Zákon č. 262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 84/2014
Platnosť od 01.10.2014
Účinnosť od 01.11.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.10.2014