniu uznesení a rozhodnutí, ktoré by mohli zapríčiniť vzrast výdavkov nad finanené limity stanovené konferenciou vládnych splnomocnencov.
 ČLÁNOK 14
Rada pre Rádiokomunikačný poriadok
931 Rada pre Rádiokomunikačný poriadok sa zostaví z volených členov s dôkladnou kvalifikáciou v oblasti rádiokomunikácií a praktickými skúsenosťami v prideľovaní a využívaní frekvencií. Každý člen sa dobre oboznámi s geografickými, ekonomickými a demografickými podmienkami konkrétnej oblasti sveta. Svoju funkciu pre Úniu vykonávajú nezávisle a na čiastočný úväzok.
93A
PP-98
1 bis) Rada pre Rádiokomunikačný poriadok má najviac dvanásť členov alebo počet jej členov zodpovedá 6 % celkového počtu členských štátov, podľa toho, čo je viac.
942 Funkcie Rady pre Rádiokomunikačný poriadok zahŕňajú:
95
PP-98
PP-02
a) schvaľovanie procedurálnych pravidiel, ktoré obsahujú technické kritériá v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom a s akýmko3vek rozhodnutím, ktoré mô?u prija? príslu?né rádiokomunikaené konferencie. Tieto procedurálne pravidlá používajú riaditeľ a Úrad pri uplatňovaní Rádiokomunikačného poriadku na registráciu frekvenených prídelov vykonaných elenskými ?tátmi. Tieto pravidlá sa vypracujú transparentným spôsobom a sprístupnia sa na pripomienkovanie administratívam. V prípade pretrvávania odlišnosti názorov sa záležitosť predloží nasledujúcej svetovej rádiokomunikačnej konferencii;
96b) posúdenie akejkoľvek inej záležitosti, ktorú nemožno vyriešiť uplatnením uvedených procedurálnych pravidiel;
97
PP-98
c) výkon akýchkoľvek ďalších povinností týkajúcich sa prideľovania a využitia frekvencií podľa bodu 78 tejto Ústavy v súlade s postupmi, ktoré ustanovuje Rádiokomunikačný poriadok a predpíše príslušná konferencia alebo Rada so súhlasom väe?iny elenských ?tátov poeas prípravy takejto konferencie alebo pri vykonávaní jej rozhodnutí.
983 1) Členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok pri vykonávaní svojich funkcií nepôsobia ako predstavitelia členských štátov ani regiónov, ale ako osoby, ktorým bola zverená medzinárodná verejná funkcia. Každý člen Rady pre Rádiokomunikačný poriadok sa musí zdržať zasahovania do rozhodnutí, ktoré sa priamo týkajú jeho vlastnej administratívy.
99
PP-98
2) Žiaden člen Rady pre Rádiokomunikačný poriadok nesmie požadovať alebo prijímať pokyny týkajúce sa výkonu jeho funkcie pre Úniu od akejkoľvek vlády alebo jej člena, alebo od akejkoľvek verejnej alebo súkromnej organizácie alebo osoby. Členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok sa zdržia akéhokoľvek konania alebo účasti na každom rozhodnutí, ktoré môže byť nezlučiteľné s ich postavením definovaným v bode 98.
100
PP-98
3) Členské štáty alebo členovia sektorov rešpektujú výhradne medzinárodný charakter povinností členov Rady pre Rádiokomunikačný poriadok a zdržia sa pokusov o ich ovplyvnenie pri výkone ich funkcie v Rade pre Rádiokomunikačný poriadok.
1014 Metódy práce Rady pre Rádiokomunikačný poriadok stanovuje Dohovor.
PP-98 ČLÁNOK 15
Rádiokomunikačné študijné
skupiny a poradné skupiny
102
PP-98
Príslušné úlohy rádiokomunikačných študijných skupín a poradných skupín stanovuje Dohovor.
 ČLÁNOK 16
Rádiokomunikačný úrad
103Funkcie riaditeľa Rádiokomunikačného úradu stanovuje Dohovor.
 KAPITOLA III
Sektor štandardizácie telekomunikácií
 ČLÁNOK 17
Funkcie a štruktúra
104
PP-98
1
1) Funkcie sektora štandardizácie telekomunikácií spočívajú v plnení cieľov Únie uvedených v článku 1 tejto Ústavy, ktoré sa týkajú štandardizácie telekomunikácií, so zreteľom na osobitné záujmy rozvojových krajín, a to študovaním technických, prevádzkových a tarifných otázok a prijímaním zodpovedajúcich odporúčaní so zámerom štandardizácie telekomunikácií na celosvetovom základe.
1052) Konkrétne povinnosti sektora štandardizácie telekomunikácií a rádiokomunikačného sektora sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru neustále preskúmavajú v tesnej spolupráci obidvoch sektorov s ohľadom na záležitosti spoločného záujmu. Medzi rádiokomunikačným sektorom, sektorom štandardizácie telekomunikácií a sektorom rozvoja telekomunikácií sa zabezpečí dôsledná koordinácia.
1062 Sektor štandardizácie telekomunikácií vykonáva svoju činnosť prostredníctvom:
107
PP-98
a) svetových zhromaždení pre štandardizáciu telekomunikácií;
108b) študijných skupín pre štandardizáciu telekomunikácií;
108A
PP-98
b bis) poradnej skupiny pre štandardizáciu telekomunikácií;
109c) Úradu pre štandardizáciu telekomunikácií pod vedením voleného riaditeľa.
1103 Členmi sektora štandardizácie telekomunikácií sú:
111
PP-98
a) administratívy všetkých členských štátov ako plnoprávni členovia;
112
PP-98
b) akýkoľvek subjekt alebo organizácia, ktorá sa stane členom sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru.
PP-98ČLÁNOK 18
Svetové zhromaždenia pre štandardizáciu telekomunikácií
113
PP-98
1 Úlohy svetových zhromaždení pre štandardizáciu telekomunikácií stanovuje Dohovor.
114
PP-98
2 Svetové zhromaždenia pre štandardizáciu telekomunikácií sa zvolávajú každé štyri roky; v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru sa však môže uskutočniť ďalšie zhromaždenie.
115
PP-98
3 Rozhodnutia svetových zhromaždení pre štandardizáciu telekomunikácií musia byť za každých okolností v súlade s touto Ústavou, Dohovorom a Administratívnymi predpismi. Pri prijímaní uznesení a rozhodnutí zhromaždenia vezmú do úvahy predvídateľné finančné dôsledky a vyhnú sa prijímaniu uznesení a rozhodnutí, ktoré by mohli zapríčiniť vzrast výdavkov nad finančné limity stanovené konferenciou vládnych splnomocnencov.
PP-98ČLÁNOK 19
Študijné skupiny pre štandardizáciu telekomunikácií a poradná skupina
116
PP-98
Príslušné úlohy študijných skupín pre štandardizáciu telekomunikácií a poradnej skupiny stanovuje Dohovor.
 ČLÁNOK 20
Úrad pre štandardizáciu telekomunikácií
117Funkcie riaditeľa Úradu pre štandardizáciu telekomunikácií stanovuje Dohovor.
 KAPITOLA IV
Sektor rozvoja telekomunikácií
 ČLÁNOK 21
Funkcie a štruktúra
1181
1) Funkcie sektora rozvoja telekomunikácií spočívajú v plnení cieľov Únie uvedených v článku 1 tejto Ústavy a v napĺňaní dvojakej zodpovednosti v rámci špecifickej oblasti jej pôsobnosti ako špecializovanej organizácie Organizácie Spojených národov a výkonnej agentúry pre implementáciu projektov rozvojového systému Organizácie Spojených národov alebo iných dohôd o financovaní s cieľom uľahčiť a pozdvihnúť rozvoj telekomunikácií poskytovaním, organizovaním a koordináciou činností v oblasti technickej spolupráce a pomoci.
1192) Činnosti rádiokomunikačného sektora, sektora štandardizácie telekomunikácií a sektora rozvoja telekomunikácií sú v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Ústavy predmetom tesnej spolupráce, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa rozvoja.
1202 Špecifické funkcie sektora rozvoja telekomunikácií v rámci uvedenej štruktúry sú:
121a) zvyšovať úroveň povedomia osôb, ktoré prijímajú rozhodnutia, o dôležitosti úlohy telekomunikácií pre národné programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a poskytovať informácie a rady o možných politických a štrukturálnych alternatívach;
122
PP-98
b) posilňovaním schopností rozvoja ľudských zdrojov, plánovania, manažmentu, mobilizácie zdrojov, výskumu a vývoja podporovať predovšetkým v rozvojových krajinách najmä prostredníctvom partnerstva a pri zohľadnení činnosti iných príslušných orgánov rozvoj, rozširovanie a prevádzkovanie telekomunikačných sietí a služieb;
123c) stimulovať rozvoj telekomunikácií spoluprácou s regionálnymi telekomunikačnými organizáciami a s globálnymi a regionálnymi inštitúciami, ktoré financujú rozvoj, monitorovaním stavu projektov zahrnutých do rozvojových programov, aby sa zabezpečila ich náležitá realizácia;
124d) aktivovať mobilizáciu zdrojov na poskytovanie pomoci rozvojovým krajinám v oblasti telekomunikácií podporou zriaďovania prednostných a výhodných úverových limitov a spoluprácou s medzinárodnými a regionálnymi finančnými a rozvojovými inštitúciami;
125e) podporovať a koordinovať programy na urýchlenie transferu vhodných technológií do rozvojových krajín na základe zmien a vývoja sietí v rozvinutých krajinách;
126f) povzbudzovať účasť priemyslu na rozvoji telekomunikácií v rozvojových krajinách a poskytovať rady pri výbere a transfere vhodnej technológie;
127g) poskytovať poradenstvo, podľa potreby vykonávať alebo sponzorovať štúdie o technických, ekonomických a finančných otázkach a otázkach riadenia, regulácie a politiky vrátane štúdií špecifických projektov v oblasti telekomunikácií;
128h) spolupracovať s inými sektormi, generálnym sekretariátom a inými zainteresovanými orgánmi pri vypracovaní celkového plánu medzinárodných a regionálnych telekomunikačných sietí, aby sa uľahčila koordinácia ich rozvoja na účely poskytovania telekomunikačných služieb;
129i) pri vykonávaní uvedených funkcií venovať osobitnú pozornosť potrebám najmenej rozvinutých krajín.
1303 Sektor rozvoja telekomunikácií vykonáva svoju činnosť prostredníctvom:
131a) svetových a regionálnych konferencií o rozvoji telekomunikácií;
132b) študijných skupín pre rozvoj telekomunikácií;
132A
PP-98
b bis) poradnej skupiny pre rozvoj telekomunikácií;
133c) Úradu pre rozvoj telekomunikácií pod vedením voleného riaditeľa.
1344 Členmi sektora rozvoja telekomunikácií sú:
135
PP-98
a) administratívy všetkých členských štátov ako plnoprávni členovia;
136
PP-98
b) akýkoľvek subjekt alebo organizácia, ktorá sa stane členom sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru.
 ČLÁNOK 22
Konferencie o rozvoji telekomunikácií
1371 Konferencie o rozvoji telekomunikácií sú fórom, kde sa diskutujú a posudzujú témy, projekty a programy dôležité pre rozvoj telekomunikácií a ktoré poskytuje Úradu pre rozvoj telekomunikácií pokyny a usmernenia.
138 2 Konferencie o rozvoji telekomunikácií zahŕňajú:
139 a) svetové konferencie o rozvoji telekomunikácií;
140 b) regionálne konferencie o rozvoji telekomunikácií.
141 3 V období medzi dvomi konferenciami vládnych splnomocnencov sa uskutoční jedna svetová konferencia o rozvoji telekomunikácií a s prihliadnutím na priority a zdroje regionálne konferencie o rozvoji telekomunikácií.
142
PP-98
4 Konferencie o rozvoji telekomunikácií nevydávajú Záverečné dokumenty. Ich závery majú formu uznesení, rozhodnutí, odporúčaní alebo správ. Tieto závery musia byť za každých okolností v súlade s touto Ústavou, Dohovorom a Administratívnymi predpismi. Pri prijímaní uznesení a rozhodnutí konferencie vezmú do úvahy predvídateľné finančné dôsledky a vyhnú sa prijímaniu uznesení a rozhodnutí, ktoré by mohli zapríčiniť vzrast výdavkov nad finančné limity stanovené konferenciou vládnych splnomocnencov.
143

5 Povinnosti konferencií o rozvoji telekomunikácií stanovuje Dohovor.
PP-98ČLÁNOK 23
Študijné skupiny pre rozvoj
telekomunikácií a poradná skupina
144
PP-98
Príslušné úlohy študijných skupín rozvoja telekomunikácií a poradnej skupiny stanovuje Dohovor.
 Článok 24
Úrad pre rozvoj telekomunikácií
145

Funkcie riaditeľa Úradu pre rozvoj telekomunikácií stanovuje Dohovor.
PP-02KAPITOLA IVA
Metódy práce sektorov
145A
PP-02
Rádiokomunikačné zhromaždenie, svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií a svetová konferencia pre rozvoj telekomunikácií si môžu ustanoviť a prijať metódy práce a postupy riadenia činností príslušných sektorov. Tieto metódy práce a postupy musia byť zlučiteľné s touto Ústavou, Dohovorom a Administratívnymi predpismi a najmä s bodmi 246D až 246H Dohovoru.
 KAPITOLA V
Ostatné ustanovenia týkajúce sa fungovania Únie
 ČLÁNOK 25
Svetové konferencie
o medzinárodných telekomunikáciách
1461 Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách môže čiastočne alebo – vo výnimočných prípadoch – úplne zrevidovať Medzinárodný telekomunikačný poriadok a môže sa v rámci svojej pôsobnosti zaoberať akoukoľvek otázkou celosvetového charakteru, ktorá súvisí s programom jej rokovania.
147
PP-98
2 Rozhodnutia svetových konferencií o medzinárodných telekomunikáciách musia byť za každých okolností v súlade s touto Ústavou a Dohovorom. Pri prijímaní uznesení a rozhodnutí vezmú konferencie do úvahy predvídateľné finančné dôsledky a mali by sa vyhnúť prijímaniu uznesení a rozhodnutí, ktoré by mohli zapríčiniť vzrast výdavkov nad finančné limity stanovené konferenciou vládnych splnomocnencov.
 ČLÁNOK 26
Koordinačný výbor
1481 Koordinačný výbor sa skladá z generálneho tajomníka, zástupcu generálneho tajomníka a riaditeľov troch Úradov. Predsedá mu generálny tajomník a v jeho neprítomnosti zástupca generálneho tajomníka.
1492 Koordinačný výbor funguje ako vnútorný riadiaci tím, ktorý radí generálnemu tajomníkovi a prakticky mu vypomáha vo všetkých administratívnych a finančných záležitostiach, záležitostiach informačného systému a technickej spolupráce, ktoré nepatria do výlučnej pôsobnosti určitého sektora alebo generálneho sekretariátu, a v záležitostiach vonkajších vzťahov a verejných informácií. Pri posudzovaní týchto otázok výbor v plnej miere zohľadňuje ustanovenia tejto Ústavy, Dohovoru, rozhodnutia Rady a záujmy Únie ako celku.
 ČLÁNOK 27
Volení funkcionári a zamestnanci Únie
1501
1) Volení funkcionári ani zamestnanci Únie nesmú pri výkone svojich funkcií požadovať ani prijímať pokyny od nijakej vlády alebo od akéhokoľvek iného orgánu mimo Únie. Musia sa zdržať každého konania, ktoré nie je zlučiteľné s ich postavením medzinárodných úradníkov.
151
PP-98
2) Členské štáty a členovia sektorov rešpektujú výhradne medzinárodný charakter povinností týchto volených funkcionárov a zamestnancov Únie a zdržia sa pokusov o ich ovplyvnenie pri výkone ich práce.
1523) Volený funkcionár ani člen personálu Únie sa mimo rámca plnenia svojich povinností nesmie žiadnym spôsobom podieľať alebo mať finančný záujem na akomkoľvek podnikaní, ktoré sa týka telekomunikácií. Termín „finančný záujem“ sa však nemá chápať tak, že sa vzťahuje na pokračovanie dôchodkových dávok vyplývajúcich z predchádzajúceho zamestnania alebo služobného pomeru.
153
PP-98
4) Aby sa zaistilo efektívne fungovanie Únie, každý členský štát, ktorého štátny príslušník bol zvolený za generálneho tajomníka, zástupcu generálneho tajomníka alebo riaditeľa úradu, sa medzi dvoma konferenciami vládnych splnomocnencov zdrží, pokiaľ to bude možné, odvolania tohto štátneho príslušníka.
1542 Rozhodujúcim hľadiskom pri nábore zamestnancov a pri určovaní podmienok zamestnania treba zabezpečiť najvyššie štandardy efektívnosti, odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti. Náležitú pozornosť treba venovať dôležitému hľadisku získavania zamestnancov na čo najširšom geografickom základe.
 ČLÁNOK 28
Financie Únie
1551 Výdavky Únie tvoria náklady na:
156a) Radu;
157b) generálny sekretariát a sektory Únie;
158c) konferencie vládnych splnomocnencov a svetové konferencie o medzinárodných telekomunikáciách.
159
PP-98
2 Výdavky Únie sa hradia z:
159A
PP-98
a) príspevkov jej členských štátov a členov sektorov;
159B
PP-98
b) ostatných príjmov, ako sú uvedené v Dohovore alebo vo Finančných predpisoch.
159C
PP-98
2 bis) Každý členský štát a člen sektora zaplatí sumu, ktorá sa rovná počtu jednotiek v príspevkovej triede, ktorú si zvolil v súlade s bodmi 160 až 161I.
159D
PP-98
PP-02
2 ter) Výdavky na regionálne konferencie uvedené v bode 43 tejto Ústavy hradia:
159E
PP-02
a) všetky členské štáty z príslušného regiónu v súlade s ich príspevkovou triedou;
159F
PP-02
b) členské štáty z iných regiónov, ktoré sa zúčastnili na týchto konferenciách, v súlade s ich príspevkovou triedou;
159G
PP-02
c) oprávnení členovia sektorov a iné oprávnené organizácie, ktoré sa zúčastnili na týchto konferenciách, v súlade s ustanoveniami Dohovoru.
160
PP-98
3 1) Členské štáty a členovia sektorov si slobodne zvolia svoju príspevkovú triedu na úhradu výdavkov Únie.
161
PP-98
2) Členské štáty urobia svoj výber na konferencii vládnych splnomocnencov v súlade so stupnicou príspevkových tried, podmienkami obsiahnutými v Dohovore a postupmi opísanými v ďalšom texte.
161A
PP-98
3) Členovia sektorov urobia výber v súlade so stupnicou príspevkových tried, podmienkami obsiahnutými v Dohovore a postupmi opísanými v ďalšom texte.
161B
PP-98
3 bis) 1) Rada na svojom zasadnutí, ktoré predchádza konferencii vládnych splnomocnencov, na základe návrhu finančného plánu na príslušné obdobie a celkového počtu príspevkových jednotiek určí predbežnú výšku príspevkovej jednotky.
161C
PP-98
PP-06
2) Generálny tajomník informuje členské štáty a členov sektorov o predbežnej výške príspevkovej jednotky stanovenej podľa bodu 161B a vyzve členské štáty, aby najneskôr do štyroch týždňov pred stanoveným dátumom začiatku konferencie vládnych splnomocnencov oznámili príspevkovú triedu, ktorú si predbežne vybrali.
161D
PP-98
3) Konferencia vládnych splnomocnencov počas jej prvého týždňa stanoví predbežnú hornú hranicu výšky príspevkovej jednotky vyplývajúcu z opatrení prijatých generálnym tajomníkom pri plnení bodov 161B a 161C, pričom vezme do úvahy všetky zmeny v príspevkových triedach oznámené členskými štátmi generálnemu tajomníkovi, ako aj príspevkové triedy, ktoré zostali nezmenené.
161E
PP-98
PP-02
PP-06
4) Konferencia vládnych splnomocnencov čo najskôr stanoví definitívnu hornú hranicu výšky príspevkovej jednotky, pričom berie zreteľ na návrh finančného plánu v revidovanom znení a určí dátum, najneskôr pondelok v záverečnom týždni konferencie vládnych splnomocnencov, do ktorého elenské ?táty na vyzvanie generálneho tajomníka ohlásia svoj definitívny výber príspevkovej triedy.
161F
PP-98
5) Členské štáty, ktoré neoznámili generálnemu tajomníkovi svoje rozhodnutie do dátumu stanoveného konferenciou vládnych splnomocnencov, si ponechajú predtým vybratú príspevkovú triedu.
161G
PP-98
6) Konferencia vládnych splnomocnencov potom schváli definitívny finančný plán na základe celkového počtu príspevkových jednotiek, ktoré korešpondujú s konečnými príspevkovými triedami, ktoré si vybrali členské štáty, a triedami príspevkov členov sektorov v deň, keď bol odsúhlasený finančný plán.
161H
PP-98
3 ter) 1) Generálny tajomník oznámi členom sektorov definitívnu hornú hranicu výšky príspevkovej jednotky a vyzve ich, aby do troch mesiacov od záverečného dňa konferencie vládnych splnomocnencov oznámili príspevkovú triedu, ktorú si vybrali.
161I
PP-98
2) Členovia sektorov, ktorí v rámci trojmesačného obdobia neoznámili generálnemu tajomníkovi svoje rozhodnutie, si ponechajú predtým vybratú príspevkovú triedu.
162
PP-98
3) Zmeny a doplnenia stupnice príspevkových tried prijaté konferenciou vládnych splnomocnencov sa uplatnia na výber príspevkovej triedy v priebehu nasledujúcej konferencie vládnych splnomocnencov.
163
PP-94
PP-98
4) Trieda príspevkov, ktorú si vybral členský štát alebo člen sektora, sa uplatní pri prvom dvojročnom rozpočte po konferencii vládnych splnomocnencov.
164
PP-98
(SUP)
165
PP-98
5 Pri výbere svojej príspevkovej triedy ju členský štát nezníži o viac ako dve príspevkové jednotky a Rada k tomu uvedie spôsob, akým sa znižovanie postupne zavedie počas obdobia medzi konferenciami vládnych splnomocnencov. Za výnimočných okolností, akými sú prírodné katastrofy, ktoré si vyžadujú zaviesť programy medzinárodnej pomoci, však konferencia vládnych splnomocnencov môže oprávniť na významnejšie zníženie počtu príspevkových jednotiek, ak o to požiada členský štát, ktorý preukázal, že naďalej už nemôže udržiavať svoj príspevok v triede, ktorú si predtým zvolil.
165A
PP-98
5 bis) Za výnimočných okolností, akými sú prírodné katastrofy, ktoré si vyžadujú zaviesť programy medzinárodnej pomoci, Rada môže oprávniť na zníženie počtu príspevkových jednotiek, ak o to požiada členský štát, ktorý preukázal, že naďalej už nemôže udržiavať svoj príspevok v triede, ktorú si predtým zvolil.
165B
PP-98
5 ter) Členské štáty a členovia sektorov si môžu kedykoľvek vybrať príspevkovú triedu vyššiu, než tú, ktorú už prijali.
166
a
167
PP-98
(SUP)
168
PP-98
8 Ročné podiely príspevkov, vypočítané na základe dvojročného rozpočtu schváleného Radou, ako aj akejkoľvek úpravy schválenej Radou, platia členské štáty a členovia sektorov vopred.
169
PP-98
9 Členský štát, ktorý má nedoplatky vo svojich platbách Únii, stratí svoje právo voliť, tak ako je stanovené v bodoch 27 a 28 tejto Ústavy na tak dlho, pokým sa jeho nedoplatky rovnajú úhrnnej sume príspevkov splatných za dva predchádzajúce roky alebo ju prekračujú.
170
PP-98
10 Špecifické ustanovenia, ktorými sa riadia finančné príspevky členov sektorov a iných medzinárodných organizácií, obsahuje Dohovor.
 ČLÁNOK 29
Jazyky
171
PP-06
1 1) Úradnými jazykmi Únie sú angličtina, arabčina, čínština, francúzština, ruština a španielčina.
1722) V súlade s príslušnými rozhodnutiami konferencie vládnych splnomocnencov sa tieto jazyky používajú na vypracovanie a vydávanie dokumentov a textov Únie vo verziách rovnocenných čo do formy aj obsahu, ako aj na recipročné tlmočenie počas konferencií a zasadaní Únie.
1733) V prípade odlišnosti alebo sporu platí prednostne francúzsky text.
1742 Ak sa všetci účastníci konferencie alebo zasadania dohodnú, rokovania možno viesť v menšom počte jazykov, ako je uvedené.
 ČLÁNOK 30
Sídlo Únie
175Sídlom Únie je Ženeva.
 ČLÁNOK 31
Spôsobilosť Únie na právne úkony
176
PP-98


Únia požíva na území všetkých svojich členských štátov takú spôsobilosť na právne úkony, aká je potrebná na výkon jej funkcií a napĺňanie jej cieľov.
PP-02ČLÁNOK 32
Všeobecné pravidlá pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie
177
PP-98
PP-02
1 Všeobecné pravidlá pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie prijaté konferenciou vládnych splnomocnencov sa vzťahujú na prípravu konferencií a zhromaždení a na organizáciu práce a vedenie rokovaní na konferenciách, zhromaždeniach a zasadaniach Únie, ako aj na voľbu členských štátov Rady, generálneho tajomníka, zástupcu generálneho tajomníka, riaditeľov úradov sektorov a členov Rady pre Rádiokomunikačný poriadok.
178
PP-98
PP-02
2 Konferencie, zhromaždenia a Rada môžu okrem pravidiel uvedených v kapitole II Všeobecných pravidiel pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie prijať také pravidlá, aké považujú za potrebné. Takéto doplnkové pravidlá však musia byť zlučiteľné s touto Ústavou, Dohovorom a uvedenou kapitolou II; pravidlá prijaté konferenciami alebo zhromaždeniami sa uverejnia ako dokumenty príslušnej konferencie alebo zhromaždenia.
 KAPITOLA VI
Všeobecné ustanovenia, týkajúce sa telekomunikácií
 ČLÁNOK 33
Právo verejnosti používať
medzinárodné telekomunikačné služby
179
PP-98
Členské štáty uznávajú právo verejnosti korešpondovať prostredníctvom medzinárodnej služby verejnej korešpondencie. Služby, poplatky a záruky budú rovnaké pre všetkých užívateľov v každej kategórii ­korešpondencie bez akejkoľvek priority alebo uprednostòovania.
 ČLÁNOK 34
Zastavenie telekomunikácií
180
PP-98
1 Členské štáty si vyhradzujú právo v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi pozastaviť prenos akéhokoľvek súkromného telegramu, ktorý sa môže javiť hrozbou pre bezpečnosť štátu alebo protirečiť jeho zákonom, verejnému poriadku alebo dobrým mravom za predpokladu, že okamžite oboznámia odosielajúcu stranu o pozastavení každého takéhoto telegramu alebo jeho časti, s výnimkou prípadov, keď by sa takéto oznámenie mohlo javiť hrozbou pre bezpečnosť štátu.
181
PP-98
2 Členské štáty si takisto vyhradzujú právo v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi prerušiť akékoľvek iné súkromné telekomunikácie, ktoré sa môžu javiť hrozbou pre bezpečnosť štátu alebo protirečiť jeho zákonom, verejnému poriadku alebo dobrým mravom.
 ČLÁNOK 35
Prerušenie služieb
182
PP-98
Každý členský štát si vyhradzuje právo prerušiť medzinárodnú telekomunikačnú službu, či už vo všeobecnosti alebo iba pre určité relácie a/alebo pre odchádzajúcu, prichádzajúcu alebo tranzitnú korešpondenciu určitého charakteru, za predpokladu, že takýto krok okamžite oznámi všetkým ostatným členským štátom prostredníctvom generálneho tajomníka.
 ČLÁNOK 36
Zodpovednosť
183
PP-98
Členské štáty nepreberajú na seba zodpovednosť voči užívateľom medzinárodných telekomunikačných služieb, najmä čo sa týka nárokov na náhradu škody.
 ČLÁNOK 37
Telekomunikačné tajomstvo
184
PP-98
1 Členské štáty sa zaväzujú prijať všetky možné opatrenia zlučiteľné s použitým systémom telekomunikácií s cieľom zaistiť utajenie medzinárodnej korešpondencie.
1852 Členské štáty si však vyhradzujú právo oznámiť takúto korešpondenciu príslušným orgánom, aby zabezpečili uplatňovanie svojich vnútroštátnych právnych predpisov alebo medzinárodných dohovorov, ktorých sú účastníkmi.
 ČLÁNOK 38
Zriaďovanie, prevádzka a ochrana telekomunikačných kanálov a zariadení
186
PP-98
1 Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby sa za najlepších technických podmienok zriaďovali kanály a zariadenia potrebné na zabezpečenie rýchlej a neprerušovanej výmeny medzinárodných telekomunikácií.
1872 Pokiaľ možno, tieto kanály a zariadenia musia pri prevádzke používať metódy a postupy, o ktorých skúsenosti z praktickej prevádzky preukázali, že sú najlepšie. Musia sa udržiavať v náležitom prevádzkovom stave a zodpovedať úrovni vedecko-technického pokroku.
188
PP-98
3 Členské štáty v rámci svojej právomoci zabezpečia ochranu týchto kanálov a zariadení.
189
PP-98
4 Pokiaľ sa osobitnými dohodami neustanovia iné podmienky, každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zaistenie údržby tých úsekov medzinárodných telekomunikačných okruhov, ktoré podliehajú jeho dohľadu.
189A
PP-98
5 Členské štáty uznávajú potrebu prijať praktické opatrenia s cieľom zabrániť, aby prevádzka elektrických prístrojov a zariadení všetkých druhov narúšala činnosť telekomunikačných zariadení patriacich do právomoci iných členských štátov.
 ČLÁNOK 39
Oznamovanie priestupkov
190
PP-98
S cieľom uľahčiť uplatňovanie ustanovení článku 6 tejto Ústavy, členské štáty sa zaväzujú vzájomne sa informovať a prípadne napomáhať jeden druhému, pokiaľ ide o porušovanie ustanovení tejto Ústavy, Dohovoru a Administratívnych predpisov.
 ČLÁNOK 40
Prednosť telekomunikácií týkajúcich
sa bezpečnosti života
191Medzinárodné telekomunikačné služby musia poskytovať absolútnu prednosť všetkým telekomunikáciám týkajúcim sa bezpeènosti života na mori, na zemi, vo vzduchu alebo vo vesmíre, ako aj mimoriadne naliehavým epidemiologickým telekomunikáciám Svetovej zdravotníckej organizácie.
 ČLÁNOK 41
Prednosť vládnych telekomunikácií
192S výhradou ustanovení článkov 40 a 46 tejto Ústavy majú vládne telekomunikácie (pozri prílohu k tejto Ústave, bod 1014) na základe výslovnej žiadosti odosielateľa v rámci možností prednosť pred inými telekomunikáciami.
 ČLÁNOK 42
Osobitné dohody
193
PP-98
Členské štáty si vyhradzujú pre seba, nimi uznaných prevádzkovateľov a ostatné riadne oprávnené organizácie právo uzatvárať osobitné dohody o telekomunikačných záležitostiach, ktoré sa netýkajú členských štátov vo všeobecnosti. Takéto dohody však nemôžu byť v rozpore s podmienkami tejto Ústavy, Dohovoru a Administratívnych predpisov, pokiaľ ide o škodlivé rušenie, ktoré by ich uplatňovanie mohlo spôsobiť rádiokomunikačným službám iných členských štátov, a vo všeobecnosti technickej ujmy, ktorú by mohlo spôsobiť prevádzke iných telekomunikačných služieb iných členských štátov.
 ČLÁNOK 43
Regionálne konferencie, dohody a organizácie
194
PP-98

Členské štáty si vyhradzujú právo zvolávať regionálne konferencie, uzatvárať regionálne dohody a vytvárať regionálne organizácie s cieľom riešiť telekomunikačné otázky, ktoré je vhodné prerokovávať na regionálnom základe. Takéto dohody nemôžu byť v rozpore s Ústavou ani s Dohovorom.
 KAPITOLA VII
Osobitné ustanovenia pre rádiokomunikácie
PP-98ČLÁNOK 44
Využitie rádiofrekvenčného spektra a obežných dráh geostacionárnych a iných družíc
195
PP-02
1 Členské štáty vyvinú úsilie o obmedzenie počtu frekvencií a využívaného spektra na minimum nevyhnutné na uspokojivé poskytovanie potrebných služieb. Na tento účel sa vynasnažia čo najskôr uplatniť najnovšie technické vymoženosti.
196
PP-98
2 Členské štáty pri využívaní frekvenčných pásiem na rádiokomunikačné služby majú na pamäti, že rádiové frekvencie a všetky pridružené obežné dráhy, vrátane obežných dráh geostacionárnych družíc, sú obmedzenými prírodnými zdrojmi a musia sa v súlade s ustanoveniami Rádiokomunikačného poriadku využívať racionálne, efektívne a hospodárne tak, aby krajiny alebo skupiny krajín mohli mať spravodlivý prístup k týmto obežným dráham a frekvenciám, pričom sa zohľadnia osobitné potreby rozvojových krajín a geografická situácia jednotlivých krajín.
 ČLÁNOK 45
Škodlivé rušenie
197
PP-98
1 Všetky stanice bez ohľadu na ich účel sa musia zriaďovať a prevádzkovať takým spôsobom, aby nespôsobovali škodlivé rušenie rádiovým službám alebo komunikáciám iných členských štátov alebo uznaných prevádzkovateľov alebo iných riadne oprávnených prevádzkovateľov, ktorí prevádzkujú rádiovú službu a ktoré pracujú v súlade s ustanoveniami Rádiokomunikačného poriadku.
198
PP-98
2 Každý členský štát sa zaväzuje požadovať od prevádzkovateľov, ktorých uznáva, a ostatných na tento účel riadne oprávnených prevádzkovateľov, aby dodržiavali ustanovenia bodu 197.
199
PP-98
3 Členské štáty okrem toho uznávajú potrebu prijať všetky prakticky realizovateľné opatrenia s cieľom zabrániť, aby prevádzka elektrických prístrojov a zariadení všetkých druhov spôsobovala škodlivé rušenie rádiových služieb alebo komunikácií uvedených v bode 197.
 ČLÁNOK 46
Núdzové volania a správy
200Rádiové stanice sú povinné s absolútnou prednosťou prijať núdzové volania a správy bez ohľadu na ich pôvod, odpovedať na takéto správy rovnakým spôsobom a okamžite prijať vo vzťahu k nim potrebné opatrenia.
 ČLÁNOK 47
Falošné alebo klamlivé núdzové, súrne, bezpečnostné alebo identifikačné signály
201
PP-98
Členské štáty sa zaväzujú, že podniknú potrebné kroky na zabránenie vysielania alebo obehu falošných alebo klamlivých núdzových, súrnych, bezpečnostných alebo identifikačných signálov a budú spolupracovať na lokalizácii a identifikácii staníc, ktoré patria do ich právomoci a vysielajú takéto signály.
 ČLÁNOK 48
Zariadenia pre národné obranné služby
202
PP-98
1 Členské štáty si zachovávajú úplnú slobodu, pokiaľ ide o vojenské rádiové zariadenia.
2032 Tieto zariadenia však musia pokiaľ možno dodržiavať ustanovenia zákonov vo veci poskytnutia pomoci v prípade núdze, opatrení na zabránenie škodlivého rušenia a ustanovenia Administratívnych predpisov o druhoch vysielania a frekvenciách, ktoré sa majú používať, podľa charakteru služby, ktorú zabezpečujú.
2043 Okrem toho, ak sa tieto zariadenia podieľajú na službách verejnej korešpondencie alebo na iných službách, ktoré sa riadia Administratívnymi predpismi, musia vo všeobecnosti spĺňať regulačné ustanovenia pre prevádzkovanie takýchto služieb.
 KAPITOLA VIII
Vzťahy s Organizáciou Spojených národov, ostatnými medzinárodnými organizáciami
a nečlenskými štátmi
 Článok 49
Vzťahy s Organizáciou Spojených národov
205Vzťah medzi Organizáciou Spojených národov a Medzinárodnou telekomunikačnou úniou vymedzuje dohoda uzavretá medzi týmito dvoma organizáciami.
 ČLÁNOK 50
Vzťahy s inými medzinárodnými organizáciami
206
PP-02
Na podporu úplnej medzinárodnej koordinácie v oblasti telekomunikácií by Únia mala spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, ktoré majú príbuzné záujmy a činnosť.
 ČLÁNOK 51
Vzťahy s nečlenskými štátmi
207
PP-98
Každý členský štát si vyhradzuje pre seba a uznaných prevádzkovateľov právo upraviť podmienky, za ktorých povolí telekomunikačnú výmenu so štátom, ktorý nie je členským štátom Únie. Ak správu, ktorá vznikla na území takého štátu, členský štát prijal, musí sa preniesť. Pokiaľ sa vedie telekomunikaènými kanálmi èlenského štátu, vzahujú sa na òu záväzné ustanovenia tejto Ústavy, Dohovoru a Administratívnych nariadení a bežné poplatky.
 KAPITOLA IX
Záverečné ustanovenia
 ČLÁNOK 52
Ratifikácia, prijatie alebo odsúhlasenie
208
PP-98
1 Každý signatársky členský štát v súlade so svojimi ústavnými pravidlami ratifikuje, prijme alebo schváli túto Ústavu a Dohovor naraz, jedným jediným dokumentom. Tento dokument sa uloží v čo najkratšom čase u generálneho tajomníka. Generálny tajomník informuje členské štáty o uložení každého takéhoto dokumentu.
209
PP-98
2
1) Počas dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Ústavy a Dohovoru má signatársky členský štát, hoci ešte nemusel uložiť dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení podľa bodu 208, práva priznané členským štátom v bodoch 25 až 28 tejto Ústavy.
210
PP-98
2) Od konca obdobia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Ústavy a Dohovoru signatársky členský štát, ktorý neuložil dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení podľa bodu 208, nie je naďalej oprávnený voliť na konferencii Únie, zasadaní Rady, zasadaní žiadneho zo sektorov Únie alebo v priebehu korešpondenčných konzultácií vykonávaných v súlade s ustanoveniami tejto Ústavy a Dohovoru, pokým neuloží takýto dokument. Jeho práva, okrem práva voliť, to neovplyvní.
2113 Po nadobudnutí platnosti tejto Ústavy a Dohovoru podľa článku 58 tejto Ústavy dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení nadobudne účinnosť dňom jeho uloženia u generálneho tajomníka.
 ČLÁNOK 53
Pristúpenie
212
PP-98
1 Členský štát, ktorý nie je signatárom tejto Ústavy a Dohovoru alebo s prihliadnutím k ustanoveniam článku 2 tejto Ústavy akýkoľvek iný štát uvedený v tomto článku, môže kedykoľvek pristúpiť k tejto Ústave a Dohovoru. Takéto pristúpenie sa vykoná naraz vo forme jedného jediného dokumentu, ktorý zahrnie túto Ústavu, ako aj Dohovor.
213
PP-98
2 Dokument o pristúpení sa uloží u generálneho tajomníka, ktorý po prijatí každého takéhoto dokumentu informuje členské štáty o jeho uložení a každému členskému štátu zašle jeho overenú kópiu.
2143 Po nadobudnutí platnosti tejto Ústavy a Dohovoru podľa článku 58 tejto Ústavy dokument o pristúpení nadobudne účinnosť dňom jeho uloženia u generálneho tajomníka, ak v ňom nie je stanovené inak.
 ČLÁNOK 54
Administratívne predpisy
2151 Administratívne predpisy podľa článku 4 tejto Ústavy sú záväzné medzinárodné dokumenty a podliehajú ustanoveniam tejto Ústavy a Dohovoru.
2162 Ratifikácia, prijatie alebo schválenie tejto Ústavy a Dohovoru alebo pristúpenie k týmto dokumentom v súlade s článkami 52 a 53 tejto Ústavy znamenajú rovnako súhlas byť viazaný Administratívnymi predpismi, ktoré prijali príslušné svetové konferencie pred podpisom tejto Ústavy a Dohovoru. Takýto súhlas podlieha akejkoľvek výhrade urobenej v čase podpisu Administratívnych predpisov alebo ich revízie v rozsahu, v ktorom výhrada pretrváva v čase uloženia dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.
216A
PP-98
2 bis) Administratívne predpisy uvedené v bode 216 zostanú v platnosti s prihliadnutím k takým revíziám, ktoré možno prijať pri uplatnení bodov 89 a 146 tejto Ústavy a ktoré nadobudli platnosť. Akékoľvek revízie Administratívnych predpisov, čiastočné alebo úplné, nadobudnú platnosť v deň alebo dni, ktoré sú v nich uvedené, iba pre členské štáty, ktoré pred takýmto dňom alebo dňami oznámili generálnemu tajomníkovi ich súhlas byť viazaný touto revíziou.
217
PP-98
(SUP)
217A
PP-98
3 bis) Členský štát oznámi svoj súhlas byť viazaný čiastočnou alebo úplnou revíziou Administratívnych predpisov uložením dokumentu o ratifikácii, prijatí alebo schválení tejto revízie alebo pristúpení k nej u generálneho tajomníka, alebo oznámením svojho súhlasu byť viazaný touto revíziou generálnemu tajomníkovi.
217B
PP-98
3 ter) Každý členský štát môže takisto oznámiť generálnemu tajomníkovi, že jeho ratifikácia, prijatie alebo schválenie tejto Ústavy alebo Dohovoru, alebo pristúpenie k ich doplnkom podľa článku 55 Ústavy alebo článku 42 Dohovoru predstavuje súhlas byť viazaný akoukoľvek revíziou Administratívnych predpisov, čiastočnou alebo úplnou, prijatou príslušnou konferenciou pred podpisom spomenutých doplnkov k tejto Ústave alebo Dohovoru.
217C
PP-98
3 quater) Oznámenie uvedené v bode 217B sa podá v čase, keď členský štát uloží svoj dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení tejto Ústavy alebo Dohovoru, alebo pristúpení k ich dodatkom.
217D
PP-98
3 penter) Akákoľvek revízia Administratívnych predpisov sa odo dňa nadobudnutia platnosti revízie uplatňuje dočasne vo vzťahu ku každému členskému štátu, ktorý podpísal revíziu a neoznámil generálnemu tajomníkovi svoj súhlas byť viazaný v súlade s bodmi 217A a 217B. Takéto dočasné uplatňovanie nadobudne účinnosť iba ak príslušný členský štát nebol proti revízii v čase jej podpisu.
218
PP-98
4 Takéto dočasné uplatňovanie pre členský štát zotrvá dovtedy, pokým neoznámi generálnemu tajomníkovi svoje rozhodnutie o súhlase byť viazaný takouto revíziou.
219 až 221
PP-98
(SUP)
221A
PP-98
5 bis) Ak členský štát neoznámi generálnemu tajomníkovi svoje rozhodnutie o súhlase byť viazaný podľa bodu 218 do tridsiatich šiestich mesiacov nasledujúcich po dni alebo dňoch nadobudnutia platnosti revízie, bude sa to považovať za jeho súhlas byť viazaný touto revíziou.
221B
PP-98
5 ter) Každé dočasné uplatňovanie v zmysle bodu 217D alebo každý súhlas byť viazaný podľa bodu 221A podlieha akýmkoľvek výhradám, ktoré by mohli mať zainteresované členské štáty v čase podpisu revízie. Každý súhlas byť viazaný podľa bodov 216A, 217A, 217B a 218 podlieha akýmkoľvek výhradám, ktoré by mohol mať zainteresovaný členský štát v čase podpisu Administratívnych predpisov alebo ich revízie, za predpokladu, ?e trvá na výhrade v ease, kei oznamuje generálnemu tajomníkovi svoj súhlas by? viazaný.
222
PP-98
(SUP)
223
PP-98
7 Generálny tajomník ihneď informuje členské štáty o všetkých oznámeniach, ktoré dostal na základe tohto článku.
 ČLÁNOK 55
Ustanovenia o zmenách
a doplneniach tejto Ústavy
224
PP-98
PP-02
1 Každý členský štát môže navrhnúť akúkoľvek zmenu a doplnenie tejto Ústavy. Každý takýto návrh sa doručí generálnemu tajomníkovi najneskôr osem mesiacov pred stanoveným dátumom začiatku konferencie vládnych splnomocnencov, aby sa zabezpečilo jeho včasné rozoslanie a posúdenie všetkými členskými štátmi. Generálny tajomník čo najskôr, avšak najneskôr šesť mesiacov pred uvedeným dátumom, uverejní každý takýto návrh ako informáciu pre všetky členské štáty.
225
PP-98
2 Na konferencii vládnych splnomocnencov však môže členský štát alebo jeho delegácia kedykoľvek predložiť akýkoľvek návrh na úpravu každej zmeny alebo doplnenia, ktoré sa predložili podľa bodu 224.
2263 Na každom plenárnom zasadaní konferencie splnomocnených zástupcov je kvórum potrebné na posúdenie akéhokoľvek návrhu na zmenu alebo doplnenie tejto Ústavy alebo úpravu tejto zmeny a doplnenia viac ako polovica delegácií akreditovaných na konferencii vládnych splnomocnencov.
2274 Na prijatie akéhokoľvek návrhu na úpravu navrhovanej zmeny a doplnenia, ako aj celého upraveného alebo neupraveného návrhu treba, aby ho na plenárnom zasadaní schválili najmenej dve tretiny delegácií akreditovaných na konferencii vládnych splnomocnencov, ktoré majú právo hlasovať.
228
PP-98
PP-02
5 Ak nie je v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, ktorý má prednostnú platnosť, stanovené inak, platia Všeobecné pravidlá pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie.
229
PP-98
6 Všetky zmeny a doplnenia tejto Ústavy prijaté konferenciou vládnych splnomocnencov nadobudnú platnosť ako celok a vo forme jedného jediného pozmeňujúceho a doplňujúceho dokumentu v deň, ktorý stanovila konferencia, pre elenské ?táty, ktoré pred týmto dátumom ulo?ili svoj dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k tejto Ústave aj k pozmeoujúcemu a doploujúcemu dokumentu. Ratifikácia, prijatie alebo schválenie takéhoto pozmeoujúceho a doploujúceho dokumentu alebo pristúpenie iba k jeho easti sa vylueuje.
230
PP-98
7 Generálny tajomník informuje všetky členské štáty o uložení každého dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.
2318 Po nadobudnutí platnosti každého takéhoto pozmeňujúceho a doplňujúceho dokumentu sa ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie podľa článkov 52 a 53 tejto Ústavy vzťahujú na Ústavu v znení zmien a doplnení.
2329 Po nadobudnutí platnosti každého takéhoto pozmeňujúceho a doplňujúceho dokumentu ho generálny tajomník v súlade s ustanoveniami článku 102 Charty Organizácie Spojených národov zaregistruje na sekretariáte Organizácie Spojených národov. Na každý takýto pozmeňujúci a doplňujúci dokument sa vzťahuje aj bod 241 tejto Ústavy.
 ČLÁNOK 56
Urovnávanie sporov
233
PP-98
1 Členské štáty môžu urovnať svoje spory vo veciach, ktoré sa týkajú interpretácie alebo uplatňovania tejto Ústavy, Dohovoru alebo Administratívnych predpisov rokovaním cez diplomatické kanály alebo na základe postupov stanovených bilaterálnymi alebo multilaterálnymi zmluvami uzatvorenými medzi nimi na urovnávanie medzinárodných sporov alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.
234
PP-98
2 Ak sa nepoužije žiaden z týchto spôsobov urovnania, každý členský štát, ktorý je stranou sporu, sa môže v súlade s postupom stanoveným v Dohovore obrátiť na arbitráž.
235
PP-98
3 Dobrovoľný protokol o povinnom urovnávaní sporov súvisiacich s touto Ústavou, Dohovorom a Administratívnymi predpismi sa uplatňuje medzi členskými štátmi, ktoré sú stranami tohto protokolu.
 ČLÁNOK 57
Vypovedanie tejto Ústavy a Dohovoru
236
PP-98
1 Každý členský štát, ktorý ratifikoval, prijal alebo schválil túto Ústavu a Dohovor alebo k nim pristúpil, má právo ich vypovedať. V takom prípade sa táto Ústava a Dohovor vypovedajú zároveň v jedinom dokumente oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi. Po prijatí takéhoto oznámenia generálny tajomník o ňom informuje ostatné členské štáty.
2372 Takéto vypovedanie nadobudne účinnosť uplynutím jedného roka odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.
 ČLÁNOK 58
Nadobudnutie platnosti a súvisiace záležitosti
238
PP-02
1 Táto Ústava a Dohovor, ktoré boli prijaté na mimoriadnej konferencii vládnych splnomocnencov (Ženeva, 1992) nadobudnú platnosť 1. júla 1994 pre členské štáty, ktoré pred uvedeným dátumom uložia svoj dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.
2392 Dňom nadobudnutia platnosti podľa bodu 238 sa pre strany tejto Ústavy a Dohovoru ruší a nahrádza Medzinárodný telekomunikačný dohovor (Nairobi, 1982).
2403 V súlade s ustanoveniami článku 102 Charty Organizácie Spojených národov generálny tajomník Únie zaregistruje túto Ústavu a Dohovor na sekretariáte Organizácie Spojených národov.
241
PP-98
4 Originály tejto Ústavy a Dohovoru vypracované v anglickom, arabskom, čínskom, vo francúzskom, v ruskom a španielskom jazyku zostanú uložené v archívoch Únie. Generálny tajomník postúpi osvedčenú kópiu v požadovaných jazykoch každému zo signatárskych členských štátov.
2425 V prípade akejkoľvek odlišnosti medzi rôznymi jazykovými verziami tejto Ústavy a Dohovoru platí prednostne francúzsky text.

PRÍLOHA

Vymedzenie niektorých pojmov používaných v tejto Ústave, Dohovore
a Administratívnych predpisoch Medzinárodnej telekomunikačnej únie

1001Na účely uvedených dokumentov Únie sa význam nasledujúcich pojmov vymedzuje takto:
1001A
PP-98
Členský štát: Štát, ktorý sa považuje za člena Medzinárodnej telekomunikačnej únie na základe článku 2 tejto Ústavy.
1001B
PP-98
Člen sektora: Subjekt alebo organizácia oprávnená v súlade s článkom 19 Dohovoru zúčastňovať sa na činnosti sektora.
1002Administratíva: Akýkoľvek orgán štátnej správy alebo útvar vlády zodpovedný za plnenie povinností podľa Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie, Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie a Administratívnych predpisov.
1003Škodlivé rušenie: Škodlivé rušenie je rušenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb, alebo inak vážne zhoršuje, marí alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom.
1004Verejná korešpondencia: Akákoľvek telekomunikácia, ktorú musia inštitúcie a stanice prijať na prenos, pretože sú k dispozícii verejnosti.
1005
PP-98
Delegácia: zostava delegátov a poprípade všetci zástupcovia, poradcovia, pridelenci alebo tlmočníci vyslaní tým istým členským štátom.
Každý členský štát môže zostaviť svoju delegáciu tak, ako si želá. Predovšetkým môže, okrem iného, do svojej delegácie zaradiť ako delegátov, poradcov alebo pridelencov osoby patriace k ľubovoľnému oprávnenému subjektu alebo oprávnenej organizácii podľa príslušných ustanovení Dohovoru.
1006
PP-98
Delegát: Osoba vyslaná vládou členského štátu na konferenciu vládnych splnomocnencov alebo osoba, ktorá na inej konferencii alebo zasadaní Únie zastupuje vládu alebo administratívu členského štátu.
1007Prevádzkovateľ: Každý jednotlivec, spoločnosť, združenie alebo štátna organizácia, ktorá prevádzkuje telekomunikačné zariadenie určené na zabezpečovanie medzinárodnej telekomunikačnej služby alebo schopné spôsobiť škodlivé rušenie takejto služby.
1008
PP-98
Uznaný prevádzkovateľ: Akýkoľvek prevádzkovateľ zodpovedajúci uvedenej definícii, ktorý prevádzkuje službu verejnej korešpondencie alebo rozhlasovú službu a ktorému členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie prevádzkovateľa, alebo členský štát, ktorý oprávnil tohto prevádzkovateľa zriadiť a prevádzkovať telekomunikačnú službu na svojom území, uložil povinnosti ustanovené v článku 6 tejto Ústavy.
1009Rádiokomunikácie: Telekomunikácie prostredníctvom rádiových vĺn.
1010Rozhlasová služba: Rádiokomunikačná služba, ktorej vysielanie je určené na priamy príjem pre širokú verejnosť. Táto služba zahŕňa rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie alebo iné druhy vysielania.
1011Medzinárodná telekomunikačná služba: Poskytovanie telekomunikačných služieb medzi telekomunikačnými inštitúciami alebo stanicami, ktoré sú v rôznych krajinách alebo patria rôznym krajinám.
1012Telekomunikácia: Akýkoľvek prenos, vysielanie alebo príjem znakov, signálov, písma, obrazov a zvukov alebo správ každého druhu prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
1013Telegram: Písomnosť určená na doručenie adresátovi prostredníctvom telegrafného prenosu.
1014Vládne telekomunikácie: Telekomunikácie, ktorých pôvodcami sú:
– hlava štátu;
– predseda vlády alebo členovia vlády;
– najvyšší velitelia ozbrojených síl, pozemných, námorných alebo leteckých;
– diplomatickí alebo konzulárni činitelia;
– generálny tajomník Organizácie Spojených národov; vedúci hlavných orgánov Organizácie Spojených národov;
– Medzinárodný súdny dvor,
alebo odpovede na uvedené vládne telekomunikácie.
1015 Súkromné telegramy: Telegramy iné ako vládne telegramy alebo služobné telegramy.
1016Telegrafia: Forma telekomunikácie, pri ktorej sa mieni prenášaná informácia pri príchode zaznamenať vo forme grafického dokumentu; prenášaná informácia sa niekedy môže podávať v inej forme alebo sa môže uložiť do pamäte na neskoršie použitie.
Poznámka – Grafický dokument zaznamenáva informáciu trvalým spôsobom a možno ho založiť a nahliadať doň; môže nadobúdať formu napísaného alebo vytlačeného textu alebo nepohyblivého obrazu.
1017Telefónia: Forma telekomunikácie určená hlavne na výmenu informácií vo forme reči.

Výhrady SR – Antalya 2006

50

Delegácia Slovenskej republiky vyhradzuje pre vládu Slovenskej republiky právo prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie svojich záujmov v oblasti telekomunikácií pre prípad neplnenia finančných záväzkov voči ITU inými členskými štátmi ITU alebo pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich z listín upravujúcich Ústavu a Dohovor ITU schválených Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) upravených 1994 Kyoto, 1998 Minneapolis a 2002 Marakéš inými členskými štátmi ITU alebo pre prípad, že by výhrady iných členských krajín ITU zvýšili podiel Slovenskej republiky na plnení finančných záväzkov voči ITU alebo ohrozovali jej telekomunikačné služby.

51

Delegácie členských štátov Európskej únie a pristupujúcich krajín Bulharska a Rumunska vyhlasujú, že členské štáty Európskej únie pristupujúcich krajín Bulharska a Rumunska aplikujú listiny schválené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

73

V čase podpisu Záverečných dokumentov Konferencie vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) delegácie uvedených štátov formálne vyhlasujú, že trvajú na vyhláseniach a výhradách vykonaných príslušnými štátmi pri podpise „Záverečných dokumentov na predchádzajúcich konferenciách ITU“ spojených s podpisom zmlúv, ako keby tieto vyhlásenia a výhrady boli v plnej miere vykonané na tejto Konferencii vládnych splnomocnencov.

98

Delegácie vyššie uvedených štátov – s odkazom na vyhlásenie vykonané Kolumbijskou republikou (č. 58), vzhľadom na to, že vyhlásenia a iné podobné vyhlásenia odkazujú na Bogotskú deklaráciu rovníkových krajín z 3. decembra 1976 a na požiadavky týchto krajín týkajúcich sa uplatňovania zvrchovaných práv na časti geostacionárnej dráhy družíc alebo na akékoľvek súvisiace požiadavky – sa zhodli, že zmienené požiadavky nemôže táto konferencia uznať. Vyššie uvedené delegácie rovnako vyhlasujú, že odkaz v článku 44 Ústavy na „geografickú situáciu určitých krajín“ neznamená uznanie žiadosti o akékoľvek prednostné práva na geostacionárnu dráhu družíc.

Anglické znenie textu