Zákon č. 292/2014 Z. z.Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 90/2014
Platnosť od 24.10.2014
Účinnosť od 15.07.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem čl. I § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3, čl. III bodov 1., 2., 5. a 7. a čl. IV bodov 18. a 20., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.