Výnos č. 276/2014 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Účinnosť od 15.10.2015 do29.06.2020
Zrušený 179/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2014 okrem a bodov 10, 11, 13, § 57a až 57d v bode 25, bodov 28, 29, 31, 38, 39 a 79, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2015.

276

VÝNOS

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 3. októbra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:

1. V celom texte výnosu sa slovo „Unified“ nahrádza slovom „Uniform“.

2. § 1 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

k) štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,

l) štandardy pre základné číselníky.“.

3. V § 2 písm. t) dvanásty bod znie:

12. neobsahuje interpunkciu okrem znakov lomka, pomlčka a bodka, diakritiku a medzery okrem identifikátora fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,1) kde je možné použiť interpunkciu a diakritiku,“.

4. V § 2 písmeno ae) znie:

ae) audítorom cloudu osoba nezávislá od poskytovateľa cloudových služieb, určujúca na základe poverenia od tohto poskytovateľa kritériá auditu slúžiace na objektívne získavanie dôkazov o dodržiavaní podmienok poskytovania cloudových služieb a vykonávajúca na základe poverenia od tohto poskytovateľa systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces ich vyhodnocovania,“.

5. § 2 sa dopĺňa písmenami ai) až am), ktoré znejú:

ai) priamo podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický podpis alebo elektronická pečať, ktorými sa podpisuje, pripojené ako jeho súčasť,

aj) externe podpísaným elektronickým dokumentom podpísaný elektronický dokument, ku ktorému sú elektronický podpis alebo elektronická pečať, ktorými sa podpisuje, pripojené prostredníctvom podpisového kontajneru,

ak) kontajnerom pre podpísané XML údaje štruktúra vo formáte Extensible Markup Language (XML) slúžiaca na prenos podpísaných údajov v tomto formáte vrátane podpísaných vyplnených údajov elektronického formulára v tomto formáte a opis ich sémantického významu prostredníctvom pripojenej

1. definície dátovej štruktúry podpísaných údajov podľa prílohy č. 3 bodu 2.3.5 a

2. prezentačnej schémy s transformačným jazykom podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7 použitej na zobrazenie obsahu podpísaných údajov,

al) číselníkom množina údajov vo forme jednotlivých položiek číselníka, ktoré sú popísané najmenej dvojicou dátových prvkov „kód položky“ a „názov položky“; „kódom položky“ je textový reťazec, ktorý je v číselníku jedinečný,

am) základným číselníkom číselník vedený centrálne prostredníctvom informačného systému verejnej správy, slúžiaci na určenie prípustných hodnôt príslušných dátových prvkov.“.

6. V § 16 písm. a) sa slovo „Sindication“ nahrádza slovom „Syndication“.

7. V § 18 písm. a) sa za slovo „súborov“ vkladajú slová „vrátane ľubovoľných obmedzujúcich podmienok“.

8. V § 18 písm. c) sa slová „typov súboroch“ nahrádzajú slovami „typoch súborov“.

9. V § 18 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a ak je použitie fontov potrebné pre zobrazenie obsahu súborov,“.

10. § 18 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) spracovanie obsahu ľubovoľného formátu textového súboru alebo grafického súboru podľa prílohy č. 1 pravidla 2 obdobne ako pri webových stránkach.“.

11. V § 19 písm. a) druhý a tretí bod znejú:

2. Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7, ak

2a. neobsahujú animácie, audio alebo video záznamy,

2b. neobsahujú dynamický obsah a aplikácie, najmä technológie XML Forms Architecture, Adobe JavaScript a 3D náhľady, môžu však obsahovať PDF AcroForms podľa prílohy č. 3 bodov 1.1.6 a 2.6.10 a

2c. neobsahujú kryptograficky chránený obsah, napríklad na základe Digital Rights Management (DRM) alebo osobitného spôsobu šifrovania,

3. Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem,4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 transformácia UCS (univerzálnej znakovej sady), ISO/IEC 10646 – Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS).“.

12. V § 19 písm. b) sa slová „doručených formátov textových súborov na iné účely ako podľa písmena a) na základe vlastného uváženia“ nahrádzajú slovami „formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších formátov na základe vlastného uváženia doručených“.

13. V § 20 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová:

„podľa technickej normy7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) ISO/IEC 15948: Informačné technológie. Počítačová grafika a spracovanie obrázkov. Prenosná sieťová grafika (PNG). Funkčná špecifikácia.“.

14. V § 30 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:

„alebo inom dokumente týkajúcom sa jeho právneho vzťahu s povinnou osobou“.

15. V § 46 písm. a) uvádzacia veta znie:

a) používanie referencovateľného identifikátora v štruktúre „{základná Uniform Resource Identifier (URI)}{zdrojová cesta}/{typ}/{trieda}/{podtrieda1/ podtrieda2/ ...}/{referencia}“, pričom“.

16. V § 46 písm. a) štvrtý až šiesty bod znejú:

4. triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného sveta, napríklad „škola“, a to podľa zoznamu referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom webového sídla ministerstva,

5. podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda nemusí byť použitá a môže vytvárať aj viacnásobnú štruktúru sekundárnych klasifikácií, a to podľa zoznamu referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom webového sídla ministerstva,

6. referenciu tvorí reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií konceptu, obvykle v tvare kódu z číselníka; štruktúra reťazca je vytváraná v súlade so zoznamom referencovateľných identifikátorov zverejňovaným prostredníctvom webového sídla ministerstva,“.

17. V § 48 písm. a) sa slová „poskytovanie elektronických služieb verejnej správy alebo poskytovanie webových stránok, obsahujúcich povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov1b)“ nahrádzajú slovami „poskytovanie webových stránok obsahujúcich povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov3) alebo poskytovanie elektronických služieb verejnej správy“.

18. V § 48 písm. b) sa vypúšťajú slová „zásuvné moduly, doplnky webových prehliadačov alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované povinnými osobami na stiahnutie, sa obvykle poskytujú z webového sídla povinnej osoby prostredníctvom chráneného prenosu dát.“.

19. § 48 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) zásuvné moduly, doplnky webových prehliadačov alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované povinnými osobami na stiahnutie, sa obvykle poskytujú z webového sídla povinnej osoby prostredníctvom chráneného prenosu dát.“.

20. V § 55 ods. 1 písm. d) prvý až tretí bod znejú:

1. vykonáva audit informačnej bezpečnosti audítorom cloudu,

2. umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom cloudových služieb inou osobou audit informačnej bezpečnosti všetkých zdrojov, ktoré využívajú jemu poskytované cloudové služby alebo sa týkajú jemu poskytovaných cloudových služieb, a to podľa podmienok upravených v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb, pričom ak nastane bezpečnostný incident týkajúci sa týchto zdrojov, ktorý ovplyvní kvalitu príslušných poskytovaných cloudových služieb, umožňuje sa vykonať takýto audit bezodkladne po tomto incidente nezávisle od počtu auditov vykonávaných ročne podľa tohto bodu,

3. umožňuje odberateľovi cloudových služieb vykonať prostredníctvom audítora cloudu alebo po dohode s poskytovateľom cloudových služieb inou osobou penetračný test týkajúci sa cloudových služieb poskytovaných tomuto odberateľovi cloudových služieb, pričom takýto test je pripravený podľa podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb a tak, aby neovplyvnil kvalitu poskytovaných cloudových služieb alebo ju ovplyvnil v rozsahu dohodnutom medzi odberateľom cloudových služieb a poskytovateľom cloudových služieb,“.

21. V § 55 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

a) pri výpadku cloudových služieb v súlade s podmienkami a garantovanými parametrami dostupnosti zabezpečuje migrácia do záložného prostredia podľa vopred určeného scenára tak, aby dodávka cloudových služieb nebola dlhodobo ohrozená,

b) umožňuje oddeliť údaje jednotlivých odberateľov cloudových služieb, pričom spôsob oddelenia je obsiahnutý v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb,“.

22. § 55 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Súčasťou štandardu pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby podľa odseku 1 je aj správa cloud computingu zabezpečovaná tak, aby

a) boli v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb obsiahnuté aj podmienky a garantované parametre dostupnosti cloudových služieb a spracúvaných údajov,

b) bolo odberateľovi cloudových služieb na základe žiadosti umožnené úplné skopírovanie jeho údajov na ďalšie použitie, pričom podmienky, lehoty a výstupné formáty údajov sú obsahom dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb, pričom lehota na skopírovanie údajov sa v dohode nedohodne na dlhšie ako tri mesiace; takými údajmi sa rozumejú údaje, ktoré do cloud computingu vložil alebo si nastavil odberateľ cloudových služieb na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb,

c) bolo odberateľovi cloudových služieb umožnené úplné vymazanie jeho údajov, a to vrátane všetkých kópií a záloh v cloud computingu, pričom pri ukončení zmluvného vzťahu s odberateľom cloudových služieb sa takéto vymazanie zabezpečuje bezodkladne bez nutnosti osobitnej žiadosti odberateľa cloudových služieb; takéto vymazanie sa netýka údajov, pri ktorých to podmienky podľa osobitného predpisu neumožňujú alebo pre ktoré je to v príslušnej dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb dohodnuté inak, pričom lehota pre úplné vymazanie údajov sa v dohode o poskytovanej úrovni cloudových služieb nedohodne na dlhšie ako tri mesiace, a

d) bolo súčasťou dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb vyhlásenie poskytovateľa cloudových služieb o súlade s príslušnými štandardmi podľa tohto výnosu, a to v rozpise podľa jednotlivých štandardov.“.

23. § 57 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) cloudových služieb informačnými systémami verejnej správy, iba ak

1. má poskytovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo krajine s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu,11a)

2. má sprostredkovateľ cloudových služieb sídlo alebo miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie, zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo krajine s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu,11a) ak sa predpokladá alebo existuje zmluvný vzťah so sprostredkovateľom cloudových služieb,

3. sa spracúvanie a uloženie údajov uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie, zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore a krajín s primeranou ochranou osobných údajov podľa osobitného predpisu11a) a

4. je pre takýto informačný systém verejnej správy vypracovaná a udržiavaná aktuálna klasifikácia údajov, ktoré obsahuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 31 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.

24. Doterajší text § 57 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu sa nevzťahuje na otvorené údaje.“.

25. Za § 57 sa vkladajú § 57a až 57f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom

§ 57a

Prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom pre prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov je prijímanie a čítanie

a) priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1a (PDF/A-1a) a podľa technickej normy,11b)

b) externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte

1. textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1a (PDF/A-1a) a podľa technickej normy,11c)

2. textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,

3. grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,

c) elektronických dokumentov vo formáte jazyka pre prenos dátových prvkov podľa § 12 v štruktúre podľa prílohy č. 11 (ďalej len „kontajner XML údajov“), pričom ak nejde o vyplnené údaje elektronického formulára, zároveň

1. sa v tomto elektronickom dokumente používa znaková sada podľa § 13 písm. c),

2. schéma tohto elektronického dokumentu je vytvorená v súlade s § 13 písm. a),

3. transformácia tohto elektronického dokumentu je vytváraná v súlade s § 13 písm. d) a zabezpečuje vytvorenie podpisovej prezentácie vo formáte podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7,

d) iných formátov elektronických dokumentov ako uvedených v písmenách a) až c), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú,

e) formátov elektronických dokumentov podľa písmen a) až d) s obmedzeniami podľa osobitného predpisu,11d)

f) podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, iba ak tieto osoby podpísali rovnaký informačný obsah elektronického dokumentu,

g) podpísaných elektronických dokumentov podľa písmena a) podpísaných viacerými osobami, ak niektorá z týchto osôb podpísala iný informačný obsah tohto elektronického dokumentu ako ostatné osoby, ak sa o tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú.

§ 57b

Prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov

Štandardom pre prijímanie a čítanie podpisových kontajnerov je prijímanie a čítanie

a) podpisového kontajneru vo formáte Associated Signature Containers (.asics, .scs, .asice, .sce) podľa technických noriem,11e) a to aj viacnásobne vnoreného, pričom ak ide o degradovaný Associated Signature Containers, tento je vo verzii podľa § 25 ods. 1 písm. a) prvého bodu,

b) iných formátov podpisových kontajnerov ako uvedených v písmene a), ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú.

§ 57c

Vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov

Štandardom pre vytváranie podpisových kontajnerov a podpísaných elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou je

a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov,3) alebo ak je podpísaním vykonaná autorizácia podľa osobitného predpisu,11f) používanie formátov podľa § 57a písm. a) až e) a § 57b písm. a),

b) používanie iných formátov ako uvedených v písmene a), napríklad ostatných formátov podľa § 19 až 24, ak sa na tom všetky strany príslušnej komunikácie dohodnú, s vedomím možných škôd a nezrovnalostí v ďalšom konaní vyplývajúcich z takého postupu,

c) spravidla nevytváranie viacnásobne vnorených podpisových kontajnerov.

§ 57d

Identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu, identifikovanie formátu podpisového kontajneru a identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu

(1) Štandardom pre identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. 12 prvého bodu.

(2) Štandardom pre identifikovanie formátu podpisového kontajneru sú hodnoty identifikátorov podľa prílohy č. 12 druhého bodu.

(3) Štandardom pre identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor hašovacej funkcie použitej na výpočet digitálneho odtlačku a hodnota digitálneho odtlačku z podpísaného elektronického dokumentu podľa osobitného predpisu.11g)

§ 57e

Prostriedky týkajúce sa overovania a vytvárania zaručeného elektronického podpisu a zaručenej elektronickej pečate

Štandardom pre používanie prostriedkov týkajúcich sa overovania a vytvárania zaručeného elektronického podpisu a zaručenej elektronickej pečate je používanie certifikovaných prostriedkov podľa osobitného predpisu11h) pri overovaní platnosti alebo vytváraní zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate prostredníctvom informačného systému orgánu verejnej moci.

Štandardy pre základné číselníky

§ 57f

Základné číselníky

(1) Štandardom pre základné číselníky zverejňované alebo sprístupňované pre použitie inými informačnými systémami verejnej správy je

a) používanie dátovej štruktúry základného číselníka podľa prílohy č. 13,

b) vytváranie názvu základného číselníka tak, aby stručne a zrozumiteľne popisoval obsah tohto číselníka,

c) vytváranie položiek základného číselníka najmenej v slovenskej jazykovej verzii,

d) vytváranie jazykových verzií položky základného číselníka prostredníctvom príslušných dátových prvkov ako súčasti príslušnej položky základného číselníka,

e) poskytovanie jazykovej verzie, iba ak sú hodnoty dátového prvku „Názov položky“ všetkých položiek základného číselníka vyplnené v príslušnej jazykovej verzii,

f) vytváranie dátových prvkov položky základného číselníka typov „Lokalizovaný dátový prvok“ a „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ v jednom jazyku jedenkrát,

g) nevytváranie súčasne účinných dátových prvkov položky základného číselníka typov „Dátový prvok s históriou“ a „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“,

h) upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka typov „Dátový prvok s históriou“ alebo „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“, ktorá nadobudla účinnosť ukončením účinnosti príslušného pôvodného dátového prvku, ak existuje, a vznikom nového dátového prvku s upravenou alebo pridanou hodnotou a s účinnosťou nasledujúcou bezprostredne po ukončenej účinnosti pôvodného dátového prvku na úrovni sekúnd; ak ide o nový dátový prvok, ktorý položka dovtedy neupravovala alebo ktorý nemal hodnotu, účinnosť sa určuje na základe vlastného uváženia,

i) upravovanie alebo pridávanie hodnôt dátových prvkov položky základného číselníka iného typu ako uvedeného v písmene h) priamym prepísaním existujúcich hodnôt alebo pridaním nových hodnôt,

j) nemožnosť vymazania položky základného číselníka, ktorá nadobudla účinnosť, a to ani po jej ukončení,

k) vytváranie položky základného číselníka s obnovenou účinnosťou zmenou dátového prvku „Účinný od“ tejto položky postupom podľa písmena h); iné dátové prvky tejto položky sa vtedy neupravujú,

l) poskytovanie všetkých povinných dátových prvkov položky základného číselníka podľa prílohy č. 13 s vyplnenými hodnotami, a to pre všetky položky základného číselníka,

m) vytváranie identifikátorov položiek základného číselníka ako referencovateľných identifikátorov, a to podľa zoznamu referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom webového sídla ministerstva.

(2) Štruktúru základného číselníka podľa odseku 1 písm. a) je možné na vnútorné účely použitia iným informačným systémom verejnej správy v tomto informačnom systéme rozšíriť o nové atribúty alebo položky; takto upravený číselník sa označuje ako rozšírený číselník, pričom tento číselník nie je základným číselníkom.

(3) Základné číselníky sa v elektronických formulároch používajú spravidla so všetkými položkami, ktoré sú v období účinnosti príslušného elektronického formulára legislatívne uznateľné.

(4) Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov, ktorých hodnoty sú založené na základných číselníkoch, sa používa najmenej hodnota dátového prvku základného číselníka „kód položky“ alebo identifikátor položky základného číselníka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11h znejú:

11b) ETSI TS 103 172 V2.2.2: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil PadES.

11c) ISO 19005-1:2005: Správa dokumentov. Formát súboru elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie. Časť 1: Používanie PDF 1.4 (PDF/A-1).

11d) § 3 ods. 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku.

11e) ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil Associated Signature Containers (ASiC).

11f) Zákon č. 305/2013 Z. z.

11g) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.

11h) § 24 ods. 8 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

26. Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2015

Zverejňovanie, sprístupňovanie a používanie základných číselníkov pre iné informačné systémy verejnej správy sa do 15. októbra 2015 uskutočňuje v dátovej štruktúre základného číselníka aj podľa právnych predpisov účinných do 14. októbra 2014.“.

27. V prílohe č. 1 bod 6.2.2 znie:

6.2.2 Ak nie je možné vzhľadom na povahu poskytovaného obsahu, napríklad pri interaktívnych mapách, vytvoriť webovú stránku použiteľnú bez skriptov, použije sa prvok

28. V prílohe č. 2 sa v celom texte pred slovo „číselník“ vo všetkých tvaroch vkladá slovo „základný“ v príslušnom tvare.

29. V prílohe č. 2 sa v celom texte vypúšťajú slová „Uvádza sa atribút KODPOL.“, „ (atribút POZN)“ a „Uvádza sa položka NAZSKS.“.

30. V prílohe č. 2 sa v celom texte slová

a) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4002 Rodinný stav“ nahrádzajú slovami „CL04002 Rodinný stav“,

b) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 3003 Pohlavie“ nahrádzajú slovami „CL03003 Pohlavie“,

c) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4003 Existenčný stav“ nahrádzajú slovami „CL04003 Existenčný stav“,

d) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0086 Krajiny OSN“ nahrádzajú slovami „CL00086 Krajina OSN“,

e) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 5598 Skupiny Klasifikácie zamestnaní rozšírenej (KZAMR3), atribút NAZPLS“ nahrádzajú slovami „CL05598 Klasifikácia zamestnania“,

f) „atribút NAZPLS číselníka Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0062 Titul pred menom“ nahrádzajú slovami „základného číselníka CL00062 Titul pred menom“,

g) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0063 Titul za menom“ nahrádzajú slovami „CL00063 Titul za menom“,

h) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4004 Príbuzenský stav“ nahrádzajú slovami „CL04004 Príbuzenský stav“,

i) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0056 Právna forma organizácie“ nahrádzajú slovami „CL00056 Právna forma organizácie“,

j) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0024 Lokálne štatistické územné jednotky 1 – okresy“ nahrádzajú slovami „CL00024 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres“,

k) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0025 Lokálne štatistické územné jednotky 2 – obce“ nahrádzajú slovami „CL00025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec“,

l) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4005 Typ telefónneho čísla“ nahrádzajú slovami „CL04005 Typ telefónneho čísla“,

m) „Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4001 Identifikátor“ nahrádzajú slovami „CL04001 Identifikátor“,

n) „Poštové smerové číslo“ nahrádzajú slovami „Poštové smerovacie číslo“,

o) „Telekomunikačný úrad“ nahrádzajú slovami „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“,

p) „Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. O-14/2007 o číslovacom pláne.“ nahrádzajú slovami „Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne“.

31. V prílohe č. 2 bode D.1.2.9 Základné imanie (Equity) tabuľke Popisné atribúty riadku Definícia a stĺpci Hodnota sa slovo „soby“ nahrádza slovom „osoby“.

32. V prílohe č. 2 bode D.1.3 Fyzická adresa (PhysicalAddress) tabuľke Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Fyzická adresa (PhysicalAddress) riadku Ulica a stĺpci Poznámka sa slová „obsah sa nepredpisuje. Ak sa má udávať názov osady“ nahrádzajú slovami „štruktúra zápisu ulice sa nepredpisuje. Ak obec nemá ulice, vypĺňa sa názov obce, a to“ a slovo „osada“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „obec“ v príslušnom tvare.

33. V prílohe č. 2 bode D.1.4.2 Číslo (Number) tabuľke Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Číslo (Number) riadku Formátované číslo stĺpci Poznámka a časti textu Hodnoty sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorý“.

34. V prílohe č. 2 sa v celom texte slovo „Poznámka“ nahrádza slovami „Spresňujúce informácie a podmienky“.

35. Príloha č. 2 sa dopĺňa druhým bodom, ktorý znie:

2. Dátový typ pre viacjazyčný dátový prvok a dátový typ pre evidenciu zmien

D.3 Osobitné dátové typy

D.3.1 Dátový prvok s históriou

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (DataElementWithHistory)

Slovensky

Anglicky XML

Spresňujúce informácie a podmienky

Dátový prvok s históriou
(D.3.1)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

DataElementWithHistory

Osobitný dátový typ pre dátové prvky so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušného dátového prvku v danom časovom období.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current“ a „EffectiveFrom“ a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“.]
Atribúty: Current, EffectiveFrom, EffectiveTo

Current

Obsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true“ – je aktuálne účinný,
„false“ – jeho účinnosť bola ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]

EffectiveFrom

Dátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]

EffectiveTo

Dátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

D.3.2 Lokalizovaný dátový prvok

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)

Slovensky

Anglicky XML

Spresňujúce informácie a podmienky

Lokalizovaný dátový prvok
(D.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

LocalizedDataElement

Osobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „language“.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „language“.]
Atribúty: language

Language

Obsahuje identifikáciu použitého jazyka.
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom „Kód položky“ podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.]
[Založené na: RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400).]

D.3.3 Lokalizovaný dátový prvok s históriou

Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)

Slovensky

Anglicky XML

Spresňujúce informácie a podmienky

Lokalizovaný dátový prvok s históriou
(D.3.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

LocalizedDataElement WithHistory

Osobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Podľa formátu pôvodného dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „language“ v danom časovom období.]
[Pravidlá použitia: Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language“, „Current“ a „EffectiveFrom“, a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“.]
Atribúty: Language, Current, EffectiveFrom, EffectiveTo

Language

Obsahuje identifikáciu použitého jazyka.
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom „Kód položky“ podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.]

[Založené na: RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400).]

Current

Obsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
„true“ – je aktuálne účinný,
„false“ – jeho účinnosť bola ukončená.]
[Poznámky: Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]

EffectiveFrom

Dátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]

EffectiveTo

Dátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

“.

36. V prílohe č. 3 bode 2.2.1 písm. g) sa pred slovo „avšak“ vkladajú slová „jedna majoritná verzia má vo všetkých minoritných verziách spravidla rovnakú definíciu dátovej štruktúry,“.

37. V prílohe č. 3 bode 2.2.1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a úpravou sa rozumie aj doplnenie ďalšej prezentácie alebo prezentačnej schémy do publikovaného elektronického formulára“.

38. V prílohe č. 3 sa za bod 2.3.1 vkladá nový bod 2.3.2, ktorý znie:

2.3.2 Súčasťou dátovej štruktúry elektronického formulára a prvým dátovým prvkom je „párovací kód vyplnených údajov“ s XML názvom „SynchCodeVyplneneData“, ktorý slúži na priradenie vyplnených údajov elektronického formulára k príslušnému elektronickému formuláru vrátane príslušnej verzie. Jeho hodnota je tvorená identifikátorom elektronického formulára a jeho verzie v štruktúre referencovateľného identifikátora.“.

Doterajšie body 2.3.2 až 2.3.5 sa označujú ako body 2.3.3 až 2.3.6.

39. V prílohe č. 3 bode 2.3.3 sa slovo „prvým“ nahrádza slovom „druhým“.

40. V prílohe č. 3 sa bod 2.3 dopĺňa bodom 2.3.7, ktorý znie:

2.3.6 Definícia dátovej štruktúry sa tvorí jedným súborom.“.

41. V prílohe č. 3 body 2.6.6 a 2.6.7 znejú:

2.6.6 Povinnou prezentáciou pre tlač je formát PDF minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, pričom môžu existovať aj ďalšie prezentácie pre tlač v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte PDF používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Na opis formátovania prezentácie vo formáte PDF sa používa značkovací jazyk Extensible Stylesheet Language – Formatting Objects (XSL-FO) podľa World Wide Web Consortium (W3C), a to tak, aby bol správne spracovateľný referenčným XSL-FO softvérom podľa bodu 3.1.3. Použitie značkovacieho jazyka podľa tretej vety sa optimalizuje na vykonanie správnej transformácie v referenčnom XSL-FO softvéri podľa bodu 3.1.3. Povinná prezentačná schéma pre tlač sa tvorí jedným súborom a grafické súbory sa vkladajú priamo do tohto súboru.

2.6.7 Povinnou prezentáciou pre podpisovanie a pre iný spôsob autorizácie elektronického formulára (ďalej len „podpisová prezentácia“) je formát HTML alebo XHTML, a ak ide o elektronické formuláre s viac ako 50 procesnými krokmi, prezentáciou pre podpisovanie môže byť aj formát Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8, pričom môžu existovať aj ďalšie podpisové prezentácie v iných formátoch. V prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formátoch HTML, XHTML alebo TXT používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Požiadavky podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou, ak je určená na čítanie bez možnosti úpravy dátových polí. Prezentačná schéma pre podpisovanie sa tvorí jedným súborom. V podpisovej prezentácii sa pre správne zobrazenie písma umožňuje použiť font, ktorý je možné bezplatne používať a šíriť.“.

42. V prílohe č. 3 bode 2.6.8 sa slová „Ak to nie je možné technicky dodržať, súčasťou dokumentácie elektronického formulára je aj samotný súbor fontu umožňujúci jeho použitie v súbore vo formáte PDF“ nahrádzajú slovami „Ak to nie je možné technicky dodržať, po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona sa môže použiť aj iný font, spravidla taký, ktorý umožňuje bezplatné používanie a šírenie, pričom súbor tohto fontu sa prikladá ako súčasť dokumentácie elektronického formulára. Súbor každého použitého fontu sa

a) zverejňuje na mieste publikácie elektronického formulára alebo sa sprístupňuje prostredníctvom odkazu na jeho zverejnenie v module elektronických formulárov,

b) v kontajneri podľa bodu 7.1.1 osobitne referencuje, pričom jeho funkčný priamy odkaz sa uvádza prostredníctvom atribútu „full-path“.“.

43. V prílohe č. 3 bode 2.6.9 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„napríklad „Apache FOP 1.1“ a príslušná adresa vo forme Unified Resource Locator (URL).“ a druhá veta sa vypúšťa.

44. V prílohe č. 3 bode 2.7.1 sa za slovo „súčasťou“ vkladajú slová „dátového obsahu“.

45. V prílohe č. 3 sa bod 3.1 dopĺňa bodmi 3.1.3 až 3.1.6, ktoré znejú:

3.1.3 Na mieste publikovania elektronického formulára sa zverejňuje odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF. Tento softvér spĺňa požiadavky na klientske aplikácie podľa § 48 písm. b) a c), je voľne dostupný a jeho zdrojové kódy sú zverejnené a je možné ho na ľubovoľný účel upravovať, šíriť a používať. Referenčným XSL-FO softvérom sa rozumie softvér takto označený správcom modulu elektronických formulárov po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona a zverejnený prostredníctvom tohto modulu.

3.1.4 Ak je to uskutočniteľné, poskytuje sa na mieste publikovania elektronického formulára on-line možnosť uskutočnenia správnej transformácie ľubovoľného XSL-FO súboru do formátu PDF podľa bodu 2.6.6.

3.1.5 Zabezpečuje sa poskytovanie funkčného priameho odkazu vo forme Uniform Resource Locator (URL), a to jednotlivo najmenej pre tieto súčasti elektronického formulára:

a) definícia dátovej štruktúry podľa bodu 2.3.5,

b) prezentačná schéma pre povinnú prezentáciu pre tlač podľa bodu 2.6.6,

c) prezentačné schémy pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7,

d) súbor „manifest.xml“ podľa bodu 7.5, pričom ak je kontajner tvorený jedným XML súborom podľa bodu 7.1.2, vo vytvorenom súbore „manifest.xml“ sa v atribúte „full-path“ uvádza cesta ku jednotlivým súčastiam elektronického formulára vo forme Uniform Resource Locator (URL),

e) súbor „attachments.xml“ podľa bodu 7.12,

f) súbor PDF Acroforms podľa bodu 2.6.10, ak sa v elektronickom formulári poskytuje,

g) vytvorená prezentácia pre tlač bez vyplnených údajov vo formáte PDF podľa bodu 2.6.2.

3.1.6 Prezentačné schémy a XSD schémy referencované elektronickým formulárom sa publikujú v module elektronických formulárov. Prezentačné schémy a XSD schémy takto nepublikované nie je možné referencovať.

3.1.7 Priame odkazy podľa bodu 3.1.5 sa poskytujú v štruktúre referencovateľného identifikátora.“.

46. V prílohe č. 3 sa bod 4.1 dopĺňa bodmi 4.1.5 a 4.1.6, ktoré znejú:

4.1.5 Elektronický formulár sa poskytuje najmenej s povinnými prezentáciami podľa bodu 2.6.

4.1.6 Na vypĺňanie elektronického formulára je používateľovi elektronického formulára umožnené použiť ktorúkoľvek z prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.5, pričom možnosť jeho výberu nemôže byť obmedzená.“.

47. V prílohe č. 3 bode 4.3.7 sa slová „Adobe Reader“ nahrádzajú slovami „prehliadač PDF“.

48. V prílohe č. 3 bode 5.1.1 sa slová „, Text Formát (txt) v kódovaní UTF-8 alebo PDF minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5“ nahrádzajú slovami „alebo Plain Text Format (txt) v kódovaní UTF-8“.

49. V prílohe č. 3 bod 5.1.2 znie:

5.1.2 Prezentačná schéma a XSD schémy použité pri prezentovaní obsahu podpisovaných vyplnených údajov elektronického formulára sú uvedené alebo sú súčasťou údajov v podpísanom kontajneri pre podpisované XML údaje.“.

50. V prílohe č. 3 sa bod 5.1 dopĺňa bodom 5.1.9, ktorý znie:

5.1.9 Pri podpisovaní vyplnených údajov elektronického formulára je používateľovi elektronického formulára umožnené použiť na podpísanie ktorúkoľvek z podpisových prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.7, pričom možnosť jeho výberu nemôže byť obmedzená.“.

51. V prílohe č. 3 sa bod 6.3 dopĺňa bodmi 6.3.2 a 6.3.3, ktoré znejú:

6.3.2 Pri prijímaní a spracovaní vyplnených údajov elektronického formulára je možné použiť ktorúkoľvek z prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári podľa bodov 2.6.5 až 2.6.7, pričom nie je potrebné použiť prezentáciu použitú pri podpisovaní vyplnených údajov elektronického formulára.

6.3.3 Pri prijímaní a spracovaní vyplnených údajov elektronického formulára podpísaných elektronickým podpisom sa kontroluje, či kontajner pre XML údaje podľa prílohy č. 11 obsahuje referenciu alebo vloženú schému podpisovej prezentácie zdokumentovanej v publikovanom elektronickom formulári podľa bodu 2.6.7. Jej transformovanie do prezentácie pri overovaní podpisu nie je potrebné.“.

52. V prílohe č. 3 bode 7.1.4 sa na konci pripája táto veta:

„To neplatí na účely zverejňovania elektronických formulárov, keď sa kryptovanie nepoužíva a používajú sa iba vlastnosti formátu ZIP podľa § 25 ods. 1 písm. a) prvého bodu.“.

53. V prílohe č. 3 bode 7.2.2 sa slovo „g)“ nahrádza slovom „h)“.

54. V prílohe č. 3 sa bod 7.3 dopĺňa bodom 7.3.2, ktorý znie:

7.3.2 Príkladná štruktúra kontajnera tvoreného jedným súborom vo formáte XML je

‹?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?›

‹e-form›

‹manifest:manifest xmlns:manifest=“urn:manifest:1.0“›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/meta:meta“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/xs:schema“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/data:data“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“ full-path=“/e-form/content:file1“

media-destination=“screen“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-description=“XHTML“

full-path-url=“http://predpisana-linka/..../screen-xhtml-upvs-sk.xslt“

description=“Transformácia do povinnej prezentácie pre vypĺňanie vo formáte XHTML pre ÚPVS“

filename=“screen-xhtml-upvs-sk.xslt“

target-environment=“upvs“ /›

‹manifest:file-entry media-type=“application/pdf“ full-path=“/e-form/content:file“

description=“Dokumentácia prezentácie pre vypĺňanie“ filename=“dokument.pdf“ /›

‹/manifest:manifest›

‹meta:meta xmlns:meta=“urn:meta:1.0“ xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1/“›

‹dc:title›...‹/dc:title›

...

‹/meta:meta›

‹xs:schema targetNamespace=“urn:manifest:1.0“

xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“›

‹xs:element ...“›‹/xs:element›

‹/xs:schema›

‹data:data xmlns:data=“urn:data:1.0“›

‹data:PersonData›...‹/data:PersonData›

‹/data:data›

‹content:file1 xmlns:content=“urn:content:1.0“›

‹xsl:stylesheet version=“1.0“ xmlns:xsl=“http://www.w3.org/1999/XSL/Transform“›

‹xsl:template .../›

‹/xsl:stylesheet›

‹/content:file1›

‹content:file2

xmlns:content=“urn:content:1.0“›iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIA...‹/content:file2›

‹/e-form›“.

55. V prílohe č. 3 bode 7.4.1 sa slová „„application/eform+zip<@148> alebo „application/x-eform-xml““ nahrádzajú slovami „application/vnd.gov.sk.e-form+zip“ alebo „application/vnd.gov.sk.e-form+xml““.

56. V prílohe č. 3 body 7.5.2 a 7.5.3 znejú:

7.5.2 Príkladná štruktúra obsahu súboru „manifest.xml“ je

‹manifest:manifest xmlns:manifest=“urn:manifest:1.0“›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“meta.xml“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“schema.xsd“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“data.xml“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“

media-destination=“screen“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“XHTML“

media-language=“sk“

full-path=“Content/filler-xhtml.xslt“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre vypĺňanie vo formáte XHTML pre ÚPVS“

target-environment=“upvs“

/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“

media-destination=“print“

media-destination-type=“application/xml“

media-destination-type-description=“XSLFO“

media-language=“sk“

full-path=“Content/print-pdf.xslt“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre tlač vo formáte PDF“

xslfo-reference-procesor=“Apache FOP 1.1”

xslfo-reference-procesor-url=“ http://archive.apache.org/dist/xmlgraphics/fop/binaries/fop-1.1-bin.zip“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“

media-destination=“sign“

media-destination-type=“application/xhtml+xml“

media-destination-type-description=“XHTML“

media-language=“sk“

full-path=“Content/sign-xhtml-upvs-sk.xslt“

full-path-url=“http://začiatok-adresy/.../sign-xhtml-upvs-sk.xslt“

description=“transformácia do povinnej prezentácie pre podpisovanie vo formáte XHTML“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/pdf“

media-destination=“sign“

media-destination-type=“application/pdf“

media-destination-type-description=“PDF“

media-language=“sk“

full-path=“http://data.gov.sk/.../nazov.pdf“

description=“referencia na externý súbor uložený v inom e-formulári“

reference-transform-algorithm=“http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“dGhpcyBpcyBub3QgYSBzaWduYXR1cmUK...“

description=“referencia na externý súbor uložený v inom e-formulári“/›

‹manifest:file-entry media-type=“text/xml“

media-destination=“screen“

media-language=“sk“

full-path=“Content/filler.xml“

target-environment=“určený-názov“

description=“pomocný súbor prezentačnej schémy XYZ pre vypĺňanie“ /›

‹manifest:file-entry media-type=“application/pdf“

media-destination=“print“

media-language=“sk“

full-path=“Content/tlacovaforma.pdf“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/zip“

media-destination=“screen“

full-path=“Content/myfiller.bin“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/xml“

media-destination=“x-email-notify“

full-path=“Content/email.xml“/›

‹manifest:file-entry media-type=“plain/text“

media-destination=“sign“

full-path=“Presentation/anotherfilleddatasigned.txt“/›

‹manifest:file-entry media-type=“image/png“

full-path=“Thumbnails/page_1.png“/›

‹manifest:file-entry media-type=“application/font-sfnt“

full-path=“http://prislusna-adresa/..../arial32.exe“

full-path-url=“http://prislusna-adresa/..../arial32.exe“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“b69deb868b45e618be766c8252e03a5...“

description=“font Arial“ /›

‹manifest:file-entry media-type=“application/font-sfnt“

full-path=“Content/opens___.ttf“

full-path-url=“http://prislusna-adresa/..../opens___.ttf“

reference-digest-method-algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“

reference-digest-value=“1b12500a113137719738c34a341b3...“

description=“font OpenSymbol“ /›

‹manifest:file-entry media-type=“text/xml“ full-path=“attachments.xml“/›

‹manifest:file-entry media-type=“text/xml“ full-path=“settings.xml“/›

‹/manifest:manifest›“.

7.5.3 Úplná štruktúra menného priestoru „manifest“ je

‹xs:schema attributeFormDefault=“unqualified“ elementFormDefault=“qualified“

targetNamespace=“urn:manifest:1.0“ xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“›

‹xs :element name= ”manifest”›

‹xs :complexType›

‹xs:sequence›

‹xs:element name=”file-entry” maxOccurs=”unbounded” minOccurs=”0”›

‹xs :complexType›

‹xs :simpleContent›

‹xs :extension base= ”xs :string”›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”media-type” use=”required”/›

‹xs:attribute name=”media-destination” use=”optional”›

‹xs:simpleType›

‹xs:restriction base=”xs:string”›

‹xs:pattern value=”screen|view|print|sign|help|x-.*”/›

‹/xs :restriction›

‹/xs :simpleType›

‹/xs :attribute›

‹xs :attribute type= ”xs :string » name= ”media-destination-type” use= ”optional”/›

‹xs :attribute type= ”xs :string » name= ”media-destination-type-description” use= ”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”media-language” use=”optional” default=”sk”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”full-path” use=”required”/›

‹xs:attribute type=“xs:string“ name=“full-path-url“ use=“optional“/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”description” use=”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”filename” use=”optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string“ name=“target-environment“ use=“optional“/›

‹xs:attribute type=“xs:string“ name=“xslfo-reference-procesor“ use=“optional“/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”xslfo-reference-procesor-url “ use=”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-transform-algorithm” use=”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-digest-method-algorithm” use=”optional”/›

‹xs:attribute type=”xs:string” name=”reference-digest-value” use=”optional”/›

‹/xs :extension›

‹/xs :simpleContent›

‹/xs :complexType›

‹/xs :element›

‹/xs :sequence›

‹/xs :complexType›

‹/xs:element›

‹/xs:schema›“.

“.

57. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„pričom spravidla obsahuje hodnotu zaregistrovanú podľa osobitnej technickej normy,14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy.“.

58. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písmená c) a d) znejú:

c) „media-destination-type“ pre jednoznačnú strojovo spracovateľnú identifikáciu výsledku transformácie, pričom predpísanou hodnotou pre príslušné povinné prezentačné schémy je „XSLFO“ pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, „HTML“ a „XHTML“ pre podpisovanie a vypĺňanie podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7, „TXT“ pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7; pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako uvedené v tomto bode, a to po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona zo skratky názvu použitého formátu alebo jeho prípony, pričom sa zabezpečuje, aby bola identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi,

d) „media-destination-type-description“ pre opis mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme,“.

59. V prílohe č. 3 sa bod 7.5.6 dopĺňa písmenami e) až l), ktoré znejú:

e) „media-language“ pre opis jazyka výsledného súboru, ak elektronický formulár poskytuje prezentačné schémy alebo súbory v rôznych jazykoch, pričom identifikátor jazyka sa používa podľa bodu 7.9.5,

f) „full-path“ pre opis relatívnej cesty k súboru v rámci kontajneru, pričom ak je kontajner tvorený jedným súborom formátu XML, opisuje sa pomocou „XPath“ podľa World Wide Web Consortium (W3C), a ak je súbor uložený externe, opisuje sa pomocou Uniform Resource Locator (URL), pričom súbor môže byť uložený externe, iba ak je publikovaný podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3,

g) „full-path-url“ pre poskytovanie funkčného priameho odkazu vo formáte Uniform Resource Locator (URL) na jednotlivé súčasti elektronického formulára,

h) „description“ pre opis súboru alebo jeho účelu,

i) „filename“ pre uvedenie názvu súboru,

j) „target-environment“ pre odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je transformácia alebo iná súčasť elektronického formulára určená, napríklad „nazov-prostredia“ a podobne; tento atribút sa povinne používa iba pri publikovaní elektronického formulára v module elektronických formulárov a jeho hodnota sa tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov,

k) „xslfo-reference-procesor“ pre uvedenie informácie o výrobcovi, názve a verzii referenčného XSL-FO softvéru; hodnota sa uvádza v súlade s hodnotou uvedenou pre referenčný XSL-FO softvér v module elektronických formulárov,

l) „xslfo-reference-procesor-url“ pre uvedenie funkčného priameho odkazu referenčného XSL-FO softvéru v tvare Uniform Resource Locator (URL),

m) „reference-transform-algorithm“ pre identifikáciu použitého transformačného algoritmu referencovaných externe uložených súborov, pričom obsahuje jednu z určených hodnôt, a to

1.http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,

2.http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n“ pre Exclusive XML Canonicalization Version vo verzii 1.0,

3.http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1“,

n) „reference-digest-method-algorithm“ pre externe uložené súbory pre identifikáciu hašovaciu funkciu použitú na výpočet digitálneho odtlačku externe uložených súborov, pričom obsahuje jednu z určených hodnôt, a to

1.http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha224“ pre hašovaciu funkciu SHA-224,

2.http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256“ pre hašovaciu funkciu SHA-256,

3.http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384“ pre hašovaciu funkciu SHA-384,

4.http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512“ pre hašovaciu funkciu SHA-512,

o) „reference-digest-value“ pre vloženie hodnoty digitálneho odtlačku referencovaného externe uloženého súboru.“.

60. V prílohe č. 3 sa bod 7.5 dopĺňa bodom 7.5.7, ktorý znie:

7.5.7 Pre všetky súčasti jednej prezentačnej schémy sa pre rovnaké atribúty uvedené v bode 7.5.6 písm. b) až e) a k) používajú rovnaké hodnoty.“.

61. V prílohe č. 3 bode 7.6.4 písmená f) a g) znejú:

f) v „language“ jazyk podľa bodu 2.2.1 písm. f),

g) vo „version“ verziu podľa bodu 2.2.1 písm. g),“.

62. V prílohe č. 3 bode 7.7.1 druhej vete sa vypúšťa slovo „externý“ a na konci sa pripájajú tieto slová:

„zverejnenú v súlade s bodmi 2.1.2 a 2.1.3“.

63. V prílohe č. 3 bod 7.8.1 znie:

7.8.1 Súbor „data.xml“ v publikovanom elektronickom formulári obsahuje vzorovú prázdnu dátovú štruktúru bez vyplnených údajov a môže obsahovať aj vyplnené údaje. Ak nie sú vyplnené všetky vyžadované údaje elektronického formulára, súbor „data.xml“ nemusí byť validný podľa súboru „schema.xsd“, ale použité dátové prvky a ich atribúty sú aj vtedy v súlade s definíciou dátovej štruktúry podľa súboru „schema.xsd“.“.

64. V prílohe č. 3 bode 7.9.1 sa na konci pripájajú tieto slová:

„a ich dokumentácie vrátane použitých fontov, ak je to podľa bodu 2.6.8 potrebné.“.

65. V prílohe č. 3 bode 7.9.4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:

„ak je publikovaná podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3.“.

66. V prílohe č. 3 bode 7.9.6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) „view“ pre prezentáciu na čítanie bez možnosti úprav dátových polí,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

67. V prílohe č. 3 bode 7.9.6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:

„, po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona“.

68. V prílohe č. 3 bod 7.9.8 znie:

7.9.8 Prezentačná schéma obsahuje dokumentáciu podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3 priamo ako svoju súčasť alebo vo forme samostatného súboru v adresári „Content/“ prostredníctvom súboru „manifest.xml“.“.

69. V prílohe č. 3 bode 7.9.10 sa na konci pripája táto veta:

„Transformačná schéma je súčasťou prezentačnej schémy.“.

70. V prílohe č. 3 sa bod 7.9 dopĺňa bodom 7.9.11, ktorý znie:

7.9.11 Atribút „media-destination-type“ súboru prezentačnej schémy obsahuje mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme, napríklad „text/plain“ alebo „application/xhtml+xml“.“.

71. V prílohe č. 3 bod 7.12.1 znie:

7.12.1 Súbor „attachments.xml“ obsahuje zoznam všetkých súborov v adresári „Attachments/“.“.

72. V prílohe č. 3 bod 7.12.3 znie:

7.12.3 Príkladná štruktúra menného priestoru „attachment“ je

‹xs:schema attributeFormDefault=“unqualified” elementFormDefault=“qualified”

targetNamespace=“urn:attachment:1.0” xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”›

‹xs:element name=“attachments”›

‹xs:complexType›

‹xs:sequence›

‹xs:element name=“entry” maxOccurs=“unbounded” minOccurs=“0”›

‹xs:complexType›

‹xs:simpleContent›

‹xs:extension base=“xs:string”›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“ media-type” use=“required”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“ full-path” use=“required”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“full-path-url” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“media-language” use=“optional” default=“sk”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“description” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“filename” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“target-environment” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-transform-algorithm” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-digest-method-algorithm” use=“optional”/›

‹xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-digest-value” use=“optional”/›

‹/xs:extension›

‹/xs:simpleContent›

‹/xs:complexType›

‹/xs:element›

‹/xs:sequence›

‹/xs:complexType›

‹/xs:element›

‹/xs:schema›

“.

73. V prílohe č. 3 sa bod 7.12 dopĺňa bodom 7.12.4, ktorý znie:

7.12.4 V súbore attachments.xml sa primerane používajú atribúty uvedené v bode 7.5.6.“.

74. V prílohe č. 3 bod 7.13.1 znie:

7.13.1 Adresár „Attachments/“ môže obsahovať iba súbory, ktoré sú prílohami podľa bodu 4.7.4, ich dokumentáciu alebo ich vecný opis. Pre prílohy, ktoré nie sú elektronickým formulárom a majú predpísanú elektronickú podobu, sa úplná dokumentácia uvádza spravidla v priečinku „Attachments/“. Pre prílohy, ktoré nie sú súčasťou kontajneru, sa vo forme osobitného súboru uvádza ich vecný opis.“.

75. V prílohe č. 3 sa bod 7.13 dopĺňa bodom 7.13.2, ktorý znie:

7.13.2 Pre prílohy v elektronickej podobe, ktoré nie sú elektronickým formulárom a majú predpísanú presnú podobu, najmä štruktúru údajov, formát súboru a vizuálny vzhľad, sa úplná dokumentácia uvádza spravidla v adresári „Attachments/“.“.

76. V prílohe č. 6 bode 1.2.3 písm. f) sa slová „ktoré sa týkalo“ nahrádzajú slovami „ktorý sa týkal“.

77. Príloha č. 9 sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:

9. Informácia o formáte súboru, v ktorom sú údaje datasetu poskytované. Pre každý súbor alebo odkaz na neho sa uvádza príslušný formát, v ktorom sú údaje poskytované.“.

78. V prílohe č. 10 bode 19.2 sa slovo „Zväčšenie“ nahrádza slovom „Zväčšením“.

79. Výnos sa dopĺňa prílohami č. 11 až 13, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov

1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Základné atribúty

Hodnota

Dátový prvok

Kontajner XML údajov

Je súčasťou

Hlavný koreňový prvok (root element)

Má súčasti

XML údaje
Použitá XSD schéma
Použitá prezentačná schéma

Verzia

1.0

Stav

Povinný

Gestor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popisné atribúty

Hodnota

Názov

Kontajner XML údajov

Definícia

Zložený dátový prvok pre prenos obsahu XML údajov vrátane elektronických formulárov.

Typ prvku

Dátový typ

XML schéma

XML názov prvku je XMLDataContainer

Hodnoty

Neobsahuje

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Slovensky

Anglicky XML

Spresňujúce informácie a podmienky

XML údaje
(D.4.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

XMLData

Dátový obsah XML údajov, ktoré sú kontajnerom prenášané, spravidla vyplnených údajov elektronického formulára.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Dátový obsah vo formáte XML.]
[Atribúty: Identifier, Version, ContentType.]

Identifier

Reťazec slúži ako identifikátor elektronického formulára, ku ktorému patria dané údaje.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.]
[Formát reprezentácie: textový reťazec.]
[Hodnoty: Identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b)]
[Poznámky: Cieľom použitia je previazanie údajov s elektronickým formulárom. Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]

Version

Reťazec slúži ako jednoznačný identifikátor verzie elektronického formulára.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.]
[Formát reprezentácie: textový reťazec.]
[Hodnoty: Hodnota podľa prílohy č. 3 bodu 2.2.1 písm. g)]
[Poznámky: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]

ContentType

Určuje dátový obsah objektu pre ďalšie spracovanie informačnými systémami.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Predpísaný textový reťazec.]
[Hodnoty: „application/xml; charset=UTF-8“.]
[Poznámky: Existuje iba jediná hodnota, ktorá je uvedená vyššie.]

Použitá XSD schéma
(D.4.2)

UsedXSD

Zložený dátový prvok popisujúci použitú XSD schému.
[Poznámky: Z podradených dátových prvkov je vyplnený buď prvok Referencia použitej XSD schémy, alebo prvok Vložená použitá XSD schéma. Vyplnenie oboch prvkov naraz nie je prípustné.]

Použitá prezentačná schéma
(D.4.3)

UsedPresentation Schema

Zložený dátový prvok popisujúci použitú prezentačnú schému.
[Poznámky: Spravidla predstavuje transformačný jazyk XSL Transformations (XSLT). Z podradených dátových prvkov je vyplnený buď prvok Referencia použitej prezentačnej schémy, alebo prvok Vložená použitá prezentačná schéma. Vyplnenie oboch prvkov naraz nie je prípustné.]

D.4.2 Použitá XSD schéma

Základné atribúty

Hodnota

Dátový prvok

Použitá XSD schéma

Je súčasťou

Kontajner XML údajov

Má súčasti

Referencia použitej XSD schémy
Vložená použitá XSD schéma

Verzia

1.0

Stav

Povinný

Gestor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popisné atribúty

Hodnota

Názov

Použitá XSD schéma

Definícia

Zložený dátový prvok popisujúci použitú XSD schému.

Typ prvku

Dátový typ

XML schéma

XML názov prvku je UsedXSD

Hodnoty

Neobsahuje

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Použitá XSD schéma (UsedXSD)

Slovensky

Anglicky XML

Spresňujúce informácie a podmienky

Referencia použitej XSD schémy
(D.4.2.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

UsedXSDReference

Jednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pri podpisovaní prostredníctvom referencie.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare Uniform Resource Identifier (URI), pri prenose iných XML údajov sa nevypĺňa.]
[Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue.]
[Poznámky: Ak ide o vyplnené údaje elektronického formulára, tento dátový prvok je povinný, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme XSD schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]

TransformAlgorithm

Atribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare:
„http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,
„http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo
„http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]

DigestMethod

Atribút identifikuje hašovaciu funkciu, ktorá bola použitá na výpočet digitálneho odtlačku.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej normy.21)]
[Hodnoty: Používa sa niektorá z hašovacích funkcií uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,11g) na základe ktorej je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,11g) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]
[Založené na: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.
ETSI TS 102 176-1 – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy.]
[Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný zaručený elektronický podpis.]

DigestValue

Určuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.]

Vložená použitá XSD schéma
(D.4.2.2)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

UsedXSDEmbedded

Jednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú XSD schému.
[Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnota: Prázdna pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára, vlastná XSD schéma pri prenose iných XML údajov (používa sa priama integrácia).]

D.4.3 Použitá prezentačná schéma

Základné atribúty

Hodnota

Dátový prvok

Použitá prezentačná schéma

Je súčasťou

Kontajner XML údajov

Má súčasti

Referencia použitej prezentačnej schémy
Vložená použitá prezentačná schéma

Verzia

1.0

Stav

Povinný

Gestor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popisné atribúty

Hodnota

Názov

Použitá prezentačná schéma

Definícia

Zložený dátový prvok popisujúci použitú prezentačnú schému.

Typ prvku

Dátový typ

XML schéma

XML názov prvku je UsedPresentationSchema

Hodnoty

Neobsahuje

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Použitá prezentačná schéma (UsedPresentationSchema)

Slovensky

Anglicky XML

Spresňujúce informácie a podmienky

Referencia použitej prezentačnej schémy
(D.4.3.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

UsedPresentation SchemaReference

Jednoznačná identifikácia prezentačnej schémy použitej pri podpisovaní prostredníctvom referencie.
[Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]
[Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare Uniform Resource Identifier (URI), pri prenose iných XML údajov sa nevypĺňa.]
[Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue, ContentType, MediaDestinationDescription, Language.]
[Poznámky: Ak ide o vyplnené údaje elektronického formulára, tento dátový prvok je povinný, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme prezentačnej schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]

TransformAlgorithm

Atribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).]
[Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare:
„http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0,
„http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo
„http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]

DigestMethod

Atribút identifikuje algoritmus použitý na výpočet digitálneho odtlačku.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej normy.21).]
[Hodnoty: Používa sa niektorý z algoritmov uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,11g) na základe ktorého je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,11g) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]
[Založené na: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.
ETSI TS 102 176-1 – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy.]
[Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný zaručený elektronický podpis.]

DigestValue

Určuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.]

ContentType

Popisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]

MediaDestination Description

Slúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Povolenými hodnotami pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7 je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa tvoria po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona zo skratky názvu použitého formátu alebo jeho prípony, pričom sa zabezpečuje, aby bola identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi, napríklad pre transformáciu do formátu XSL-FO pre prezentáciu vo formáte PDF sa uvádza „XSLFO“.]

Language

Jazyk použitej prezentačnej schémy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Podľa bodu 7.9.5 prílohy č. 3.]
[Poznámky: Používa sa, ak elektronický formulár poskytuje pre rôzne jazyky rozdielne prezentačné schémy.]

Vložená použitá prezentačná schéma
(D.4.3.2)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

UsedPresentation SchemaEmbedded

Jednoznačná identifikácia prezentačnej schémy použitej pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú prezentačnú schému.
[Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnota: Prázdna pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára, vlastná prezentačná schéma vo forme priamej integrácie pri prenose iných XML údajov.]
[Atribúty: ContentType, MediaDestinationDescription.]

ContentType

Popisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]

MediaDestination Description

Slúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Povolenými hodnotami pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7 je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa tvoria po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona zo skratky názvu použitého formátu alebo jeho prípony, pričom sa zabezpečuje, aby bola identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi, napríklad pre transformáciu do formátu XSL-FO pre prezentáciu vo formáte PDF sa uvádza „XSLFO“.]

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.“.

Príloha č. 12 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

1. Hodnoty pre identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu

Podpísaný elektronický dokument podľa

Identifikátor vo forme prípony súboru

Identifikátor vo forme položky „Content-type“ v elektronickom podpise

§ 57a písm. a) a b) prvého bodu

.pdf

application/pdf

§ 57a písm. b) druhého bodu

.txt

text/plain; charset=UTF-8

§ 57a písm. b) tretieho bodu

.png

image/png

§ 57a písm. c)

.xml

application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml; charset=UTF-8

2. Hodnoty pre identifikovanie formátu podpisového kontajneru

Podpisový kontajner

Identifikátor vo forme prípony súboru

Identifikátor vo forme položky „Content-type“ v elektronickom podpise

§ 57b písm. a)

.asics, .scs

application/vnd.etsi.asic-s+zip

§ 57b písm. a), degradovaný podpisový kontajner

.zip

application/zip

§ 57b písm. a), rozšírený podpisový kontajner

.asice, .sce

application/vnd.etsi.asic-e+zip

Príloha č. 13 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Dátová štruktúra základného číselníka

1. Dátové prvky na popis základného číselníka

D.5 Základný číselník

Základné atribúty

Hodnota

Dátový prvok

Základný číselník

Je súčasťou

Má súčasti

Kód číselníka
Názov číselníka
Gestor číselníka
Zdrojový číselník
Dátum platnosti
Začiatok účinnosti
Koniec účinnosti
Poznámka
Položka číselníka

Verzia

1.0

Stav

Povinný

Gestor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popisné atribúty

Hodnota

Názov

Základný číselník

Definícia

Zložený dátový prvok na popis štruktúry základného číselníka.

Typ prvku

Dátový typ

XML schéma

XML názov prvku je Codelist

Hodnoty

Neobsahuje

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Základný číselník (Codelist)

Slovensky

Anglicky XML

Spresňujúce informácie a podmienky

Kód číselníka
(D.5.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

CodelistCode

Jedinečný kód základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi, pričom sa nerozoznáva rozdiel medzi veľkými a malými písmenami.]
[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]
[Poznámky: Textová štruktúra sa tvorí CLXXXXXX, pričom znaky X predstavujú cifry.]

Názov číselníka
(D.5.2)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

CodelistName

Stručný a zrozumiteľný názov základného číselníka popisujúci jeho obsah.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

Gestor číselníka
(D.5.3)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

CodelistManager

Celý názov vecného gestora základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky.]

Zdrojový číselník
(D.5.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)

SourceCodelist

Ak základný číselník preberá údaje z iného číselníka, identifikuje sa zdrojový preberaný číselník.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Alpha-2: Kódy krajín. ISO 3166-1 – Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín.]
[Poznámky: Používa sa najmä, ak základný číselník vychádza z medzinárodne uznaného číselníka.]

Dátum platnosti
(D.5.5)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

ValidFrom

Dátum, kedy bol základný číselník publikovaný.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]

Začiatok účinnosti
(D.5.6)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

EffectiveFrom

Dátum, od ktorého základný číselník nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je možné ho používať.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti nemôže byť skorší ako dátum vytvorenia.]

Koniec účinnosti
(D.5.7)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

EffectiveTo

Dátum, od ktorého bola zrušená účinnosť základného číselníka.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

Poznámka
(D.5.8)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

Note

Obsahuje doplňujúce informácie k základnému číselníku, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte textového reťazca.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

Položka číselníka
(D.5.9)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)

CodelistItem

Zložený dátový prvok pre jednotlivé položky číselníka.
[Pravidlá použitia: Je možné viacnásobné použitie. Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.]

D.5.9 Položka číselníka

Základné atribúty

Hodnota

Dátový prvok

Položka číselníka

Je súčasťou

Základný číselník

Má súčasti

Kód položky
Názov položky
Skrátený názov položky
Skratka názvu položky
Doplňujúci obsah
Merná jednotka
Poznámka
Zahŕňa
Tiež zahŕňa
Vylučuje
Dátum platnosti
Začiatok účinnosti
Koniec účinnosti
Logické poradie položky
Legislatívna uznateľnosť

Verzia

1.0

Stav

Povinný

Gestor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popisné atribúty

Hodnota

Názov

Položka číselníka

Definícia

Zložený dátový prvok na popis dátovej štruktúry položky číselníka.

Typ prvku

Dátový typ

XML schéma

XML názov prvku je CodelistItem

Hodnoty

Neobsahuje

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Položka číselníka (CodelistItem)

Slovensky

Anglicky XML

Spresňujúce informácie a podmienky

Kód položky
(D.5.9.1)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

ItemCode

Jedinečný kód položky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi, pričom sa nerozoznáva rozdiel medzi veľkými a malými písmenami.]
[Poznámky: Spravidla je tvorený desiatimi znakmi.]

Názov položky
(D.5.9.2)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)

ItemName

Úplný názov položky.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.]
[Pravidlá použitia: Každá jazyková verzia sa k príslušnému dátumu účinnosti používa iba raz, pričom atribút „language“ slúži na určenie jazyka, v ktorom je položka vytvorená.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Na umožnenie spracovania problematických hodnôt sa poskytuje položka s názvom „Iné“ a podobne, pričom sa spravidla príslušnou obslužnou aplikáciou poskytuje možnosť voľne vypĺňateľného dátového poľa.

Príklady použitia: Slobodný, Ženatý, Iný stav, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Riadiaci výbor exekutívneho orgánu.]

Skrátený názov položky
(D.5.9.3)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)

ItemShortenedName

Zaužívaný názov položky najmä na účely zrýchleného automatizovaného spracovania.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Obmedzenie veľkosti textu je 128 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: Veľká Británia, Riadiaci výbor.]
[Poznámky: Používa sa najmä, ak je názov položky veľmi dlhý, napríklad pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.]

Skratka názvu položky
(D.5.9.4)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)

ItemAbbreviatedName

Zaužívaná skratka pre názov položky
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Obmedzenie veľkosti textu je 20 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: TANAP, RV.]
[Poznámky: Spravidla sa tvorí z prvých písmen jednotlivých slov názvu položky.]

Doplňujúci obsah
(D.5.9.5)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1...N)

AdditionalContent

Atribút pre významové rozšírenie údajov číselníka, ak je to potrebné.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Pravidlá použitia: Je možné viacnásobné použitie.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

Merná jednotka
(D.5.9.6)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)

UnitOfMeasure

Použitá merná jednotka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Pravidlá použitia: Používa sa iba pri číselníkoch, v ktorých je takáto informácia relevantná, najmä ak je potrebné takéto odlíšenie viacerých položiek základného číselníka. Ak existuje, pre dané merné jednotky sa používa relevantný základný číselník.]

Poznámka
(D.5.8)
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...N)

Note

Ľubovoľné doplňujúce informácie k položke.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte textového reťazca.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Obsahuje buď doplňujúce informácie o položke, alebo všeobecný popis položky, pričom neopakuje obsah atribútov Zahŕňa, Tiež zahŕňa a Vylučuje, ak existujú.]
[Poznámky: Používa sa napríklad na zapísanie dôvodu zaradenia odporúčanej položky.]

Zahŕňa
(D.5.9.7)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)

Includes

Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje obsah položky, najmä s cieľom vytvárania tried.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch najmä ako kľúčové slová pre klasifikáciu položiek a ich triedenie.]

Tiež zahŕňa
(D.5.9.8)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)

IncludesAlso

Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov osobitnej kategórie inej ako v atribúte Zahŕňa sa, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje hraničné hodnoty.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch najmä ako zoznam hraničných hodnôt klasifikácií pre jednoznačné zaradenie do atribútu Zahŕňa.]

Vylučuje
(D.5.9.9)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)

Excludes

Tematické prepojenie na vytváranie hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje vylúčené hodnoty.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch pre klasifikáciu, do ktorej triedy položku určite nemožno zaradiť. Vylúčené kľúčové slová môžu obsahovať referencie na položky, do ktorých vylúčené kľúčové slová patria.]

Dátum platnosti
(D.5.5)
Povinný
(1)

ValidFrom

Dátum, kedy bola položka publikovaná v základnom číselníku.
[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]

Začiatok účinnosti
(D.5.6)
Povinný
(1)

EffectiveFrom

Dátum, od ktorého položka nadobudla účinnosť, to znamená, odkedy je možné ju používať.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]

[Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá.
Začiatok účinnosti položky číselníka sa mení, iba ak mala položka číselníka pozastavenú účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú iba v príslušných súčastiach.]

Koniec účinnosti
(D.5.7)
Povinný
(1)

EffectiveTo

Dátum, ktorým sa končí účinnosť položky.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.]
[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.
Koniec účinnosti položky číselníka sa mení, iba ak sa položke číselníka pozastavuje účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú iba v príslušných súčastiach okrem obdobia pozastavenej účinnosti celej položky číselníka, ktorá sa eviduje iba v tomto dátovom prvku.]

Logické poradie položky
(D.5.9.10)
1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(0...1)

ItemLogicalOrder

Odporúčané logické poradie položky pri používaní číselníka.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte prirodzeného čísla.]
[Poznámky: Pri zmene svojej hodnoty nevyvoláva vytvorenie novej položky.]

Legislatívna uznateľnosť
(D.5.9.11)
1.0
Povinný
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

LegislativeValidity

Dátový prvok slúžiaci na rozlíšenie legislatívnej uznateľnosti danej položky v podmienkach Slovenskej republiky.
[Hodnoty:
Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ s hodnotami:
1 – uznateľná,
0 – neuznateľná.]
[Poznámky: Nie každá hodnota číselníka je uznateľná na úradné alebo právne konanie v Slovenskej republike. Pri typoch obchodných spoločností v Slovenskej republike, ako sú „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „Akciová spoločnosť“, sú tieto legislatívne uznateľné, ale pri zahraničných obchodných spoločnostiach, ako sú napríklad „Unlimited“ a podobne, môže ísť iba o niektoré z nich, pri určitej činnosti sa však môžu používať aj tie neuznateľné, napríklad pri štatistickom zisťovaní na úrovni Európy.]

“.


Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2014 okrem a bodov 10, 11, 13, § 57a až 57d v bode 25, bodov 28, 29, 31, 38, 39 a 79, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2015.


Peter Kažimír v. r.