Oznámenie č. 282/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Účinnosť do 31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

282

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah individuálnej účtovnej závierky pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74 (oznámenie č. 522/2010 Z. z.), opatrenia z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74 (oznámenie č. 370/2011 Z. z.) a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74 (oznámenie č. 407/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky je uvedené v § 2 a 3 a v prílohách č. 1, 3 a 3 a.“.

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

3. V § 1 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na každej strane poznámok sa v ľavom hornom rohu uvedie označenie „Poznámky Úč POD 3-01“ pre riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a označenie „Poznámky Úč POD PÚZ 3-04“ pre priebežnú účtovnú závierku a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.“.

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Na účely vykazovania v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa rozumie

a) materskou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, ktorá má rozhodujúci vplyv v jednom alebo vo viacerých dcérskych účtovných jednotkách, pričom rozhodujúci vplyv sa posudzuje podľa § 22 ods. 3 zákona,

b) dcérskou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka rozhodujúci vplyv a to vrátane každej dcérskej účtovnej jednotky konečnej materskej účtovnej jednotky,

c) skupinou materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

d) prepojenými účtovnými jednotkami dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny,

e) podielovou účasťou existencia aspoň 20% podielu na hlasovacích právach v inej účtovnej jednotke,

f) pridruženou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má podielovú účasť iná účtovná jednotka a táto iná účtovná jednotka má podstatný vplyv podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona.“.

5. V § 3 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Pri ukladaní poznámok riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 zákona sa nepredkladá prvá strana v prílohe č. 3a.“.

6. Za § 4bf sa vkladá § 4bg, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4bg

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2014

(1) Ustanovenia účinné od 31. decembra 2014 sa prvýkrát použijú pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok končiaci 31. decembra 2014 a za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015 a pri zostavovaní mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014.

(2) Pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky podľa odseku 1 sa na prvej strane účtovnej závierky podľa prílohy č. 1 neuvádza informácia, či je účtovná jednotka malá účtovná jednotka alebo veľká účtovná jednotka a informácia, či ide o priebežnú individuálnu účtovnú závierku.

(3) Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpcoch 1, 2 a 4 na účely vykazovania konečné zostatky súvahových účtov preradia podľa položiek súvahy uvedených v prílohe č. 1. Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpcoch 1, 2 a 4 postupuje takto:

a) na riadku 22 sa vykazuje zostatok účtu 061,

b) na riadku 23 sa vykazuje zostatok účtu 062,

c) na riadku 24 sa vykazuje zostatok účtu 063,

d) na riadku 26 sa vykazuje zostatok účtu 066,

e) na riadkoch 43 a 44 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 45,

f) na riadku 48 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351 A,

g) na riadkoch 55 a 56 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 57,

h) na riadku 59 sa nevykazuje žiaden údaj a na riadku 60 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

i) na riadku 67 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 251A, 253A, 256A, 257A a 25XA sa vykazujú na riadku 68,

j) na riadkoch 104 a 105 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 476A, sa vykazujú na riadku 106,

k) na riadku 108 sa nevykazuje žiaden údaj a na riadku 109 sa vykazuje zostatok príslušného analytického účtu 471A,

l) na riadkoch 124 a 125 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47X sa vykazujú na riadku 126,

m) na riadku 128 sa nevykazuje žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 361A, 36X, 471A, 47X sa vykazujú na riadku 129,

n) zostatok účtu 475 sa vykazuje na riadku 111.

(4) Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpcoch 3 a 5 na účely vykazovania konečné zostatky súvahových účtov preradia podľa položiek súvahy uvedených v prílohe č. 1. Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpcoch 3 a 5 postupuje takto:

a) na riadku 22 sa vykazuje zostatok účtu 061,

b) na riadku 23 sa vykazuje zostatok účtu 062,

c) na riadku 24 sa vykazuje zostatok účtu 063,065, 096A,

d) na riadku 29 sa vykazuje zostatok príslušných účtov 066, 067,069, 06X, 096A,

e) na riadkoch 43 a 44 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 45,

f) na riadku 48 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

g) na riadkoch 55 a 56 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 57,

h) na riadku 59 sa nevykazuje žiaden údaj a na riadku 60 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

i) na riadku 67 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 251A, 253A, 256A, 257A a 25XA sa vykazujú na riadku 68,

j) na riadkoch 104 a 105 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 476A, sa vykazujú na riadku 106,

k) na riadku 108 sa nevykazuje žiaden údaj a zostatok príslušného analytického účtu sa vykazuje na riadku 109,

l) na riadkoch 124 a 125 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47X sa vykazujú na riadku 126,

m) na riadku 128 sa nevykazuje žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 361A, 36X, 471A, 47X sa vykazujú na riadku 129,

n) zostatky účtov 479A sa preradia podľa vecnej príslušnosti a vykazujú sa na riadkoch 106, 110, 126, 130, 131, 132 a 135.

(5) Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpci 2 konečné stavy výsledkových účtov preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát uvedených v prílohe č. 1. Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpci 2 neuvádzajú údaje na riadkoch 01, 32, 33,36, 37, 40, 50. Konečný stav účtu 697 sa vykazuje na riadku 26, konečný stav účtu 698 sa vykazuje na riadku 54, konečný stav účtu 597 sa vykazuje na riadku 26 a konečný stav účtu 598 sa vykazuje na riadku 54. Informácie o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2014 sa preradia na účely vykazovania v stĺpci 2 takto:

a) mimoriadne náklady sa vykazujú na riadku 26,

b) mimoriadne výnosy sa vykazujú na riadku 09,

c) daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná sa vykazuje na riadku 58,

d) daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená sa vykazuje na riadku 59.

(6) Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát priebežnej individuálnej účtovnej závierky do konca roka 2015 sa v stĺpci 1 časť 1 a časť 2 neuvádzajú informácie o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch.“.

7. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

8. Príloha č. 2 sa vypúšťa.

9. V prílohe č. 3 časti F. sa za písmeno za) vkladá nové písmeno zb), ktoré znie:

zb) vlastných akciách, a to o

1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,

2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,

3. počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,

4. počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,“.

Doterajšie písmená zb) a zc) sa označujú ako písmená zc) a zd).

10. V prílohe č. 3 časti G. písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty a šiesty bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.

11. V prílohe č. 3 časti H. písm. f) sa slová „mimoriadnych výnosov“ nahrádzajú slovami „výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt,“.

12. V prílohe č. 3 časti I. písm. d) sa slová „mimoriadnych nákladov“ nahrádzajú slovami „nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt,“.

13. V prílohe č. 3 časti N. písm. a) uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok“.

14. V prílohe č. 3 časti P. sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená c) až m).

15. V prílohe č. 3 časti P. písmeno d) znie: „d) zákonné rezervné fondy,“.

16. V prílohe č. 3 časti P. písm. g) sa slovo „fondy“ nahrádza slovami „ostatné fondy“.

17. V prílohe č. 3 časti R. sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená l) až n).

18. V prílohe č. 3 časti S. položkách A. 22., A. 23., B. 16., B. 17., C. 8. a C. 9. a časti T. položkách A. 8., A. 9., B. 16., B. 17., C. 8. a C. 9 sa slová „mimoriadneho charakteru“ nahrádzajú slovami „výnimočného rozsahu alebo výskytu“.

19. V prílohe č. 3 vo Vysvetlivkách k prehľadu peňažných tokov deviatom bode sa slová „mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov“ nahrádzajú slovami „nákladov a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu“.

20. V prílohe č. 3a bode 21 v nadpise sa slovo „zc)“ nahrádza slovom „zd)“.

21. V prílohe č. 3a sa vypúšťa bod 37.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/18009/2014-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Vysvetlivky k účtovnej závierke:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

5. Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, sa neuvádza, ak sa účtovná závierka ukladá v elektronickej podobe.

Vysvetlivky k súvahe:

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (-) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy v riadku 01 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy v riadku 79 v stĺpcoch 4 a 5.

5. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

6. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát:

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy v riadku 100 v stĺpcoch 4 a 5.

3. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

4. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Použité skratky:

r. – riadok

SK NACE – kód hlavnej činnosti