Nariadenie vlády č. 269/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

Čiastka 85/2014
Platnosť od 10.10.2014
Účinnosť od 19.10.2014

269

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. septembra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 182/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

2. V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Typovú kontrolu streliviny nahrádza certifikát streliviny vydaný podľa osobitného predpisu.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 6 a 6a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.“.

3. V § 14 ods. 3 sa slovo „protokol“ nahrádza slovom „správu“.

4. V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Overovacia značka sa skladá z jednotnej značky podľa prílohy č. 2, časti B, druhého bodu, národnej identifikačnej značky podľa prílohy č. 2, časti B, tretieho bodu a posledného dvojčísla roku, v ktorom bolo vykonané kusové overenie.“.

5. V § 16 ods. 3 sa za slová „typovú kontrolu“ vkladajú slová „alebo posúdenie zhody vlastností streliva“.

6. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. októbra 2014

Strelné zbrane členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní2) vyrobené do 19. októbra 2014 označené značkou platnou do 19. októbra 2014 a strelivo členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní2) vyrobené do 19. októbra 2016 a označené značkou platnou do 19. októbra 2016 môžu byť uvedené na trh aj po uvedenom dátume.“.

7. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 397/1999 Z. z.

OVEROVACIE ZNAČKY STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA

Príloha 2".


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 19. októbra 2014.


Robert Fico v. r.