Vyhláška č. 270/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Čiastka 85/2014
Platnosť od 10.10.2014
Účinnosť od 15.10.2014

OBSAH

270

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 22. septembra 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno f) znie:

f) nábehom a odstavovaním úkony, ktoré sú pre

1. spaľovacie zariadenia podľa § 4 písm. a) ustanovené v § 18 ods. 5 písm. b), a

2. ostatné zariadenia úkony, ktorými sa činnosti, zariadenia alebo nádrže uvádzajú do chodu alebo do stavu nečinnosti alebo do chodu naprázdno, alebo z chodu naprázdno; za nábeh a odstavovanie sa nepovažujú pravidelne oscilujúce fázy, predohrev, ohrev, chladenie a ostatné obdobné technologické činnosti, ak ide o diskontinuálnu technológiu s charakterom várky alebo vsádzky,“.

2. V § 6 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

b) je v § 25 ods. 4 alebo prílohách č. 3 až 7 ustanovené, že sa všeobecný emisný limit neuplatňuje,

c) je pre danú znečisťujúcu látku a činnosť alebo operáciu ustanovený emisný limit znečisťujúcej látky pre vybrané technológie (ďalej len „špecifický emisný limit“)“.

3. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Špecifický emisný limit platí pre zariadenie

a) veľkého zdroja a zariadenie stredného zdroja, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určený individuálny emisný limit; individuálny emisný limit nesmie byť miernejší ako špecifický emisný limit; výnimku podľa § 26 ods. 3 písm. l) zákona možno povoliť, len ak je takáto možnosť ďalej ustanovená,

b) malého zdroja uvedené v § 9 ods. 6.“.

4. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Ak súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja je zariadenie, ktorého menovitá kapacita je nižšia ako prahová kapacita pre stredný zdroj podľa prílohy č. 1, emisné limity sa pre toto zariadenie neuplatňujú okrem emisného limitu podľa odseku 3 písm. b).“.

5. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „1. bode“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

6. V § 8 ods. 2 písm. f) sa slová „dva typy alebo viac typov palív“ nahrádzajú slovami „rôzne palivá, pre ktoré platia rozdielne emisné limity podľa prílohy č. 4 druhej časti prvého bodu“.

7. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) súčiniteľom prebytku vzduchu bezrozmerná veličina vyjadrujúca pomer množstva vzduchu v zmesi, ktorá sa vo valci spaľovacieho motora zúčastní spaľovania, a teoretického množstva vzduchu potrebného na dokonalé spálenie množstva paliva obsiahnutého v tejto zmesi; podľa tohto pomeru rozlišujeme spaľovanú zmes ako:

1. stechiometrická zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu = 1,

2. chudobná zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu > 1,

3. bohatá zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu < 1.“.

8. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Pre uplatňovanie emisných limitov na

a) veľké spaľovacie zariadenia platia špecifické požiadavky ustanovené v § 10 až § 17 ods. 1 a 2 a § 18,

b) spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac okrem veľkých spaľovacích zariadení platia špecifické požiadavky ustanovené v § 16, § 17 ods. 3 a 4 a § 18.“.

9. V § 10 ods. 5 sa slová: „Od 1. januára 2016“ nahrádzajú slovami „Po vyčerpaní 20 000 h, najneskôr od 1. januára 2016,“.

10. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého súčasťou sú dve alebo viac spaľovacích jednotiek, do prevádzkových hodín sa nezapočítava čas nábehu prvej spaľovacej jednotky, ktorá je v chode, a čas odstavovania poslednej spaľovacej jednotky z chodu. Ak sa obmedzený prevádzkový režim uplatňuje na časť zariadenia, prevádzkové hodiny sa počítajú pre túto časť osobitne.“.

11. § 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého súčasťou sú dve alebo viac spaľovacích jednotiek, do prevádzkových hodín sa nezapočítava čas nábehu prvej spaľovacej jednotky, ktorá je v chode, a čas odstavovania poslednej spaľovacej jednotky z chodu.“.

12. V § 16 ods. 2 sa za slovo „plynu“ vkladajú slová „a stavu núdze podľa osobitného predpisu4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 21 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

13. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo „celkového“ vkladá slovo „menovitého“.

14. V § 18 ods. 3 sa číslo „4“ nahrádza číslom „8“.

15. V § 34 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

a) začlenené ako technologické zariadenia pre uplatnenie príloh č. 2, 3 a 7,

b) iné ako technologické zariadenia len pre uplatnenie príloh č. 2 a 3.“.

16. V § 34 ods. 4 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.

17. V prílohe č. 1 tabuľke kategória 1.4 znie:

„1.4Zariadenia na splyňovanie alebo skvapalňovanie palív
s celkovým menovitým tepelným príkonom v MW
a) uhlia
b) iných palív okrem zariadení na výrobu bioplynu a na
zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi podľa bodu 5.7
> 0

≥ 20


> 0,3“
.

18. V prílohe č. 1 tabuľke kategória 2.5 znie:

„2.5Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne,
lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky
tepelného spracovania:
> 20 > 0
a) valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t/h> 50≥ 1
b) kováčske dielne s projektovanou spotrebou tepelnej energie
– > 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo
– ≤ 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo

≥ 1
c) lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov
s projektovanou výrobou v t/h
≥ 1“
.

19. V prílohe č. 1 tabuľke v kategórii 2.9 druhom stĺpci písmeno e) znie:

e) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so vstupom surovej ocele s projektovanou kapacitou v t/h“.

20. V prílohe č. 1 tabuľke kategória 4.38 znie:

„4.38Priemyselné spracovanie plastov:
a) výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok
b) výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným
množstvom spracovaného polyméru v kg/h
c) spracovanie polyesterových živíc s prídavkom
styrénu alebo epoxidových živíc s amínmi, napríklad
výroba člnov, vozíkov, automobilových dielov,
s projektovanou spotrebou surovín v kg/d
d) spracovanie aminoplastov alebo fenolových živíc
s projektovanou spotrebou surovín v kg/d
e) výroba polyuretanových výrobkov s projektovanou
spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
f) výroba expandovaných plastov, napríklad penového
polystyrénu, s projektovanou spotrebou organických
nadúvadiel v t/rok

≥ 1 000

≥ 100≥ 100

≥ 150

≥ 0,6


≥ 0,6“
.

21. V prílohe č. 1 tabuľke kategória 5.1 znie:

„5.1Spaľovne odpadov
a) spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t/d
b) spaľujúce iný ako nebezpečný odpad s kapacitou v t/h
> 10
> 3
> 0
> 0“
.

22. V prílohe č. 1 sa na konci dopĺňa štvrtý bod, ktorý znie:

4. Ak je spoluspaľovanie odpadov súčasťou technológie, ktorej kapacita zodpovedá prahovej kapacite ustanovenej pre malé zdroje, technológia sa začleňuje ako stredný zdroj.“.

23. V prílohe č. 2 prvej časti v tabuľke v 5. skupine 3. podskupine sa slovo „1,2 dibrómmetán“ nahrádza slovom „1,2-dibrómetán“.

24. V prílohe č. 3 prvej časti v tabuľke v časti 4. skupina znečisťujúcich látok – organické plyny a pary v poslednom riadku v treťom stĺpci sa slová „3. a 4. skupinu“ nahrádzajú slovami „3. a 4. podskupinu“.

25. V prílohe č. 4 prvej časti bode 1 sa vypúšťa písmeno c).

26. V prílohe č. 4 druhej časti bod 3.2 znie:

3.2 Odchylne od bodu 2 a bodu 3, ak nedôjde k celkovému zvýšeniu množstva emisií, možno pre jestvujúce viacpalivové zariadenia v rámci rafinérie, ktoré využívajú zvyšky z destilácie a konverzie z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu, samostatne alebo s iným palivom namiesto emisných limitov podľa § 10 ods. 2 určiť emisný limit pre SO2 takto:

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
Tuhé palivo: O2 ref: 6 % objemu
Kvapalné palivo a plynné palivo: O2 ref: 3 % objemu
Daný EL sa nevzťahuje na plynové turbíny a zážihové motory.
Emisný limit SO2 [mg/m3]
Jestvujúce zariadenia Z1 a Z21 000
Jestvujúce zariadenia Z3600
“.

27. V prílohe č. 4 tretej časti bodoch 3, 4, 5 a 6 tabuľkách A2 a B v prvom riadku sa slová „štandardný stav“ nahrádzajú slovami „štandardné stavové podmienky“.

28. V prílohe č. 4 tretej časti bode 5 v prvom riadku tabuľky A1 sa slová „3 objemu“ nahrádzajú slovami „3 % objemu“.

29. V prílohe č. 4 tretej časti siedmy bod znie:

7. Veľké spaľovacie zariadenia zložené zo stacionárnych piestových spaľovacích motorov

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015

Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatòujú.
MTP [MW]Typy motorovEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO
≥ 50Vznetové motory10, 501)190, 7502)250
≥ 50Zážihové motoryKvapalné palivo50190, 3003)250
≥ 50Plynné palivo190250, 5004)

1) Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

2) Platí pre vznetové motory, ktoré mali povolenie vydané do 31. augusta 2009.

3) Platí pre dvojtaktné motory.

4) Platí pre dvojtaktné motory spaľujúce bioplyn.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné od 1. januára 2016

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Typy motorovEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO
≥ 50Vznetové motory10, 301)190, 7502)250
≥ 50Zážihové motoryKvapalné palivo30190, 3003)250
≥ 50Plynné palivo100100

1) Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

2) Platí do 31. decembra 2019 pre vznetové motory, ktoré mali povolenie vydané do 31. augusta 2009.

3) Platí pre dvojtaktné motory.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Typy motorovEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO
≥ 50Vznetové motory10, 301)190250
≥ 50Zážihové motoryKvapalné palivo30190250
≥ 50Plynné palivo75100

1) Platí pre spaľovanie kvapalných palív.“.

30. V prílohe č. 4 štvrtej časti bode 1.2.2 v tabuľke časti Podmienky platnosti emisných limitov v druhom stĺpci sa dopĺňa piaty riadok, ktorý znie:

„EL vyjadrený ako hmotnostný tok možno uplatniť len pre spaľovacie zariadenia s vymedzeným MTP s povolením vydaným do 31. decembra 2012. V takom prípade sa uplatňujú emisné limity pre CO buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie.“
.

31. V prílohe č. 4 štvrtej časti bode 1.2.2 v tabuľke za posledným riadkom sa dopĺňajú dva riadky, ktoré znejú:

Hmotnostný tok [kg/h]
≥ 0,3< 55
“.

32. V prílohe č. 4 štvrtej časti bod 5.2 znie:

5.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Pre zariadenie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú okrem všeobecných emisných limitov pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine, ktoré platia, ak je na účel dodržiavania emisných limitov pre TZL nainštalovaný odlučovať.
Typy motorovMTP [MW]Emisný limit [mg/m3]
oddoTZLNOXCOFormalde-hyd1)
Vznetové (dieselové) motory ≥ 0,3< 3102), 503)380, 1 5004)25025
≥ 3< 5102), 503)190, 7504)25025
≥ 5102)5), 506)190, 2257)25025
Zážihové (plynové) motory ≥ 0,3< 1102), 503)190, 3008)250, 5009)25
≥ 1102)5), 506)9510), 190250, 5009)25
Dvojpalivové motoryPlynné palivá ≥ 1102)190250, 5009)25
Kvapalné palivá ≥ 1105), 50225250, 5009)25

1) Platí na spaľovanie bioplynu; pre zariadenia povolené do 1. januára 2013 platí od 1. januára 2016.

2) Platí na spaľovanie plynných palív v zariadeniach povolených od 1. januára 2014; pre ZPN z verejnej distribučnej siete a skvapalnené uhľovodíkové plyny sa špecifický emisný limit neuplatňuje.

3) Platí na spaľovanie kvapalných palív.

4) Platí pre spaľovacie zariadenia povolené do 31. augusta 2009.

5) Platí pre zariadenia na spaľovanie kvapalných palív povolené od 1. januára 2014.

6) Platí pre zariadenia na spaľovanie kvapalných palív povolené do 31. decembra 2013.

7) Platí pre motory s MTP (5 – 20) MW s otáčkami za minútu 1 200 spaľujúce ťažký vykurovací olej a kvapalné biopalivá/biooleje.

8) Platí pre dvojtaktné motory.

9) Platí na spaľovanie bioplynu a kvapalných palív v zariadeniach povolených do 31. decembra 2013.

10) Platí pre motory spaľujúce chudobnú zmes povolené od 1. januára 2021.“.

33. V prílohe č. 5 štvrtej časti bode 3.2.3 v nadpise sa za slovom „turbín“ vkladajú slová „vznetových motorov“.

34. V prílohe č. 6 štvrtej časti prvom bode posledný riadok tabuľky znie:

„Ic

Id
Ostatné rotačné hĺbkotlače (potlač obalových materiálov)

Flexografia (> 200 t/rok)
> 200100200,5,6) 0,6,7) 18)“
.

35. V prílohe č. 7 druhej časti písm. A bode 4.2 sa slovo „koksu3)“ nahrádza slovom „koksu2)“, slovo „koksu1),3)“ sa nahrádza slovom „koksu1),2)“ a vypúšťa sa poznámka k odkazu 3.

36. V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bode 1. 2 tabuľke B v poznámke pod tabuľkou k odkazu 1 sa slová za bodkočiarkou posúvajú na nový riadok.

37. V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bodoch 1.2 až 3.2 v tabuľke B časti Podmienky platnosti emisných limitov v druhom stĺpci sa dopĺňa druhý riadok, ktorý znie:

„Všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 2. skupiny a znečisťujúce látky 5. skupiny 1. podskupiny ustanovené pre nové zariadenia platia pre jestvujúce zariadenia od 1. januára 2020.“
.

38. V prílohe č. 7 druhej časti písm. C bode 1.2 poznámky pod tabuľkou B k odkazom 1 a 2 znejú:

1) Platí do 31. decembra 2019 pre pece s vydaným povolením do 31. decembra 2013 s kapacitou vyrobeného slinku, ak ide o rotačné pece > 500 t/d alebo ostané pece > 50 t/d.

2) Platí od 1. januára 2020 pre dlhé rotačné pece a pece LEPOL povolené do 31. decembra 2013 pre zariadenia s kapacitou podľa poznámky 1.“.

39. V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bode 3.2 prvý riadok v tabuľke A a v tabuľke B znie:

„Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn,
– priamy procesný ohrev: O2 ref: 17 % objemu (okrem
spaľovania ZPN a skvapalnených uhľovodíkových plynov)“
.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.


Peter Žiga v. r.