Oznámenie č. 273/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Čiastka 86/2014
Platnosť od 11.10.2014
Účinnosť od 01.09.2014
Redakčná poznámka

Dohovor pre Belgické kráľovstvo nadobudol platnosť 1. septembra 2014.

273

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. septembra 2014 sa Belgické kráľovstvo stalo zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z., oznámenie č. 345/2011 Z. z., oznámenie č. 11/2012 Z. z., oznámenie č. 261/2012 Z. z., oznámenie č. 17/2013 Z. z. a oznámenie č. 259/2014 Z. z.).

Belgické kráľovstvo urobilo vyhlásenie k článkom 34 a 44 dohovoru a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

K oznámeniu č. 273/2014 Z. z.

DOPLNENIE

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

(uzavretého 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Belgické kráľovstvo:

a) Dohovor pre Belgické kráľovstvo nadobudol platnosť 1. septembra 2014.

b) Listina o prístupe Belgického kráľovstva obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Belgické kráľovstvo vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa zasielajú iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 44 dohovoru Belgické kráľovstvo vyhlasuje, že žiadosti podľa článkov 8, 9 a 33 dohovoru sa zasielajú len prostredníctvom ústredného orgánu.

c) Podľa článku 29 dohovoru Belgické kráľovstvo určilo ústredný orgán:

Federálna verejná správa pre spravodlivosť (Service Public Fédéral Justice).“.